Category Archives: Musikk

Musikkpirater og musikksalg

Aften­pos­ten skri­ver i dag at musikk­pi­ra­ter bru­ker mest pen­ger på lov­lig musikk. Det er mulig, og det sier vel egent­lig ikke annet enn at de som er mest inter­es­sert i musikk anskaf­fer mest musikk gjen­nom fle­re kana­ler.

Den under­teks­ten man gjer­ne ser i sli­ke under­sø­kel­ser og i medie­nes omta­le av dem, er at musikk­pi­ra­te­ri ikke er så ille når folk tross alt også kjø­per musikk. Men det at man kjø­per en del musikk gir ingen “licen­se to ste­al”. Vi vil­le ikke i noen annen sam­men­heng si at siden det er de bes­te kun­de­ne som stje­ler mest må vi bare aksep­te­re tyve­ri­ene.

Men plate­bran­sjen, i nevn­te artik­kel repre­sen­tert ved IFPI-direk­tør Mar­te Thors­by, frem­står som selve hak­ket i pla­ta.

- Ver­dens­bil­det er uan­sett at sal­get av musikk viser en dra­ma­tisk ned­gang, og jeg ser ikke annen måte å begrun­ne det­te på enn at ned­gan­gen i all hoved­sak skyl­des ulov­lig fil­de­ling, sier Thors­by.”

Det er ingen grunn til å tvi­le på at sal­get går ned. Men for­kla­rin­gen synes for enkel.  Inn­til noen even­tu­elt kan doku­men­te­re at jeg tar feil, våger jeg den påstand at ned­gan­gen i plate­salg i stor grad skyl­des at det ikke pro­du­se­res nok inter­es­sant musikk.

Con­ti­nue read­ing Musikk­pi­ra­ter og musikk­salg

Print Friendly, PDF & Email

Opera i Orange — “La Traviata”

Som­mer­ens kul­tu­rel­le høyde­punkt har utvil­somt vært gårs­da­gens fore­stil­ling med Ver­dis ope­ra “La Tra­via­ta” i det gam­le romers­ke tea­te­ret i Oran­ge. Fore­stil­lin­gen inn­går i fes­ti­va­len Choré­gies d’Oran­ge.

Det er vans­ke­lig å ten­ke seg en bed­re set­ting: Et 2000 år gam­melt tea­ter, som er det best bevar­te romers­ke tea­te­ret i den vest­li­ge ver­den. Tea­te­ret lig­ger i et natur­lig amfi, med en bak­vegg på ca 100 x 37 m reflek­te­rer lyden inn i amfi­et. Akkus­tik­ken er utro­lig: På en uten­dørs are­na med plass til 9.000 per­soner kan man gjen­nom­føre en fore­stil­ling helt uten noen form for for­sterk­ning.  Og man hører godt. Det er bare ett ord som kan beskri­ve opp­le­vel­sen: Det­te var magisk!

Con­ti­nue read­ing Ope­ra i Oran­ge — “La Tra­via­ta”

Print Friendly, PDF & Email

Franz Joseph Haydn — 200 år siden han døde

b0000bxbxtFranz Joseph Haydn døde 31. mai 1809 — 200 år siden i dag. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke had­de fes­tet med ved dato­en før jeg les­te Aften­pos­ten, som skrev at Øster­rike mar­ke­rer Haydn. Men til­fel­dig­he­te­ne vil at jeg nett­opp har blitt fer­dig med  “Life and Works of Joseph Haydn”, en boks med 4 CDer utgitt på Naxos.

Joseph Haydn har kan­skje kom­met litt i skyg­gen av Mozart og Beet­ho­ven. Men Haydn har hoved­æren både for å ha gitt ende­lig form til sym­fo­ni­en og for stryke­kvar­tet­ten. Han var enormt pro­duk­tiv og skrev flott og spen­nen­de musikk.  “Life and Works of Joseph Haydn” er en utmer­ket intro­duk­sjon til den­ne sto­re kom­po­nis­ten.

