Category Archives: Sykkel

Les vins du Tour de France, 20. etappe: Longjumeau > Paris Champs-Élysées. Grand finale — Champagne!

Det er en ting som er sik­kert når det gjel­der Tour de Fran­ce: Touren ender i Paris. I alle fall vil­le det være en sen­sa­sjon, revo­lu­sjon og skan­da­le på en gang om man skul­le fin­ne på å end­re det­te. Så den sis­te delen av min vin-tour kun­ne jeg star­te på før de and­re etap­pe­ne var kjent.

At det måt­te bli champag­ne til sis­te­etap­pen var også tem­me­lig klart. Men jeg viss­te ikke da at man også kom til å leg­ge inn to Champag­ne-etap­per på årets tour, fjer­de etap­pe til Reims og fem­te etap­pe fra Eper­nay. Men noe tåler å gjen­tas — blant annet Paris og champagne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 20. etap­pe: Long­jumeau > Paris Champs-Élysé­es. Grand fina­le — Champag­ne!

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 19. etappe: Bordeaux > Pauillac. Medoc — det beste fra Bordeaux

I dag skal mye avgjø­res. Ryt­ter­ne har hatt sin sis­te hvile­dag og skal for sis­te gang i den­ne touren sloss med fjel­le­ne. Klatre­trøy­en avgjø­res i dag — det deles ikke ut fle­re klatre­po­eng etter dagens etap­pe. Men også i sam­men­dra­get må det nå skje noe — og nå er det Andy Schelck som må angri­pe. Han bør ha en ledel­se før den etap­pen vi skal se nær­me­re på, og den ledel­sen må han skaf­fe seg i fjel­le­ne. Vel­o­News har spurt fle­re hvor stor ledel­se Andy Schleck tren­ger, og de fles­te mener mel­lom 1min og 1:30. Selv mener Andy Schleck at han tren­ger et minutt, mens Alber­to Con­ta­dor ikke vil gi no klart svar.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 19. etap­pe: Bor­deaux > Pau­il­lac. Medoc — det bes­te fra Bor­deaux

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 18. etappe: Salies-de-Béarn > Bordeaux. Biff med béarnaise og rød bordeaux

I dag har syk­lis­te­ne sin hvile­dag. Gårs­da­gens etap­pe var mer­ke­lig. Akku­rat da jeg had­de avskre­vet Lance Arm­strongs mulig­he­ter for etappe­sei­er, slår han til og lyk­kes nes­ten. Det var vir­ke­lig gam­le­gut­tas dag, med Lance Arm­strong og Chris­tophe Moreau i brudd og Chris­tophe Moreau var først over Tour­malet. Om noen had­de sat­set pen­ger på at Lance Arm­strong og Chris­tophe Moreau skul­le være med å spur­te om sei­e­ren på den­ne etap­pen, vil­le ha fått gode odds. Men at gam­le­gut­ta skul­le kla­re å slå ung­dom­men i en spurt, det had­de vel vært for sen­sa­sjo­nelt. Skjønt ung­dom — av de ni som spur­tet om sei­e­ren var det bare to som var under 30. Det er visst best ikke å mene noe om hva som vil skje på den nes­te etap­pen (men jeg kla­rer nep­pe å la det være).

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 18. etap­pe: Salies-de-Béarn > Bor­deaux. Biff med béar­nai­se og rød bor­deaux

Print Friendly, PDF & Email

Trening og den gode følelsen

Jeg har en run­de på ca 9,6 km jeg gjer­ne plei­er å løpe når jeg er i Frank­ri­ke. Som det kje­de­li­ge vane­men­nes­ket jeg er har jeg en tendens til å løpe de sam­me run­de­ne om og om igjen. Den har der­med kom­met til å bli en slags test­løy­pe hvor jeg måler even­tu­ell frem­gang (og til­bake­gang, når det måt­te kom­me). I dag had­de jeg for førs­te gang på vel­dig len­ge (siden en tid­li­ge­re peri­ode da for­men var bed­re) “den gode følel­sen” da jeg løp min run­de. Når jeg kom­mer ned igjen i sep­tem­ber løper jeg den på nytt et par gan­ger, og vil for­hå­pent­lig­vis kun­ne gle­de meg over mer fremtang.

Con­ti­nue read­ing Tre­ning og den gode følel­sen

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 17. etappe: Pau > Col du Tourmalet. Ta med drikke fra start

Jeg lik­te ikke at Andy Schleck mis­tet den gule trøy­en på grunn av tek­nis­ke pro­ble­mer, og man kan set­te et stort spørs­måls­tegn ved Alber­to Con­ta­dors angrep når noe slikt skjer. Alber­to Con­ta­dor er uten tvil en av ver­dens aller bes­te syk­lis­ter, men jeg har ald­ri være noen Con­ta­dor-fan. I går vis­te Alber­to Con­ta­dor oss for­skjel­len mel­lom det å være best og det å være størst. Han demon­strer­te også hvor­for han ald­ri har vært blant mine favo­rit­ter. Han blir ikke noe mer popu­lær hos meg etter det­te, og jeg har inn­trykk av at jeg ikke er ale­ne om å mene akku­rat det. Skjønt, og det­te hen­ges på rett før det­te pub­li­se­res, Alber­to Con­ta­dor ret­ter opp en del av inn­tryk­ket i den­ne video­en. Alle gjør feil, og det står rese­pekt av å inn­røm­me og bekla­ge det på den­ne måten.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 17. etap­pe: Pau > Col du Tour­malet. Ta med drik­ke fra start

