Category Archives: Nettregulering

Kjennelse om blokkering av nettsteder

Oslo tingrett avsa 1. september en kjennelse som pålegger Telenor og syv andre internettleverandører å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til syv nettjenester, som indirekte gir tilgang til opphavsrettslig vernet materiale som er ulovlig gjort tilgjengelig på internett. Kjennelsen er tilgjengelig her.

Det er intet overraskende i avgjørelsen. Åndsverkloven ble endret i 2013 slik at det ble hjemmel i § 56c, for pålegge nettleverandører å

“hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov.”

Det er to kriterier. Nettstedet må gjøre tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverkloven. Videre må dette skje i et stort omfang.

Continue reading Kjennelse om blokkering av nettsteder

Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Sveriges Televisjon har tatt en frekk en: De har gjort kjent at dersom man bruker hashtag #mittos14, gir man dem tillatelse til å publisere blant annet bilder. Slik har SVT formulert sine vilkår:

“För bilder skickade till SVT, eller delade enligt ovan för publicering, så är villkoren för nyttjande:

Att du själv måste ha de fullständiga rättigheterna till bilderna, det vill säga att det är du som är fotografen och bilderna inte innehåller något upphovsrättsligt skyddat verk eller prestation skapad av någon annan.

Att SVT har rätt att nyttja bilderna (inom ramen för SVT:s verksamhet, det vill säga i tv-program, på svt.se samt via andra plattformar där man kan ta del av SVT:s utbud).

Att SVT inför nyttjandet får beskära och bearbeta bilderna utan ditt särskilda tillstånd.

Att SVT:s nyttjanderätt är obegränsad i tiden.

Att du accepterar att du inte är berättigad till någon ersättning för rättighetsupplåtelse.”

Det er ikke særlig overraskende at dette har ført til mange reaksjoner. Jan Guillou skrev dette på Twitter:

“Skit också, tror jag av misstag har hashtaggat min senaste bok med #mittos14 och den är redan på väg till tryckeriet. Även taggat Sauks bil.”

Continue reading Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Tilbake til universitetet

WIMG_1146_DxODet har vært morsomt å være advokat, og det har vært godt å gjøre noe annet enn det jeg hadde gjort i mange år. Men jeg fikk sist sommer en ganske kraftig påminnelse om at når man må innrømme, om enn noe motvillig, at man begynner å nærme seg 60, da er det ikke tiden for å forlate en fast og trygg jobb, for å bli selvstendig næringsdrivende.

Etter å ha tenkt litt, ble min konklusjon at jeg ville vende tilbake til universitetet. Når jeg først i realiteten hadde bestemt meg, flyttet jeg mentalt ganske raskt til universitetet. Jeg liker å se og bevege meg fremover. Hvilke prosjekter skal jeg nå gå i gang med? Da var det liten grunn til å drøye det lenger enn nødvendig. Heldigvis ble jeg møtt med velvilje både på Det juridiske fakultet og hos Bing Hodneland. Derfor vender jeg allerede nå tilbake til Universitetet.

Rådgivningsvirksomhet, tvisteløsning, kurs m.m.

Den danske tegneren Robert Storm Pettersen, kjent som Storm P, lar i en av sine tegninger en av sine gamle gubber si omtrent dette. “En akademiker, det er en som må lese seg til det andre vet”. Jeg synes det er meget godt sagt, og jeg vet noen akademikere som kan passe til den beskrivelsen. Jeg ønsker ikke å være en av dem.

Continue reading Tilbake til universitetet

Nå er blogger og andre ytringer på internett offentlige

iTunes-illI august 2012 avgjorde Høyesterett at blogginnlegg og andre ytringer ikke er “offentlige” i strafferettslig forstand. Forklaringen var gamle straffebestemmelser som ikke var tilpasset dagens virkelighet. Og ikke minst en straffelov som ble vedtatt i 2005, men som Justisdepartementet ikke har klart å sette i kraft. Man er mildt sagt lite imponert av Justisdepartementet. Åtte år etter at loven ble vedtatt er det ingen unskylding at man ikke har de nødvendige datasystemer. Det er Justisdepartementet som ikke har gjort jobben sin.

