Category Archives: Nettregulering

Anonyme nettdebatter

I kjøl­van­net av ter­ro­ren i Oslo og på Utøya har dis­ku­sjo­nen om ano­ny­me nett­de­bat­ter blus­set opp igjen. Det er en vik­tig og vans­ke­lig debatt.

Vi må star­te med det vik­tigs­te utgangs­punk­tet: Ytrings­fri­het. Ytrings­fri­het er ver­di­fullt, men slett ikke noe som bare er pent og beha­ge­lig. Det kan gjø­re vondt når grav­en­de jour­na­lis­ter nag­ler en til noe man helst vil skju­le. Og det kan gjø­re vondt å lese menin­ger vi skul­le øns­ke ingen had­de. Det er de upo­pu­læ­re ytrin­ger som sær­lig tren­ger ytrings­fri­he­tens vern. Poli­tisk kor­rek­te main-stre­am stand­punk­ter er ald­ri truet.

Ytrings­fri­he­ten gjel­der også for nyna­zis­ter, rasis­ter og muslim­ha­te­re — selv om vi skul­le øns­ke at det ikke fan­tes noen som ytrer sli­ke menin­ger. En av ytrings­fri­he­tens begrun­nel­ser er at syns­punk­ter skal kom­me fram og even­tu­elt bli imøte­gått. På den måten kan man kan­skje kom­me nær­me­re en sann­het enn om syns­punk­ter blir usagt og der­med uimotsagt.

Con­ti­nue read­ing Ano­ny­me nett­de­bat­ter

Print Friendly, PDF & Email

Fredsprisen, ytrings- og informasjonsfrihet, Wikileaks

I dag deles i prin­sip­pet Nobels freds­pris ut til Liu Xia­o­bo. Liu Xia­o­bo sit­ter fengs­let i Kina. Han får ikke være til ste­de for å mot­ta pri­sen og ingen and­re kom­mer til å ta den imot på hans veg­ne. Der­for deles pri­sen bare i prin­sip­pet ut.

I ves­ten synes vi det er for­fer­de­lig at han som bare vil ha ytrings­fri­het og demo­kra­ti sper­res inne på den­ne måten. I Kina betrak­tes han som kri­mi­nell. Mens utde­lin­gen skjer sit­ter grunn­leg­gere­ne av Wikile­aks, Juli­an Assan­ge, fengs­let i Eng­land. Han er fengs­let for påståt­te sek­su­el­le over­grep. Men USA vil også ha ham utle­vert, og det er ikke på grunn av de påståt­te overgrepene.

USA har ambi­sjo­ner om å ta ledel­sen i kam­pen for infor­ma­sjons­fri­het og et fritt internett.USAs uten­riks­mi­nis­ter, Hilla­ry Clin­ton sa bl.a. det­te i en tale i Wash­ing­ton: Con­ti­nue read­ing Freds­pri­sen, ytrings- og infor­ma­sjons­fri­het, Wikile­aks

Print Friendly, PDF & Email

Er DDoS-angrep på PayPal, Mastercard, Visa m.fl. ulovlig?

Inger Marie Sun­de, nå første­ama­nu­en­sis ved Politi­høy­sko­len, er ikke i tvil om at de som del­tar i aksjo­ne­ne mot Mas­ter­card, Pay­Pal og and­re insti­tu­sjo­ner som har stuk­ket kjep­per i hju­le­ne for Wikile­aks bry­ter norsk lov. “Det­te kom­mer under lov­giv­nin­gen om skade­verk”, sier hun til ITavi­sen.

Jeg får her leg­ge til at jeg ble kon­tak­tet av ITavi­sen om det­te spørs­må­let, og send­te dem vide­re til Inger Marie Sun­de for­di data­kri­mi­na­li­tet og straffe­rett ikke er noe jeg arbei­der sær­lig mye med. Når jeg ikke vil­le utta­le meg til avi­sen er det kan­skje litt ufint i etter­tid å kom­men­te­re på den­ne måten. Men det får våge seg. Con­ti­nue read­ing Er DDoS-angrep på Pay­Pal, Mas­ter­card, Visa m.fl. ulov­lig?

Print Friendly, PDF & Email

Ankesaken om Pirate Bay

Om drøyt to uker, den 28. sep­tem­ber, star­ter sir­kus Pirate Bay igjen i Stock­holm. Skjønt det gjen­står å se om det blir like mye sir­kus den­ne gan­gen. Det blir kan­skje ikke like inter­es­sant for media å få repri­ser på alle eple­kjek­ke og skrå­sik­re utta­lel­ser fra Peter Sun­de & co. Men det kan være greit å gå gjen­nom hva saken egent­lig drei­er seg om. Jeg har omtalt tings­rät­tens dom her.

