Category Archives: Sykkelplanlegging

Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker

Kunn­skaps­løse og for­doms­ful­le utta­lel­ser fra FrP-poli­ti­ke­re er egent­lig bare “poli­tics as usu­al”. FrP er basert på for­dom­mer og for­akt for kunn­skap. Den­ne gan­gen er det bydels­po­li­ti­ker i Vest­re Aker, Inger-Marie Ytter­horn, som skri­ver om “Syk­ler til besvær”.  Hun åpner med den inn­sikts­ful­le kom­men­ta­ren Syk­ke­len er kom­met for å bli. Men hun leg­ger til for­be­hol­det:  i hvert fall en stund! Som FrP-poli­ti­ker håper hun nok at alle syk­ler skal par­ke­res og erstat­tes med biler. Hun fortsetter:

Sta­dig fle­re, unge og gam­le, kvin­ner og menn, beve­ger seg i Oslo-tra­fik­ken med livet som inn­sats!

Det er ikke far­lig å syk­le. Jo fler som syk­ler, jo bed­re. Antall ulyk­ker går ned når antal­let syk­lis­ter øker. Helse­ge­vins­ten ved å syk­le er langt stør­re enn den risi­ko­en det med­fø­rer. Helse­di­rek­to­ra­tet har bereg­net at Nor­ge vil spa­re 239 mrd pr år, om alle får de anbe­fal­te dag­li­ge 30 minut­ter med lett mosjon. De sier selv at det­te er et kon­ser­va­tivt anslag. Det er 60 mrd mer en helse­bud­sjet­tet. Dag­lig syk­ling er en utmer­ket måte for å få sin dag­li­ge dose mosjon. Det er noe å ten­ke på når man stre­ver etter å fin­ne dek­ning for kost­na­der som den økte flykt­ninge­strøm­men påfø­rer oss.

Con­ti­nue read­ing For­doms­fullt og kunn­skaps­løst om syk­kel fra FrP-poli­ti­ker

Print Friendly, PDF & Email

Christiania torg

Jeg er usik­ker på om Chris­tia­nia torg vir­ke­lig for­tje­ner beteg­nel­sen “torg”. Det er en vei som er utvi­det på hver side av en statue/fontene, med for­tau på beg­ge sider. For at noe skal for­tje­ne beteg­nel­sen torg, bør det være litt mer enn bare bil­tra­fikk der.

Skal man tro tid­li­ge­re byråd for byut­vik­ling, Bård Fol­ke Fred­rik­sen, er det­te et eksem­pel på “shared space”, og ikke bare det: Det er et vel­lyk­ket eksem­pel på “shared space”. Man kan ha man­ge uli­ke suk­sess­kri­te­ri­er, og jeg ante ikke hva slags kri­te­ri­er Bård Fol­ke Fred­rik­sen had­de basert sin vur­de­ring på. Men det er vans­ke­lig å for­stå at det vik­tigs­te kri­te­ri­et må være at bil­tra­fik­ken hind­res minst mulig.

Jeg ble over­ras­ket da Bård Fol­ke Fred­rik­sen nevn­te Chris­tia­nia torg som et (vel­lyk­ket) eksem­pel på “shared space”. Jeg har pas­sert det tor­get man­ge gan­ger, på syk­kel, til fots, sik­ker noen gan­ger i bil og noen få gan­ger i buss. Men jeg had­de ald­ri regist­rert at det­te skul­le være et områ­det som var delt av man­ge tra­fi­kant­grup­per i en slags har­mo­nisk sam­ek­sis­tens. Det har vært vei, til­rette­lagt for bil­tra­fikk, og det er det fortsatt.

Con­ti­nue read­ing Chris­tia­nia torg

Print Friendly, PDF & Email

Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Et spørs­mål man kan star­te med er: hvor­for i all ver­den var Tryg­ve Heg­nar med? Han had­de ikke noe å bidra med. Han “var redd for” og “trod­de” en hel mas­se, og vel­tet seg i herske­tek­nik­ker som å si at noe “var en søt tan­ke”, osv.  Hva Tryg­ve Heg­nar fryk­ter og hva han tror om Oslos utvik­ling, er totalt uin­ter­esse­ant. I alle fall er det ikke mer inter­es­sant enn hva hvem som helst annen tror eller mener om det­te. Han sat­te egen syn­sing over forsk­nings­re­sul­ta­ter, med arro­gan­te herske­tek­nik­ker som å si “at i vir­ke­lig­he­ten er det …”, som om hans syn­sing kun­ne gi et bed­re bil­de av vir­ke­lig­he­ten enn forsk­ning. Han var debat­tens umor­som­me klovn.

Så kan vi ta pre­sen­ta­sjo­nen av hva som even­tu­elt vil omfat­tes. Om man tar det­te med “innen­for Ring 1” helt bok­sta­ve­lig, og ikke som et slag­ord i en valg­kamp, så stem­mer kar­tet som ble vist.

