Category Archives: Musikk

Åge Aleksandersen, Terje Tysland og Warner

Iføl­ge VG har Åge Alek­san­der­sen og Ter­je Tys­land vars­let søks­mål mot War­ner. Jeg kjen­ner saken kun fra VGs omta­le. Her mener to folke­kjæ­re nors­ke musikkjen­di­s­er at de har blitt lurt av en av de inter­na­sjo­na­le musikk­gi­gan­te­ne. War­ner er gitt mulig­het for til­svar, men vi får ikke noen balan­sert frem­stil­ling av sli­ke saker i nors­ke medi­er. Det er dess­uten en sak som rei­ser man­ge vans­ke­li­ge spørs­mål, og VG gir oss ikke alle de opp­lys­nin­ger som er nød­ven­di­ge for å kun­ne vur­de­re det­te. Jeg vil der­for ikke mene noe om saken, annet enn at den rei­ser en del inter­es­san­te spørsmål.

Den­ne kom­men­ta­ren er et for­søk på å for­kla­re noen av de retts­li­ge spørs­mål som en slik sak rei­ser, uten at jeg vil mene noe om hva som bør bli resul­ta­tet. VG skri­ver bl.a. dette:

Artis­te­ne kre­ver ene­rett til kata­lo­ge­ne sine, og de mener at den ene­ret­ten har de egent­lig hatt hele tiden, sier artis­te­nes råd­gi­ver, Sæmund Fiskvik.”

Con­ti­nue read­ing Åge Alek­san­der­sen, Ter­je Tys­land og War­ner

Print Friendly, PDF & Email

Musikk i koronaens tid: Beethoven symfoni no 5

Det har vært laget man­ge koro­na­san­ger. Selv ven­ter jeg på at noen skal lage en ver­sjon av blues­klas­si­ke­ren “Cor­ri­na, Cor­ri­na” som “Koro­na, koro­na”. Her er den i et kon­sert­opp­tak med Wyn­ton Mar­sa­lis og Eric Clapton.

Det begyn­ner å bli noen år siden jeg slut­tet å føl­ge med i hva som skjer innen pop­mu­sik­ken. Jeg fore­trek­ker å gra­ve gull i musikk­his­to­ri­en, frem­for å lete etter mik­ro­sko­pis­ke gull­korn blant all den grå­stein dagens musikk­in­du­stri druk­ner oss i. Det betyr på ingen måte at jeg mener at alt var bed­re før. Men av det gam­le er det bare det bes­te som har blitt stå­en­de gjen­nom his­to­ri­en. All grå­stein, som det også da ble kom­po­nert mest av, og som var mest popu­lært i sam­ti­den, er glemt.

I år er det 250 år siden Lud­vig van Beet­ho­ven ble født, og tors­dag 26. mars var det 193 siden han døde. Da jeg min­net om det­te på Twit­ter, ble jeg utford­ret med spørs­må­let om hvil­ken av hans kom­po­si­sjo­er jeg vil­le vel­ge i tider som det­te. Om man skal være opti­mis­tisk, kun­ne man ha valgt hans sym­fo­ni no 6, Pas­to­ra­le. Er man mer pes­si­mis­tisk, kun­ne man ha valgt hans piano­son­te No 26, Op 81a, “Les Adieux”. Skjønt også den ender litt opti­mis­tisk i sis­te­sat­sen, som Beet­ho­ven selv ga tit­te­len “Wie­derse­hen” (gjen­syn). Men jeg lan­det på hans sym­fo­ni no 5.

Con­ti­nue read­ing Musikk i koro­na­ens tid: Beet­ho­ven sym­fo­ni no 5

Print Friendly, PDF & Email

History of rock in 500 songs. Koronaaktivitet for musikknerder

Det sies at når man blir gam­mel begyn­ner man å inter­es­se­re seg for his­to­rie. Det er kan­skje slik, og i så fall ble jeg gam­mel gans­ke tid­lig. Jeg er av de som helst vil vite alt om alt, men jeg vet at det ikke går. Den delen av his­to­ri­en som jeg for tiden er mest opp­tatt av, er musikk­his­to­ri­en. Og jeg er inter­es­sert i his­to­ri­en til alle musikk­sjan­ge­re. Jeg har brukt mest tid på den “klas­sis­ke” musikk­his­to­ri­en. Jeg har med stor inter­es­se sett alle epi­so­de­ne av coun­try­mu­sik­kens his­to­rie, som er til­gjen­ge­lig hos NRK.

