Category Archives: Sykkelruter

En enkel løsning for å gjøre det bedre å sykle Gamle Mossevei

Gam­le Mosse­vei er hoved­syk­kel­rute for folk som syk­ler syd­over fra Oslo eller som kom­mer syd­fra inn mot Oslo, på Øst­si­den av Oslo­fjor­den. Som van­lig har Sta­tens veg­ve­sen ikke gjort noe for å leg­ge til ret­te for syk­ling her. Deres ubru­ke­li­ge “filo­so­fi” plei­er å være at når det byg­ges ny vei for bil­tra­fikk, da blir det mind­re tra­fikk på den gam­le. Akku­rat det stem­mer nok. 

Men de lever så i den vill­fa­rel­se at mind­re tra­fikk også betyr at det blir bed­re å syk­le der. Det er ofte ikke til­fel­le, og i alle fall ikke på Gam­le Mosse­vei. Vel er tra­fik­ken mind­re, men de som kjø­rer der kjø­rer gjer­ne for­te­re, og blikk­boks­fol­ket tror fort­satt at de eier vei­en. I dis­se koro­na­ti­der, da for­nuft­li­ge land og byer sten­ger vei­er for bil­tra­fikk for å gi mer plass til gåen­de og syk­len­de, har det kom­met man­ge mel­din­ger om stygg kjø­ring på Gam­le Mosse­vei. Det er vel noen som vil ut av kjed­som­me­lig­he­ten ved å kjø­re fort med blikk­bok­sen sin.

Men hvis Sta­tens veg­ve­sen fort­satt er befol­ket med folk som Karin Høy­stad i noe som påstås å være fra noe som kal­les “tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen” som mener at det vil være en favo­ri­se­ring av syk­len­de som er utrett­fer­dig over­for bilis­ter, om det leg­ges til ret­te for syk­ling, da er det egent­lig ikke noe sær­lig håp. Det­te var i 2015 hen­nes kom­men­tar i en sak om far­lig kjø­ring på Gam­le Mosse­vei:

Beg­ge [bilis­te­ne og syk­lis­te­ne] har de sam­me ret­tig­he­te­ne og de sam­me plik­te­ne. Vi vil ikke favo­ri­se­re syk­lis­te­ne, men de myke tra­fi­kan­te­ne har minst å stil­le opp med. Vi råder syk­lis­te­ne til å ten­ke sik­ker­het når de er på veiene.”

Jeg håper hun nå er pen­sjo­nert eller omplas­sert til en stil­ling hvor hun ikke kan gjø­re skade.

Con­ti­nue read­ing En enkel løs­ning for å gjø­re det bed­re å syk­le Gam­le Mosse­vei

Print Friendly, PDF & Email

Åtte nye byruter for sykkel

I “Byplan Oslo” pre­sen­te­res åtte nye byru­ter for syk­kel. Til sam­men plan­leg­ges 53 km. Om jeg har for­stått fol­ke­ne i Syk­kel­pro­sjek­tet rett, så er det­te hva de mener det vil være rea­lis­tisk å få til i løpet av inne­væ­ren­de byrådspe­riode. Det er ikke et uttrykk for mer lang­sik­ti­ge ambi­sjo­ner. Kla­rer de å gjen­nom­føre det­te innen 2019, har de gjort mye mer enn noen av sine for­gjen­ge­re. Det kan vi ikke kla­ge på, selv om vi øns­ker oss mer.

Noen prio­ri­te­rin­ger er jeg ikke enig i. Det står i pre­sen­ta­sjo­ne­ne av planen:

– Vi skal behol­de p‑plasser for funk­sjons­hem­me­de og for lading av elbiler.”

Con­ti­nue read­ing Åtte nye byru­ter for syk­kel

Print Friendly, PDF & Email

Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Sta­tens veg­ve­sen la tid­li­ge­re fram et for­slag til nytt Stor­o­kryss hvor man, tra­di­sjo­nen tro, had­de “glemt” å set­te av plass til syk­lis­ter.  Som en grunn til ikke å set­te av plass til syk­lis­ter, sa plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl i Sta­tens veg­ve­sen:

Plan­for­sla­get gir et til­bud til syk­lende gjen­nom Stor­o­krys­set som er et svært tra­fik­kert punkt med mye fot­gjen­gere. Syk­lis­tene vil måt­te til­passe seg omgi­vel­sene. De syk­ler over et gans­ke kom­plekst punkt, det er mye omstig­ning mel­lom uli­ke kol­lek­tiv­mid­ler, sier han.”

