Category Archives: Næringsliv

Uber, Uber über alles

Noen synes å mene at pirat­vik­som­het skal applau­de­res og støt­tes så, len­ge det gjø­res med litt fancy tek­no­lo­gi, enten det er opp­havs­menn eller and­re det går ut over. De krea­ti­ve synes å være de som lager enk­le dis­tri­bu­sjons­løs­nin­ger, ikke de som ska­per det inn­hold eller de tje­nes­ter som leve­res. Tek­no­lo­gi trum­fer alt, synes man­tra­et å være.

Men det blir helt på try­net når Aften­pos­ten omta­ler Uber og Airbnb som om det er det sam­me, da sty­rer man rett i den grøf­ten som bare gjør det til et spørs­mål om teknologi.

Man kan mene vel­dig mye om orga­ni­se­ring av taxi­næ­rin­gen. Men løyve­tanke­gan­gen ut fra behovs­prø­ving, som yrkes­trans­port­lo­ven § 9 sier, som inne­bæ­rer at det skal sit­te byrå­kra­ter poli­ti­ke­re som bestem­mer f.eks. hvor man­ge dro­sjer det skal være, hvor man­ge dro­sje­sen­tra­ler det skal være, hvor uli­ke dro­sjer skal kun­ne ta opp pas­sa­sje­rer osv, det er noe som snart bør hav­ne på his­to­ri­ens skraphaug.

Det er en bran­sje som har vært pre­get av gans­ke håp­løse reg­ler i man­ge land. Om jeg opp­fat­tet situa­sjo­nen rett, og min hukom­mel­se ikke svik­ter, så voks­te det i Eng­land fram en orga­ni­sert “pirat­taxi­virksohmet”, ved såkalt “Pri­va­te hire”. Det var omtrent som Oslo ting­rett la til grunn i dom­men fra 7. desem­ber 2015. De tra­di­sjo­nel­le taxi­ene had­de og har ene­rett til å la seg praie av folk på gaten. And­re tok bestil­lin­ger på tele­fon, på siden av den­ne ene­ret­ten. Det er ingen prin­si­pi­ell for­skjell mel­lom å ta bestil­ling på tele­fon og via en app. Og tele­fon­sel­ska­pe­ne fant ikke på å kre­ve en stor pro­vi­sjon for å for­mid­le bestillingene.

Con­ti­nue read­ing Uber, Uber über alles

Print Friendly, PDF & Email

NHO og Kristin Skogen Lund har glemt sykkel

NHO-sjef Kris­tin Sko­gen Lund har skre­vet kro­nik­ken Fem grep for en utslipps­fri trans­port­sek­tor. De fem gre­pe­ne er:

  • Gjen­nom­før kol­lek­tiv­løf­tet nå
  • Bygg smar­te­re og tettere
  • Bruk mar­keds­in­sen­ti­ve­ne
  • Grøn­ne innkjøp
  • God­set må på skinner

Jeg er enig i det mes­te. Men det mang­ler i alle fall et sjet­te grep: Legg til ret­te for syk­ling. Alt som sies om syk­ling er det­te, under punk­tet om å gjen­nom­føre kollektivløftet:

Et bære­kraf­tig sam­funn kre­ver at kol­lek­tiv­trans­por­ten – sam­men med syk­kel og gan­ge – tar frem­ti­dig vekst i per­son­rei­ser i byområdene.”

Man man ikke si at det er en sær­lig offen­siv utta­lel­se. Det står ikke noe om hva NHO mener må gjø­res for å opp­nå at fle­re skal vel­ge syk­kel. Man må stil­le krav om at det byg­ges god infra­struk­tur for sykling.

Con­ti­nue read­ing NHO og Kris­tin Sko­gen Lund har glemt syk­kel

Print Friendly, PDF & Email

Norsk verdi(skapings)debatt

Vi har i dag hatt en under­lig debatt om verdi­ska­ping i Nor­ge. NRK pre­sen­ter­te noen tall, som etter det jeg for­står egent­lig ikke er annet enn SSBs årli­ge over­sikt over BNP brutt ned på fyl­ker. Det var tal­le­ne fra 2007 som ble offent­lig­gjort den­ne gan­gen, og de ble offent­lig­gjort 3. mars 2010. Så man kan lure på hvor­for de plut­se­lig ska­per så mye debatt fem måen­der sene­re. Det bekref­ter i alle fall at “nyhe­ter” ikke er noe som er nytt, men noe jour­na­lis­ter har vært uvi­ten­de om.

