Category Archives: Oslo

Løgnhistorier om parkering fra Jarle Aabø og Oslo flaggfabrikk

At Jar­le Aabø sta­dig farer med løgn i sin iver etter å omdan­ne byen til et nett­verk av motor­vei­er som for­bin­der asfal­ter­te par­ke­rings­plas­ser, er vi vant til. Det er åpen­bart hans meto­de som “infor­ma­sjons­råd­gi­ver”. Men her lar åpen­bart også Oslo flagg­fab­rikk seg bru­ke i det spil­let. Skjønt det er ikke uvan­lig å høre mye tøv fra han­delstan­den også.

“Jar­le Aabø-pos­ten”, også kjent som Face­bo­ok­grup­penJa til bilen i Oslo,  skri­ver han føl­gen­de tåre­våte his­to­rie: Con­ti­nue read­ing Løgn­his­to­ri­er om par­ke­ring fra Jar­le Aabø og Oslo flagg­fab­rikk

Print Friendly, PDF & Email

Slik sørger man for at sykkelplaner ikke gjennomføres: Nytt kjøremønster for Oslo sentrum

Oslo, og for dens saks skyld hele Nor­ge, har ald­ri mang­let pla­ner og (gans­ke ufor­plik­ten­de) ved­tak om til­rette­leg­ging for syk­kel. Det er i gjen­nom­fø­rin­gen det svik­ter. Når man nær­mer seg gjen­nom­fø­rings­sta­di­et blir syk­len­de “glemt”, og man lager pla­ner hvor man “ikke har fun­net plass til” syk­len­de.

Et av skan­dale­ek­semp­le­ne fra nyere tid, er Bjør­vi­ka og Dron­ning Eufe­mias gt. Det var fag­re ord om gode for­hold for syk­len­de, og til og med en regu­le­rings­plan som sa at det skul­le byg­ges syk­kel­vei. Men rea­li­te­ten var at de som plan­la det­te ga full­sten­dig blaf­fen i syk­len­de. De som skul­le infor­me­re på veg­ne av utbyg­ger­ne, kun­ne ikke opp­ly­se om hvil­ke pla­ner som fore­lå for syk­kel. Inn­til noen kan doku­men­te­re noe annet, leg­ger jeg til grunn at det skyld­tes at de ikke had­de tenkt på syk­len­de, og ikke plan­lagt noe for dem. Resul­ta­tet bekref­tet det. I et 43,5 meter bredt gate­snitt, “fant man ikke plass” til gode for­hold for syk­len­de. Alle som had­de ansvar i det pro­sjek­tet bur­de ha vært satt til å luke ugress i midt­ra­bat­ter og til å måke snø om vin­te­ren.

Con­ti­nue read­ing Slik sør­ger man for at syk­kel­pla­ner ikke gjen­nom­fø­res: Nytt kjøre­møns­ter for Oslo sen­trum

Print Friendly, PDF & Email

Mye tøv i appell fra bompengeaksjonistene.

Bil­de på top­pen: Kon­stan­chin CC BY-SA 4.0

Aksjons­grup­pen “Vi vil ha mer for­urens­ning”, “la oss kjø­re så mye vi vil, for­urens­ning er bra” har hatt en mar­ke­ring foran Stor­tin­get. Skal vi være kor­rek­te, kal­ler grup­pen seg visst “JA til mil­jø, NEI til økning av bom­pen­ger!” Men rea­li­te­ten i det de står for, er at de vil kun­ne opp­tre miljø­ska­de­lig, så det­te med “Ja til mil­jø” kan vi bare se bort fra. Iføl­ge Vårt Oslo had­de 1600 men­nes­ker sam­let seg foran Stor­tin­get. And­re rap­por­te­rer om fær­re folk. Jeg var ikke der, og har ingen mening om akku­rat det. De kre­ver folke­av­stem­ming, som jeg kom­mer til­ba­ke til på slut­ten av den­ne kom­men­ta­ren.

