Category Archives: Personvern

Datatilsynet ute og sykler

Mor­ten Lode er en av sta­dig fle­re syk­lis­ter som syk­ler med video­ka­me­ra på hjel­men. “Del Vei­en” er en annen. Data­til­sy­net liker det ikke. Infor­ma­sjons­sjef Ove Skå­ra kom­mer med man­ge mer­ke­li­ge utta­lel­ser til TV2.

Det er greit nok at man bør ten­ke seg om før man pub­li­se­rer en video eller et foto på nett. Men er det lov? Kan­skje ikke, om vi skal tro Ove Skå­ra. Men det synes jeg ikke vi skal gjø­re.

Vi må star­te med det som er det selv­føl­ge­li­ge utgangs­punk­tet i den­ne typen dis­ku­sjo­ner: Vi har ytrings­fri­het i Nor­ge. Ytrings­fri­hed bør fin­de Sted heter det i Grunn­lo­ven § 100. Ytrings­fri­het er ikke et smyk­ke vi tar på oss når det skal hol­des 17. mai-tale. Ytrings­fri­he­ten kan være ube­ha­ge­lig, ikke minst når noen bru­ker den til å påvi­se noe vi gjer­ne vil hol­de skjult, og å kri­ti­se­re det vi står for.

Con­ti­nue read­ing Data­til­sy­net ute og syk­ler

Print Friendly, PDF & Email

Fra i dag er jeg advokat i Bing Hodneland

Fra i dag er jeg part­ner på full­tid i advo­kat­sel­ska­pet Bing Hodne­land DA. Når man skal leve av å til­by sine tje­nes­ter i et mar­ked, må vi min­ne mar­ke­det om hvem vi er og hva vi kan. Der­for vil jeg min­ne om at jeg ikke bare hol­der på med vin og syk­kel.

Bing Hodne­land er et mel­lom­stort advo­kat­fir­ma. Det er et full­ser­vice for­ret­nings­ad­vo­kat­fir­ma, med to hoved­sat­sings­om­rå­der hvor Bing Hodne­land er blant de leden­de i Nor­ge. Dis­se to hoved­sat­sings­om­rå­de­ne er fast eien­dom og IT‑, medie- og imma­trial­rett. Bing Hodne­land er også ster­ke på skatt og avgift, arbeids­rett, kjøp og salg av virk­som­he­ter og tviste­løs­ning.

Jeg vil inn­gå i grup­pen som sær­lig arbei­der med IT‑, medie- og imma­trial­rett. Her vil jeg til­fø­re ytter­li­ge­re kom­pe­tan­se til et fra før meget sterkt fag­mil­jø. Men jeg vil også del­ta i cor­po­rate avde­lin­gen (kjøp og salg av virk­som­he­ter).

Mine kom­pe­tanse­om­rå­der er føl­gen­de:

Con­ti­nue read­ing Fra i dag er jeg advo­kat i Bing Hodne­land

Print Friendly, PDF & Email

Fra høsten vil jeg være advokat

Jeg had­de tenkt å ven­te litt med det­te til alt var avklart og over­gan­gen var litt mer nær fore­stå­en­de. Men når Uni­fo­rum og der­et­ter and­re medi­er har tatt tak i det­te er det greit å rede­gjø­re for det­te uten å få det fil­trert gjen­nom jour­na­lis­ter. Uan­sett: Fra høs­ten vil jeg etter all sann­syn­lig­het være advo­kat på hel­tid i Bing Hodne­land.

Det er en lang tra­di­sjon at uni­ver­si­tets­ju­ris­ter tar opp­drag ved siden av opp­ga­ve­ne ved uni­ver­si­te­tet. I et prak­sis­nært fag som jus er det vik­tig, etter min mening nød­ven­dig å gå ut i den prak­tis­ke juri­dis­ke vir­ke­lig­he­ten, akku­rat som medi­si­ne­re bør møte vir­ke­li­ge pasi­en­ter. Vi kan ikke nøye oss med bare å lese om jusen gjen­nom dom­mer og and­re skrif­ter. Vi må kjen­ne pro­ses­se­ne bak, enten det er stra­te­gis­ke, tak­tis­ke, kom­mer­si­el­le eller and­re vur­de­rin­ger. Kort sagt må vi få ut i ver­den og få litt “møkk” på fing­re­ne.