Det er lite reell verdi­ska­ping” i Oslo, sa sunn­mø­rin­gen Per Waagan, leder av Wagen trans­port, til NRK. De ver­di­ene sør­get han for å ta ut da han solg­te sel­ska­pet for to år siden. (NRK for­vir­rer og pre­sen­te­rer ham som den som dri­ver det sel­ska­pet han solg­te for to år siden, men de er tross alt bare jour­na­lis­ter.) Slik sni­ker man det til i norsk poli­tisk debatt, i alle fall dis­trikts­de­bat­ter: Noe verdi­ska­ping er fine­re enn annen, og verdi­ska­ping i Oslo er ikke reell. Selv der­imot, ska­per han tyd­lig­vis reel­le og ordent­li­ge ver­di­er med sine laste­bi­ler. IT-sel­ska­per som Base­farm ska­per der­imot ikke ver­di­er i føl­ge Waagan, om jeg hus­ker mor­ge­nens nyhets­sen­din­ger rett. Det­te til tross for at sel­ska­pet har fle­re ansat­te (140) enn Waagan trans­port had­de da det ble solgt for to år siden (110). Con­ti­nue read­ing Norsk verdi(skapings)debatt

Print Friendly, PDF & Email

Stoltenberg: Ikke min jobb å styre Statoil (men å styre lederlønn i Hydro?)

Min jobb er ikke å sty­re Stat­oil” sier Jens Stol­ten­berg i føl­ge Aften­pos­ten. “Vi føl­ger van­li­ge spille­reg­ler”, og “vi bør være var­som­me med å gå inn i enkelt­pro­sjek­ter” sier Stol­ten­berg, fort­satt i føl­ge Aften­pos­ten. Jeg er ikke uenig i at sta­ten skal føl­ge van­li­ge spille­reg­ler i Stat­oil, ei hel­ler i at sta­ten bør være var­som­me med å gå inn i enkeltprosjekter.

Men å stil­le miljø­krav er vel ikke nød­ven­dig­vis å gå inn i enkelt­pro­sjek­ter? Sta­ten må, som størs­te aksjo­nær, kun­ne mene noe om sel­skaps­po­li­cy, bl.a. når det gjel­der å enga­sje­re seg i pro­sjek­ter med stor miljø­ri­si­ko — uten at de nød­ven­dig­vis behø­ver å vur­de­re de enkel­te pro­sjek­ter. Jeg er enig med Bea­te Sjå­fjell i at det er ikke mye aktivt stat­lig eier­skap vi ser i den­ne saken.

Det er inter­es­sant å skru klok­ken kna­ppe tre år til­ba­ke. Da gjaldt det et lite fille­spørs­mål, nem­lig den alle­re­de inn­gåt­te opsjons­av­ta­len for ledel­sen i Norsk Hydro. Det var inn­gått en avta­le, en avta­le av en type som Jens Stol­ten­berg tid­li­ge­re had­de ivret for at man bur­de ha. Av en even­tu­ell verdi­stig­ning på aksje­ne skul­le ledel­sen få 0,2% på deling. Den ster­ke kurs­ut­vik­lin­gen for Norsk Hydro gjor­de at det­te ble mye pen­ger. At det ble enda mer på eier­ne, som satt med 99,8% av gevins­ten som de selv ikke had­de bidratt noe til, bryd­de man seg mind­re om.

Det er sty­ret som fast­set­ter lønn og annen godt­gjø­rel­se for sel­ska­pe­ts ledel­se. Er man mis­for­nøyd kas­ter man sty­ret, men sel­ska­pet er uan­sett bun­det av de avta­ler sty­ret inn­går. Hvis en aksjo­nær øns­ker å få ved­tatt noe som bin­der sty­ret, så gjø­res det­te på sel­ska­pe­ts generalforsamling.