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 16. etappe: Bagnères-de-Luchon > Pau. Varme bad og søt dessertvin

16. etap­pe star­ter der gårs­da­gens etap­pe slut­tet i Bag­nè­res-de-Luchon og ender i Pau. Det­te er en av de vir­ke­lig har­de fjell­e­tap­pe­ne, med to første­ka­te­go­ri- og to uten­for­ka­te­gori­fjell. For turist­in­for­ma­sjon viser jeg fort­satt til TdF Tou­rist Guide.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 16. etap­pe: Bag­nè­res-de-Luchon > Pau. Var­me bad og søt des­sert­vin

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 15. etappe: Pamiers > Bagnères-de-Luchon. Varme bad, men lite vin

Siden net­tet hos oss for tiden er usta­bilt, vel­ger jeg å leg­ge ut den­ne nå (selv om den egent­lig skul­le ha ven­tet til i mor­gen tid­lig) 15. etap­pe star­ter i Pamiers og ender i Bag­nè­res-de-Luchon.

På den­ne etap­pen er man ikke i nær­he­ten av noen vin­om­rå­der. Så kan­skje bør man star­te dagen med musikk frem­for vin den­ne gan­gen (eller nyte noe av den vinen man måt­te ha igjen fra i går sam­men med musikk).

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 15. etap­pe: Pamiers > Bag­nè­res-de-Luchon. Var­me bad, men lite vin

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 14. etappe: Revel > Ax‑3 Domaines. Med vind og musserende vin inn i Pyreneene

Nett­verks­pro­ble­mer har gjort at dagens blogg­inn­legg er for­sin­ket. Jeg hol­der Fran­ce Tele­com mis­tenkt for å ha solgt mer enn de har kapa­si­tet til å leve­re, og at det rak­ner når ferie­tra­fik­ken for alvor set­ter inn.

I går fikk syk­kel være syk­kel. Vi var på ope­ra i det gam­le, romers­ke tea­te­ret i Oran­ge og så Tos­ca. Det er et 2000 år gam­melt tea­ter, 9000 til­hø­re­re og ikke en høy­ta­ler (bort­sett fra til å gi beskje­der). Det er fan­tas­tisk akus­tikk. Den men­nes­ke­li­ge stem­me er magisk, i alle fall med så gode san­ge­re. Ingen høy­ta­ler kan for­mid­le det­te — og det er noe av magi­en i ope­ra. Livet er mer enn syk­kel. Og for så vidt gjel­der vin går den minst like godt sam­men med musikk som med sykkel.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 14. etap­pe: Revel > Ax‑3 Domai­nes. Med vind og mus­se­ren­de vin inn i Pyre­ne­ene

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 13. etappe: Rodez > Revel. Ned fra Massif Central

Etap­pen i går, 14. juli, ble vel på man­ge måter som ven­tet. Det gikk et brudd som fikk gå inn. Man­ge fransk­menn vil­le mar­ke­re seg, men ingen fikk det helt til. Den størs­te over­ras­kel­sen var kan­skje at Ales­san­d­ro Petacchi spur­tet for poeng på mel­lom­sprin­ten og om poeng for 9. plas­sen. Det tyder på at han fak­tisk har seriø­se pla­ner om å full­fø­re den­ne gan­gen og kjem­pe om den grøn­ne trøy­en, ikke bare pluk­ke noen etappe­sei­re før han bryter.

I dag blir det nok en ny masse­spurt, og Thor Hus­hovd synes å mang­le det lil­le eks­tra som man må ha for å vin­ne sli­ke spur­ter. Men vi skal hop­pe fram til lør­dag og 13. etap­pe som går fra Rodez til Revel og tar ryt­ter­ne ned fra Mas­sif Cen­tral.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 13. etap­pe: Rodez > Revel. Ned fra Mas­sif Cen­tral

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 12. etappe: Bourg-de-Péage > Mende. Vin og sjokolade

Når det­te pub­li­se­res er det 14. juli og Frank­ri­kes nasjo­nal­dag. Syk­lis­te­ne syk­ler fort­satt i Alpe­ne,  selv om de har­des­te Alpe-etap­pe­ne er unna­gjort. Jeg har vak­let litt i vin­val­get for den­ne dagen. Savoie eller champag­ne? Det er to hoved­ty­per av kom­pro­mis­ser: “Ver­ken-eller” og “både-og”. Stort sett liker jeg best typen “både-og”, og det er det jeg vil gå for i dag: Savoie og champagne.

Og jeg skal selv­føl­ge­lig se på fyr­ver­ke­riet i kveld. Jeg liker langt bed­re det pro­fe­sjo­nelt gjen­nom­før­te, offent­li­ge fyr­ver­ke­riet frem­for ful­le og gale nord­menn som sen­der opp sitt pus­le­te, men akk så risi­kab­le privatfyrverkeri.

Gårs­da­gens etap­pe star­tet akku­rat slik jeg had­de håpet. Thor Hus­hovd stup­te ned bak­ke­ne og sik­ret seg 6 poeng i den førs­te mel­lom­sprin­ten, og tryg­get der­med gre­pet om den grøn­ne trøy­en. At han stup­te i bak­ken like etter lik­te jeg ikke fullt så godt, men det gikk visst bra. Så får vi se hvor­dan spur­ten blir på den 11. etap­pen torsdag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 12. etap­pe: Bourg-de-Péa­ge > Men­de. Vin og sjo­ko­la­de

Print Friendly, PDF & Email