Jeg har blitt vel­dig glad i lyd­bø­ker gene­relt. Men sær­lig på ett områ­de er lyd­bø­ker bed­re enn noe annet for­mat: Musikk­his­to­rie og musikkun­skap gene­relt. Da kan musikk­ek­semp­le­ne spil­les i til­knyt­ning til den tekst som leses. Man slip­per å fin­ne fram en CD, rett spor og kan­skje akku­rat det lil­le uttdra­get som illust­re­rer poen­get, eller kan­skje hel­ler poen­get som omta­les i teks­ten. Naxos har gitt ut en rek­ke musikk­his­to­ris­ke lyd­bø­ker. For meg er Joseph Haydn num­mer seks i rek­ken, etter en gene­rell musikk­his­to­rie, opera­his­to­rie, Bach, Mozart og Beet­ho­ven. Nå lyt­ter jeg til Franz Schu­bert.

Ikke kast bort tiden på å lete i nors­ke plate­bu­tik­ker (med mulig unn­takt for Norsk Musikk­for­lag). De har den ikke. Bestill fra Ama­zon UK eller Ama­zon US. P.t. er pri­sen lavest hos Ama­zon UK.

Print Friendly, PDF & Email

Om deling og stjeling

Nett­ko­pis­te­ne, de som ulov­lig gjør til­gjen­ge­lig og skaf­fer seg urett­mes­sig til­gang til opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le via nett­ko­pie­rings­tje­nes­ter (“fil­de­ling”) for­sva­rer seg gjer­ne med at de ikke bedri­ver noen form for tyve­ri. Det er et for­søk på å hvit­vas­ke egen sam­vit­tig­het, omtrent på lin­je med svind­le­re som hev­der at de bare bedrar for­sik­rings­sel­ska­per, ban­ker og and­re rike insti­tu­sjo­ner, ikke van­li­ge folk. Og det er et for­søk på å vin­ne opi­nio­nen.

Hvis man skal se strengt juri­disk på det­te ram­mes ikke ulov­lig til­gjenge­lig­gjø­ring og ned­las­ting av tyveri­be­stem­mel­sen i straffe­lo­vens § 257. Men det blir som å insis­te­re på at den som las­ter ned musikk fra iTu­nes, Musikkon­line og and­re til­sva­ren­de tje­nes­ter ikke kjø­per musik­ken, for­di den avta­le som da inn­gås strengt tatt ikke er en kjøps­av­ta­le. (Den som vil ha begrun­nel­sen kan lese mer her.) Det er ingen grunn til å for­ta­pe seg i sli­ke juri­dis­ke spiss­fin­dig­he­ter i en dis­ku­sjon om ulov­lig til­gjenge­lig­gjø­ring og ned­las­ting av musikk.

Det som er er hevet over tvil er at man ulov­lig til­eg­ner seg og gir vide­re ver­di­er som til­hø­rer and­re. Man kan lure på om de som hard­nak­ket hev­der at de ikke bedri­ver tyve­ri er så pimi­ti­ve inne i hode­ne sine at de ikke for­står at ver­di­en av en CD-pla­te ikke er den plas­tik­ken man kjø­per, mne det inn­hold som gjø­res til­gjen­ge­lig via det­te medi­et. Det fysis­ke pro­duk­tet ale­ne kos­ter vel et sted mel­lom 3 og 5 kr, om vi tar med bok­sen, cover­inn­legg og selve pla­ten. Det som kos­ter er å pro­du­se­re musik­ken, fra den tiden kom­po­nist og musi­ker bru­ker på å lage den, inn­spil­lings­kost­na­der, osv. Det er den­ne ver­di­en man stje­ler, enten man gjø­re det ved å stje­le CD-pla­ter eller ved å kopiere filer.

