Category Archives: Språk

Dagen da gamle menn skal klage over ungdommens manglende kultur

Man­ge ung­dom­mer for­står ikke len­ger van­li­ge uttrykk som ‘bjørne­te­nes­te’, ‘kro­ko­dille­tå­rer’, ‘høy i hat­ten’ ” osv,

kun­ne vi høre i dagens “Kul­tur­nytt” på NRK. (NRK er nok ikke fer­dig med å redi­ge­re inn­hol­det i nett­spil­le­ren for dagen, så enn så len­ge må vi inn på direkte­sen­din­gen fra P2, og “spo­le” oss til­ba­ke til “Kul­tur­nytt”). Man inter­vju­er noen eld­re menn, som er bekym­ret: Finn Erik Vin­je, Syl­fest Lom­heim og Per Egil Heg­ge. Sko­len må ta et stør­re ansvar, mener pen­sjo­nert pro­fes­sor Finn Erik Vin­je. Det å lære sli­ke uttrykk bør være en del av en god norsk­opp­læ­ring. Det er ikke så vans­ke­lig å være uenig i det, selv om et gene­relt pro­blem i dagens sko­le synes å være at sta­dig fle­re opp­ga­ver skal las­tes på skolen.

(Uttryk­ket “å spo­le til­ba­ke” er vel også noe som snart går i glem­me­bo­ken, når folk ikke len­ger har noe for­hold til lyd­bånd og kas­set­ter. Men vinyl­nos­tal­gi­en vil i alle fall bidra til at uttryk­ket “hakk i pla­ta” igjen kan kom­me til heder og verdighet.)

Nes­ten alle mener at sko­len skal løse de pro­ble­mer vi får”,

sa Hen­rik Asheim (H), som sit­ter i utdan­nings­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, og han fortsetter:

… jeg tror det er vel så vik­tig hvor­dan medie­ne bru­ker dis­se uttryk­ke­ne, enn hvor mye sko­len  kan lære bort.”

Con­ti­nue read­ing Dagen da gam­le menn skal kla­ge over ung­dom­mens mang­len­de kul­tur

Print Friendly, PDF & Email

De førerløse bilene — språk er makt!

PedalkraftEn typisk Twit­ter­mel­ding fra f.eks. Ope­ra­sjons­sen­tra­len ved poli­ti­et i Oslo på Twit­ter der den­ne fra 15. juni:

Louises­gt, tra­fikk­ulyk­ke, bil mot syk­list, nød­eta­te­ne er på vei.”

Vi skal mer­ke oss språk­bru­ken, som er gans­ke kon­se­kvent når uli­ke politi­en­he­ter mel­der om slik ulyk­ker. Det er et kjøre­tøy, til­syne­la­ten­de uten fører, mot per­son: Bil mot syk­list.

Språk er makt. Ved å avper­soni­fi­se­re bilis­ten og redu­se­re den­ne til et kjøre­tøy, tar poli­ti­et bilis­tens par­ti. Per­sonen som kjør­te bilen er ikke en del av ulyk­ken, det er bare bilen som er involvert. Syk­lis­ten der­imot, er i høy­es­te grad til ste­de i omta­len. Det må enten bli “Bil mot syk­kel”, eller “Bilist mot syk­list”.

Det er nep­pe bevisst språk­bruk fra poli­ti­et. Men det reflek­te­rer en grunn­hold­ning og bekref­ter et gene­relt inn­trykk av poli­ti­et som en bilist­venn­lig og syk­kel­fiendt­lig etat.

Poli­ti­et og and­re må like­stil­le de to par­ter i en ulyk­ke. Det rik­ti­ge er etter min mening at en bilist kjør­te på en syk­list. Og selv­føl­ge­lig var det  “bilis­ten som skul­le svin­ge”, ikke “bilen skul­le svin­ge”, slik det står i den­ne noti­sen i Fir­da.

Con­ti­nue read­ing De fører­løse bile­ne — språk er makt!

Print Friendly, PDF & Email

Nettsidene lastes raskere

I det sis­te har det vært pro­ble­mer med at mine nett­si­der (ikke blog­gen) har blitt las­tet ned tregt, eller bare halv­veis. Det har skyld­tes en kom­bi­na­sjon av stor tra­fikk og res­surs­kre­ven­de sider. Det sis­te har nok vært hovedgrunnen.

Jeg har ryd­det opp i noen over­flø­di­ge css-filer, og i alle fall så langt jeg har tes­tet synes det nå som side­ne las­tes ras­ke­re og ikke minst fullstendig.

Print Friendly, PDF & Email

Statlig bidrag til språklig underholdning

I Språk­te­i­gen 9. novem­ber 2008 kun­ne man bl.a. for­tel­le at det nå var kom­met et språk­lig beadrbei­det, og der­med mer les­lig “Skje­ma for avta­le om under­hold­nings­bi­drag for barn”. Det var etter det jeg for­sto For­ny­ings og admi­ni­stra­sjons­de­par­te­men­tet som stod bak det­te. Jeg skvatt da jeg hør­te det­te og måt­te høre på det en gang til for å for­sik­re med om at jeg had­de hørt rik­tig. Det er man­ge som snub­ler i orde­ne ‘under­holds­bi­drag’ og ‘under­hold­nings­bi­drag’. Det førs­te er bidrag til en per­sons under­hold, det and­re et bidrag til kvel­dens under­hold­ning. Under­holds­bi­drag er nok lite underholdende.