Con­ti­nue read­ing Fra høs­ten vil jeg være advo­kat

Print Friendly, PDF & Email

Utlevering av studentopplysninger

Et pri­vat rekrut­te­rings­sel­skap vil byg­ge opp en data­base over alle stu­den­terUiO har nek­tet å utle­ve­re sli­ke opp­lys­nin­ger. Når UiO gjør det­te blir jeg stolt over å til­hø­re det­te uni­ver­si­te­tet.

Jeg har ikke gått inn i detal­je­ne i de kon­kre­te sake­ne, men kom­men­te­rer på et mer gene­relt plan.

Rekrut­te­ring AS påbe­ro­per seg offent­lig­hets­lo­ven. Hoved­re­ge­len etter offl § 3 er at man har krav på inn­syn. Det er ingen tvil om at et offent­lig uni­ver­si­tet omfat­tes av loven etter § 2. Man har etter § 9 rett til å få opp­lys­nin­ger sam­men­stilt fra data­ba­ser. Det kan gjø­res unn­tak fra offent­lig­hets­lo­ven og enkel­te bestem­mel­ser i den­ne. I offent­lig­hets­for­skrif­ten § 4 er det gjort unn­tak fra gra­tis­prin­sip­pet (eller selv­kost) for bl.a. geodata og eien­doms­in­for­ma­sjon. Det er det­te som gjør at vi fort­satt ikke får offent­li­ge kart­data og eien­doms­in­for­ma­sjon gra­tis, og som sik­rer at det­te fort­satt er en melke­ku for sta­ten. Et slikt unn­tak bur­de etter min mening ikke vært gjort. Men jeg bestri­der ikke lov­lig­he­ten av det­te, så det er et infor­ma­sjons­po­li­tisk og ikke et juri­disk stand­punkt. Det er hjem­mel i § 26 for å unn­ta eksa­mens­be­sva­rel­ser, men ikke for eksa­mens­re­sul­ta­ter.

Con­ti­nue read­ing Utle­ve­ring av stu­dent­opp­lys­nin­ger

Print Friendly, PDF & Email

Bing & Co er nå en del av Bing Hodneland

Fra 1. janu­ar 2011 opp­hør­te vårt sel­skap Bing & Co. Sel­ska­pet er med virk­ning fra den­ne dato fusjo­nert med advo­kat­fir­ma Hodne­land til Bing Hodne­land. Jon Bing og jeg vil fort­satt ha vår hoved­virk­som­het ved Sen­ter for retts­in­for­ma­tikk, men eks­ter­ne opp­drag bli kana­li­sert gjen­nom Bing Hodne­land.

Man kan lese mer om sam­men­slå­in­gen på nett­si­de­ne til Bing Hodne­land.

Print Friendly, PDF & Email

Politisk idioti om skattelister

Nå vil regjer­nings­par­ti­ene begren­se graf­sin­gen i skatte­lis­te­ne. Det er vel og bra, og noe de bur­de ha gjort for len­ge siden. Men begrun­nel­sen er håp­løs og typisk for de rød-grøn­ne: Man vil ikke at noen skal tje­ne pen­ger på det­te, og man vil begren­se kri­mi­na­li­tet!

Det er en under­lig mora­lis­me at man aksep­te­rer virk­som­he­ter, men ikke at man tje­ner pen­ger på det. Vi har det for pri­vat­sko­ler, og det skal nå gjel­de for offent­lig­gjø­ring av skatte­lis­ter. Nå kan man lure på hva det vil si at noen tje­ner pen­ger på det­te. Skal man for­by tab­loid­pres­sen å lage salgs­frem­men­de for­si­der om hvor mye kjen­dis­ditt og kjen­dis­datt har hatt i skatt­bar inn­tekt? Det sann­syn­li­ge er vel at vi vil se den sed­van­li­ge dob­belt­mo­ra­len: Det er greit å tje­ne pen­ger bare det ikke er alt for syn­lig. Det er tross alt mis­un­nel­sen som rår.

Con­ti­nue read­ing Poli­tisk idio­ti om skatte­lis­ter

Print Friendly, PDF & Email

Telenor og Pirate Bay — etter å ha lest kjennelsen

Jeg har nå lest kjen­nel­sen i saken som musikk­bran­sjen anla mot Tele­nor, med krav om at Tele­nor skul­le sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay. Kjen­nel­sen har jeg gjort til­gjen­ge­lig her.

For å begyn­ne med kon­klu­sjo­nen: Jeg er ikke enig i ret­tens resul­tat. Jeg mener at det bur­de ha vært avsagt kjen­nel­se for å sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay.