For ikke vel­dig len­ge siden fant jeg podkast­se­ri­en “A His­tory of Rock Music in 500 songs”. Den er laget av And­rew Hick­ey. Det er et lang­tids­pro­sjekt, som star­ter med rock­ens for­his­to­rie på 1930-tal­let. Jeg tror ambi­sjo­nen er å avslut­te ved utgan­gen av 1990-tal­let, men jeg er ikke helt sik­ker. Som tit­te­len anty­der, skal det bli 500 epi­so­der, med én sang i fokus i hver epi­so­de. And­rew Hick­ey pub­li­se­rer en epi­so­de i uken, og har to Q&A epi­so­der hvert år, slik at det­te er et pro­sjekt som skal gå over 10 år. Sis­te til­gjen­ge­li­ge epi­so­de, epi­so­de 75, ble pub­li­sert sam­me dag som det­te skri­ves: 23. mars 2020. Han er ennå ikke fer­dig med 1950-tallet.

Con­ti­nue read­ing His­tory of rock in 500 songs. Koro­naak­ti­vi­tet for musikk­ner­der

Print Friendly, PDF & Email

Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?

Det­te er en artik­kel som opp­rin­ne­lig ble pub­li­sert i NIR 2016/3, s. 281–290.Jeg syn­tes det var på tide å gjø­re den til­gjen­ge­lig her også.

Den dans­ke Sø og han­dels­re­ten avsa i august 2014 en dom, U.2014.3428S, hvor de kom til at et musikk­frag­ment bestå­en­de av tre like toner med to ord, var opp­havs­retts­lig ver­net. Da jeg ble opp­merk­som på dom­men, var min umid­del­ba­re tan­ke: Hvor­dan er det mulig å kom­me til et slikt resul­tat, og lar resul­ta­tet seg forsvare?

Det­te er saken.

Ois­ter Hi3G [Ois­ter], som leve­rer mobi­le bred­bånds­tje­nes­ter, enga­sjer­te reklame­by­rå­et Co+Høgh A/S [CH] til å pro­du­se­re noen reklame­fil­mer. Via ret­tig­hets­sel­ska­pet Upright Music [UM] ble det etab­lert kon­takt med reg­gaeban­det BliGlad [BG]. CH kom med input til reklame­teks­ter og til to san­ger om hen­holds­vis mobilt bred­bånd og tele­fon. BG spil­te inn musik­ken, pro­duk­sjons­team­et Sil­ver­bul­lit pro­du­ser­te musik­ken. Sil­ver­bul­lit had­de ret­tig­he­te­ne til de fer­di­ge teks­te­ne, og til den inn­spil­te musik­ken med og uten tekst. CH inn­gikk en etårig lisens­av­ta­le som ga dem ene­rett til å bru­ke musik­ken ”Ois­ter Reg­gae Tale­tid” [Tale­tid] og ”Ois­ter Reg­gae Bøl­ge” [Bøl­ge] i reklame­film i et år fra 27. febru­ar 2012. CH fikk også opsjon på pro­duk­sjon og lisens til et sup­ple­ren­de verk ”Ois­ter Reg­gae Bred­bånd”. CH had­de også en opsjon på å for­len­ge avtaleperioden.

Con­ti­nue read­ing Kan tre like toner utgjø­re et ånds­verk?

Print Friendly, PDF & Email

Stjel en sang og la den vandre

Den islands­ke kom­po­nis­ten Johann Hel­ga­son tru­er med søks­mål med påstand om at Rolv Løv­lands hit «You rise me up» er et pla­giat at Johann Hel­ga­sons «Søknu­dur». Rolv Løv­land kan ta det med knu­sen­de ro, og vil fort­satt kun­ne tje­ne mye pen­ger på noe han har tatt fra and­re — men ikke fra Johann Helgason.

Vi får star­te med ori­gi­na­len: Den irs­ke san­gen “Lon­don­der­ry Air” eller “Danny Boy”, også kjent som Nord-Irlands nasjonalsang.