Den nors­ke mis­un­nel­sen slo til. Det var under valg­kam­pen foran kom­mune­val­get 2007 og det ble en sak med sym­bolver­di. Da var det ikke snakk om å føl­ge spille­reg­ler eller at sta­ten ikke skul­le gri­pe inn i enkelt­sa­ker. Davæ­ren­de nærings­mi­nis­ter og nåvæ­ren­de stor­tings­pre­si­dent Dag Ter­je Ander­sen ras­te rundt som en ele­fant i et glass­ma­ga­sin og gikk på tvers av alle spille­reg­ler da han, sam­men med Jens Stol­ten­berg, ga styre­le­der Jan Reinås en fot i ræva for å vise handle­kraft og ofre noen. Her gikk størs­te aksjo­nær rett på sty­ret, uten at det skjed­de gjen­nom gene­ral­for­sam­ling eller and­re selskapsorganer.

Vi så her hvor mye poli­ti­ker­nes prin­sip­per er verdt. Når det kan­skje kun­ne få betyd­ning i en valg­kamp spil­te ikke van­li­ge spille­reg­ler noen som helst rol­le for poli­ti­ker­ne, ei hel­ler det enk­le prin­sipp om at man skal hol­de inn­gåt­te avta­ler — også om for­hol­de­ne har utvik­let seg på en annen måte enn man had­de reg­net med da avta­len ble inngått.Kanskje er poli­ti­ke­re så kor­rum­pert av sine “løf­ter”, “garan­ti­er” og “ved­tak” at de tror nærings­li­vet kan løpe fra avta­ler like lett som poli­ti­ker­ne løper fra sine “garan­ti­er”, valg­løf­ter og “ved­tak” (som f.eks. ved­ta­ket om å byg­ge Rin­ge­riks­tun­ne­len). Hel­dig­vis er det ikke slik, men dess­ver­re synes for man­ge poli­ti­ke­re å være ute av stand til å for­stå det.

Det ble i den­ne leder­lønns­de­bat­ten pekt på at Folke­trygd­fon­det ofte tok opp det­te på gene­ral­for­sam­lin­ger, og det ble av Aften­pos­ten på leder­plass 22. august 2007 (ikke len­ger på nett eller end­ret URL)  frem­holdt som et eksem­pel til etter­føl­gel­se. Men gjel­der det sel­ska­pe­ts for­hold til mil­jø, da mener visst sta­ten at der er feil å ta det­te opp på gene­ral­for­sam­lin­gen. Selv­fø­ge­lig må det være sånn. På gene­ral­for­sam­lin­gen skal man begren­se seg til å ta opp saker av stor og gjer­ne prin­si­pi­ell inter­es­se. Og da er det selv­føl­ge­lig langt vik­ti­ge­re å hol­de fast ved et sær­norsk leder­lønns­nivå for ikke å vek­ke norsk mis­un­nel­se, enn å bry seg om miljø.

Print Friendly, PDF & Email

Hydro-saken, Opsjoner

Et tilbakeblikk

I ube­ha­ge­lig nær­het til kom­mune­val­get blus­set dis­ku­sjo­nen om leder­løn­nin­ge­ne i Hydro opp. Det ble en sam­men­sau­sing av moralsk indig­na­sjon, mis­un­nel­se, poli­tisk opport­u­nis­me og tab­lo­id jour­na­lis­tikk. Saken ble ikke bed­re av at man fikk den fami­liæ­re kob­lin­gen mel­lom Oslos ord­fø­rer Per Dit­lev Simon­sen og hans dat­ter Ceci­lie Dit­lev Simon­sen og deres “sveit­sis­ke tanter”.

Man­ge del­tok i debat­ten. Pro­fes­sor Nils Chris­tie skrev artik­ke­len Pen­ge­ne som opp­lø­ser Nor­ge i Aften­pos­ten 30. juli 2007. Han ble også inter­vju­et om saken. Øivind Øst­berg kom i en kom­men­tar den 4. august med en etter min mening beti­me­lig påpek­ning av at Nils Chris­tie la stor vekt på lik­het på bekost­ning av frihet.

Den 31. august var det pro­fes­sor Bernt Hag­tvets tur, med artik­ke­len Blod­tåke i styre­rom­met.

Jeg syn­tes inn­leg­ge­ne var svært så ensi­di­ge og uny­an­ser­te, og kas­tet meg inn i debat­ten med artik­ke­len Mis­un­nel­se og mora­lis­me, som ble tryk­ket i Aften­pos­ten 8. august. Artik­ke­len gjen­gis nedenfor:

Continue reading Hydro-saken, Opsjoner

Print Friendly, PDF & Email