Category Archives: Sykkelpolitikk

Når skal politiet begynne å ta vikepliktsbrudd overfor syklende på alvor?

Så har det skjedd igjen. En syklist er kritisk skadd etter kollisjon med bil. Ifølge Romerikets blad arbeider politet

” så langt ut fra en teori om at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt.”

I Dagbladet kan vi lese følgende:

“De har kommet i fart, og krasjet nærmest front mot front, muligens i forbindelse med at bilen skulle svinge, sier Granerud.”

Det er sparsomt med opplysninger, og mediene pleier å glemme slike saker fort. Så vi får neppe vite så mye om hva som har skjedd, med mindre det blir en sak for domstolene.

På rutinemessig måte unnskylder politiet bilisten, og sier følgende til Romerikets blad:

“Det er ingen mistanke om at dette er gjort med vilje. Her snakker vi om et uhell. Vi har tatt blodprøve – noe som er normalt i en sånn type sak – av en kvinnelig sjåfør i 70-årene. Nå gjenstår det å avhøre siktede, sier Sveen til Romerikes Blad rundt klokka 18.20 lørdag kveld.”

Continue reading Når skal politiet begynne å ta vikepliktsbrudd overfor syklende på alvor?

En enkel løsning for å gjøre det bedre å sykle Gamle Mossevei

Gamle Mossevei er hovedsykkelrute for folk som sykler sydover fra Oslo eller som kommer sydfra inn mot Oslo, på Østsiden av Oslofjorden. Som vanlig har Statens vegvesen ikke gjort noe for å legge til rette for sykling her. Deres ubrukelige “filosofi” pleier å være at når det bygges ny vei for biltrafikk, da blir det mindre trafikk på den gamle. Akkurat det stemmer nok.

Men de lever så i den villfarelse at mindre trafikk også betyr at det blir bedre å sykle der. Det er ofte ikke tilfelle, og i alle fall ikke på Gamle Mossevei. Vel er trafikken mindre, men de som kjører der kjører gjerne fortere, og blikkboksfolket tror fortsatt at de eier veien. I disse koronatider, da fornuftlige land og byer stenger veier for biltrafikk for å gi mer plass til gående og syklende, har det kommet mange meldinger om stygg kjøring på Gamle Mossevei. Det er vel noen som vil ut av kjedsommeligheten ved å kjøre fort med blikkboksen sin.

Men hvis Statens vegvesen fortsatt er befolket med folk som Karin Høystad i noe som påstås å være fra noe som kalles “trafikksikkerhetsseksjonen” som mener at det vil være en favorisering av syklende som er utrettferdig overfor bilister, om det legges til rette for sykling, da er det egentlig ikke noe særlig håp. Dette var i 2015 hennes kommentar i en sak om farlig kjøring på Gamle Mossevei:

Begge [bilistene og syklistene] har de samme rettighetene og de samme pliktene. Vi vil ikke favorisere syklistene, men de myke trafikantene har minst å stille opp med. Vi råder syklistene til å tenke sikkerhet når de er på veiene.”

Jeg håper hun nå er pensjonert eller omplassert til en stilling hvor hun ikke kan gjøre skade.

Continue reading En enkel løsning for å gjøre det bedre å sykle Gamle Mossevei

Sykkelfiendtlige trafikkregler og -regulering. En utfordring til Knut Arild Hareide

I 2011 fremmet daværende stortingsrepresentant Knut Arild Hareide, sammen med Laila Dåvøy og Line Henriette Heimdal, alle KrF, følgende representantforslag, dokument 8:145 S (2010–2011) , i Stortinget. Jeg bygger her på gjengivelsen i Innst 410 S (2010–2011):

«1. Stortinget ber regjeringen øke den statlige satsingen på informasjonsarbeid og holdningskampanjer for å skape bedre samspill mellom trafikantgruppene

2. Stortinget ber regjeringen opprette en statlig belønningsordning for gang- og sykkelvei.

3. Stortinget ber regjeringen sikre at hensynet til sykkeltrafikken blir ivaretatt ved planlegging og utbygging av ny infrastruktur.

4. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag tilendring av trafikkreglene slik at syklister fårbedre sikkerhet og fremkommelighet. Dagens minimumskrav på 1,5 meter til trygg forbikjøringav syklister tas inn i trafikkreglene.

5. Stortinget ber regjeringen endre vikepliktsreglene som gjelder der gang- og sykkelvei krysservei og avkjørsel slik at syklende gis prioritet ogbedre fremkommelighet.»

Continue reading Sykkelfiendtlige trafikkregler og -regulering. En utfordring til Knut Arild Hareide

Hvorfor politiet ikke bør vinne ankesaken mot “Mosseveimannen”

Den 12. november kommer ankesaken mot “Mosseveimannen”, han som ble bøtlagt for å følge trafikkreglene, opp for Borgarting lagmannsrett. Som kjent ble “Mosseveimannen” frikjent i Oslo tingrett. Saken burde aldri vært reist. Borgerting lagmannsrett burde ha avvist anken, og det vil være en skandale om han skulle bli dømt i lagmannsretten.