Sist fredag, 24. mai 2013, ble endringer i straffeloven sanksjonert i statsråd og loven trådte i kraft straks. Blogger m.m. derfor nå er offentlige.  Strl § 7 annet ledd lyder nå:

En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er den også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.

Continue reading Nå er blogger og andre ytringer på internett offentlige

Cloud computing – en skyfri himmel?

CloudComputingCloud computing kan ofte være en utmerket løsning. Men det finnes også uværsskyer, og man må kle seg etter været.

Bing Hodneland arrangerer frokostseminar om “cloud computing” tirsdag 30. april 2013. Gå hit for mer informasjon og påmelding.

Hva er «cloud computing»?

«Cloud computing» – det er et av mange ganske innholdsløse buzzwords som IT-bransjen er så flink til å finne på. Det finnes ingen sky. Skal man bruke meteorologiske metaforer ville tåke passe bedre. Det kan omfatte datalagring, databehandling og programvare som er tilgjengelig for bruker via nettet.

Continue reading Cloud computing – en skyfri himmel?

Formueretten i møte med ny teknologi

[section_title title=Innledning]

Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet til Yulex 2006. Under arbeidet med en kommentar til Digitutvalgets innstilling, dukket den opp i bevisstheten, da jeg hadde behov til å referere til noe av det som er omhandlet her. Skal jeg være ærlig, så synes jeg den fortjener en ikke fullt så bortgjemt plass som den har, ved bare å være tilgjengelig i Yulex. Jeg gjengir den her i den form den ble trykket, uten å ha gjort annet enn tekniske oppdatering (inkludering av lenker m.m.).

En pdf-versjon av artikkelen, slik den ble trykket, er tilgjengelig her. Eventuelle referanser til denne vil da være Yulex 2006, s. 159, og eventuelt referanse til sidetalle inne i artikkelen.

Innledning

Noen hevder at den informasjonsteknologiske revolusjonen som skjer rundt oss vil medføre større samfunnsmessige endringer enn boktrykkerkunsten og den industrielle revolusjon. Jeg skal ikke gå inn i den diskusjonen, men nøyer meg med å konstatere at endringene er betydelige. Ingen sektor er uberørt av denne utviklingen, heller ikke retten. I denne artikkelen vil jeg se på noen av de utfordringer vi står overfor innen formueretten.

Teknologiens kjerneegenskaper er at store datamengder kan lagres, gjenfinnes og bearbeides, og ikke minst at data kan overføres over store avstander. Data kan lagres og formidles uavhengig av en fysisk databærer. Vi kan overføre data uten av vi samtidig må transportere papir eller andre fysiske medier.

Data lagres i digital form. Det vil si at alt representeres i form av tall. Tallene er representert i binær form, hvilket vil si at alt er representert i form av ett-tall og nuller. Disse tallene kan selvfølgelig representere tall, men de kan også representere tekst, lyd eller bilder. Når alt er representert i form av tall betyr det også at alle data kan bearbeides ved matematiske metoder, for eksempel for kryptering. Ved at alle  data er representert i samme form kan også alle data bearbeides, lagres og overføres ved hjelp av det samme utstyret og i det samme nettverket.

Når data overføres gjennom telenettet skjer det ingen forflytting av data fra et sted til et annet. Det overføres signaler fra avsenderens datamaskin som representerer de data som overføres, og ved hjelp av disse signalene fremstilles en kopi hos mottaker – eller det fremføres lyd eller bilde, omtrent som ved radio- og fjernsynssendinger. Dette gjør det langt enklere å overføre data over avstand, men det betyr også at vi må gi slipp på den forutsetning at det et eller annet sted finnes en “original” , om vi skulle ha behov for noe slikt.

Continue reading Formueretten i møte med ny teknologi

Kopieringsvederlag på «skylagringstjenester»?

Det kan bli innført “kopieringsavgift” på “skytjenester”, skriver Aftenposten 29. september 2012. Skjønt det er skrevet av en fra Hardware.no, så det er vel en av Aftenpostens underleverandører av stoff. Vi får i det minste rydde opp litt i premissene her.

