Category Archives: Sykkelpolitikk

Når skal politiet begynne å ta vikepliktsbrudd overfor syklende på alvor?

Så har det skjedd igjen. En syk­list er kri­tisk skadd etter kol­li­sjon med bil. Iføl­ge Rome­ri­kets blad arbei­der poli­tet

” så langt ut fra en teori om at bilen skal ha kom­met over i mot­gå­en­de kjøre­felt.”

I Dag­bla­det kan vi lese føl­gen­de:

De har kom­met i fart, og kra­sjet nær­mest front mot front, muli­gens i for­bin­del­se med at bilen skul­le svin­ge, sier Gra­ne­rud.”

Det er spar­somt med opp­lys­nin­ger, og medie­ne plei­er å glem­me sli­ke saker fort. Så vi får nep­pe vite så mye om hva som har skjedd, med mind­re det blir en sak for dom­sto­le­ne.

På rutine­mes­sig måte unn­skyl­der poli­ti­et bilis­ten, og sier føl­gen­de til Rome­ri­kets blad:

Det er ingen mis­tan­ke om at det­te er gjort med vil­je. Her snak­ker vi om et uhell. Vi har tatt blod­prø­ve – noe som er nor­malt i en sånn type sak – av en kvin­ne­lig sjå­før i 70-åre­ne. Nå gjen­står det å avhøre sik­te­de, sier Sve­en til Rome­ri­kes Blad rundt klok­ka 18.20 lør­dag kveld.”

Det er vel ingen som mis­ten­ker at det var for­sett­lig draps­for­søk fra hun som kjør­te bilen. Men ut fra det lil­le vi har fått vite, tyder det mes­te på at bilis­ten ikke har over­holdt sin vike­plikt over­for møten­de syk­list. At bilis­ter ikke over­hol­der vike­plikt over for syk­len­de, er dess­ver­re en gans­ke van­lig årsak til kol­li­sjo­ner som fører til død eller alvor­li­ge ska­der — og det går som regel utover den som syk­ler.

Like rutine­mes­sig unn­skyl­der poli­ti­et bilis­ten. Det var “uhell”. Nei, det er ikke uhell når noen ikke ser seg for før de skal svin­ge, og der­med bry­ter vike­plikt — selv om poli­tet ofte omta­ler det slik.

Den førs­te saken hvor jeg rea­ger­te på poli­ti­ets omta­le av kol­li­sjon mel­lom bilist og syk­list, og der­med medie­nes omta­le av saken med poli­ti­et som kil­de, var i 2009. En bilist sving­te til venst­re inn på en ben­sin­sta­sjon på Tros­te­rud i Oslo, og kol­li­der­te med en møten­de syk­list, som dess­ver­re omkom. På sed­van­lig politi­vis, skjøv poli­ti­et ansva­ret over på syk­lis­ten. “Syklsi­ten kom i høy has­tig­het” var poli­ti­ets for­kla­ring, en for­kla­ring de ofte har brukt for å fri­kjen­ne bilis­ten og sky­ve skyl­den over på ved­kom­men­de som syk­let. Det ble en etter­føl­gen­de retts­sak, hvor bilis­ten ble dømt for uakt­somt drap. Syk­lis­ten had­de en syk­kel­com­pu­ter på syk­ke­len, og den vis­te at han en stund før kol­li­sjons­øye­blik­ket had­de holdt en fart på ca 30 km/t, på en strek­ning hvor farts­gren­sen er 50. TV2 gjen­ga føl­gen­de fra dom­men:

Ret­ten påpe­ker i dom­men at syk­kel­com­pu­te­ren på Refs­nes’ syk­kel, viser at han de sis­te 103 meter­ne fram til ulyk­kes­ste­det, had­de holdt en gjen­nom­snitts­fart på 31 km/t. Det­te er godt innen­for farts­gren­sen på ste­det, som er 50 km/t. Det påpe­kes også at [syk­lis­ten] var godt syn­lig, for­di han had­de på seg en rød tre­nings­over­del, og syk­kel­tig­hts i sterkt grønn og gul far­ge.”