Trafikkreglene har jeg redegjort for i kommentarer før og etter tingrettens avgjørelse: Frifinnelse i sak om sykling i kollektivfelt #kollektivfelt #mosseveimannen #sykkelbot. Denne gangen skal jeg ta opp et mer prinsipielt strafferettslig spørsmål, om krav til lovhjemmel for å idømme straff. Det er et spørsmål som burde ha fått politijuristene til å arkivere politibetjentens anmeldelse der den hører hjemme: I papirkurven. Å straffe “Mosseveimannen” for å sykle i henhold til trafikkreglene vil være grunnlovstridig og i strid med menneskerettighetene.

Grunnloven § 96, første ledd, lyder:

“Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.”

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) art 7 nr 1, lyder:

“Ingen skal bli funnet skyldig i en straffbar handling på grunn av noen gjerning eller unnlatelse som ikke utgjorde en straffbar handling etter nasjonal eller internasjonal rett på den tid da den ble begått. Heller ikke skal en strengere straff bli idømt enn den som gjaldt på den tid da den straffbare handling ble begått.”

Hvis noen skal straffes, herunder bøtlegges, kreves det lovhjemmel. Det er ikke tilstrekkelig at det finnes en eller annen lovhjemmel som man kanskje kan hekte det på. Det kreves klar lovhjemmel. Lovbestemmelsen skal angi på en klar måte at den aktuelle handlingen er straffbar. Uansett hvor straffverdig retten måtte mene at handlingen måtte være, så skal den frikjenne hvis det ikke finnes en tilstrekkelig klar lovhjemmel.

Continue reading Hvorfor politiet ikke bør vinne ankesaken mot “Mosseveimannen”

Sykling i kollektivfelt. Statens vegvesen dikter opp trafikkregler og sprer desinformasjon @presserom

Statens vegvesen har laget en informasjonsside om bruk av kollektivfelt. Det hadde vært et utmerket tiltak, om de bare hadde holdt seg til gjeldende trafikkregler og informert korrekt om disse. Men det gjør de ikke. De har diktet opp sine egne trafikkregler, og når det gjør slikt har de som regel ett mål: Hindre sykling.

Statens vegvesen har delt norske veier inn i to hovedgrupper: Bysentrum og motorvei. De fleste av oss som ferdes i trafikken, vet at det finnes mange veier som ikke er i bysentra, og som heller ikke er motorvei. Noen av dem har kollektivfelt, som f.eks. Mosseveien, som for tiden er ganske aktuelt. Det er ikke lenge til ankesaken om den meningsløse bøtleggingen av en syklist som fulgte trafikkreglene og syklet i kollektivfeltet, kommer opp for Borgarting lagmannsrett. Politiet tapte i byretten, og jeg vil bli meget overrasket om de ikke også vil tape i lagmannsretten.

Continue reading Sykling i kollektivfelt. Statens vegvesen dikter opp trafikkregler og sprer desinformasjon @presserom

Oslovalget 2019: Nei til bompenger. Det sykkelfiendglige Luksusfellepartiet som vil øke utgiftene og redusere inntektene.

Vi har fått et nytt dyr inn i den politiske faunaen: Folkeaksjonen NEI til mer bompenger. Et første spørsmål er hvem man egentlig stemmer på om man er dum nok til å stemme på FNB. Her er det splittelse og splid. En eller annen fyr i Stavanger, mener visst at han eier “partiet”, og at han kan instruere lokallaget i Oslo. Så i Oslo er det stiftet et nytt lokallag. Det er for sent å endre valglistene, så enten det er en nynazitisk ordførerkandidag for FrP, eller en splittet gjeng som kaller seg et parti, blir valglistende såtende som de er.

Vi bør merke oss at de heter nei til mer bompenger. De er åpenbart fornøyd med dagens bompenger. Ser man på deres program, er det en luksusfelleoppskrift. Her er det mer til alt, bortsett fra tilrettelegging for å sykle. Og inntektene skal begrenses. Det eneste de sier noe uttrykkelig om, er riktignok at bompenger skal bort, og at man ikke skal betale for beboerparkering — som for dem er skjult beskatning. For FNB er det visst en naturlov at bilister skal kunne parkere gratis på fellesarealet.

Andrekandidat og bompengeaksjonist Cecilie Lyngby sier at FNB har en hemmelig plan om hvordan man skal finansiere løftene, som hun ikke få lov til å uttale seg om. Det må være noe av det mest illeluktende valgflesket som er servert i noen valgkamp. De synes å forutsette at velgerne er dumme, noe de kanskje har rett i — i alle fall de velgerne som seriøst vil vurdere å stemme på FNB.

Continue reading Oslovalget 2019: Nei til bompenger. Det sykkelfiendglige Luksusfellepartiet som vil øke utgiftene og redusere inntektene.

Oslovalget 2019: Senterpartiet, bygdepopulistene som har gjort byene til hovedfiende.

