Category Archives: Sykkelpolitikk

Sykkelveier: 33 år med svik og manglende politisk vilje

Jeg har gjer­ne sagt at siden jeg flyt­tet til Oslo i 1977 har vi blitt lovet syk­kel­vei­nett om fem år. Den enes­te end­rin­gen av betyd­ning er at det etter hvert har blitt struk­ket ut fra 5 til 15 år. Men det­te har vært basert på min hukom­mel­se, uten at jeg har gravd meg så dypt ned i gam­le pla­ner at jeg har fått det­te bekref­tet. Man kan være utsatt for det som på fin kal­les en erind­rings­for­kyv­ning, så der­for har jeg til nå latt være å hev­de det­te offent­lig.

Ove Ben­gt Berg Nord­se­ter tar opp det­te i Dagens Nærings­liv 11. juni 2010, hvor han rede­gjør for det­te basert på sitt arbeid med sin mas­ter­opp­ga­ve om iverk­set­ting av ved­tatt poli­tikk. Han skri­ver bl.a:

I 1977 ble det gjen­nom sta­tens veg­plan II (nå nasjo­na­le trans­port­pla­ner) ved­tatt at det innen 1985 skul­le være et sam­men­hen­gen­de syk­kel­veg­nett i 72 nors­ke byer og tett­ste­der.”

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­vei­er: 33 år med svik og mang­len­de poli­tisk vil­je

Print Friendly, PDF & Email

Tour de finance” og “motorveier” for syklister

Lede­ren av Stor­tin­gets finans­ko­mi­té, Tor­geir Micael­sen fra AP, er en ivrig syk­list. Det står respekt av å syk­le fle­re gan­ger i uken fra Dram­men til Stor­tin­get i Oslo, en strek­ning på 48km. I dagens utga­ve at Dagens Nærings­liv tar han til orde for at det bør byg­ges egne “motor­vei­er” for trans­port­syk­lis­ter, eller som DN så tab­lo­id fore­trek­ker å kal­le dem: “råsyk­lis­ter”. Dis­se som i bilis­te­nes øyne er “råsyk­lis­ter” hol­der gjer­ne en fart som er 1/4 til 1/3 av den bile­ne typisk hol­der. Det bør ikke være noen over­ras­kel­se for de som føl­ger min blogg at jeg varmt støt­ter et slikt for­slag. Tor­geir Micael­sen har kom­met med ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer på sin blogg.

I Oslo sneg­ler man seg fram med å byg­ge ut syk­kel­vei­er for å rea­li­se­re en nå 20 år gam­mel plan om et hoved­syk­kel­vei­nett. Man blir ikke akku­rat impo­nert av at man i peri­oden 2005–2007 byg­get ut ca 1,8 km syk­kel­vei pr år (5,5 km til sam­men i løpet av de tre åre­ne), eller av at utbyg­gings­tak­ten nå har økt til hele 4,6 km inne­væ­ren­de år. Med dagens utbyg­gings­takt vil det­te alle­re­de i dag for­el­de­de syk­kel­vei­net­tet være full­ført i 2027. Det er en fat­tig trøst at det­te er eks­press­fart i for­hold til utbyg­gin­gen av Vest­fold­ba­nen, hvor man bare har klart å moder­ni­se­re 17 km i løpet av 17 år, alt­så én kilo­me­ter i året.

Con­ti­nue read­ing Tour de finan­ce” og “motor­vei­er” for syk­lis­ter

Print Friendly, PDF & Email

Sykling i marka

Aften­pos­ten brin­ger i dag en skrem­men­de his­to­rie. Noen hen­syns­løse gær­nin­ger had­de spent en kjet­ting over trasé­en der det skul­le arran­ge­res et sykk­le­ritt. Had­de ikke sabo­ta­sjen blitt opp­da­get i tide kun­ne det har gått rik­tig galt.

Artik­ke­len min­ner oss om at det ikke bare er bilis­ter som vil syk­lis­ter til livs. Den avslut­tes slik:

Debat­te­ne om syk­lis­ter i Mar­ka har pågått i åre­vis. For noen år til­ba­ke fore­slo Fri­lufts­eta­ten å for­by syk­ling på sti­er i Mar­ka. Ski­for­enin­gen, Den Nors­ke Turist­for­ening, Oslo Idretts­krets og and­re orga­ni­sa­sjo­ner øns­ket ter­reng­syk­lis­te­ne ut av sko­gen. For­sla­get før­te til en vold­som debatt i medie­ne. For­la­get ble ned­stemt av byrå­det.”

Con­ti­nue read­ing Syk­ling i mar­ka

Print Friendly, PDF & Email

Ingen plass for sykler i fremtidens Oslo?

