Category Archives: Reise

Hvis vi hadde hatt tog ….

Nå som Nor­ge og sto­re deler av Euro­pa er lam­met av islandsk vul­ka­nas­ke er det fris­ten­de å ten­ke: Had­de vi bare hatt ordent­li­ge tog.

Nor­ge er for uland å reg­ne når det gjel­der tog. Gam­le vog­ner sling­rer seg på enda eld­re spor i has­tig­he­ter som gjør at de ikke en gang kan kon­kur­re­re med bilen i reise­tid. Alle som har hatt regjer­nings­makt de sis­te 50 år eller så har for­sømt seg, så her sit­ter alle poli­tis­ke par­ti­er med et kol­lek­tivt ansvar.

I Nor­ge vil­le ikke egent­lig høy­has­tig­het­stan­dard (has­tig­he­ter over 300 km/t) vært nød­ven­dig for å kom­me ned i en reise­tid på 3 timer mel­lom de “sto­re” byene.  Det bur­de også ha vært mulig å kom­me fra Oslo til Køben­havn i løpet av ca tre timer.

Fra Køben­havn bur­de høy­has­tig­hets­tog kun­ne ha tatt oss til Brus­sel på fire timer, til Paris i løpet av fem timer, til Lon­don på seks, til Mar­seil­le på syv og til Bar­ce­lo­na på åtte timer.

Det er Frank­ri­ke som er leden­de på høy­has­tig­hets­tog og Spa­nia sat­ser stort. Nord i Euro­pa hen­ger man etter. Jo len­ger nord man kom­mer, desto len­ger hen­ger man etter. Kom­mer man seg til Brus­sel er det mulig å kom­me vide­re med tog. Der­fra kom­mer man til Lon­don på 1t 50 min og til Paris på 1t 25m. Paris — Mar­seil­le tar ca 3t 30m. Fore­lø­pig er det ikke TGV mel­lom Nîmes og Bar­ce­lo­na, noe som gjør at reise­ti­den i ret­ning Bar­ce­lo­na blir len­ger. Men det arbei­des med saken.

Et euro­pe­isk høy­has­tig­hets­nett lig­ger noen år inn i frem­ti­den. Men i de fles­te land skjer det noe, bare ikke i Nor­ge. Så ras­ke tog fra Gøte­borg til Mid­del­ha­vet vil vi nok kun­ne se. Men om Nor­ge vil bli en del av det­te, det er et helt åpent spørsmål.

Print Friendly, PDF & Email

ViaMichelin om Oslo: A capital in sync with nature

Michelins har i sitt nyhets­brev Via­Michelin den­ne gang valgt å pro­fi­le­re Oslo under over­skrif­ten Oslo — a capi­tal in sync with natu­re.

Before lea­ving to explo­re the fjords of the Northern coast, which are amongst the most specta­cu­lar lands­ca­pes in Euro­pe, take time to visit Oslo! The oldest Scan­di­na­vi­an capi­tal cap­tu­res the quin­t­es­sen­ce of the nation’s cul­tu­re and gastro­no­my in excep­tio­nal settings.

Jeg må nok med­gi at det var nytt for meg at Oslo er “The oldest Scan­di­na­vi­an capi­tal”. Så vidt meg bekjent er både Stock­holm og Køben­havn eld­re — i alle fall som hoved­ste­der og ordent­li­ge byer. Men det er ikke noen grunn til å hen­ge seg opp i det. De anbe­fa­ler folk å bru­ke tre dager på Oslo.

Con­ti­nue read­ing Via­Michelin om Oslo: A capi­tal in sync with natu­re

Print Friendly, PDF & Email

Ryanair driter seg ut

Ryanair vur­de­rer å inn­føre gebyr på toa­lett­be­søk. For et kna­pt år siden ble det­te lan­sert som, eller i alle fall opp­fat­tet som en april­spøk, siden en presse­mel­ding om det­te ble sendt ut 1. april. Men nå er det visst alvor. Kan­skje var april­spø­ken egent­lig en prøvefis.