Så til “You rai­se me up”, her i Johs Gro­bans inn­spil­ling. Lik­he­ten er så slå­en­de at det ikke kan være tilfeldig.

Så til Johann Hel­ga­son, er i en engelsk­språk­lig ver­sjon, “Into the light”.

 “Lon­don­der­ry Air” er kom­po­nert av den meget pro­duk­ti­ve kom­po­nis­ten Ano­ny­mous også kjent som Tra­ditio­nal. Det er lite sann­syn­lig at han kom­mer til å sak­søke noen.

Con­ti­nue read­ing Stjel en sang og la den vand­re

Print Friendly, PDF & Email

George Gershwin og opphavsrett

Jeg har akku­rat kom­met hjem etter å ha hørt Oslo­fil­har­mo­ni­ens kon­sert på Slotts­plas­sen. De frem­før­te blant annet to verk av Geor­ge Gers­hwin. Rhap­sody in Blue, med den unge kine­sisk-ame­ri­kans­ke pia­nis­ten Geor­ge Li.

Han har ennå ikke fylt 22 år, så det er en pia­nist vi vil høre mer til i frem­ti­den. Sum­mer­time ble sun­get av den kana­dis­ke san­ge­ren Measha Brue­ger­gos­man.

Con­ti­nue read­ing Geor­ge Gers­hwin og opp­havs­rett

Print Friendly, PDF & Email

My Way som vanlig

Det var mye ved inn­set­tel­ses­ser­mo­ni­en for Donald Trump som ikke var helt slik han had­de øns­ket. At det ikke kom så man­ge for å se på, skal jeg la lig­ge. Men musik­ken ga også pro­ble­mer. Ingen sto­re artis­ter vil­le spil­le på hans inn­set­tings­ser­mo­ni. Nasjo­nal­san­gen ble sun­get av ei ung­jen­te som had­de vun­net en talent­kon­kur­ran­se, som på ingen måte had­de stem­me til å syn­ge den­ne sangen.

Melo­di­en til “Star Sprang­led Ban­ner” kom­mer fra en gam­mel, engelsk drikke­vise, “To Ana­kron in Hea­ven”. Noen mener at den klub­ben hvor den­ne san­gen ble sun­get, må ha vært en klubb for san­ge­re. For melo­di­en er egent­lig helt håp­løs for en nasjo­nal­sang. Den spen­ner over et regis­ter på 12 tone­trinn, med sto­re sprang i melo­di­en, langt mer enn de fles­te av oss kla­rer å syn­ge. Den er helt ueg­net for all­sang. Det har den til fel­les med vår egen “Ja, vi els­ker”, som spen­ner over 11 tone­trinn, dog uten å ha like sto­re og vans­ke­li­ge tone­sprang. Det var mer enn ei ner­vøs ung­jen­te kun­ne mak­te, så det ble ikke akku­rat rent og kraftfullt.

Hel­ler ikke på fes­te­ne var folk sær­lig inter­es­sert i å spil­le. Det ble noen halv­dår­li­ge cover­band. En sang som gikk igjen, i alle fall i de TV-klip­pe­ne som ble vist, var, ikke over­ras­ken­de, “My Way”, som var en av Frank Sina­tras sto­re hit.

Nancy Sina­tra var ikke sær­lig begeist­ret for bru­ken av den­ne. Hun har krang­let litt med media om hva hun egent­lig har sagt, så også i den­ne his­to­ri­en fin­nes det åpen­bart også alter­na­ti­ve fak­ta. Men på Twit­ter svar­te hun i alle fall omtrent føl­gen­de som svar på spørs­mål om hvor­for hun til­lot det­te: Con­ti­nue read­ing My Way som van­lig

Print Friendly, PDF & Email

Musikkplagiat fra Bach til Led Zeppelin. Spilleliste

Den 5. desem­ber 2016 holdt jeg fore­drag på Opp­havs­retts­for­enin­gens jule­møte, med tit­te­len “Musikk­pla­giat, fra Johan Sebas­ti­an Bach til Led Zep­pe­lin”. Som all­tid har man mind­re tid enn man gjer­ne skul­le ha hatt, så det ble bare tid til kor­te klipp fra de musikk­ek­semp­le­ne jeg bruk­te. Og jeg måt­te ute­late en del som jeg gjer­ne skul­le ha hatt med.