Vi bru­ker beteg­nel­sen tyve­ri i man­ge sam­men­hen­ger. I det sis­te har det f.eks. vært skre­vet en del om iden­ti­tets­ty­ve­ri­er. Det er selv­føl­ge­lig ikke slik at den som stje­ler en annens iden­ti­tet kap­per hodet av ved­kom­men­de per­son for å få med seg noe fysisk hvor iden­ti­te­ten kan­skje sit­ter. Man til­eg­ner seg infor­ma­sjon som mis­bru­kes til uli­ke bedra­gers­ke trans­ak­sjo­ner. Men vi kal­ler det iden­ti­tets­ty­ve­ri og lever greit med det, selv om dis­se hand­lin­ge­ne er mye len­ger fra det egent­li­ge tyve­ri­et enn det som nett­ko­pis­te­ne dri­ver med.

Hvis jeg deler en flas­ke vin med noen, da får and­re nyte godt av vinen. Men det blir mind­re til meg. Det er det­te som kjenne­teg­ner deling: Man gir bort noe av sitt eget. Men hvis jeg for­tel­ler ver­den at det er fritt fram å for­sy­ne seg av sau­er på som­mer­bei­te i fjel­let, av fru­ten på trær­ne i Har­dan­ger eller av bygge­ma­te­ria­ler på en bygge­plass, da bedri­ver jeg ikke deling. Jeg kan dele mine tan­ker eller min musikk med and­re som måt­te være inter­es­sert i å høre på. Men å si til all ver­den at de kan kopiere and­res musikk og å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for at and­re skal kun­ne kopiere musik­ken, det er mer som å hjel­pe folk til å gå på eple­slang hos and­re. Det er ikke deling.

Man kan all­tid dis­ku­te­re valg av ord. Men ulov­lig nett­ko­pie­ring har langt mer til fel­les med sim­pelt tyve­ri enn med deling.

Print Friendly, PDF & Email

Sensurert musikk i Mozart og Madonna

Pro­gram­met “Mozart og Madon­na” i NRK P2 har sen­sur som ukens tema. Her kan vi ven­te å få høre mye av den musik­ken som av uli­ke grun­ner har blitt for­budt å spil­le, ikke minst for­budt i NRK selv.

Nå skri­ves det­te mens det ennå er noen minut­ter til førs­te sen­ding går på luf­ta, så om pro­gram­met inn­frir vet jeg ikke. Men det bør bli inter­es­sant å kun­ne låne øret til den­ne kob­lin­gen mel­lom musikk og sen­sur.

Mozart og Madon­na” sen­des hver uke­dag mel­lom kl. 09.03 og 10.00. Man­ge har and­re ting å gjø­re på det­te tids­punk­tet. Men pro­gram­met er til­gjen­ge­lig som podast. Gå  hit for å abon­ne­re i iTu­nes eller her for RSS-feed.

Print Friendly, PDF & Email

Beatles-nedtur: Podcast er trukket

Gle­den over Podcast-seri­en “Dag­lig Beatles” skul­le vise seg å bli kort­va­rig. NRK har måt­tet trek­ke det­te, for­di avta­le­ne med FONO og IFPI ikke til­lot det­te. Og det var vel egent­lig for godt til å være sant.

Dis­se avta­len til­la­ter bare at man leg­ger ut pro­gram­mer som har vært sendt for inn­til fire uker siden, og den­ne seri­en gikk i 2007. Som kjent er 2007 mer enn fire uker siden.

Når det gjel­der mer opp­lys­nin­ger om det­te viser jeg til nrkbeta.no.

Selv har jeg seri­en slik den opp­rin­ne­lig ble podcas­tet, og har laget en spille­lis­te hvor musik­ken er på plass. (Sup­plert med ori­gi­na­ler til cover­lå­ter, inn­spil­lin­ger som Beatles lån­te fra og ble inspi­rert av, osv). Så for meg betyr det egent­lig ikke så mye. Men det var dumt at et så spen­nen­de pro­sjekt ikke lot seg rea­li­se­re.