Ret­ten skri­ver på s. 7:

Ret­ten kon­sta­te­rer at både e‑handelsloven § 20 og opp­havs­retts­di­rek­ti­vet artik­kel 8.3 for­ut­set­ter at det fore­lig­ger et selv­sten­dig retts­grunn­lag for at tjenesteyteren/mellommannens påståt­te kren­kel­se skal kun­ne brin­ges til opp­hør. Dis­se bestem­mel­se­ne gir såle­des ikke selv noe slikt retts­grunn­lag.”

Så langt har jeg ingen pro­ble­mer med å føl­ge ret­ten.

Con­ti­nue read­ing Tele­nor og Pirate Bay — etter å ha lest kjen­nel­sen

Print Friendly, PDF & Email

Kristin Clemet om åpenhet om skattelister og annet

Jeg set­ter pris på Kris­tin Cle­met. Det betyr ikke at jeg nød­ven­dig­vis er enig med hen­ne. Men  jeg set­ter liker poli­ti­ke­re (og eks­po­li­ti­ke­re) som ten­ker selv, som har menin­ger og som ikke pak­ker dem inn i tak­ti­ke­ri og poli­tisk kor­rekt­het. Fran­cis Bacon sa en gang at “sann­he­ten kom­mer let­te­re fram gjen­nom feil enn gjen­nom for­vir­ring”. Kan­skje kan det skri­ves om til at inn­sikt opp­nås let­te­re gjen­nom klar uenig­het enn gjen­nom poli­tisk tåke­prat. Kris­tin Cle­met er ingen poli­tisk tåke­fyrs­te.

sin blogg kom­men­te­rer hun offent­lig­gjø­ring av skatte­lis­te­ne under over­skrif­ten “Dag­bla­det og skatte­lis­te­ne”, og peker på en slå­en­de paral­lell og dob­bel­mo­ral som jeg ikke har tenkt på: Offent­lig­gjø­ring av enkelt­sko­lers resul­ta­ter ved nasjo­na­le prø­ver.  Her skri­ver hun bl.a:

Intet kun­ne for­bau­se mind­re enn at Aas­heim og Simon­sen mener det de mener. Det jeg er mer for­bau­set over, er man­ge­len på prin­sip­per. Jeg har nem­lig ikke sett noen jour­na­lis­ter i Dag­bla­det (og kna­pt nok noen jour­na­lis­ter over­ho­det) som skri­ver like høy­stemt om beho­vet for åpen­het om sko­len. Sna­re­re tvert om: Marie Simon­sen er blant dem som aktivt har uttalt, i lik­het med SV, at hun syns det er beten­ke­lig å offent­lig­gjø­re sko­le­nes fag­li­ge resul­ta­ter.

Men hva er den prin­si­pi­el­le for­skjel­len mel­lom åpen­het om skat­ten og om sko­len? Er skat­ten vi beta­ler vik­ti­ge­re enn kva­li­te­ten på sko­len?

Selv­sagt kan det ikke argu­men­te­res prin­si­pi­elt for at det bør være åpen­het om skat­ten og ikke om sko­len. Der­imot kan det kan­skje argu­men­te­res for det mot­sat­te: Skatte­lis­te­ne inne­hol­der nem­lig (ofte feil­ak­ti­ge) opp­lys­nin­ger om indi­vi­der, mens skole­lis­te­ne bare inne­hol­der opp­lys­nin­ger om sko­ler — som nett­opp ikke kan hen­fø­res til bestem­te indi­vi­der.”

Con­ti­nue read­ing Kris­tin Cle­met om åpen­het om skatte­lis­ter og annet

Print Friendly, PDF & Email

Den årlige personvernkrenkelsen

I natt ble lig­nings­tal­le­ne lagt ut slik at folk kan hen­ges ut med høy inn­tekt, lav inn­tekt, høy skatt, lav skatt, osv. Noen skal hen­ges ut for “grå­dig­het” mens en del barn skal mob­bes for­di for­eld­re­ne har lav inn­tekt.

Da Kris­tin Hal­vor­sen over­tok som finans­mi­nis­ter i 2005 var rask med å løpe “Se og Hør” og de tab­lo­i­de graf­ser­nes ærend ved å rever­se­re den mode­ra­te inn­stram­ming som hen­nes for­gjen­ger had­de gjort. Det gjen­står å se om hen­nes etter­føl­ger, Sig­bjørn John­sen, er like begeist­ret for graf­sing i folks pri­va­te for­hold.

Con­ti­nue read­ing Den årli­ge per­son­vern­kren­kel­sen

Print Friendly, PDF & Email