Plan og byg­nings­eta­ten har sendt infor­ma­sjons­avi­sen byb­likk — mote­rik­tig skre­vet med liten for­bok­stav i nav­net — til alle hus­stan­der i Oslo. Den fin­nes også på nett. Den for­tel­ler om visjo­ne­ne for frem­ti­dens Oslo. Jeg leter etter syk­ler i den­ne frem­tids­vi­sjo­nen. Men jeg fin­ner ikke en enes­te. Så vidt jeg kan se er ikke ordet syk­kel nevnt en enes­te gang, og alle illust­ra­sjons­bil­de­ne er helt fri for syk­ler.

Jeg er ikke av de som gir meg med en gang. Så jeg gikk inn på Plan og byg­nings­eta­tens nett­si­der og fant bl.a. len­ker til ved­tat­te pla­ner. Et av kar­te­ne heter Trans­port­byen. Men hel­ler ikke her nev­nes syk­ler. På Plan­kart for den blå­grøn­ne struk­tu­ren i Oslos bygge­sone, plan­kart ind­re Oslo er det mer­ket av noen tur­drag og and­re vik­ti­ge gang­for­bin­del­ser. Men det fin­nes ikke noe om syk­ler eller syk­kel­vei­er.

Con­ti­nue read­ing Ingen plass for syk­ler i frem­ti­dens Oslo?

Print Friendly, PDF & Email

Byrådet saboterer sykkelveiutbyggingen i Oslo

Dår­lig poli­tikk er ikke det sam­me som å sabo­te­re. Men når det gjel­der det sit­ten­de byrå­det i Oslo er det dess­ver­re dek­ning for å si at byrå­et ikke bare fører en dår­lig poli­tikk, de sabo­te­rer. De gjen­no­fø­rer ikke bysty­rets ved­tak.

Det ble ved­tatt en plan for byg­ging av hoved­syk­kel­vei­nett for 20 år siden. Den skul­le vært fer­dig i 1999. Men i 1999 had­de man ikke kom­met len­ger enn til at pla­nen ble behand­let på nytt. Den 21. april 2005 send­te byrå­det ut en presse­mel­ding hvor de sa at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Pet N Myh­re ble til og med avbil­det på syk­kel — anta­ge­lig­vis en av meget få gan­ge­ne han vis­te seg med et slikt frem­kost­mid­del (og han sto selv­sagt stil­le, som den poli­tik­ken han repre­sen­ter­te). Peter N Myh­re uttal­te til Aften­pos­ten ca et halvt år tid­li­ge­re, 29.09.2004 at han var “godt for­nøyd med Oslo som syk­kel­by”. Det kan ikke bety annet enn at han ikke syk­let i byen selv. Jeg synes Jan Bøh­ler had­de dek­ning for sine ord da han kal­te Peter N Myh­re for syk­kel­sa­bo­tør.

Con­ti­nue read­ing Byrå­det sabo­te­rer syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen i Oslo

Print Friendly, PDF & Email

Politiets sykkelaksjoner

[Inn­legg tryk­ket i Aften 6.05.2010, fore­lø­pig kun til­gjen­ge­lig i papir­ut­ga­ven. Jeg tar også med en len­ke til Leif Knut­sens utmer­ke­de kom­men­tar “Glemt syk­kel­po­li­tikk” i E24.]

Poli­ti­et har hatt bøte­lagt syk­kel­syn­de­re. Greit nok. Syk­lis­ter bør også føl­ge tra­fikk­reg­le­ne.

Men syk­lis­te­ne er ikke pro­ble­met. Pro­ble­met er et byråd og en plan­leg­gings­etat som ikke tar syk­kel på alvor. De gjen­nom­fø­rer ikke en gang de syk­kel­ved­tak som bysty­ret har fat­tet. Bilen hel­lig og syk­ke­len et for­styr­ren­de frem­med­ele­ment.

20.10. 2008 skrev  Aften at det i Oslo bare var byg­get 5,5 km syk­kel­vei i løpet av de tre fore­gå­en­de åre­ne. I år vil det bare bli byg­get 4,6 km. I 2001 var det 2km syk­kel­vei pr 1000 inn­byg­ge­re, i 2006 var det sun­ket til 1,8 km. Det mang­ler visst­nok bevilg­nin­ger, men først og fremst mang­ler vil­je. Når ansvar­li­ge myn­dig­he­ter sabo­te­rer må syk­lis­te­ne ta seg til ret­te som best de kan.

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­ets sykke­l­ak­sjo­ner

Print Friendly, PDF & Email

Kaos i Grensen og syklistene er glemt

Ons­dag 9. sep­tem­ber skri­ver Aften en artik­kel om “Kaos i Gren­sen”. Dess­ver­re er artik­ke­len ikke på nett. Vi får vite om pla­ner for trikk, for­tau osv. Men det er ikke et ord om hvor­dan man vil leg­ge til ret­te for syk­kel. Jeg har tid­li­ge­re pekt på at Oslo kom­mu­ne har valgt å lede syk­lis­te­ne inn i en tra­fikk­fel­le nett­opp her (kan­skje FrP-byrå­den og Sam­ferd­sels­eta­ten ser det som en mulig­het til å bli kvitt noen av syk­lis­te­ne?).