Appel­len fra lede­ren Ceci­lie Lyng­by (gjen­gitt i sin hel­het i Vårt Oslo) inne­holdt stort sett krav om å kun­ne kjø­re fos­sil­bil i Oslo, uten å beta­le bom­pen­ger. Så mye for mil­jø­et. Alle påstan­der i appel­len avslut­tes med: Aksep­te­rer vi det­te?

Det var en del anek­to­tis­ke bevis på hvor ille det har blitt. Byen har blitt ule­ve­lig for man­ge men­nes­ker, sa Ceci­lie Lyng­by. At byen ikke er til å leve i, ser vi hver dag i de alt­for få gåga­te­ne vi har i den­ne byen. Alle vet at folk helst vil opp­hol­de seg i gater med mye bil­tra­fikk, som Møl­lergt, Råd­hus­gt, osv. Alle kan se hvor­dan det blomst­rer i de gate­ne. Karl Johans gata fra Eger­to­gert til Jern­bane­tor­get og Torggt er, som alle vet, folke­tom­me ørke­ner hvor det ikke er liv eller han­del. Bog­stad­vei­en, handle­ga­ten for de sis­te dagers bil­hel­li­ge, taper ter­reng. Folk er ikke inter­es­sert i å opp­hol­de seg i en gate domi­nert av bil­tra­fikk, og da hand­ler de hel­ler ikke der.

Så er det mye tøv. Som det­te:

Ver­dens seks­ten størs­te con­tai­ner­skip slip­per ut like mye nox som ver­dens bil­park til sam­men!”

Jeg lurer på hvor hun har hen­tet slikt fra. Nå skal man være litt var­som med å base­re seg på mas­ter­opp­ga­ver. Men i den­ne, skre­vet av End­re Lajord ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger, frem­går det at skips­far­ten står for ca 40% av NOX-utslipp i Nor­ge. Det gjel­der sam­let skips­fart, ikke 16 con­tai­ner­skip. Tall fra Miljø­di­rek­to­ra­tet viser at NOX-utslipp i Nor­ge i 2016 for­del­te seg omtrent slik: Luft­fart, sjø­fart og fiske 9,92 kilo­tonn, ned fra 94,34 kilo­tonn i 1999. Vei­tra­fikk: 29,04 kilo­tonn, ned 53,74 kilo­tonn i  1999, Olje- og gass­ut­vin­ning: 45,34 kilo­tonn, opp fra 38,49 i 1999 (topp på 48,82 i 2007), Indu­stri og berg­verk 17,17 kilo­tonn, ned fra 25,26 i 1999. Som vi ser, står vei­tra­fik­ken i Nor­ge for nes­ten tre gan­ger så sto­re utlipp av NOX som luft­fart, skips­fart og fiske til sam­men. Den nevn­te mas­ter­opp­ga­ven er fra 2007, og Miljø­di­rek­to­ra­te­tets tall viser at NOX-utslipp fra skips­fart, luft­fart og fiske (tal­le­ne er dess­ver­re ikke brutt ned på de enkel­te sek­to­rer) er redu­sert med nær 90% siden 2007, mens utslipp fra vei­tra­fikk er redu­sert med noe i under­kant av 40%.

Så vi kan uten for­be­hold kon­klu­de­re med at Ceci­lie Lyng­bys påstand er tøv.

Det er tyde­lig at det­te er et eksem­pel på det Oslo som var, og som Ceci­lie Lyng­by og hen­nes med­ak­sjo­nis­ter drøm­mer seg til­ba­ke til:

Ceci­lie Lyng­by synes sik­kert også det er helt for­fer­de­lig at Råd­hus­plas­sen har blitt bil­fri, og drøm­mer seg til­ba­ke til det­te:

Av anek­to­te­ne, gjen­gir jeg den­ne:

Jeg fikk en tele­fon fra en stor butikk her i sen­trum som for­tal­te at omset­nin­gen i butik­ke­ne ald­ri har vært så lav som nå. De har dager med null kro­ner i omset­ning.”

