Category Archives: Podcast

Podcast — innføring i opphavsrett

Noen deler har vært til­gjen­ge­lig tid­li­ge­re, og noe av den har vært til­gjen­ge­lig ved UiO. Men nå er hele seri­en til­gjen­ge­lig. Jeg har også lagt inn et par “bonus­spor”. Gå til http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i RSS-lese­ren. Hvis du vil høre den i Itu­nes, gå til https://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260.

Jeg min­ner også om dis­se podcast-seriene:

 

Print Friendly, PDF & Email

Opphavsrett podcast del 3: Opphavsmannens beføyelser

Opp­havs­man­nen har to hoved­grup­per av beføy­el­ser: Øko­no­mis­ke og ide­el­le ret­tig­he­ter. De øko­no­mis­ke består av ene­rett til eksemp­lar­frem­stil­ling og til å gjø­re ver­ket til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. De ide­el­le er rett til navn­gi­vel­se og respektrett.

For å abon­nere på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. Seri­en er nå også til­gjen­ge­lig i iTu­nes http://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260

[Opp­havs­rett podcast]

Print Friendly, PDF & Email

Opphavsrett podcast del 2: Verksbegrepet

Det­te er førs­te del med litt sub­stans. Det er en gjen­nom­gang av det helt grunn­leg­gen­de begre­pet i opp­havs­ret­ten: Hva er et åndsverk?

For å abon­nere på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. Seri­en er nå også til­gjen­ge­lig i iTu­nes http://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260

[Opp­havs­rett podcast]

Print Friendly, PDF & Email

Podcast — Opphavsrett: Del 1 — innledning

Det­te er førs­te del av en serie podcasts om opp­havs­rett. Seri­en er laget som en inn­fø­ring også for folk uten juri­disk bak­grunn. (Jeg mer­ker meg at jeg i inn­led­nin­gen lovet en mer omfat­ten­de serie sene­re — det er kan­skje for optimistisk).

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. (Kom­mer også i iTunes).

Link til seri­en: http://www.torvund.net/index.php?page=podcast-opphavsrett

[Opp­havs­rett podcast]

 

Print Friendly, PDF & Email

Faglitterære rettigheter og akademisk publisering (opptak og PP-fil)

Jeg har nå gjort til­gjen­ge­lig opp­tak av og PP-fil fra mitt fore­drag på dagens semi­nar om “Fag­lit­te­rære ret­tig­he­ter og aka­de­misk pub­li­se­ring”. Det­te var et semi­nar i regi av Norsk fag­lit­te­rær for­fat­ter- og over­set­ter­for­ening og Fors­ker­for­bun­det.

En kort opp­sum­me­ring av mitt hoved­inn­trykk fra semi­na­ret er at de uli­ke aktø­re­ne nå har kom­met opp av sine sine skyt­ter­gra­ver. Det er ikke len­ger kon­fron­ta­sjo­ner, men kon­struk­tiv dia­log. De mer stei­le fron­ter som man så tid­li­ge­re kan nok også i stor grad for­kla­res med at man snak­ket for­bi hver­and­re, uten at det var noen reel­le inter­esse­mot­set­nin­ger av betydning.

[display_podcast]

Con­ti­nue read­ing Fag­lit­te­rære ret­tig­he­ter og aka­de­misk pub­li­se­ring (opp­tak og PP-fil)

Print Friendly, PDF & Email