Category Archives: Musikk

Bruk og misbruk av musikk

Bjørn Eids­våg og Sig­vart Dags­land rea­ge­rer på at Pegi­da bruk­te musik­ken deres under demon­stra­sjo­nen i Stav­an­ger, uten å spør­re om lov. Bjørn Eids­vågs “Gud med liten g” og Sig­vart Dags­lands “Det er makt i de fol­de­de hen­der” var blant san­ge­ne som ble spilt av i Stav­an­ger sen­trum i dag. Det fikk artis­te­ne til å rea­ge­re. Skjønt av Sig­vard Dags­lands kom­men­tar kan man lure på om han rea­ger­te mest på at han ble brukt i sam­me sam­men­heng som Bjørn Eidsvåg:

” Jeg kan dess­ver­re ikke hind­re at folk med dår­li­ge mel­lom­men­nes­ke­li­ge anten­ner kan ha god musikk­smak… Vent litt; Spil­let de Eids­våg også…?”

Uten at det frem­går klart av det jeg har lest om saken, så er min for­stå­el­se at de spil­te av deres inn­spil­lin­ger av den­ne musikken.

Con­ti­nue read­ing Bruk og mis­bruk av musikk

Print Friendly, PDF & Email

Hva er galt med nye operaer?

Nå har jeg ende­lig fått sett Den nors­ke Ope­ras sat­sing, Jüri Rein­ve­res ope­ra “Peer Gynt”. Nå had­de den alle­re­de fått gans­ke hard med­fart av kri­ti­ker­ne. Det var på en måte bra, for da var for­vent­nin­ge­ne ned­jus­tert — og jeg opp­lev­de det som en bed­re fore­stil­ling enn jeg had­de ventet.

Like­vel: Den føy­er seg inn i rek­ken av nye ope­ra­er som har skuf­fet, i alle fall har de skuf­fet meg.

WCRW_3991Det er flott at Den nors­ke Ope­ra våger å sat­se på ny ope­ra, og at de bestil­ler nye verk. Som env­her annen kunst­form, tren­ger ope­ra for­ny­el­se for å bli noe mer enn en muse­ums­kul­tur. Den som intet våger, intet vin­ner. Det er, så vidt jeg vet, kom­po­nert 4–5.000 ope­ra­er. Av dis­se er det 40–50 som utgjør et slags stan­dard­re­per­toar som set­tes opp noen­lun­de jevn­lig. Der med and­re ord ca 1% av ope­ra­ene som i prak­sis spil­les. De fles­te ope­ra­er som kom­po­ne­res set­tes ikke opp igjen etter førs­te sesong. Det er en skjeb­ne de deler med mye annen musikk. Når det gjel­der nyska­ping innen indu­stri, reg­ner Inno­va­sjon Nor­ge med at 75–80% av de bedrif­te­ne de støt­ter ikke kom­mer til å leve de nes­te fem åre­ne. Det er en risi­ko man må ta for å få fram de som viser seg å være leve­dyk­ti­ge. Slik vil det være i kul­tur­li­vet også. Det mes­te av den musikk som kom­po­ne­res, av bøker som skri­ves osv, vil være glemt i løpet av fem år. (Skul­le noen lure: bil­det her er fra skulp­tur­par­ken på Løren, som har moti­ver fra Peer Gynt, laget av man­ge kunstnere.)

Con­ti­nue read­ing Hva er galt med nye ope­ra­er?

Print Friendly, PDF & Email

En stjerne skinner i natt. Stjernekampen er over

Jeg har sagt det før: Jeg liker “Stjerne­kamp”. Jeg liker at dyk­ti­ge folk må gjø­re det de i utgangs­punk­tet dri­ver med, men gå langt uten­for sin komfortsone.

De har vært dyk­ti­ge med cas­tin­gen. Da jeg så lis­ten med navn, og så det førs­te av høs­tens pro­gram, tenk­te jeg at nå had­de de måt­tet gra­ve dypt i skuf­fen. Men så står den ene etter den and­re av for meg helt ukjen­te artist fram som vir­ke­li­ge stjerneskudd.