Hvis det er en butikk i sen­trum som har basert sin for­ret­nings­stra­te­gi på kun­der i bil, da kan det hen­de de sli­ter. Sli­ke butik­ker hører gans­ke enkelt ikke hjem­me i sen­trum. De bur­de ha sett hvor­dan ikke bare Oslo, men byer gene­relt utvik­ler seg, og flyt­tet ut for len­ge siden. Når hun ikke en gang sier hvil­ken eller hva slags butikk det­te er, da kan man ikke ta det seriøst.

Man­ge butikk­ty­per har for­svun­net fra sen­trum. Det er ikke mang­len­de mulig­he­ter til å kjø­re bil, som er grun­nen til det­te. Mitt favo­ritt­ek­sem­pel er møbel­bu­tik­ke­ne. Før kal­te man Møl­lergt for Møbel­ga­ten. Nå er det ikke man­ge møbel­bu­tik­ker igjen. Jeg kom­mer på to. Det var nok ikke først og fremst man­gel på par­ke­ring som gjor­de at A-møb­ler flyt­tet fra sine gans­ke tran­ge loka­ler i Møl­lergt til sitt møbel­vare­hus på Alna­bru. Møb­ler tar plass, og plass er man­gel­vare, og ikke minst dyrt. Vi kan nok si det sam­me om Oster­haug­ga­tens tre­va­re, Thaug­land m.fl. De tren­ger først og fremst stor plass, og det fin­ne rman ikke i sen­trum. i sen­trum. I sen­trum må vi reg­ne med å fin­ne butik­ker som sel­ger varer med høy pris i for­hold til volu­met. Det er ikke til­fel­dig at et loka­le som en gang huset en møbel­bu­tikk har blitt over­tatt av en foto­bu­tikk, som typisk sel­ger dyre, og lite plass­kre­ven­de varer.

Så er det en del om elbi­ler og strøm­nett, som jeg ikke har gid­det å fakta­sjek­ke. Jeg er ingen elbi­l­en­tu­si­ast, men argu­men­ta­sjo­nen fra Ceci­lie Lyng­by, gir jeg ikke mye for.

Som en slags opp­sum­me­ring, sier Ceci­le Lyng­by det­te:

Vi kan ikke len­ger sit­te og se på at de gri­per inn i våre liv, tvin­ger oss til sto­re end­rin­ger. Folk flyt­ter fra Oslo! Byen vår er ikke len­ger hva den var!”

Det er sik­kert noen som flyt­ter fra Oslo, sik­kert også noen som flyt­ter av hen­sy til sin aller kjæ­res­te: Bilen. Men en av Oslos sto­re utford­rin­ger har vært at så man­ge flyt­ter til Oslo. Ver­den end­rer seg og det gjør byen, og vi må end­re oss for å hen­ge med i det­te. Byen vår er ikke len­ger hva den var, men det har den hel­ler ald­ri vært.

Ceci­lie Lyng­by avslut­ter med det­te:

Fem pro­sent av inn­byg­ge­re skal til for at en folke­av­stem­ning må hol­des! Vi har langt over fem pro­sent i dag!”

Hun utford­rer Oslo kom­mu­ne til å hol­de folke­asvtem­ming. Det var i utgangs­punk­tet det­te som fikk meg til å gri­pe til tas­ta­tu­ret, etter å ha fått noen spørs­mål om det­te på Twit­ter.

I kom­mune­lo­ven § 39b kan vi lese det­te:

Loka­le folke­av­stem­nin­ger
1. Kom­mune­sty­ret eller fyl­kes­tin­get kan selv bestem­me at det skal avhol­des råd­gi­ven­de loka­le folke­av­stem­nin­ger.
2. Kom­mu­ne­ne og fyl­kes­kom­mu­ne­ne plik­ter å rap­por­te­re de opp­lys­nin­ger som depar­te­men­tet fin­ner er nød­ven­dig for å offent­lig­gjø­re infor­ma­sjon om loka­le folke­av­stem­nin­ger.”

Kom­mue­sty­ret eller fyl­kes­tin­get kan bestem­me at det skal avhol­des råd­gi­ven­de folke­av­stem­nin­ger. Det­te kjen­ner vi fra alle folke­av­stem­min­ge­ne om kom­mune­re­for­men, og fra avstem­min­gen i Oslo om man skul­le søke OL.