De som ikke synes å lære noe av sli­ke saker, er poli­ti­et. Bilis­ten ble blen­det av solen, er en van­lig unn­skyld­ning som poli­ti­et gjer­ne bru­ker, og som de også bruk­te i den­ne saken. Det er ald­ri solens feil. Far­ten skal avpas­ses etter for­hol­de­ne. Når man blir blen­det av solen, da redu­se­rer man far­ten kraf­tig. Man fort­set­ter ikke i blin­de i sam­me fart.

Det styg­ges­te til­fel­le jeg har sett av at politi­ket fri­fin­ner en bilist som bry­ter vike­plik­ten, var fra Asker og Bærum i 2016. En bilist ryg­get fra pri­vat ukjør­sel ut i San­viks­vei­en, som er for­kjørs­vei. En syk­list som syk­let langs den­ne vei­en, som er hoved­syk­kel­rute — og jeg tror det var syk­kel­felt også den gan­gen, kol­li­der­te med bilis­ten. Den som ryg­ger har abso­lutt vike­plikt, men sli­ke detal­jer bryr ikke poli­ti­et seg om når man kol­li­de­rer med folk som syk­ler. Den som kjø­rer fra pri­vat eien­dom ut på offent­lig vei har vike­plikt. Og det var som nevnt for­kjørs­vei. Med and­re ord trip­pel vike­plikts­brudd fra bilis­ten. Like­vel pres­ter­te poli­ti­et å si at syk­lis­ten var like mye å kland­re som bilis­ten, og opp­ret­tet ikke sak.

Bilis­ten kjør­te sak­te, det var ikke menin­gen, er en van­lig unn­skyld­ning. Man ryg­ger ned barn, men ryg­ger sak­te og det var ikke menin­gen. Som i saken som fikk den­ne gro­tes­ke over­skrif­ten i Ber­gens Tiden­de: “Gutt (8) alvor­lig ska­det etter å ha hav­net under ryg­gen­de bil”. Slik kun­ne vi lese om hen­del­ses­for­lø­pet:

Gut­ten ble påkjørt på en par­ke­rings­plass under ryg­ging. Det var lav fart. Bar­net har kom­met under bilen, men ikke under hju­let. Han ble sit­ten­de fast der, sier Tatja­na Kna­ppen, ope­ra­sjons­le­der i Vest politi­dis­trikt.”

Jeg tror ikke at gut­ten krøp under den ryg­gen­de bilen. Han ble påkjørt av en bilist som ikke had­de for­sik­ret seg om at det var klart, slik man plik­ter å gjø­re når man skal ryg­ge. Poli­ti­et opp­ret­tet sak, men bilis­ten fikk behol­de fører­kor­tet.

Det er ikke bare poli­ti­et som på rygg­margs­re­fleks tar bilis­tens par­ti, og unn­skyl­der bilis­ten. I politi­ter­mi­no­lo­gi er for­res­ten all­tid bilis­te­ne fører­løse. Det var en bil, ikke en bilist. Bilis­ten var visst bare et hjelpe­løst offer for et “uhell”.

Dom­sto­le­ne har også en lei tendens til å iden­ti­fi­se­re seg med bilis­ten. Det er nok gans­ke mye “det kun­ne ha vært meg” tanke­gang hos dom­mer­ne, og da fri­fin­ner de. Et stygt eksem­pel, som lig­ner på den aktu­el­le saken, var en kol­li­sjon ved Holme­kol­len. Bilis­ten sving­te til venst­re foran møten­de syk­list som kom ned­over, de kol­li­der­te og syk­lis­ten ble drept. Bor­gar­ting lag­manns­rett fri­fant bilis­ten, Det ble lagt vekt på at bilis­ten had­de stop­pet før han sving­te, hvil­ket vi må reg­ne med at syk­lis­ten opp­fat­tet som om bilis­ten had­de stop­pet for å slip­pe ham fram, og at bilis­ten så kjør­te sak­te da han sving­te over foran syk­lis­ten. Det skal sies til Bor­gar­ting lag­manns­retts for­svar at det var et mindre­tall som vil­le fri­fin­ne, som gjor­de at det ikke var til­strek­ke­lig fler­tall for å døm­me ved­kom­men­de. Høy­este­rett tok hel­dig­vis til for­nuft, og opp­he­vet fri­fin­nel­sen.