Stort sett har pro­gram­met gått som det skul­le gå, og bes­te sto igjen til slutt. Nora er en god og ver­dig vin­ner. Hun star­tet ut som litt usik­ker, og jeg så i alle fall ikke for meg at hun skul­le bli fina­list og vin­ner. Men hun har vokst enormt i de uke­ne Stjerne­kamp har pågått. Hen­nes rei­se har vært inter­es­sant å føl­ge. Rei­dunn Sæther har vært på topp hele tiden. Jeg håper og tror at beg­ge vil få skik­ke­li­ge kar­rie­re­løft etter den­ne seson­gens program.

Con­ti­nue read­ing En stjer­ne skin­ner i natt. Stjerne­kam­pen er over

Print Friendly, PDF & Email

P.S. Plagiat

Fre­dag skrev jeg om musikk­pla­giat. Etter at den var pub­li­sert, kom jeg på en del poen­ger som bur­de ha vært med — selv om noen sik­kert vil mene at den var mer enn lang nok som den var.

His­to­ri­ens størs­te dra­ma­ti­ker, Wil­liam Shake­spea­re, skrev 38 skue­spill. De er pla­giat alle sam­men. Shake­spea­re fant ikke på noen av his­to­rie­ne selv. Shake­spea­res geni var hans evne til å for­tet­te en for­tel­ling til et dra­ma, ikke å ska­pe for­tel­lin­ger. Vi had­de gått glipp av mye om man den gang had­de vært like ivri­ge til å gå etter påståt­te pla­giat som man er i dag. De som skrev de verk som Shake­spea­re byg­get på, hus­kes i dag bare for­di Shake­spe­re bruk­te dem som grunn­lag for sine skuespill.

Con­ti­nue read­ing P.S. Pla­giat

Print Friendly, PDF & Email

Musikkplagiat

Led Zep­pe­lin har blitt sak­søkt med påstand om at deres sto­re hit “Stair­way to Hea­ven” er et pla­giat av grup­pens “Spi­ri­ts” låt Tau­rus. Medi­er mel­der at de har tapt førs­te run­de. Men om vi skal tro Bloom­berg Busi­ness Week er det en sann­het med bety­de­li­ge modi­fi­ka­sjo­ner. De har tapt noen inn­le­den­de, pro­ses­su­el­le for­post­fekt­nin­ger. Sak­sø­ker, arvin­ge­ne etter gita­ris­ten i Spi­rit, med kunst­ner­nav­net Ran­dy Cali­for­nia har anlagt sak i Pen­syl­va­nia, mens Led Zep­pe­lins advo­ka­ter mener at saken bør gå i Cali­for­nia (nei, det har ikke noe å gjø­re med nav­net Ran­dy Cali­for­nia). Så langt har dom­me­ren i Pen­syl­va­nia sagt at saken kan gå i Pen­syl­va­nia, men rea­li­tets­be­hand­lin­gen har ikke startet.

Jeg dis­ku­ter­te det­te med Harald Foss­berg og Siss Vik i NRK P2 Kul­tur­hu­set tors­dag 23. okto­ber. Sen­din­gen er til­gjen­ge­lig her. Det­te er noe jeg grav­de fram før pro­gram­met, og som jeg har valgt å skri­ve ut her etter pro­gram­met. Det er så mye man ikke får plass til i et slikt programinnslag.

Vi kan star­te med å pre­sen­te­re Spi­ri­ts “Tau­rus”.

Og vi må selv­sagt også ha med “Stair­way to Heaven”.

Con­ti­nue read­ing Musikk­pla­giat

Print Friendly, PDF & Email

Stjernekamp

Jeg liker pro­gram hvor dyk­ti­ge folk utford­res til å tøye og over­skri­de sine gren­ser med utgangs­punkt i noe de egent­lig behers­ker. “Stjerne­kamp” er et slikt pro­gram, som jeg gjør hva jeg kan for ikke å gå glipp av. Ama­tø­rer kan ofte det de kan like godt som prof­fer. Men prof­fe­ne kan så utro­lig mye mer, og kan hånd­te­re utford­rin­ger som vil­le ha sendt ama­tø­rer rett i dør­ken. I “Stjerne­kamp” får artis­te­ne vise om de vir­ke­lig er prof­fe eller ikke. Opp­leg­get med god coaching som bidrar til at artis­te­ne får hjelp til å gå inn i sjan­ge­re de i utgangs­punk­tet ikke føler seg hjem­me i, og direk­te sen­ding som gir pro­gram­met ner­ve, til­ta­ler meg.

