Category Archives: Musikk

Slik skal operasangere intervjues!

NRK har man­ge skat­ter i sine arki­ver. En del av radio­skat­te­ne blir gjort til­gjen­ge­lig i radio­ka­na­len NRK-Gull. Mye av det­te kan las­tes ned som podcasts. Det­te er en salig blan­ding av gam­mel mor­gen­gym­nas­tikk, Rolf Kir­kvaags repor­ta­sjer om ferie og bade­liv på Tjø­me i 1950-åre­ne, ukens fugl, Richard Her­manns opp­les­nin­ger, og nå inter­vju­er fra Revolvermagasinet.

Om vi skrur tiden noen 10-år til­ba­ke skul­le man være for­sik­tig med hva man sa og gjor­de på TV. Det skul­le ikke mye til før kris­ten­fol­ket kla­get over usøm­me­lig umo­ral eller Liber­tas-gjen­gen over venstre­vri. Men radio var et fri­sted. De som kla­get hør­te åpen­bart ikke på radio — i alle fall ikke på kveldstid.

Jeg er nep­pe ale­ne om å sav­ne den frek­ke sti­len trio­en Char­lo Hal­vor­sen, Stig Hol­mer og Otto Jes­per­sen had­de i Revolver­ma­ga­si­net. Sær­lig deres inter­vju­er er radio­klas­si­ke­re. Og nå kan vi høre en del av dem igjen som podcasts fra NRK Gull. Over­skrif­ten refe­re­rer til inter­vju­et med Knut Skram, som er en per­le. Det er slik opera­san­ge­re skal inter­vjues! Ellers fin­nes inter­vju­er med en ung Bjørn Dæh­lie og med en enda yng­re Sis­sel Kyr­kje­bø, med Jan Eggum, Ole Paus og den nyvalg­te leder i Oslo Arbei­der­par­ti Jens Stol­ten­berg (Hopp­along Cassidy eller Den styg­ge and­un­gen som voks­te opp til å bli en svane).

Gå hit for å las­te ned til iTu­nes eller kopi­er stren­gen http://podkast.nrk.no/program/nrk_gull.rss til din RSS-leser.

Print Friendly, PDF & Email

Avdeling for litt selvskryt

Som så man­ge and­re som har ett nett­sted fore­tar jeg fra tid til annen et Goog­le-søk for å se hvor­dan mitt nett­sted plas­se­rer seg. Da jeg i dag søk­te på blues gui­tar kom mine nett­si­der http://www.torvund.net/guitar/index.php?page=bluesguitar ut helt på topp! Som regel har jeg hav­net et sted mel­lom 3 og 5. Det­te var førs­te gang som num­mer 1!

Det kiler ens ego når nett­si­de­ne kom­mer ut som num­mer én av ca 3,2 mill nett­si­der ved et slikt søk.

Print Friendly, PDF & Email

NRKs julegave til Beatles-fans!

I hele år har NRK hatt en pro­gram­se­rie med “Dag­lig Beatles”. Hver dag har Bård Ose og Finn Tokvam for­talt his­to­ri­en bak, eller i alle fall deler av his­to­ri­en bak en Beatles-låt. I kro­no­lo­gisk rekke­føl­ge har de tatt for seg hver låt som har vært offi­si­elt inn­spilt av The Beatles. Seri­en har vært til­gjen­ge­lig som podcast, men der har den bare vært til­gjen­ge­lig i en begren­set periode.

Som en jule­gave til alle Beatles-fan har NRK nå lagt ut den kom­plet­te seri­en for ned­las­ting på http://www.nrk.no/programmer/radio/norgesglasset/beatles/1.4257832

Print Friendly, PDF & Email

Musikkonline har blitt en interessant tjeneste

Musikkon­line er ned­las­tings­tje­nesen til FONO — de uav­hen­gi­ge nors­ke plate­sel­ska­pe­ne. Det er dis­se sel­ska­pe­ne som viser hva som rører seg i norsk musikk­liv og har den mest spen­nen­de musik­ken. Best­sel­ler­ne gis ut på norsk­av­de­lin­ge­ne til de sto­re, inter­na­sjo­na­le plaste­sel­ska­pe­ne. Men det er som regel ikke best­sel­ler­ne som gir de mest inter­es­san­te musikkopplevelsene.

Jeg har til nå valgt å kjø­pe min musikk på CD, selv om jeg gans­ke umid­del­bart spil­ler den over til mp3. Ned­las­tings­tje­nes­ter som Musikkon­line og iTu­nes har ikke vært inter­es­san­te nok. Pri­sen har vært for høy i for­hold til man fikk igjen.

9,50 for et enkelt­spor eller 86 for et album er ikke spe­si­elt dyrt. Men vi har måt­tet leve med en tek­nisk beskyt­tel­se (DRM) som i alle fall har gjort det kom­pli­sert å kun­ne spil­le musik­ken på annet utstyr enn den PCen musik­ken ble las­tet ned til. Lyd­kva­li­te­ten var hel­ler ikke god nok.

Nå har man fjer­net DRM. Ved at man etter hvert at økt bit­ra­ten til fra 256 til 320 k har også lyd­kva­li­te­ten kom­met opp på et nivå hvor man kan begyn­ne å sam­men­lig­ne med CD. Så fra nå av vil også jeg bli kun­de hos Musikkon­line.

Print Friendly, PDF & Email

Klassisk musikk øker på nett

Kort tid etter at jeg la ut min kom­men­tar om nai­ve pira­ter, hører jeg  i dag (19. sep­tem­ber 2007) den gle­de­li­ge mel­din­gen på Musikk­re­dak­sjo­nen i NRK P2 at sal­get av klas­sisk musikk på net­tet øke kraf­tig. De klas­sis­ke sel­ska­pe­ne sat­ser på “de lan­ge haler”, hvil­ket vil si at det er etter­spør­se­len etter tid­li­ge­re utgit­te spor som bidrar til sal­get. Man sel­ger ikke så mye av hver tit­tel, men sel­ger man­ge tit­ler og sel­ska­pe­ne har på den­ne måten revi­ta­li­sert sine kataloger.

En effekt som ingen had­de for­ut­sett er at sal­get på nett har bidratt til økt inter­es­se for den sam­me musik­ken på CD. Folk fin­ner enkelt­spor på net­tet, liker det og vil ha hele CDen. Mens and­re plate­sel­ka­per opp­le­ver en mar­kert ned­gang i sin omset­ning har de klas­sis­ke sel­ska­pe­ne en mar­kert økning.

Det pub­li­kum som kjø­per klas­sisk musikk er nep­pe vel­dig opp­tatt av å kun­ne stje­le musik­ken gra­tis fra net­tet. Der­for ram­mes ikke dis­se sel­ska­pe­ne like hardt som de som sat­ser på fjortismarkedet.

Det var klas­sisk musikk som ble nevnt i det­te inn­sla­get. Men jeg vil anta at man vil kun­ne se den sam­me tenden­sen hos sel­ska­per som sat­ser på annen musikk med varig ver­di. Om noen av døgn­flu­ene blir borte, så har vel ikke ver­den gått glipp av så vel­dig mye uan­sett. Ingen tren­ger “musik­ken” til Lene Alexander.

Print Friendly, PDF & Email