Dess­ver­re har vi også et dår­lig regel­verk, som kan føre til etter min mening helt uak­sep­tab­le resul­ta­ter. For at man skal få opp­reis­ning, erstat­ning for ikke øko­no­misk ska­de, må ska­den etter ska­des­er­stat­nings­lo­ven § 3–5 skyl­des for­sett eller grov uakt­som­het. Det­te kom på spis­sen i en sak hvor en syk­list var påkjørt og alvor­lig ska­det i en laste­bils såkal­te “blind­sone”.

Fler­tal­let i Bor­gar­ting lag­manns­rett kom til at laste­bil­sjå­fø­ren had­de opp­trådt uakt­somt, men ikke grovt uakt­somt. Laste­bil­sjå­fø­ren ble straf­fet, for til de var det til­strek­ke­lig med van­lig uakt­som­het. Men slik bestem­mel­sen ble anvendt, føy­de Bor­gar­ting lag­manns­rett spott til ska­de når de kun­ne ileg­ge laste­bil­sjå­fø­ren straff for uakt­som kjø­ring, men ikke gi opp­reis­ning til syk­lis­ten. Mindre­tal­let i lag­manns­ret­ten kom til at uakt­som­he­ten var grov. Det er vel ingen over­ras­kel­se at jeg er enig med mindre­tal­let. Når en laste­bil­sjå­før svin­ger uten å sjek­ke i spei­le­ne at det ikke er noen i “blind­so­nen”, da er det etter min vur­de­ring åpen­bart grovt uakt­somt. Dess­ver­re ble saken ikke anket til Høy­este­rett.

Jeg mener det er uakt­somt å svin­ge og krys­se møten­de kjøre­felt uten å for­sik­re seg om at det er klart. Hvis det som har frem­kom­met om saken i Ene­bakk viser seg å være rik­tig, er det vans­ke­lig å for­stå at bilis­ten ikke har opp­trådt uakt­somt. Men uakt­som­he­ten var nep­pe grov. Så syk­lis­ten, om han over­le­ver, får nep­pe opp­reis­ning. Her er det lov­giv­nin­gen som er feil. Når en bilist opp­trer straff­bart uakt­somt, da bør ska­de­lid­te også få opp­reis­ning.

I prak­sis kom­mer de fles­te saker med kol­li­sjo­ner, også de med kla­re vike­plikts­brudd, ald­ri opp for dom­sto­le­ne. Poli­ti­et fri­fin­ner, ved ikke å opp­ret­te sak. Jeg har ikke noe sterkt øns­ke om å straf­fe den 70 år gam­le damen som kjør­te på syk­lis­ten i Ene­bakk. Hun har det sik­kert helt jæv­lig, og jeg vil ikke bli over­ras­ket om hun ald­ri mer kom­mer til å set­te seg bak et ratt. Men det er vik­tig at poli­ti­et tar sli­ke saker alvor­lig, og rea­ge­rer. Det er nød­ven­dig å mar­ke­re at vike­plik­ten er alvor­lig ment, også over­for syk­len­de. Så len­ge poli­ti­et i prak­sis mener det er greit at bilis­ter bry­ter vike­plik­ten på den­ne måten, da kom­mer bilis­ter til å fort­set­te å bry­te vike­plik­ten.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

En enkel løsning for å gjøre det bedre å sykle Gamle Mossevei

Gam­le Mosse­vei er hoved­syk­kel­rute for folk som syk­ler syd­over fra Oslo eller som kom­mer syd­fra inn mot Oslo, på Øst­si­den av Oslo­fjor­den. Som van­lig har Sta­tens veg­ve­sen ikke gjort noe for å leg­ge til ret­te for syk­ling her. Deres ubru­ke­li­ge “filo­so­fi” plei­er å være at når det byg­ges ny vei for bil­tra­fikk, da blir det mind­re tra­fikk på den gam­le. Akku­rat det stem­mer nok.

Men de lever så i den vill­fa­rel­se at mind­re tra­fikk også betyr at det blir bed­re å syk­le der. Det er ofte ikke til­fel­le, og i alle fall ikke på Gam­le Mosse­vei. Vel er tra­fik­ken mind­re, men de som kjø­rer der kjø­rer gjer­ne for­te­re, og blikk­boks­fol­ket tror fort­satt at de eier vei­en. I dis­se koro­na­ti­der, da for­nuft­li­ge land og byer sten­ger vei­er for bil­tra­fikk for å gi mer plass til gåen­de og syk­len­de, har det kom­met man­ge mel­din­ger om stygg kjø­ring på Gam­le Mosse­vei. Det er vel noen som vil ut av kjed­som­me­lig­he­ten ved å kjø­re fort med blikk­bok­sen sin.