Jeg fin­ner ikke noe om at inn­byg­ger­ne kan kre­ve folke­av­stem­ming, i den for­stand at kom­mu­nen vil være plik­tig til å avhol­de en slik. Hvor hun har fått sine fem pro­sent fra, vet ikke jeg. Jeg fin­ner ikke noe slikt. Kil­den er sann­syn­lig­vis den sam­me som kil­den for tal­le­ne om NOX-utslipp fra skip.

Kom­mune­lo­ven § 39a har bestem­mel­ser om inn­byg­ger­for­slag. Her står det i nr 1:

” Inn­byg­ger­ne i kom­mu­nen eller fyl­ket kan frem­me for­slag som gjel­der kom­mu­nens eller fyl­kes­kom­mu­nens virk­som­het. Kom­mune­sty­ret eller fyl­kes­tin­get plik­ter selv å ta stil­ling til for­sla­get der­som minst 2 pro­sent av inn­byg­ger­ne står bak for­sla­get. Like­vel er 300 under­skrif­ter i kom­mu­nen eller 500 i fyl­ket all­tid til­strek­ke­lig. Kom­mune­sty­ret eller fyl­kes­tin­get tar selv stil­ling til om for­sla­get gjel­der kom­mu­nens eller fyl­kes­kom­mu­nens virk­som­het.”

Det enes­te man kan kre­ve er at saken blir behand­let i kom­mune­sty­ret eller fyl­kes­tin­get. Det er noen spørs­mål her som jeg ikke går inn på. Oslo er både fyl­ke og kom­mu­ne, og bysty­ret fun­ge­rer både som fyl­kes­ting og kom­mune­sty­ret. Om det da kre­ves 300 eller 500 under­skrif­ter, har jeg ikke noen mening om. Men om Ceci­lie Lyng­by kla­rer å sam­le dis­se under­skrif­te­ne (likes eller med­lem­mer i en grup­pe på Face­bo­ok, hol­der ikke), så kan hun ikke kre­ve annet enn at bysty­ret i Oslo skal ta stil­ling til om de vil avhol­de en folke­av­stem­ming, noe det gans­ke sik­kert ikke vil være fler­tall for i den­ne saken.

Jeg har hel­ler ikke satt meg vel­dig grun­dig inn i bom­penge­sa­ken. Men om jeg har for­stått det rett, er noen kom­mu­na­le, noen er en del av Oslo­pak­ke 3, som er frem­for­hand­let mel­lom Sta­ten, Akers­hus fyl­ke og Oslo. Så bom­pen­ger er i alle fall ikke noe som bare gjel­der Oslos virk­som­het.

Print Friendly, PDF & Email

Hva skjer i Henrik Ibsens gate? @sykkelioslo

I de sis­te uke­ne har det vært diver­se gra­ving i Hen­rik Ibsens gate. Etter kom­mu­nens offent­lig­gjor­te pla­ner skal det her byg­ges syk­kel­felt på beg­ge sider som en del av etab­le­rin­gen av byrute 5 for syk­kel. Det er ned­leg­gel­sen av trikke­holde­plas­se “Slotts­par­ken” som har fri­gjort plass til syk­kel­felt. Man kan mene mye om Ruters iver etter å leg­ge ned holde­plas­ser. Men den dis­ku­sjo­nen skal jeg la lig­ge.

Det så len­ge gans­ke loven­de ut. Langs Slotts­par­ken er det et vel­dig bredt for­tau. Unød­ven­dig bredt, etter min vur­de­ring. Det er ikke stor fot­gjen­ger­tra­fikk på den­ne siden av Hen­rik Ibsens gate. Mitt inn­trykk er at fot­gjen­ge­re fore­trek­ker å gå på den siden hvor det er butik­ker, bort­sett fra i peri­oder høst og vår da det er sol langs Slotts­par­ken, mens for­tau­et på den and­re siden lig­ger i skyg­gen. Langs Slotts­par­ken er det gjer­ne fle­re som syk­ler enn som går.