Ryanair er rute­buss med vin­ger. Man får det man beta­ler for. Like­vel er det gren­ser for hva de kan fin­ne på for å kre­ve all ver­dens eks­tra­be­ta­ling av sine kun­der, etter først å mar­keds­føre seg som lav­pris­sel­skap. Her er noen av Ryanairs kostnadsfeller:

Man må beta­le gebyr om man ikke bestil­ler bil­lett via Inter­nett.  De har gått til krig mot reise­by­rå­er og kan­sel­le­rer (etter min mening helt urett­mes­sig) bil­let­ter som ikke er bestilt direk­te fra Ryanair. Gotog­ate er en av de som har blitt ram­met. Jeg tror ikke på Ryanairs begrun­nel­se. De vil nok gjø­re det vans­ke­li­ge­re for folk å sam­men­lig­ne deres reel­le pri­ser med andre.

Hvis man vil ha med inn­sjek­ket baga­sje må det være bestilt på for­hånd. De tar seg grovt betalt om man ikke har bestilt plass til kof­fer­ten — da kof­fer­ten fort kom­me til å kos­te mer enn selve bil­let­ten. Og Ryanair til­la­ter bare 15 kg, mens det van­li­ge er 20 kg inn­sjek­ket baga­sje eller mer. Ryanair til­la­ter ikke at to per­soner som rei­ser sam­men vei­er inn baga­sjen sam­men. Hvis en har 7 kg og den and­re 20, er det bare å beta­le for fem kilo over­vekt. Og Ryanair vet å ta seg godt betalt av de som har med for mye.

De har inn­ført inn­sjek­kings­ge­by­rer, og vil når avvik­le all manu­ell inn­sjek­king.

Nylig skjer­pet de inn reg­le­ne for hånd­ba­ga­sje, og måten det er gjort på viser at det­te er noe de gjø­re for å kun­ne kre­ve eks­tra pen­ger av pas­sa­sje­rer som tror Ryanair har sam­me prak­sis som and­re sel­ska­per. Først vil­le de ha folk til å rei­se med bare hånd­ba­ga­sje, og påsto at deres hånd­ba­ga­sje­reg­ler var gene­rø­se. så vil de “bøt­leg­ge” folk som føl­ger opp­ford­rin­gen. 30 Euro kos­ter det med en pose for mye. Og for å vir­ke­lig å under­stre­ke at det­te er noe man gjør for å tyne pen­ger av folk og ikke for å begren­se baga­sjen, sier de at

de som nek­ter å beta­le eller leg­ger igjen baga­sjen, vil bli nek­tet å fly med Ryanair.”

Ryanair har fått For­bru­ker­om­bu­det på nak­ken for ville­den­de pris­an­gi­vel­ser og har  blitt pålagt å slut­te med sine påstan­der om at de er bil­ligst — så len­ge de ikke er i stand til å doku­men­te­re at det­te fak­tisk er til­fel­let. Omsi­der har Ryanair bestemt seg for å ret­te seg etter påleg­get. Men pr i dag står fort­satt den­ne “garan­ti­en” på Ryanairs nettsider.

Fra før vet vi at Ryanir kon­se­kvent dri­ver ville­den­de mar­keds­fø­ring når det gjel­der angi­vel­se av ste­der de flyr til. De kal­ler f.eks. San­de­fjord Luft­havn Torp for Oslo (Torp), for å lure folk til å tro at de kom­mer til Oslo. Akku­rat som de kal­ler Hahn for Frank­furt Hahn, Giro­na for Bar­ce­lo­na, osv.  (Vi har hatt besø­ken­de som trod­de de had­de fun­net et rime­lig fly til Oslo, og først da de satt på fly­bus­sen opp­da­get at de var langt fra Oslo og ikke had­de noen mulig­het til å rek­ke sin avtale.)

Jeg skal ikke si ald­ri mer Ryanair. Når Ryanair er det enes­te sel­ska­pet som har direkte­rute mel­lom Nor­ge og “min” del av Frank­ri­ke (dog bare som­mer­rute) er det et prak­tisk og som regel bil­lig alter­na­tiv (jeg har reist en del gan­ger San­de­fjord — Mar­seil­le med Ryanair). Jeg bru­ker Ryanair bare i man­gel av alter­na­ti­ver. Min kun­de­lo­ja­li­tet har vært liten, og med deres sis­te frem­støt går den rett i dass.

Men det er nå en gang slik at man kan ta betalt for å gå inn på et toa­lett. Man kan ikke hol­de folk inne­låst til de har betalt for å kom­me ut. Alle toa­let­ter med myntpå­kast fun­ge­rer slik at man kan gå inn uten å beta­le hvis bare ikke døra smek­kes igjen mel­lom hver besø­ken­de. Og siden det som regel er kø foran fly­toa­let­ter vil vel ikke døra bli smek­ket igjen så vel­dig ofte.