Uttrykket “avgift” er misvsende i denne sammenhengen, da dette gjerne gir assosiasjoner til avgift til staten. I denne sammenhengen er det et vederlag som skal gi opphavsmenn kompensasjon for det inntektstap de har som følge av lovlig, privat kopiering. Det er ingen grunn til å sette tapet i anførselstegn, slik Jørgen Elton Nilsen fra hardware.no gjør. Tapte inntekter er tap.

Det er heller ikke riktig at det vederlaget som tas inn går til platebransjen, slik vi også kan lese i Aftenposten. Som rettighetshavere får nok også plateselskapene en del av det som tas inn, men vederlaget fordeles til de som har opphavsrett.

Mitt enkle utgangspunkt er at skapende og intellektuelt arbeid er like verdifullt som manuelt arbeid. De som utfører skapende og intellektuelt arbeid skal selvfølgelig kunne få betaling for dette. Like selvfølgelig er det at det er de som nyttiggjør seg resultatene av slikt arbeid som skal betale. Det er like selvsagt som at vi betaler for maten vi spiser. De som mener at slikt arbeid ikke skal verdsettes og godtgjøres, kan slutte å lese her.

Continue reading Kopieringsvederlag på «skylagringstjenester»?

Fra i dag er jeg advokat i Bing Hodneland

Fra i dag er jeg partner på fulltid i advokatselskapet Bing Hodneland DA. Når man skal leve av å tilby sine tjenester i et marked, må vi minne markedet om hvem vi er og hva vi kan. Derfor vil jeg minne om at jeg ikke bare holder på med vin og sykkel.

Bing Hodneland er et mellomstort advokatfirma. Det er et fullservice forretningsadvokatfirma, med to hovedsatsingsområder hvor Bing Hodneland er blant de ledende i Norge. Disse to hovedsatsingsområdene er fast eiendom og IT-, medie- og immatrialrett. Bing Hodneland er også sterke på skatt og avgift, arbeidsrett, kjøp og salg av virksomheter og tvisteløsning.

Jeg vil inngå i gruppen som særlig arbeider med IT-, medie- og immatrialrett. Her vil jeg tilføre ytterligere kompetanse til et fra før meget sterkt fagmiljø. Men jeg vil også delta i corporate avdelingen (kjøp og salg av virksomheter).

Mine kompetanseområder er følgende:

Continue reading Fra i dag er jeg advokat i Bing Hodneland

Offentlig eller ikke offentlig?

Gulating lagmannsretts kjennelse i saken om bloggeren Eivind Berge har medført en del debatt. Dette er et lite forsøk på klargjøring, uten pretensjoner om noen egentlig analyse av alle de spørsmål denne saken reiser. Eivind Berge er tiltalt etter strl § 140. Dennes første ledd lyder:

“Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.”

Saken reiser to hovedspørsmål, som begge er vanskelige. Det ene er om innholdet i Evind Berges ytringer “opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan”. Det reiser vanskelige spørsmål om ytringsfrihetens grenser, som jeg denne gangen lar ligge. Det annet er om eventuelle oppfordringer er fremsatt offentlig.

Continue reading Offentlig eller ikke offentlig?

Hvem vil stå fram med sin svakhet og sine nederlag?

For et par dager siden skrev jeg om anonyme nettdebatter. Marias metode hadde en tankevekkende kommentar som ikke har sluppet taket. Hun har også selv skrevet tankevekkende om temaet.

Det er viktig å høre mestringshistorier. Men skal vi lære av andres erfaring og forstå deres situasjon må vi også vite noe om hva som gikk galt og hvordan det skjedde. Men det er ikke sine nederlag folk så gjerne forteller om under fullt navn.

To historier flyter til overflaten. En gruppe studenter fra Juss-Buss og JURK hadde laget filmen Gjeld under soning. Den tar opp på mange måter trivielle spørsmål som probelemer med å betale sine lån, husleie, inkassotrusler osv. Men det er saker som blir langt vanskeligere når man sitter inne og soner en dom, enn for oss som er ute i det fri. Filmen ble lansert på et arrangemenet i Ragnar Frisch Auditorium, et lokale vi som som har levd noen år kanskje kjenner best som Ullevål kino. Justisminister Knut Storberget var en av de som holdt innledning, og jeg hadde sagt ja til å lede det hele.

Continue reading Hvem vil stå fram med sin svakhet og sine nederlag?