Men hvis Sta­tens veg­ve­sen fort­satt er befol­ket med folk som Karin Høy­stad i noe som påstås å være fra noe som kal­les “tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen” som mener at det vil være en favo­ri­se­ring av syk­len­de som er utrett­fer­dig over­for bilis­ter, om det leg­ges til ret­te for syk­ling, da er det egent­lig ikke noe sær­lig håp. Det­te var i 2015 hen­nes kom­men­tar i en sak om far­lig kjø­ring på Gam­le Mosse­vei:

Beg­ge [bilis­te­ne og syk­lis­te­ne] har de sam­me ret­tig­he­te­ne og de sam­me plik­te­ne. Vi vil ikke favo­ri­se­re syk­lis­te­ne, men de myke tra­fi­kan­te­ne har minst å stil­le opp med. Vi råder syk­lis­te­ne til å ten­ke sik­ker­het når de er på vei­ene.”

Jeg håper hun nå er pen­sjo­nert eller omplas­sert til en stil­ling hvor hun ikke kan gjø­re ska­de.

Con­ti­nue read­ing En enkel løs­ning for å gjø­re det bed­re å syk­le Gam­le Mosse­vei

Print Friendly, PDF & Email

Sykkelfiendtlige trafikkregler og ‑regulering. En utfordring til Knut Arild Hareide

I 2011 frem­met davæ­ren­de stor­tings­re­pre­sen­tant Knut Arild Harei­de, sam­men med Lai­la Dåv­øy og Line Hen­ri­et­te Heim­dal, alle KrF, føl­gen­de repre­sen­tant­for­slag, doku­ment 8:145 S (2010–2011) , i Stor­tin­get. Jeg byg­ger her på gjen­gi­vel­sen i Innst 410 S (2010–2011):

«1. Stor­tin­get ber regje­rin­gen øke den stat­li­ge sat­sin­gen på infor­ma­sjons­ar­beid og hold­nings­kam­pan­jer for å ska­pe bed­re sam­spill mel­lom tra­fi­kant­grup­pe­ne

2. Stor­tin­get ber regje­rin­gen opp­ret­te en stat­lig beløn­nings­ord­ning for gang- og syk­kel­vei.

3. Stor­tin­get ber regje­rin­gen sik­re at hen­sy­net til syk­kel­tra­fik­ken blir iva­re­tatt ved plan­leg­ging og utbyg­ging av ny infra­struk­tur.

4. Stor­tin­get ber regje­rin­gen leg­ge frem for­slag til­end­ring av tra­fikk­reg­le­ne slik at syk­lis­ter får­bed­re sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het. Dagens mini­mums­krav på 1,5 meter til trygg forbi­kjø­rin­gav syk­lis­ter tas inn i tra­fikk­reg­le­ne.

5. Stor­tin­get ber regje­rin­gen end­re vike­plikts­reg­le­ne som gjel­der der gang- og syk­kel­vei krys­ser­vei og avkjør­sel slik at syk­len­de gis prio­ri­tet ogbed­re frem­kom­me­lig­het.»

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler og ‑regu­le­ring. En utford­ring til Knut Arild Harei­de

Print Friendly, PDF & Email

Hvorfor politiet ikke bør vinne ankesaken mot “Mosseveimannen”

Den 12. novem­ber kom­mer anke­sa­ken mot “Mosse­vei­man­nen”, han som ble bøt­lagt for å føl­ge tra­fikk­reg­le­ne, opp for Bor­gar­ting lag­manns­rett. Som kjent ble “Mosse­vei­man­nen” fri­kjent i Oslo ting­rett. Saken bur­de ald­ri vært reist. Bor­ger­ting lag­manns­rett bur­de ha avvist anken, og det vil være en skan­da­le om han skul­le bli dømt i lag­manns­ret­ten.