Jeg har fore­lø­pig ikke klart å spo­re opp det skje­ma­et som det ble hen­vist til. Der­for vet jeg ikke om det er språk­fol­ke­ne som har stått for den språk­li­ge for­enk­lin­gen av skje­ma­et som har dum­met seg ut eller om det er redak­sjo­nen i Språk­te­i­gen. [Etter å ha fått en e‑post fra pro­gram­le­der i Språk­te­i­gen, Ran­di Lille­al­tern, vet jeg nå at det var Språk­te­i­gen som for­mid­let det­te feil, se kom­men­tar til inn­leg­get.] Hvis det vir­ke­lig står det i skje­ma­et som det ble sagt, da bør skje­ma­et vra­kes og man må få ut et nytt hvor man bru­ker kor­rekt beteg­nel­se på det­te bidraget.

I min jakt etter skje­ma­et søk­te jeg først på regjeringen.no.  Der fikk jeg 12 treff på “under­hold­nings­bi­drag”, men det skje­ma­et jeg let­te etter fant jeg ikke. Selv Jus­tis­de­par­te­men­tet had­de snub­let i det­te i en tolk­nings­ut­ta­lel­se. Jus­tis­de­par­te­men­tet pre­se­te­rer å gjø­re den­ne blun­de­ren i en utta­lel­se om dek­nings­lo­ven § 2–7 annet ledd, bok­stav d, hvor det kor­rek­te uttryk­ket under­holds­bi­drag bru­kes i den lov­teks­ten de uta­ler seg om. I utta­lel­sen heter det:

Det føl­ger av § 2–7 annet ledd bok­stav d at utlegg i utgangs­punk­tet kan tas i “under­holds­bi­drag som til­kom­mer ekte­fel­le, barn eller et barns mor”. Det er her de to sis­te alter­na­ti­ve­ne som kan være aktu­el­le; barne­bi­dra­get ses på som et under­hold­nings­bi­drag som enten til­kom­mer “barn” eller “et barns mor”.”

Man skul­le tro Jus­tis­de­par­te­men­tet ser det­te bidra­get som sang, klov­ne­ri eller annen under­hold­ning for bar­net eller bar­nets mor.

I ett av de 12 doku­men­te­ne bru­kes ordet under­hold­nings­bi­drag i sin ret­te betyd­ning.  Det­te er NOU 1995: 26 Barne­om­bud og barn­dom i Nor­ge, I avsnitt 4.2.3 om Trond-Vig­go Tor­ger­sen kan vi lese:

Bar­na demon­strer­te en omfat­ten­de kunn­skap om Trond-Vig­go Tor­ger­sens uli­ke rol­ler og opp­tre­de­ner i media, og da sær­lig gjen­nom fjern­sy­net. De had­de hel­ler ingen vans­ker med å skil­le mel­lom hans rene under­hold­nings­bi­drag som vakt­mes­ter, gam­mel mann eller utkledd dame, og hans vir­ke som leder av barne­pro­gram med kla­re peda­go­gis­ke tilsnitt. ”

I de 11 and­re doku­men­te­ne var ordet ‘under­hold­nings­bi­drag’ brukt der man skul­le ha brukt ‘under­holds­bi­drag’.

Da jeg ikke fant det doku­men­tet jeg søk­te etter på regjeringen.no, tenk­te jeg at det kan­skje kun­ne fin­nes hos NAV. Et søk på ‘under­hold­nings­bi­drag’ ga 79 treff, men ingen så ut til å være det doku­men­tet jeg søk­te etter. Samt­li­ge var doku­men­ter hvor man feil­ak­tig bru­ker ordet ‘under­hold­nings­bi­drag’ der det skul­le ha stått ‘under­holds­bi­drag’. Så her bidrar NAV til å spre og semen­te­re språk­li­ge misforståelser.

Når både Øko­no­misk ord­bok og  Gyl­den­dals (nett)ordbok bru­ker ‘under­hold­nings­bi­drag’ der det skul­le ha stått ‘under­holds­bi­drag’, er det ikke sær­lig over­ras­ken­de at også and­re snubler.

For å for­sik­re med om at det ikke var jeg som had­de mis­for­stått fore­tok jeg også noen søk i Lov­data.  Jeg fant ikke en enes­te fore­komst av ordet ‘under­hold­nings­bi­drag’ i lov­giv­nin­gen, mens ordet ‘under­holds­bi­drag’ fore­kom­mer en rek­ke gan­ger. Så det er nok byrå­kra­te­ne og deres even­tu­el­le språk­kon­su­len­ter som har snub­let, ikke lovgiver.

Vi juris­ter har godt av å bli språk­lig grans­ket fra tid til annen. Men det skje­ma­et Språk­te­i­gen omtal­te, hvis omta­len var kor­rekt (jeg har ikke fun­net skje­ma­et), er et eksem­pel på at man ikke kan slip­pe språk­folk til på egen­hånd i juri­dis­ke teks­ter. Man må for­stå inn­hol­det i den tekst man bear­bei­der, ellers kan det ende som et ufri­vil­lig underholdningsbidrag.

Print Friendly, PDF & Email