Det­te er en over­sikt, med len­ker til musikk­ek­semp­le­ne jeg bruk­te, samt, samt noen eksemp­ler jeg ble nødt til å ute­late. Det har nok begren­set ver­di for de som ikke var til ste­de der.

 

Con­ti­nue read­ing Musikk­pla­giat fra Bach til Led Zep­pe­lin. Spille­lis­te

Print Friendly, PDF & Email

Elyseum: Endelig en ny norsk opera som fungerer!

Det er ikke ofte det kom­po­ne­res nye ope­ra­er. Når nykom­po­ner­te ope­ra­er set­tes opp i Oslo, prø­ver jeg å få det med meg. Som regel har jeg blitt skuf­fet. Men: Den som intet våger, intet vin­ner. Man må våge å bestil­le nye ope­ra­er, også fra kom­po­nis­ter som ikke tid­li­ge­re har kom­po­nert ope­ra (som Rolf Wallin). Hvis ingen våger å være den førs­te, vil det ikke bli noen som får mulig­he­ten til å bestil­le fra en kom­po­nist som alle­re­de har kom­po­nert en ope­ra eller tre.

I en ope­ra for­tel­les det mes­te gjen­nom musik­ken, ikke gjen­nom teks­ten. Det er ikke uten grunn at man sier at “Figa­ros Bryl­lup” er en ope­ra av Wolf­gang Mozart, med libret­to (tekst) av Loren­zo Da Pon­te. Ingen sier at det er en ope­ra av Loren­zo Da Pon­te med musikk av Wolf­gang Mozart. Ope­ra er ikke sun­get tea­ter. I det mes­te jeg har sett av nykom­po­ner­te nors­ke ope­ra­er, har man ikke tatt sjan­sen på at musik­ken bærer. Man har lagt for mye inn i teks­ten, og gjort det som musik­ken sier best, over­ty­de­lig gjen­nom teks­ten. Men i Rolf Wallins “Elyse­um” fun­ger­te det.

Con­ti­nue read­ing Elyse­um: Ende­lig en ny norsk ope­ra som fun­ge­rer!

Print Friendly, PDF & Email

Dagen da gamle menn skal klage over ungdommens manglende kultur

Man­ge ung­dom­mer for­står ikke len­ger van­li­ge uttrykk som ‘bjørne­te­nes­te’, ‘kro­ko­dille­tå­rer’, ‘høy i hat­ten’ ” osv,

kun­ne vi høre i dagens “Kul­tur­nytt” på NRK. (NRK er nok ikke fer­dig med å redi­ge­re inn­hol­det i nett­spil­le­ren for dagen, så enn så len­ge må vi inn på direkte­sen­din­gen fra P2, og “spo­le” oss til­ba­ke til “Kul­tur­nytt”). Man inter­vju­er noen eld­re menn, som er bekym­ret: Finn Erik Vin­je, Syl­fest Lom­heim og Per Egil Heg­ge. Sko­len må ta et stør­re ansvar, mener pen­sjo­nert pro­fes­sor Finn Erik Vin­je. Det å lære sli­ke uttrykk bør være en del av en god norsk­opp­læ­ring. Det er ikke så vans­ke­lig å være uenig i det, selv om et gene­relt pro­blem i dagens sko­le synes å være at sta­dig fle­re opp­ga­ver skal las­tes på skolen.

(Uttryk­ket “å spo­le til­ba­ke” er vel også noe som snart går i glem­me­bo­ken, når folk ikke len­ger har noe for­hold til lyd­bånd og kas­set­ter. Men vinyl­nos­tal­gi­en vil i alle fall bidra til at uttryk­ket “hakk i pla­ta” igjen kan kom­me til heder og verdighet.)

Nes­ten alle mener at sko­len skal løse de pro­ble­mer vi får”,

sa Hen­rik Asheim (H), som sit­ter i utdan­nings­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, og han fortsetter:

… jeg tror det er vel så vik­tig hvor­dan medie­ne bru­ker dis­se uttryk­ke­ne, enn hvor mye sko­len  kan lære bort.”

Con­ti­nue read­ing Dagen da gam­le menn skal kla­ge over ung­dom­mens mang­len­de kul­tur

Print Friendly, PDF & Email