Jeg liker blan­din­gen av vel­etab­ler­te artis­ter som med en viss rett kan kal­les stjer­ner, og dyk­ti­ge, men rela­tivt ukjen­te artis­ter som får en sjan­se til å vise hva de er gode for foran et stort pub­li­kum i bes­te sende­tid. Da jeg så lis­ten over de som skul­le del­ta i årets sesong, var min umid­del­ba­re reak­sjon at nå måt­te de gra­ve gans­ke dypt i skuf­fen. Men jeg tok feil. Det er noen av de ukjen­te som vir­ke­lig har stått fram som stjer­ner i pro­gram­met. Jeg synes til nå at cas­tin­gen til pro­gram­met har vært meget god.

Con­ti­nue read­ing Stjerne­kamp

Print Friendly, PDF & Email

Plateutgivelser for å unngå opphavsrett?

Man kan lese mye mer­ke­lig når media beve­ger seg inn på opp­havs­rett og lig­nen­de områ­der. Dess­ver­re er jour­na­lis­ter ofte sør­ge­lig uvi­ten­de om det­te, og resul­ta­tet blir der­et­ter. Det er litt for mye “pytt, pytt, ere så nøye a?” hold­ning. NRK mel­der at “The Beatles slip­per nye låter”. Over­skrif­ten er mis­vi­sen­de. Det er plate­sel­ska­pet Apple som slip­per eld­re inn­spil­lin­ger som ikke tid­li­ge­re har vært utgitt. Ver­ken låte­ne eller inn­spil­lin­ge­ne er nye. Men rik­tig tøve­te blir det når de skri­ver at plate­sel­ska­pe­ne gir ut inn­spil­lin­ge­ne for å unn­gå opp­havs­ret­ten.

Opp­havs­ret­ten varer i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. For musikk hvor John Len­non ale­ne er opp­havs­mann, betyr det at den varer ut 2050, og er fri fra 1. janu­ar 2051. Geor­ge Har­ri­sons musikk er fri fra 1. janu­ar 2072. Om vi for­ut­set­ter at Paul McCart­ney over­le­ver kom­men­de nytt­år, så vil hans musikk være ver­net minst fram til 1. janu­ar 2085. Skjønt i det direk­ti­vet som verne­ti­den er basert på, heter det at den varer 70 år etter opp­havs­man­nens død, mens man i norsk rett har knyt­tet det­te til utlø­pet av året. Så opp­havs­ret­ten til John Len­nons verk kan i alle fall ikke løpe ut før 8. desem­ber 2050.

Når det gjel­der ret­tig­he­te­ne til selve inn­spil­lin­gen, som er noe annet enn opp­havs­rett, har rege­len inn­til nylig vært at de er ver­net i 50 år etter utlø­pet av det år inn­spil­lin­ge­ne fant sted. Det sam­me gjel­der utøven­de kunst­ne­res ret­tig­he­ter (som i prak­sis gjer­ne er over­dratt til plate­sel­ska­pe­ne). Inn­spil­lin­ger gjort i 1962 eller tid­li­ge­re ble i utgangs­punk­tet fri fra 1. janu­ar 2013. Hvis inn­spil­lin­ge­ne ble offent­lig­gjort innen utlø­pet av den­ne 50-års fris­ten, løp det en ny frist, slik at de ikke ble fri før 50 år etter utlø­pet av utgivelsesåret.

Con­ti­nue read­ing Plate­ut­gi­vel­ser for å unn­gå opp­havs­rett?