Det bur­de være en selv­føl­ge at når Oslo kom­mu­ne bru­ker mas­se pen­ger på å rus­te opp en vei, da har man også en plan for syk­kel­tra­fik­ken. Men slik er det alt­så ikke i Oslo. Der “glem­mes” som regel syk­lis­te­ne, så også her.  Sam­ferd­sels­eta­ten ved over­in­ge­ni­ør Petter Skjels­bæk nev­ner ikke syk­ler, og Aften­pos­tens jour­na­list Maria Elle spør hel­ler ikke. At Petter Skjels­bæk ikke nev­ner syk­lis­ter over­ras­ker lite om man går til Oslo kom­mu­nes egen pre­sen­ta­sjon av pro­sjek­tet. Hel­ler ikke her er syk­ler nevnt med et enes­te ord. Både Sam­ferd­sels­eta­ten og Aften­pos­ten svik­ter med and­re ord syk­lis­te­ne.

Con­ti­nue read­ing Kaos i Gren­sen og syk­lis­te­ne er glemt

Print Friendly, PDF & Email

Byrådspartiene Høyre og FrP er Oslos sykkelbremser

sykkelvei_litenByrå­det, med Høy­re og FrP, for­sø­ker å frem­stå som par­ti­er som vil leg­ge til ret­te for syk­ler. De har pro­kla­mert at Oslo skal bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Jeg tvi­ler på at de tror på det de selv sier.

Ser vi på vote­rin­ge­ne i bysty­ret frem­står de to byråds­par­ti­ene som Oslos syk­kel­brem­ser. Mye av det som er ved­tatt om utbyg­ging av syk­kel­vei­er og til­rette­leg­ging for syk­ler i Oslo er ved­tatt i bysty­ret mot Høy­res og FrPs stem­mer. Byråds­par­ti­ene er med på det run­de og ufor­plik­ten­de, men stem­mer mot kon­kre­te til­tak. Da “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet” ble ved­tatt 21.07.1999 ved­tok bysty­ret en plan i åtte punk­ter. De to førs­te punk­te­ne ble ved­tatt enstem­mig:

1. Bysty­ret tar ved­lag­te “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo” til ori­en­te­ring.

2. Pla­nen er ret­nings­gi­ven­de for kom­mune­del­pla­ner og regu­le­rings­pla­ner.”

Det­te er ikke akku­rat vel­dig for­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger. De seks nes­te punk­te­ne er mer kon­kre­te. Dis­se ble ved­tatt mot stem­me­ne fra de to byråds­par­ti­ene Høy­re og FrP:

Con­ti­nue read­ing Byråds­par­ti­ene Høy­re og FrP er Oslos syk­kel­brem­ser

Print Friendly, PDF & Email

Sykkelveier: Oslo mangler vilje, ikke plass

Sykkel_Skippergata

Plan­leg­ge­re og byrå­det hev­der at man­gel på plass er en vik­tig grunn til at de ikke anleg­ges syk­kel­vei­er innen­for Ring 1. Syk­lis­te­ne får kla­re seg som best de kan mel­lom trik­ker, biler og fot­gjen­ge­re har vært gjen­nom­gangs­to­nen fra Oslos syk­kel­brems, tid­li­ge­re byråd Peter N. Myh­re. Det­te sa Peter N. Myh­re til Aften­pos­ten 29. sep­tem­ber 2004:

Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan, sier Myh­re.”

Men hoved­pro­ble­met er mang­len­de vil­je, ikke mang­len­de plass. Så len­ge byrå­det åpen­bart mener at gate­par­ke­ring for biler er vik­ti­ge­re enn syk­kel­vei­er, da blir det lite plass igjen.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­vei­er: Oslo mang­ler vil­je, ikke plass

Print Friendly, PDF & Email

Kart over sykkelfeller i Oslo

Chris­ti­an Løve­rås har laget et Goog­le-kart med syk­kel­fel­ler i Oslo. Alle kan bidra, bare man har en Goog­le-kon­to, f.eks. Goog­le kalen­der eller G‑mail. (Goog­le-kalen­de­ren er en appli­ka­sjon jeg anbe­fa­ler!) Da er det bare å leg­ge inn sin egen mar­kør i kar­tet med til­hø­ren­de beskri­vel­se.

Pro­ble­met med et kart som det­te er at det i prak­sis bare blir aktu­elt å mar­ke­re ste­der hvor man fak­tisk har gjort et for­søk på å til­rette­leg­ge for syk­lis­ter, men på en eller annen måte har mis­lyk­kes — f.eks. for­di syk­kel­sti­en uten var­sel bare blir borte, at det er satt opp hind­rin­ger som skal hind­re biler uten at man har tenkt på at syk­lis­ter fort­satt skal kun­ne pas­se­re, osv.

Con­ti­nue read­ing Kart over syk­kel­fel­ler i Oslo

Print Friendly, PDF & Email