Tra­fikk­reg­le­ne har jeg rede­gjort for i kom­men­ta­rer før og etter ting­ret­tens avgjø­rel­se: Fri­fin­nel­se i sak om syk­ling i kol­lek­tiv­felt #kol­lek­tiv­felt #mosse­vei­man­nen #syk­kel­bot. Den­ne gan­gen skal jeg ta opp et mer prin­si­pi­elt straffe­retts­lig spørs­mål, om krav til lov­hjem­mel for å idøm­me straff. Det er et spørs­mål som bur­de ha fått politi­ju­ris­te­ne til å arki­ve­re politi­be­tjen­tens anmel­del­se der den hører hjem­me: I papir­kur­ven. Å straf­fe “Mosse­vei­man­nen” for å syk­le i hen­hold til tra­fikk­reg­le­ne vil være grunn­lov­stri­dig og i strid med men­neske­ret­tig­he­te­ne.

Grunn­lo­ven § 96, førs­te ledd, lyder:

Ingen kan døm­mes uten etter lov eller straf­fes uten etter dom.”

Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen (EMK) art 7 nr 1, lyder:

“Ingen skal bli fun­net skyl­dig i en straff­bar hand­ling på grunn av noen gjer­ning eller unn­la­tel­se som ikke utgjor­de en straff­bar hand­ling etter nasjo­nal eller inter­na­sjo­nal rett på den tid da den ble begått. Hel­ler ikke skal en stren­ge­re straff bli idømt enn den som gjaldt på den tid da den straff­ba­re hand­ling ble begått.”

Hvis noen skal straf­fes, her­under bøt­leg­ges, kre­ves det lov­hjem­mel. Det er ikke til­strek­ke­lig at det fin­nes en eller annen lov­hjem­mel som man kan­skje kan hek­te det på. Det kre­ves klar lov­hjem­mel. Lov­be­stem­mel­sen skal angi på en klar måte at den aktu­el­le hand­lin­gen er straff­bar. Uan­sett hvor straff­ver­dig ret­ten måt­te mene at hand­lin­gen måt­te være, så skal den fri­kjen­ne hvis det ikke fin­nes en til­strek­ke­lig klar lov­hjem­mel.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for poli­ti­et ikke bør vin­ne anke­sa­ken mot “Mosse­vei­man­nen”

Print Friendly, PDF & Email

Sykling i kollektivfelt. Statens vegvesen dikter opp trafikkregler og sprer desinformasjon @presserom

Sta­tens veg­ve­sen har laget en infor­ma­sjons­side om bruk av kol­lek­tiv­felt. Det had­de vært et utmer­ket til­tak, om de bare had­de holdt seg til gjel­den­de tra­fikk­reg­ler og infor­mert kor­rekt om dis­se. Men det gjør de ikke. De har dik­tet opp sine egne tra­fikk­reg­ler, og når det gjør slikt har de som regel ett mål: Hind­re syk­ling.

Sta­tens veg­ve­sen har delt nors­ke vei­er inn i to hoved­grup­per: Bysen­trum og motor­vei. De fles­te av oss som fer­des i tra­fik­ken, vet at det fin­nes man­ge vei­er som ikke er i bysen­tra, og som hel­ler ikke er motor­vei. Noen av dem har kol­lek­tiv­felt, som f.eks. Mosse­vei­en, som for tiden er gans­ke aktu­elt. Det er ikke len­ge til anke­sa­ken om den menings­løse bøt­leg­gin­gen av en syk­list som fulg­te tra­fikk­reg­le­ne og syk­let i kol­lek­tiv­fel­tet, kom­mer opp for Bor­gar­ting lag­manns­rett. Poli­ti­et tap­te i byret­ten, og jeg vil bli meget over­ras­ket om de ikke også vil tape i lag­manns­ret­ten.

Con­ti­nue read­ing Syk­ling i kol­lek­tiv­felt. Sta­tens veg­ve­sen dik­ter opp tra­fikk­reg­ler og sprer des­in­for­ma­sjon @presserom

Print Friendly, PDF & Email

Oslovalget 2019: Nei til bompenger. Det sykkelfiendglige Luksusfellepartiet som vil øke utgiftene og redusere inntektene.