Print Friendly, PDF & Email

NRKs nyttårsgave til alle Beatles-interesserte

Sen­høs­tes 2008 inn­gikk NRK og TONO en avta­le som gir NRK rett til å inklu­de­re musikk i podcasts som NRK leg­ger ut på net­tet. Nå kvit­te­rer NRK med en skik­ke­lig nytt­års­gave til alle Beatles-inter­es­ser­te. Hele seri­en “Dag­lig Beatles” som ble sendt 2007 er nå lagt ut på nytt, den­ne gan­gen med musik­ken. RSS-feed er http://podkast.nrk.no/program/beatles_komplett.rss.

Det­te er en mile­pæl på man­ge måter. Det var vir­ke­lig et gjen­nom­brudd da NRK og TONO inn­gikk sin avta­le. Og nå er det visst­nok førs­te gang at Beatles’ musikk er til­gjen­ge­lig for lov­lig ned­las­ting på nett. Og det er gra­tis, fra NRK. Til nå har ikke en gang tje­nes­ter som iTu­nes kun­net leg­ge ut Beatles. Seri­en skal lig­ge ute i fire uker. Så her er det bare å las­te ned mens man kan.

Print Friendly, PDF & Email

Når blir man voksen?

I plate­bu­tik­ker har det duk­ket opp en ekkel gen­re: “For godt voks­ne”, eller bare “vok­sen” som det heter i musikkon­line. Der fin­ner man gam­le norsk­topp­hel­ter som Stein Inge­brigt­sen, Hans Petter Han­sen og and­re, noe skik­ke­lig mimre­mu­sikk samt “kva­li­tets­mu­sikk” som Sput­nik og Rune Rud­berg.

Jeg trod­de jeg kun­ne reg­ne med som vok­sen etter å ha pas­sert 50. Men skal man tro plate­sel­ger­ne er dår­lig musikk­smak en del av vok­sen­li­vet. Det er bare å star­te jak­ten på ung­doms­kil­den. Måt­te jeg ald­ri bli vok­sen.

Print Friendly, PDF & Email

Hold kjeft! — “plateanmeldere”

Bylarms fes­ti­val­sjef Runar Egge­s­vik rea­ge­rer mot anmel­der­nes slakt av plate­de­bu­tan­ter, og det med god grunn. Et eksem­pel som trek­kes fram er Tri­ne Sol­lies anmel­del­se av “Kat­zen­jam­mer: Le Pop”. I den grad anmel­del­sen har noen sub­stans, så fin­nes den gjemt blant dis­se orde­ne:

For det førs­te er det­te hek­tisk – vel­dig hek­tisk – og der­for også slit­somt. Her trak­te­res det ene instru­men­tet etter det and­re i et for­ry­ken­de tem­po. Bala­laika­bass, man­do­lin og trom­pet i det ene øye­blik­ket, klokke­spill, vaske­brett og harpe­leik i det and­re. For all del; det­te er både fan­tasi­fullt og ener­gisk, men det hol­der ikke bare å trak­te­re kår­ni instru­men­ter. De bør trak­te­res med stil, og det er en sole­klar for­del å behers­ke sine instru­men­ter til fin­ger­spis­se­ne før man begir deg ut på et musi­kalsk mara­ton som Le Pop.

Albu­met kan i bes­te fall for­sva­res med ord som spille­gle­de, sjar­me og krea­ti­vi­tet. Kvar­tet­ten er full­sten­dig blot­tet for blyg­sel og over­skri­der den ene sjan­ge­ren etter den and­re. Et sam­men­suri­um av blue­grass, blues, folke­mu­sikk, rock og bal­kan­pop. His­si­ge korin­ger og uvør­ne vokal­pre­sta­sjo­ner gir det hele et røl­pe­te preg av en efter­fest du helst skul­le vært for­uten.”