Kant­stei­nen langs for­tau­et var fjer­net, og det var gravd opp et styk­ke inn på for­tau­et. Men må har de lagt kant­stei­nen til­ba­ke akku­rat der den lå. De lager også en betong­kant mot trikke­skin­ne­ne. Jeg er til­hen­ger av at trik­ken (og bus­se­ne) kan kjø­re på en egen tra­sé hvor de ikke hind­res av alle bilis­te­ne som inis­te­rer på å opp­ta plass til seg, en eks­tra lene­stol og en tom sofa, som de dras­ser rundt på i rush­tra­fik­ken. Egne trasé­er, og å fjer­ne menings­løse hind­re, er et langt bed­re til­tak for å få opp reise­has­tig­he­ten enn å leg­ge ned holde­plas­ser.

Men resul­ta­tet er at det blir smalt mot Slotts­par­ken, peri­ode­vis så smalt at en bil ikke kan pas­se­re en syk­list på en for­svar­lig måte.

I til­legg lager man de idio­tis­ke inn­snev­rin­ge­ne ved hvert fot­gjen­ger­felt som gjør at syk­len­de all­tid vil bli skvi­set at MGIF-bilis­ter, med mind­re man leg­ger seg ut i midt­en av kjøre­fel­tet så langt foran inn­snev­rin­gen at bilis­te­ne ikke kom­mer for­bi. I dag had­de jeg en nes­ten over­ras­ken­de tål­mo­dig taxi bak meg fra den sis­te inn­snev­rin­gen, til rund­kjø­rin­gen ved Park­vei­en, en strek­ning som er for smal til at bilis­ten kan pas­se­re på for­svar­lig vis.

Slik det ser ut nå, ser det ut som om den­ne ombyg­gin­gen vil gjø­re det ver­re å syk­le på Slotts­park­si­den av Hen­rik Ibsens gate, enn det har vært til nå. Når man ser slik, blir det nes­ten som et mare­ritt om at FrP og Peter N Myh­re har gjen­inn­tatt byråds­kon­to­re­ne. Vi får håpe at det bare er et Hal­low­e­en-utspill fra Oslo kom­mu­ne, og at de sør­ger for at det­te blir gjort ordent­lig.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

Bilfritt” byliv — en planlagt fiasko @RaymondJohansen @sykkelioslo

Det bur­de være ele­men­tært:

Hvis det skal være bil­fritt byliv må sen­trum sten­ges for bil­tra­fikk.

Etter at Oslo kom­mu­ne har haus­set opp “Bil­fritt byliv”, måt­te jeg selv­sagt syk­le en tur til sen­trum. Jeg syk­let inn Hen­rik Ibsens gt, som jeg plei­er å gjø­re når jeg syk­ler til sen­trum. Jeg ante uråd i alle fall da jeg had­de pas­sert den tid­li­ge­re USA-ambas­sa­den. Her var det ingen skilt eller noe annet som for­tal­te om “bil­fritt” byliv. Bil­tra­fik­ken inn mot sen­trum gikk som van­lig på en lør­dag.

Jeg kom til Stor­tings­gt, og bil­tra­fik­ken gikk som den plei­er å gjø­re. Intet tegn til “bil­fritt” byliv der.

Con­ti­nue read­ing Bil­fritt” byliv — en plan­lagt fias­ko @RaymondJohansen @sykkelioslo

Print Friendly, PDF & Email

Medienes kampanje mot syklister virker. @Aftenposten koker tynn agurksuppe på en meningsmåling

Tre av fem Oslo-folk mener syk­lis­ter er dår­li­ge til å over­hol­de tra­fikk­reg­le­ne” kan vi lese i Aften­pos­tens Oslo­by. Den­ne syl­tyn­ne agurk­sup­pen er kokt på en menings­må­lig utført for Gjen­si­di­ge for­sik­ring. Hva Gjen­si­di­ge vil med sli­ke opp­lys­nin­ger, er for meg kom­plett ufor­ståe­lig.