Vi har fått et nytt dyr inn i den poli­tis­ke fau­na­en: Folke­ak­sjo­nen NEI til mer bom­pen­ger. Et førs­te spørs­mål er hvem man egent­lig stem­mer på om man er dum nok til å stem­me på FNB. Her er det split­tel­se og splid. En eller annen fyr i Stav­an­ger, mener visst at han eier “par­ti­et”, og at han kan instru­ere lokal­la­get i Oslo. Så i Oslo er det stif­tet et nytt lokal­lag. Det er for sent å end­re valg­lis­te­ne, så enten det er en nynazi­tisk ord­fø­rer­kan­di­dag for FrP, eller en split­tet gjeng som kal­ler seg et par­ti, blir valg­lis­ten­de såten­de som de er.

Vi bør mer­ke oss at de heter nei til mer bom­pen­ger. De er åpen­bart for­nøyd med dagens bom­pen­ger. Ser man på deres pro­gram, er det en luk­sus­felle­opp­skrift. Her er det mer til alt, bort­sett fra til­rette­leg­ging for å syk­le. Og inn­tek­te­ne skal begren­ses. Det enes­te de sier noe uttryk­ke­lig om, er rik­tig­nok at bom­pen­ger skal bort, og at man ikke skal beta­le for beboer­par­ke­ring — som for dem er skjult beskat­ning. For FNB er det visst en natur­lov at bilis­ter skal kun­ne par­ke­re gra­tis på fel­les­area­let.

Andre­kan­di­dat og bom­penge­ak­sjo­nist Ceci­lie Lyng­by sier at FNB har en hem­me­lig plan om hvor­dan man skal finan­siere løf­te­ne, som hun ikke få lov til å utta­le seg om. Det må være noe av det mest ille­luk­ten­de valg­fles­ket som er ser­vert i noen valg­kamp. De synes å for­ut­set­te at vel­ger­ne er dum­me, noe de kan­skje har rett i — i alle fall de vel­ger­ne som seriøst vil vur­de­re å stem­me på FNB.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2019: Nei til bom­pen­ger. Det syk­kel­fiend­gli­ge Luk­sus­felle­par­ti­et som vil øke utgif­te­ne og redu­se­re inn­tek­te­ne.

Print Friendly, PDF & Email

Oslovalget 2019: Senterpartiet, bygdepopulistene som har gjort byene til hovedfiende.

Sen­ter­par­ti­et har ikke vært repre­sen­tert i Oslo bysty­re siden Arne Hauk­vik ble valgt inn i kraft av sin per­son­li­ge popu­la­ri­tet. I den sis­te menings­må­lin­gen jeg har sett for Oslo, lå de an til å kun­ne få to man­da­ter.

Sen­ter­par­ti­et har hatt stor frem­gang på lands­ba­sis ved å spil­le på bygde­po­pu­lis­me og hat mot en “bye­li­te”, hvem nå det måt­te være. Det var en gang folk som drakk kaffe­lat­te. Men bygde­folk har kan­skje inn­sett at det å drik­ke kaf­fi med mjølk ikke er sær­lig elitis­tisk. Så nå har det blitt folk med elsyk­kel som er den­ne bye­li­ten. Selv for­trek­ker jeg min kaf­fe svart, og ingen av mine syk­ler er elek­tri­fi­ser­te. Så jeg er nok ikke en del av den­ne eli­ten.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2019: Sen­ter­par­ti­et, bygde­po­pu­lis­te­ne som har gjort byene til hoved­fien­de.

Print Friendly, PDF & Email

Oslovalget 2019: Arbeiderpartiet har fått grønnfarge

Man må skil­le mel­lom riks­po­li­tikk og lokal­po­li­tikk. I Oslo har Arbei­der­par­ti­et blitt et grønt, vi kan kan­skje si rødgrønt par­ti. Noe av det som har over­ras­ket meg posi­tivt i inne­væ­ren­de peri­ode, er at Arbei­der­par­ti­et i Oslo har holdt en så grønn pro­fil.

På nasjo­nalt plan er Arbei­der­par­tet fort­satt solid plan­tet i den grå­svar­te alli­an­sen, sam­men med Høy­re og FrP. Vi skal ikke len­ger enn til Akers­hus, før Arbei­der­par­ti­et er for å bru­ke van­vit­tig mye (bom)penger på å byg­ge mons­ter­mo­tor­vei­en E18 Vest­kor­ri­do­ren. Da Syl­vi List­haug, av alle, gikk inn for å skro­te deler av pre­sti­sje­pro­sjek­tet ferge­fri E39, var det Arbei­der­par­ti­ets stor­tings­re­pre­sen­tant Else-May Bot­ten Nor­der­hus som sa at det var helt van­vit­tig. Det er ikke ofte jeg sier meg mer enig med Syl­vi List­haug enn med Arbei­der­par­ti­et, men i den­ne saken gjør jeg det.