Man får det man beta­ler for. Når et sel­skap gjør sitt ytters­te for å pro­fi­le­re seg som et dritt­sel­skap bør man vel ikke bli så over­ras­ket over at de tar gebyr for drit­ten også.

Print Friendly, PDF & Email

Languedoc-Roussillon, Frankrike mellom Provence og Spania

Lan­gue­doc-Rous­sil­lon har blitt “min” del av Frank­ri­ke, etter at vi kjøp­te en lei­lig­het i regio­nen for tre år siden. I lik­het med de fles­te nord­menn viss­te jeg for inn­til få år siden lite om det­te områ­det. Lan­gue­doc-Rous­sil­lon var noe vi for­bandt med rela­tivt rime­li­ge frans­ke viner. Det var i grun­nen alt.

Sene­re har jeg opp­da­get at det er en region som kan by på alt fra lan­ge sand­stren­der til vil­le fjell. Vinen er også langt mer spen­nen­de og variert enn man kan få inn­trykk av om man hol­der seg til Vinmonopolet.

Jeg har sam­let og pre­sen­tert en del infor­ma­sjon om regio­nen under http://www.torvund.net/languedoc. Det er et “never ending work in pro­gress”. Men selv om det fort­satt er man­ge hul­ler har jeg nå valgt å gjø­re det­te kjent ved å len­ke til dis­se sidene.

Print Friendly, PDF & Email

Forbrukerombudet tapte for Ryanair

I føl­ge Aften­pos­ten 19.02.08 har Ryanair vun­net over For­bru­ker­om­bu­det i Bor­gar­ting lag­manns­rett. For egen del kan jeg legg til et heldigvis.

Hvis jeg har opp­fat­tet saken rik­tig (og i så fall er den ikke helt kor­rekt gjen­gitt i Aften­pos­ten), så drei­er det seg om gebyr ved refun­de­ring av betal­te avgif­ter når en fly­bil­lett ikke benyt­tes. Det er van­lig ved bil­li­ge fly­bil­let­ter at de ikke refun­de­res om de ikke benyt­tes, og det­te gjel­der også for Ryanair. Men sel­ska­pet beta­ler bare fly­plass­av­gift m.m. for pas­sa­sje­rer som fak­tisk flyr. Så hvis en bil­lett ikke blir benyt­tet, da beta­ler ikke Ryanair avgif­ter, selv om avgifts­be­lø­pet er krevd inn fra kunden.Det vil­le ikke vært rime­lig om et fly­sel­skap bare kun­ne stik­ke sli­ke avgifts­pen­ger i egen lom­me. Kun­den har betalt en avgift i til­legg til bil­lett­pri­sen, og fly­sel­ska­pet har krevd inn avgif­ten på veg­ne av and­re. Så langt har jeg ingen pro­ble­mer med å være enig med For­bru­ker­om­bu­det. Etter det jeg for­står er det­te også aksep­tert av Ryanair. Men jeg und­rer med over at For­bru­ker­om­bu­dets rea­li­tets­sans til tider glip­per helt i sli­ke saker. For i føl­ge For­bru­ker­om­bu­det skal ikke fly­sel­ska­pe­ne få lov til å kre­ve dek­ning for kost­na­de­ne ved å refun­de­re belø­pet. Tvis­ten har — i føl­ge Aften­pos­ten — stått om et gebyr på 80 kr, et beløp som ver­ken er urea­lis­tisk eller høyt i for­hold til å refun­de­re beløpet.

For­bru­ke­re skal ha sine rett­gi­he­ter, også over­for fly­sel­ska­per. Og Ryanair er nep­pe den bes­te i klas­sen her. Men også for­bru­ke­re må aksep­te­re at de selv må dek­ke kost­na­de­ne de selv påfø­rer and­re. Den som avbe­stil­ler må f.eks. fin­ne seg i å beta­le et rime­lig avbe­stil­lings­ge­byr for å dek­ke tras­ak­sjons­kost­na­de­ne. Det­te bur­de selv For­bru­ker­om­bu­det for­stå og akseptere.

Print Friendly, PDF & Email