Print Friendly, PDF & Email

Når reklamemusikk ligner på en ikke særlig original hitlåt

Inspi­ra­sjon eller imi­ta­sjon?” spør NRK P3, og føl­ger opp med spørs­må­let “Hvor går gren­sa når man lager reklame­mu­sikk som lik­ner mis­ten­ke­lig på en kjent hit­låt?” Den kon­kre­te for­an­led­nin­gen er at Vol­ks­wa­gen har fått laget musikk til reklame­fil­mer som lig­ner på The Black Keys’ “Lone­ly Boy”.

Det­te er “Lon­ley Boy”.

Reklame­fil­me­ne kan du fin­ne her.

Con­ti­nue read­ing Når reklame­mu­sikk lig­ner på en ikke sær­lig ori­gi­nal hit­låt

Print Friendly, PDF & Email

Den VIKTIGE europeiske musikkfinalen

Fre­dag 11. mai 2012 vant 17 år gam­le Eivind Holt­smark Ring­stad fina­len i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans. Du kan se fina­len her. Vi tar også med det­te por­tret­tet av Eivind Holt­smark Ring­stad “Mor­gen­da­gens fina­list”.

Både før og etter den­ne fina­len blir vi tutet øre­ne ful­le med “Melo­di Grand Prix”, som om det er vik­tig. Det er visst ikke gren­ser for mye mye res­sur­ser som kan bru­kes og hvor man­ge pro­gram­mer som kan sen­des for å pre­sen­te­re et antall musi­kals­ke døgn­flu­er som stort sett vil være glemt før kon­kur­ran­sen er slutt. Det er mye staf­fa­sje og effek­ter, men vel­dig lite sub­stans. Da NRK send­te fina­len i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans avbrøt de sen­din­gen for å gi plass til Kvelds­nytt. Når sir­ku­set “Melo­di Grand Prix” går av sta­be­len set­tes alt annet til side, uan­sett hvor for­sin­ket sen­din­gen måt­te være.

Con­ti­nue read­ing Den VIKTIGE euro­pe­is­ke musikk­fi­na­len

Print Friendly, PDF & Email

Opera uten musikk?

Stor­sla­gen rom­ope­ra” lyder en over­skrift i dagens utga­ve av Aften­pos­ten (fore­lø­pig kun på papir). Det er en anmel­del­se av et data­spill. Jeg er ikke så opp­tatt av data­spill, så sli­ke anmel­del­ser leser jeg van­lig­vis ikke. Men musikk inter­es­se­rer meg. Der­for les­te jeg den­ne for å se hva som kun­ne få et data­spill til å gjø­re seg for­tjent til å bli kalt en ope­ra. Det sto ikke ett ord om musikk i anmel­del­sen. Jeg måt­te lese den en gang til for å for­sik­re meg om at jeg had­de lest rett. Men fort­satt intet om musikken.

Det­te er menings­løst tøv. Det er musik­ken som gjør et dra­ma til en ope­ra. Så jeg la ut en kom­men­tar på Twit­ter om hvor jeg lur­te på hva slags tøv det­te var. Jeg fikk svar på til­ta­le. “Rom­ope­ra” eller “Space ope­ra” har ikke noe med musikk å gjø­re, sa en som anta­ge­lig­vis kjen­ner sjan­ge­ren bed­re enn hva jeg gjør. Star Wars” nev­nes som eksem­pel på en “rom­ope­ra”“Rom­ope­ra” kom­mer fra “såpe­ope­ra”, som hel­ler ikke har noe med ope­ra å gjø­re. En hev­det at ope­ra er et etab­lert begrep, også uten musikk. Både “såpe-” og “rom­ope­ra” skul­le angi­ve­lig dele man­ge kjenne­tegn på ope­ra, også uten musikk. Ope­ra skal være noe stor­slått, dra­ma­tisk og kon­flikt­fylt. “Rom­ope­ra” har slekt­skap med de mer dra­ma­tis­ke og pom­pø­se ope­ra­ene, og har plot- og karak­ter­mes­sig mye til fel­les med ope­ra. Musikk er tyde­lig­vis ikke nød­ven­dig for å gjø­re noe til en opera.

Con­ti­nue read­ing Ope­ra uten musikk?

Print Friendly, PDF & Email