Som jeg har skre­vet i mine and­re valg­kom­men­ta­rer, vur­de­rer jeg kun par­ti­ene når det gjel­der å bed­re for­hol­de­ne for syk­len­de og gåen­de i byen. Det er man­ge and­re vik­ti­ge saker, men de kom­men­te­rer jeg ikke.

Men i Oslo har det Arbei­der­parti­le­de­de byrå­det fått til man­ge for­bed­rin­ger. Det er bed­re å syk­le og gå i byen, luf­ten har blitt bed­re. Det har gans­ke enkelt blitt en bed­re by å bo i. Man er ikke i mål, og det er langt igjen. Men det går i alle fall i rik­tig ret­ning, selv om vi kun­ne øns­ke at det skul­le gå litt for­te­re.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2019: Arbei­der­par­ti­et har fått grønn­far­ge

Print Friendly, PDF & Email

Oslovalget 2019: SV. Et parti som vanligvis er til å stole på i sykkelpolitikken

SV har all­tid vært et par­ti som er til å sto­le på i syk­kel­po­li­tik­ken. Under et val­g­ar­ran­ge­ment i regi av SLF Oslo før val­get i 2011, had­de noen fun­net fram et gam­melt avis­ut­klipp med bil­de av den da 16 år gam­le sykk­kel­ak­ti­vis­ten Mari­an­ne Bor­gen. Før val­get 2015 fikk jeg inn­trykk av at SV var blitt litt for selv­sik­re i den­ne saken, og anså det som unød­ven­dig å si noe sær­lig om syk­kel i pro­gram­met. Min vur­de­ring var den gang at SV var skuf­fen­de og ukla­re om syk­kel.

SV gjen­tar ikke “pro­gram­me­rings­fei­len” fra 2015. Jeg liker det­te som et over­ord­net mål i kapit­te­let om “grønn sam­fer­de­sel”:

At folk over hele Oslo skal ha mulig­het til å kom­me seg til jobb, barne­hage og sko­le uten å være avhen­gig av pri­vat­bil.

Det er omtrent det­te som er offi­si­ell poli­tikk i den fins­ke hoved­sta­den Hel­sing­fors. Det skal ikke være nød­ven­dig for folk som bor i byen å eie bil.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2019: SV. Et par­ti som van­lig­vis er til å sto­le på i syk­kel­po­li­tik­ken

Print Friendly, PDF & Email

Oslovalget 2019: KrF var i alle fall en gang et godt sykkelparti

Ved fle­re gjen­nom­gan­ger av par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk har KrF kom­met ut på topp eller nær top­pen. Knut Arild Harei­de syk­ler, og har all­tid vært en poli­ti­ker som er opp­tatt av syk­kel. Hvor­dan den saken står i KrF nå, er ikke godt å si. Uan­sett: Jeg liker ikke sam­men­blan­din­gen av poli­tikk og reli­gion. Så for meg har det av den grunn all­tid vært uak­tu­elt å stem­me KrF, selv om jeg skul­le være enig med dem i noen saker. Etter for­ri­ge kom­mune­valg har KrF mar­kert seg lite i Oslo­po­li­tik­ken. Men de er med i kaos­re­gje­rin­gen, og sit­ter enda mer stil­le enn Erna Sol­berg når FrP har for­hand­let med seg selv, uten å for­stå at enig­het internt i FrP ikke er det sam­me som enig­het i regje­rin­gen. Men vi får se på Oslo­pro­gram­met.

Litt på siden av syk­kel­po­li­tik­ken, må jeg med­gi at jeg liker at KrF har løf­tet kul­tur gans­ke høyt opp i sitt pro­gram, og at det­te omfat­ter langt mer enn kris­ten­kul­tur. Så som biblio­te­ker, øvings­lo­ka­ler for musikk­li­vet, osv.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2019: KrF var i alle fall en gang et godt syk­kel­par­ti

Print Friendly, PDF & Email