<edit>Folk flest kan ikke tra­fikk­reg­le­ne, sær­lig ikke de reg­le­ne som gjel­der for syk­ling. Vi ser sta­dig at folk dik­ter opp sine egne reg­ler, f.eks. om at det ikke er lov å syk­le over gang­felt, at det ikke er lov å syk­le to i bred­den, og at det ikke er lov å syk­le i kjøre­fel­tet når det er gang- og syk­kel­vei ved siden av. Så kri­ti­se­rer de syk­lis­ter for ikke å føl­ge de reg­le­ne de selv har dik­tet opp. Media videre­brin­ger gjer­ne dikt­nin­gen, til tross for at at den er totalt blot­tet for lit­te­rære kva­li­te­ter. Bare for å slå det fast: Det er lov å syk­le over et gang­felt, det er lov å syk­le to i bred­den, og det er lov å syk­le i kjøre­fel­tet, selv om det går en gang- og syk­kel­vei ved siden av. Hva som som stort sett ikke kan tra­fikk­reg­le­ne måt­te mene om and­res even­tu­el­le brudd på tra­fikk­reg­ler, er helt uinteressant.</edit>

Det er agurk­tid, og det ser ut til at man har pro­ble­mer med å få Trollpik­ken opp å stå igjen. Trol­let har erek­sjons­pro­ble­mer. Når det er kon­sta­tert, er det like uin­ter­es­sant som å ven­te på at Man­nen skal fal­le. Noe må jour­na­lis­te­ne fin­ne på for å fyl­le avi­sen og gene­re­re klikk. En tåpe­lig menings­må­ling og syk­kel­hets, det er all­tid suk­sess på klikk­hore­top­pen. Stopp pres­sen!

Con­ti­nue read­ing Medie­nes kam­pan­je mot syk­lis­ter vir­ker. @Aftenposten koker tynn agurk­sup­pe på en menings­må­ling

Print Friendly, PDF & Email

Deres trafikkultur og vår @Yokokula

Man har ald­ri tid til å få sagt det man gjer­ne vil­le ha sagt i Dags­nytt 18 og til­sva­ren­de pro­gram­mer. Men i går, da jeg skul­le dis­ku­te­re med utgangs­punkt i Joa­cim, Lunds kom­men­tar i Aften­pos­ten “Sor­ry, syk­lis­ter, dere må skjer­pe dere”,  ble det eks­tra hek­tisk. Jeg had­de vært på besøk hos min gam­le mor i Pors­grunn. Toget skul­le ha vært i Oslo ca 17.15. Så jeg skul­le hatt god tid. Men i Lar­vik fikk vi beskjed om at det  var strøm­stans, og det ble mye styr med alter­na­tiv trans­port. Da jeg ankom Skøy­en ca 18.37 og jeg skul­le være i NRK senest 18.45, ble det hek­tisk. Jeg syk­let det jeg kun­ne på min med­brak­te Brompton, men jeg fikk ikke med meg begyn­nel­sen av inn­sla­get, og fikk hel­ler ikke mye tid til mine egne syns­punk­ter. Så da blir det en etter­på­kom­men­tar i ste­det.

Jeg har ikke sett noen doku­men­ta­sjon på at syk­lis­ter er mind­re lov­ly­di­ge enn and­re tra­fi­kan­ter. Det er anek­to­ter og noen som har sett at “alle” syk­ler på rødt lys.  Det er lett å stil­le seg opp i et lys­kryss, og se at for man­ge syk­ler på rødt lys. Men man kan også se slikt som det­te: En stor grup­pe syk­lis­ter i Torggt sto pent og ven­tet på grønt lys.

Eller det­te fra St. Hal­vards gt:

Foto: Eivind Kil­leng­ren

Con­ti­nue read­ing Deres tra­fikkul­tur og vår @Yokokula

Print Friendly, PDF & Email

Gratulerer, Oslo!

Oslo har i det sis­te fått mye posi­tiv opp­merk­som­het for bl.a. sin syk­kel­sat­sing.

Den 2. juni ble det kjent at Oslo er kåret til Euro­pas miljø­ho­ved­stad for 2019. Det var nok ikke syk­kel­sat­sin­gen som var hoved­be­grun­nel­sen for det­te. Men syk­kel­sat­sin­gen er en vik­tig brik­ke på vei­en mot en grøn­ne­re hoved­stad.