Senterpartiet har ikke vært representert i Oslo bystyre siden Arne Haukvik ble valgt inn i kraft av sin personlige popularitet. I den siste meningsmålingen jeg har sett for Oslo, lå de an til å kunne få to mandater.

Senterpartiet har hatt stor fremgang på landsbasis ved å spille på bygdepopulisme og hat mot en “byelite”, hvem nå det måtte være. Det var en gang folk som drakk kaffelatte. Men bygdefolk har kanskje innsett at det å drikke kaffi med mjølk ikke er særlig elitistisk. Så nå har det blitt folk med elsykkel som er denne byeliten. Selv fortrekker jeg min kaffe svart, og ingen av mine sykler er elektrifiserte. Så jeg er nok ikke en del av denne eliten.

Continue reading Oslovalget 2019: Senterpartiet, bygdepopulistene som har gjort byene til hovedfiende.

Oslovalget 2019: Arbeiderpartiet har fått grønnfarge

Man må skille mellom rikspolitikk og lokalpolitikk. I Oslo har Arbeiderpartiet blitt et grønt, vi kan kanskje si rødgrønt parti. Noe av det som har overrasket meg positivt i inneværende periode, er at Arbeiderpartiet i Oslo har holdt en så grønn profil.

På nasjonalt plan er Arbeiderpartet fortsatt solid plantet i den gråsvarte alliansen, sammen med Høyre og FrP. Vi skal ikke lenger enn til Akershus, før Arbeiderpartiet er for å bruke vanvittig mye (bom)penger på å bygge monstermotorveien E18 Vestkorridoren. Da Sylvi Listhaug, av alle, gikk inn for å skrote deler av prestisjeprosjektet fergefri E39, var det Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Else-May Botten Norderhus som sa at det var helt vanvittig. Det er ikke ofte jeg sier meg mer enig med Sylvi Listhaug enn med Arbeiderpartiet, men i denne saken gjør jeg det.

Som jeg har skrevet i mine andre valgkommentarer, vurderer jeg kun partiene når det gjelder å bedre forholdene for syklende og gående i byen. Det er mange andre viktige saker, men de kommenterer jeg ikke.

Men i Oslo har det Arbeiderpartiledede byrådet fått til mange forbedringer. Det er bedre å sykle og gå i byen, luften har blitt bedre. Det har ganske enkelt blitt en bedre by å bo i. Man er ikke i mål, og det er langt igjen. Men det går i alle fall i riktig retning, selv om vi kunne ønske at det skulle gå litt fortere.

Continue reading Oslovalget 2019: Arbeiderpartiet har fått grønnfarge

Oslovalget 2019: SV. Et parti som vanligvis er til å stole på i sykkelpolitikken

SV har alltid vært et parti som er til å stole på i sykkelpolitikken. Under et valgarrangement i regi av SLF Oslo før valget i 2011, hadde noen funnet fram et gammelt avisutklipp med bilde av den da 16 år gamle sykkkelaktivisten Marianne Borgen. Før valget 2015 fikk jeg inntrykk av at SV var blitt litt for selvsikre i denne saken, og anså det som unødvendig å si noe særlig om sykkel i programmet. Min vurdering var den gang at SV var skuffende og uklare om sykkel.

SV gjentar ikke “programmeringsfeilen” fra 2015. Jeg liker dette som et overordnet mål i kapittelet om “grønn samferdesel”:

At folk over hele Oslo skal ha mulighet til å komme seg til jobb, barnehage og skole uten å være avhengig av privatbil.

Det er omtrent dette som er offisiell politikk i den finske hovedstaden Helsingfors. Det skal ikke være nødvendig for folk som bor i byen å eie bil.

Continue reading Oslovalget 2019: SV. Et parti som vanligvis er til å stole på i sykkelpolitikken

Oslovalget 2019: KrF var i alle fall en gang et godt sykkelparti

Ved flere gjennomganger av partienes sykkelpolitikk har KrF kommet ut på topp eller nær toppen. Knut Arild Hareide sykler, og har alltid vært en politiker som er opptatt av sykkel. Hvordan den saken står i KrF nå, er ikke godt å si. Uansett: Jeg liker ikke sammenblandingen av politikk og religion. Så for meg har det av den grunn alltid vært uaktuelt å stemme KrF, selv om jeg skulle være enig med dem i noen saker. Etter forrige kommunevalg har KrF markert seg lite i Oslopolitikken. Men de er med i kaosregjeringen, og sitter enda mer stille enn Erna Solberg når FrP har forhandlet med seg selv, uten å forstå at enighet internt i FrP ikke er det samme som enighet i regjeringen. Men vi får se på Osloprogrammet.

Litt på siden av sykkelpolitikken, må jeg medgi at jeg liker at KrF har løftet kultur ganske høyt opp i sitt program, og at dette omfatter langt mer enn kristenkultur. Så som biblioteker, øvingslokaler for musikklivet, osv.

Continue reading Oslovalget 2019: KrF var i alle fall en gang et godt sykkelparti