Det­te er syn­sing fra en “jour­na­list” som bader i sine egne ord og full­sten­dig mang­ler evne til å kom­mu­ni­se­re noe om den pla­ta hun skri­ver om — bort­sett fra at hun åpen­bart ikke liker den.

Som musikk­in­ter­es­sert kun­ne jeg øns­ke at medie­ne tok musikk på alvor og fak­tisk kre­ver at anmel­der­ne skal kun­ne noe om musikk, i til­legg til at de må kun­ne skri­ve. Anmel­der­nes synes ikke å and­re kva­li­fi­ka­sjo­ner enn et opp­blåst ego og at man er en medieklovn. I alle fall kla­rer de ikke å for­mid­le noe om musik­ken. Kra­ve­ne til skri­ver­fer­dig­he­ter er visst hel­ler ikke så vik­ti­ge i den bran­sjen. For dis­se anmel­der­ne er musik­ken blitt redu­sert en kulis­se som de bru­ker som bak­grunn for å dyr­ke seg selv. Tri­ne Sol­lie mak­ter ikke å for­mid­le noe om den musik­ken hun skri­ver om, og det bur­de være ele­men­tært om man skal være musikk­an­mel­der.

Musik­ken som hun for­sø­ker å skri­ve om vet jeg fort­satt ikke stort om. Skal man skri­ve en har­se­le­ren­de slakt så må det i alle fall gjø­res med stil, og det mak­ter ikke Tri­ne Sol­lie. Det blir bare platt og plumpt. Anmel­del­sen kan ikke få bed­re enn ter­ning­kast 1.

Print Friendly, PDF & Email

Slik skal operasangere intervjues!

NRK har man­ge skat­ter i sine arki­ver. En del av radio­skat­te­ne blir gjort til­gjen­ge­lig i radio­ka­na­len NRK-Gull. Mye av det­te kan las­tes ned som podcasts. Det­te er en salig blan­ding av gam­mel mor­gen­gym­nas­tikk, Rolf Kir­kvaags repor­ta­sjer om ferie og bade­liv på Tjø­me i 1950-åre­ne, ukens fugl, Richard Her­manns opp­les­nin­ger, og nå inter­vju­er fra Revolver­ma­ga­si­net.

Om vi skrur tiden noen 10-år til­ba­ke skul­le man være for­sik­tig med hva man sa og gjor­de på TV. Det skul­le ikke mye til før kris­ten­fol­ket kla­get over usøm­me­lig umo­ral eller Liber­tas-gjen­gen over venstre­vri. Men radio var et fri­sted. De som kla­get hør­te åpen­bart ikke på radio — i alle fall ikke på kvelds­tid.

Jeg er nep­pe ale­ne om å sav­ne den frek­ke sti­len trio­en Char­lo Hal­vor­sen, Stig Hol­mer og Otto Jes­per­sen had­de i Revolver­ma­ga­si­net. Sær­lig deres inter­vju­er er radio­klas­si­ke­re. Og nå kan vi høre en del av dem igjen som podcasts fra NRK Gull. Over­skrif­ten refe­re­rer til inter­vju­et med Knut Skram, som er en per­le. Det er slik opera­san­ge­re skal inter­vjues! Ellers fin­nes inter­vju­er med en ung Bjørn Dæh­lie og med en enda yng­re Sis­sel Kyr­kje­bø, med Jan Eggum, Ole Paus og den nyvalg­te leder i Oslo Arbei­der­par­ti Jens Stol­ten­berg (Hopp­along Cassidy eller Den styg­ge and­un­gen som voks­te opp til å bli en sva­ne).

Gå hit for å las­te ned til iTu­nes eller kopi­er stren­gen http://podkast.nrk.no/program/nrk_gull.rss til din RSS-leser.

Print Friendly, PDF & Email