Pirate Bay og til­sva­ren­de tje­nes­ter gir infor­ma­sjon som gjør det mulig å fin­ne musikk­fi­ler m.m. på net­tet. Det kan være man­ge typer filer, men jeg hol­der meg for enkel­hets skyld til musikk­fi­ler. Hvor­dan det­te skjer rent tek­nisk har ikke så stor betyd­ning. Det vik­ti­ge er at musikk­fi­le­ne fin­nes and­re ste­der, gjer­ne hos pri­vat­per­soner, og når man las­ter ned filer hen­ter man dem direk­te fra dis­se. Vide­re at PB for­mid­ler infor­ma­sjon som gjør at man kan fin­ne fram til dis­se file­ne. Filen kan være delt opp i biter som hen­tes fra fle­re ste­der og så set­tes sam­men hos ned­las­te­ren. Med den tek­no­lo­gi som Pirate Bay benyt­ter vil den som las­ter ned sam­ti­dig gjø­re filen til­gjen­ge­lig for andre.

Con­ti­nue read­ing Anke­sa­ken om Pirate Bay

Print Friendly, PDF & Email

Pirater drifter pirater

Pirat­par­ti­et vil drif­te Pirate Bay etter at en tysk rett påla deres tid­li­ge­re nett­le­ve­ran­dør å sten­ge Pirate Bay ute.

Pirate Bays virk­som­het er kjent ulov­lig ved en dom i Stock­holms tings­rätt. Dom­men er anket, og føl­ge­lig ikke retts­kraf­tig. Sam­ti­dig må det pre­si­se­res at det er fire av per­sone­ne bak Pirate Bay som er dømt, ikke selve virk­som­he­ten. Min vur­de­ring er at det ikke er sær­lig tvil­somt at virk­som­he­ten er ulov­lig. Det som kan dis­ku­te­res er om de fire per­sone­ne har en til­strek­ke­lig til­knyt­ning og har utvist den nød­ven­di­ge per­son­li­ge skyld til at de kan hol­des straf­fe- og erstat­nings­retts­lig ansvar­lig for den ulov­li­ge virk­som­he­ten. Så om de fire per­sone­ne skul­le bli fri­kjent i en høy­ere retts­in­stans (noe jeg tvi­ler på at vil skje), så betyr ikke det nød­ven­dig­vis at selve virk­som­he­ten anses for lovlig.

Den som drif­ter en tje­nes­te i form av å stil­le til dis­po­si­sjon den nød­ven­di­ge nød­ven­di­ge infra­struk­tur med­vir­ker til den tje­nes­ten de drif­ter. Dome­ne­shop med­vir­ker på den­ne måten til det jeg pre­sen­te­rer på mitt nett­sted, inklu­dert den­ne blog­gen. Men at de med­vir­ker ved å mulig­gjø­re mine nett­skri­ve­ri­er, så betyr ikke det nød­ven­dig­vis at de også er med­an­svar­lig for det jeg måt­te fin­ne på å gjø­re til­gjen­ge­lig på mitt nett­sted. For at den som bidrar med drifts­tje­nes­ter skal kun­ne bli med­an­svar­lig må det være et viss nær­het mel­lom hoved­hand­ling og med­virk­nings­hand­ling, og med­vir­ke­ren må utvi­se sub­jek­tiv skyld.

Dome­ne­shop har ingen plikt til å føl­ge med på hva jeg pub­li­se­rer på mitt nett­sted, like lite som et tryk­ke­ri har noen plikt til å lese bøke­ne får de tryk­ker dem. Men hvis de vet og bevisst vel­ger å med­vir­ke, da vil van­lig­vis alle vil­kår for med­virk­nings­an­svar van­lig­vis være oppfyllt.

Con­ti­nue read­ing Pira­ter drif­ter pira­ter

Print Friendly, PDF & Email

Avisfinansiering gjennom “nettlisens”?

Norsk Jour­na­list­lag øns­ker nett­li­sens som skal finan­siere nett­avi­ser. Selv synes de det er en god idé. Jeg deler ikke den entu­si­as­men for forslaget.

Jour­na­lis­te­ne kom­mer sent til fes­ten. For en yrkes­grup­pe hvis jobb det er å hol­de seg ori­en­tert og for­mid­le hva som skjer i sam­fun­net blir det nes­ten pin­lig at de ikke synes å ha fått med seg at for­sla­get har vært lan­sert for len­ge siden, da for å finan­siere musikk. Jour­na­lis­te­ne er rett og slett dår­lig ori­en­tert når de skri­ver at “musikk- og film­bran­sjen nok også vil­le mel­de seg på i kam­pen om even­tu­el­le lisens­mid­ler fra nett­abon­ne­ment”. (Selv om det ikke er bran­sjen som har frem­met avgifts­for­sla­get, men hel­ler de som vil hvit­vas­ke sin piratsamvittighet).