I går ble Oslo til­delt Cycling Embas­sy of Denmark’s Lea­dership Award for Cycling Pro­mo­tion 2017 under Velocity 2017.

I dag ble det kjent at Oslo for førs­te gang har kom­met med på lis­ten over The 20 Most Bike-Fri­end­ly Cities in the World. Det ble en 19. plass til Oslo. Så vidt jeg har klart å fan­ge opp, har ikke Oslo vært i nær­he­ten av topp 20 tid­li­ge­re år. Som for alle kårin­ger av den­ne typen, kan det sik­kert være del­te menin­ger, og noen vil mene at and­re byer bur­de ha vært med. Men akku­rat nå bryr vi oss ikke om det, og er stol­te over den aner­kjen­nel­se som Oslo har fått.

Det er langt igjen. Skal man være slem, kan man si at det tyder på at det ikke står så vel­dig godt til and­re ste­der hel­ler. Men det­te er ikke dagen for å være slem.

De som har hatt hoved­an­sva­ret for det­te i byrå­det og syk­kel­pro­sjek­tet kan ta seg en vel­for­tjent pust i bak­ken, et kake­styk­ke og kan­skje et glass med noe godt i for å nyte det­te. Jeg synes også dere skal span­de­re litt kake på Guri Mel­by, som sør­get for mye av grunn­la­get for at Oslo har kun­net kom­me dit vi er i dag. Alt det posi­ti­ve har ikke bare skjedd siden val­get 2015.

Jeg håper og tror at det­te ikke vil være laur­bær å hvi­le på (det kan umu­lig være godt å hvi­le på laur­bær), men hel­ler en inspi­ra­sjon for å “leg­ge seg buk­ken” og trå på vide­re.

Vi skal nok fort­set­te å kla­ge på alt det som ikke er som det bur­de være, men ikke akku­rat i dag.

Gra­tu­le­rer.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

NOU 1977:40 Norsk veiplan II. Et litt deprimerende 40-årsjubileum

Jeg flyt­tet til Oslo for 40 år siden. Siden den gang har det hele tiden vært slik at om ca fem år, da skal et syk­kel­vei­nett være på plass. Grunn­la­get for pla­ne­ne, som fak­tisk sa at det innen 1985 (alt­så litt mer enn fem år, en liten erind­rings­for­sky­ving her) skul­le være sam­men­hen­gen­de gang- og syk­kel­vei­nett i alle tett­steds­om­rå­der, var  inn­stil­lin­gen NOU 1977:40 Norsk veplan II. Det er i dag, 31. mai 2017, 40 år siden den­ne ble avgitt til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet.

Det høres ikke ut som ver­dens mest spen­nen­de les­ning. Men  det­te er det førs­te doku­ment i Nor­ge hvor man ser hel­het­lig på tra­fikk­løs­nin­ger for byer og tett­ste­der, her­under bed­re for­hold for syk­lis­ter. Man så på de 72 stør­se tett­steds­om­rå­de­ne i Nor­ge. Man skul­le gra­ve gans­ke dypt i skuf­fen for å fin­ne såpass man­ge områ­der av noen stør­rel­se.

Så det er i dag 40-års­ju­bi­le­um for pla­ner for å gjø­re det bed­re å syk­le i byer og tett­ste­der. Det er inter­es­sant å se hva de tenk­te for 40 år siden, og det er depri­me­ren­de å se hvor lite av det­te som ble gjen­nom­ført i de 40 åre­ne som fulg­te. Det var på 1970-tal­let at man begyn­te å inn­se at pri­vat­bi­len var et av hove­pro­ble­me­ne, og ikke løs­nin­gen på trans­port­ut­ford­rin­ge­ne, ikke minst i byer og tett­ste­der. Den erkjen­nel­sen satt nok len­ger inne i Nor­ge enn i de fles­te and­re land. Bil­sa­get i Nor­ge ble fritt først i tiåret før, i 1960, og det nors­ke folk var opp­tatt av å rea­li­se­re bildrøm­men, og få den “fri­het” som de trod­de bilen vil­le gi.