Ring1 Innenfor

Det er ikke så dumt å lese kar­tet, før man begyn­ner å vise til det offent­lig. Og det er greit å set­te seg litt inn i byge­o­gra­fi­en når man skal dis­ku­te­re og ikke minst lede en debatt som det­te. En seriøs pro­gram­le­der bør ha for­be­redt seg slik.

Det mes­te av Aker bryg­ge lig­ger innen­for, der­som man lar Ring 1 star­te ved rund­kjø­rin­gen på Filip­stad og tun­nel­ned­kjør­se­len til Ope­ra­tun­ne­len. Men par­ke­rings­hu­set på Aker bryg­ge har inn­kjø­ring direk­te fra Ring 1. Så par­ke­rings­hu­set på Aker bryg­ge blir ikke berørt.

Oslo S har også inn­kjø­ring så å si rett fra Ring 1. Sjø­si­den lig­ger rik­tig­nok innen­for, men bare noen få hund­re meter fra inn og utkjø­rin­gen fra Ope­ra­tun­ne­len. Man skal ta alt i ver­ste mening om man tror at mulig­he­ten til å kjø­re dit blir steng. Og uan­sett kan man kom­me til fra den and­re siden. Så det er ikke et pro­blem. Con­ti­nue read­ing Dår­lig debatt i #Debat­ten om bil­fri by

Print Friendly, PDF & Email

Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Nå tror jeg egent­lig ikke helt på slag­or­det “bil­fri by”. Der­imot tror jeg på å en by hvor bilen er en gans­ke sjel­den gjest, og hvor den ikke len­ger får spil­le noen hoved­rol­le, slik den har gjort i alt­for man­ge år.

Jeg mener at det­te er noe det nye byrå­det bør sat­se på å gjen­nom­føre så raskt det lar seg gjø­re. Det­te sier jeg ikke først og fremst for­di jeg er utål­mo­dig og mener at det­te bur­de vært gjort for len­ge siden. Jeg er utål­mo­dig og mener at det­te bur­de vært gjort for len­ge siden. Men akku­rat det er det liten grunn til at byrå­det skal bry seg så vel­dig mye om.

Bil­fri by” pro­vo­se­rer. Mot­kref­te­ne har mobi­li­sert. VG kjø­rer kam­panje­jour­na­lis­tikk av ver­ste sort mot det­te. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen, en poli­ti­ker jeg fak­tisk ha en viss sans for, til tross for at han repre­sen­te­rer FrP, har sun­ket ned til et lav­mål av inn­fall og utspill. Debat­ten er til for­veks­ling lik debat­ten før “røy­ek­lo­ven” ble stram­met inn i 2004, og det ikke len­ger var til­latt å røy­ke på cafe­er og res­tau­ran­ter. Det var mye armer og bein, hyl, skrik og spe­tak­kel. I dag for­står vi ikke hvor­dan man kun­ne til­la­te at folk fikk pla­ge and­re med å røy­ke på sli­ke ste­der, og også vi som på man­ge måter ikke had­de vel­dig stor sans for Dag­finn Høy­brå­ten, tak­ker ham for at han sto løpet ut, slik at det ble gjennomført.

Con­ti­nue read­ing Bil­fri by” bør gjen­nom­fø­res så raskt som mulig

Print Friendly, PDF & Email

Når ble sist noen drept av øreplugger, Ing-Cristine Ericson? @presserom @tryggtrafikk

Den­ne saken har blitt lig­gen­de en stund i ferie­dvale, men har dess­ver­re ikke mis­tet sin aktualitet.

Ta ut øre­plug­ge­ne i tra­fik­ken” opp­ford­rer vei­myn­dig­he­te­ne, i føl­ge Oslo­by, den 19. juli. Det er en kom­men­tar til at like man­ge ble drept i Oslo­tra­fik­ken førs­te halv­år 2015 som i 2014, mens antal­let drep­te ellers i lan­det har gått ned.

Jeg er fak­tisk helt ute av stand til å for­stå hvor­dan noen kan bli drept av øre­prop­per. Er det slik at hvis musik­ken blir for hef­tig, så slår de vilt på hodet, noen gan­ger så hardt at man slås ihjel? Eller vik­ler de seg om hal­sen på bru­ke­ren og kve­ler ved­kom­men­de om musik­ken blir for kje­de­lig? At man kan få hør­sel­ska­der, det er for­ståe­lig. Men at man kan bli drept, eller bli påført and­re ska­der, det synes jeg Sta­tens veg­ve­sen og Trygg Tra­fikk må for­kla­re oss. Jeg vil også gjer­ne ha en doku­men­ta­sjon av de døds­fall som måt­te ha skjedd på den­ne måten.

Con­ti­nue read­ing Når ble sist noen drept av øre­plug­ger, Ing-Cris­ti­ne Ericson? @presserom @tryggtrafikk

Print Friendly, PDF & Email