Selv har jeg tid­li­ge­re vært kri­tisk til for­slag om bred­bånds­av­gift for å beta­le for musikk bl.a. for­di jeg reg­net med at nett­avi­se­ne vil­le kom­me til å mel­de seg på.

Con­ti­nue read­ing Avis­fi­nan­sie­ring gjen­nom “nett­li­sens”?

Print Friendly, PDF & Email

Vær varsom plakat” for bloggere?

Tho­mas Moen har for­els­ått en “Vær var­som pla­kat” for blog­ge­re, kalt Blogg­pla­ka­ten.

For meg er det uklart hva som skal være poen­get med en slik pla­kat. Den pre­sen­te­res slik:

Det­te er råd og vei­led­ning for blog­ge­re, blogg­le­se­re og annon­sø­rer for­hold til blog­ger med kom­mer­si­el­le budskap.”

Tho­mas Moen for­sø­ker å gape over mye — for mye etter min vur­de­ring. Leser­ne tren­ger ikke noen slik pla­kat, i alle fall ikke mer enn en jeg tren­ger en slik pla­kat som avis­le­ser. Og det er uan­sett ikke den sam­me pla­ka­ten som blog­ger­ne even­tu­elt tren­ger. Annon­sø­rer er kom­mer­si­el­le aktø­rer. De har å hol­de seg til gene­rell mar­keds­fø­rings­re­gu­le­ring, først og fremst mar­keds­fø­rings­lo­ven. Vi står til­ba­ke med blog­gere­ne. Hvis noen tren­ger en slik pla­kat må det være dem.

Con­ti­nue read­ing Vær var­som pla­kat” for blog­ge­re?

Print Friendly, PDF & Email

Telenor — PirateBay kjennelsen

Bor­gar­ting lag­manns­rett har for­kas­tet (ikke avvist, som man kan lese i pres­sen) anken fra ret­tig­hetha­ver­ne i saken hvor ret­tig­hets­ha­ve­re krev­de at Tele­nor skul­le sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay. (Kjen­nel­sen er til­gjen­ge­lig her.) Mitt syn på hoved­spørs­må­le­ne i saken er ikke end­ret siden ting­ret­tens avgjø­rel­se, og jeg kan for så vidt vise til mine kom­men­ta­rer til den. Jeg synes også fort­satt at det er grunn til å set­te et spørs­måls­tegn hvil­ke inter­es­ser Tele­nor for­va­rer i den­ne saken.

Det er noen pro­ses­su­el­le spørs­mål som lag­manns­ret­ten drøf­ter. Ret­tig­hets­ha­ver­ne har ikke et krav mot Tele­nor. Pro­ses­su­el­le spiss­fin­dig­he­ter er ikke min ster­kes­te side. Men det Tele­nor har ikke gjort noe galt, og der­med kan det være rik­tig at de ikke har noe krav mot Tele­nor. Kan­skje skul­le kra­vet vært ret­tet mot Pirate­Bay. Det er de som skal sten­ges ute, ikke Tele­nor. Men Pirate Bay er på evig flukt fra lovens åpen­bart litt for kor­te arm og ikke lett å gå til sak mot.

Con­ti­nue read­ing Tele­nor — Pirate­Bay kjen­nel­sen

Print Friendly, PDF & Email

Markedsføring via bloggere — gjelder markedsføringsloven?

I blogg­inn­leg­get “Hvor­dan defi­ne­re betalt rekla­me på blog­ger?” tar Tho­mas Moen opp spørs­må­let om mar­keds­fø­rings­lo­vens anven­del­se på blog­ger. Det vil si, han skri­ver at den som mot­tar pen­ger for å omta­le et pro­dukt (eller mot­tar pro­duk­tet) for å omta­le det på sin blogg uten å opp­gi at det­te er betalt omta­le bry­ter norsk lov. Hvil­ken lov som even­tu­elt bry­tes sies ikke. Tho­mas Moen sier at han har en dia­log med For­bru­ker­om­bu­det om det­te spørsmålet.

Jeg vet ikke noe om Tho­mas Moen og om hva slags bak­grunn han har for å utta­le seg om dis­se spørs­må­le­ne, ut over det som står på hans nett­sted. Han omta­ler seg som blog­ger, grün­der og livs­ny­ter, og skri­ver at han

lever av å snak­ke, utvik­le og lære men­nes­ker om sosia­le medi­er. Han er grün­de­ren bak blogg­sam­fun­net iPub­lish og job­ber også som råd­gi­ver, pro­sjekt­le­der og kurs-/fore­drags­hol­der innen sosia­le medi­er.

Han lis­ter uli­ke pro­sjek­ter og virk­som­he­ter han har vært med på å etab­le­re. Det sies ikke noe om hva slags utdan­nel­se han har.

Con­ti­nue read­ing Mar­keds­fø­ring via blog­ge­re — gjel­der mar­keds­fø­rings­lo­ven?

Print Friendly, PDF & Email