Men slik er dess­ver­re poli­ti­ke­re. De hol­der “stø kurs” ikke bare mot avgrun­nen, men til de raser ned­over skrå­nin­gen. Å få poli­ti­ke­re på 1970-tal­let til å inn­se at ikke bilen var frem­ti­den, er omtrent som å få dagens nors­ke poli­ti­ke­re til å inn­se at olje og gass ikke er frem­ti­den. Og fort­satt tror nors­ke poli­ti­ke­re at bilen er frem­ti­den, de har bare byt­tet ut for­bren­nings­mo­to­ren med en elekt­ro­mo­tor i sine frem­tids­drøm­mer.

Con­ti­nue read­ing NOU 1977:40 Norsk vei­plan II. Et litt depri­me­ren­de 40-års­ju­bi­le­um

Print Friendly, PDF & Email

Et sikkert vårtegn: Noen klager på folk som sykler

Det er omtrent like sik­kert som at vår­en kom­mer en eller annen gang, gjer­ne litt sene­re en vi håper. Vi glem­mer så lett snø­en som falt i slut­ten av april i fjor: Noen kla­ger på hvor ille folk som syk­ler er.

Den­ne gan­gen var det en viss Mari­us S Steen, syk­kel­pen­der iføl­ge ham selv, som ble gitt stor spalte­plass i Aften­pos­ten for å for­tel­le at syk­lis­ter er håp­løse bøl­ler. Som sli­ke inn­legg plei­er å være, var Mari­us S Steens kom­men­ta­rer helt blot­tet for empi­ri, annet enn hans egne, sub­jek­ti­ve erfa­rin­ger. Og der er hans erfa­rin­ger akku­rat like gode eller like dår­li­ge som mine og and­res sub­jek­ti­ve erfa­rin­ger.

Oslo blir ald­ri en syk­kel­by i ver­dens­klas­se”, skri­ver Mari­us Steen. Han har anta­ge­lig­vis rett i det. Til å kun­ne kon­kur­re­re i ver­dens­top­pen er sat­sin­gen i Nor­ge og Oslo alt­for pus­le­te. Det er høyst dis­ku­ta­belt om det som bedri­ves på riks­plan kan kal­les “sat­sing” i det hele tatt. Sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren er mest opp­tatt av å leg­ge til ret­te for at bilis­ter skal kun­ne kjø­re for­te­re. Han synes å være mer opp­tatt av moto­ri­sert leke­tøy og selv­kjø­ren­de biler enn av sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het for folk som syk­ler. Vi har syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler, som ingen sam­ferd­sels­mi­nist­re synes å vil­le gjø­re noe med. Det hind­rer Oslo i å kun­ne sat­se slik man øns­ker. Man­ge land og byer sat­ser mye mer enn Oslo. Og ver­dens­le­den­de syk­kel­byer som Køben­hanvn og Amster­dam syk­ler vide­re. Så om Oslo en gang skul­le kom­me dit hvor de byene er i dag, så vil de byene ha kom­met vide­re og fort­satt ha et stort for­sprang. Byer som Paris, Sevil­la og Bar­ce­lo­na har langt stør­re ambi­sjo­ner og langt mer gjen­nom­fø­rings­kraft enn Oslo.

Det kan sies mye om norsk tra­fikkul­tur. Og hand­ler om tra­fikkul­tur, ikke syk­kelkul­tur. Det hand­ler om gjen­si­dig aksept og respekt. Den blir bed­re etter­hvert som det kom­mer fle­re syk­lis­ter på vei­ene. Men sta­dig er det en del bilis­ter som lever i den vill­fa­rel­se at de eier vei­ene og at vei­ene bare er til for dem. Det er også man­ge dår­li­ge og uopp­merk­som­me bilis­ter som bry­ter vike­plik­ten over­for syk­lis­ter, noe som for­år­sa­ker alvor­li­ge ulyk­ker.

Con­ti­nue read­ing Et sik­kert vår­tegn: Noen kla­ger på folk som syk­ler

Print Friendly, PDF & Email