Syk­lis­te­ne vil måt­te til­pas­se seg omgi­vel­se­ne, sa bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl. At også bilis­ter skal måt­te til­pas­se seg omgi­vel­se­ne, som f.eks. å måt­te bli stå­en­de litt len­ger i kø når de gjør et så dår­lig valg som å kjø­re bil til og fra byen, det er visst helt uten­for bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahls tankeverden.

Con­ti­nue read­ing Et nytt argu­ment for å skro­te Veg­ve­se­nets for­slag til Stor­o­kryss

Print Friendly, PDF & Email

Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

Nå blir laste­bi­le­nes snar­vei til miljø­gate” kan to bli­de byrå­der, Guri Mel­by og Bård Fol­ke Fred­rik­sen for­tel­le i Osloby.

(Jeg had­de ikke noe bil­de fra Vei­tvet eller Vei­tve­tvei­en i mitt arkiv. Der­for måt­te jeg bru­ke et bil­de av sen­te­ret, fra Wiki­me­dia Com­mons, som er tatt av Chell Hill og lisen­siert under en CC BY-SA 3.0 lisens.)

For oss som syk­ler er ordet “Miljø­gate” noe som får alar­men til å gå og alle var­sel­lam­per til å blin­ke. “Miljø­gate” plei­er å bety til­rette­leg­ging for gjen­nom­kjø­ring med bil, noen trær, gjer­ne noen eks­tra påkos­te­de par­ke­rings­plas­ser og null til­rette­leg­ging for sykkel.

Con­ti­nue read­ing Mer “miljø­gate­pla­ner” som vil gjø­re for­hol­de­ne dår­li­ge­re for syk­lis­ter, nå Vei­tvet

Print Friendly, PDF & Email

Terrorsikring og sykkeltilrettelegging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

Slik skal Oslo sen­trum sik­res mot ter­ror” skri­ver Oslo­by.  Man skal lage ben­ker, vann­speil og plantekar.

Bymøb­ler som sitte­ben­ker, vann­speil, og trappe­for­me­de murer skal både gi noe til fot­gjen­ge­re og sør­ge for sikkerhet.”

Vi må i alle fall bli kvitt de styg­ge betong­gri­se­ne, som er utplas­sert alt for man­ge ste­der i byen.

WIMG_3958_DxO Con­ti­nue read­ing Ter­ror­sik­ring og syk­kel­til­rette­leg­ging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

Print Friendly, PDF & Email

Idiotløsninger i Kirkeveien

Oslo kan by på man­ge idio­tis­ke tra­fikk­løs­nin­ger. Å kåre den dum­mes­te vil være umu­lig.. Det er for man­ge kan­di­da­ter og kon­kur­ran­sen vil­le bli for hard. Men Kirke­vei­en mel­lom Mid­delt­huns gt og Sørkedalsveien/Majorstuveien vil­le ha vært en finalekandidat.

Oslo har som kjent i alt for man­ge år vært styrt av poli­ti­ke­re for hvem bilen er hel­lig, og som har ment at noe av det vik­tigs­te man kan bru­ke fel­les­are­al til, er par­ke­ring av biler. Deres kjær­lig­het til bilen og til­be­del­se gjen­nom å til­by bilis­te­ne par­ke­rings­plas­ser har vært en av de vik­tigs­te hind­rin­ge­ne mot å rea­li­se­re den len­ge resir­ku­ler­te, men ald­ri rea­li­ser­te hovedsykkelveiplanen.

Con­ti­nue read­ing Idiot­løs­nin­ger i Kirke­vei­en

Print Friendly, PDF & Email

Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

Thor Olsens gt går mel­lom Fre­dens­borg­vei­en og krys­set Ulle­våls­vei­en / Akers­gt. Det var her jeg førs­te gang støt­te på Oslo­po­li­ti­ker­nes new­speak “miljø­gate”. Det var her vi lær­te at “miljø­gate” på oslo­po­li­ti­kersk betyr vei med gjen­nom­kjø­ring, noen trær, pyn­te­de (og der­med eks­tra dyre) par­ke­rings­plas­ser og null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det var etter å ha sett hva resul­ta­tet ble i den­ne “miljø­ga­ten” at mitt “over­vå­kings­sys­tem” ble pro­gram­mert til å gi alarm hver gang ordet “miljø­gate”, eller orde­ne “miljø­kva­li­tet” duk­ker opp i for­bin­del­se med vei­pro­sjek­ter i Oslo.

For å bed­re for­hol­de­ne i Thor Olsens gt og begren­se gjen­nom­kjø­rin­gen, fore­slo Veg­ve­se­net, som da var fag­etat, i 1995 å sten­ge gaten for gjen­nom­kjø­ring. Men bystyre­fler­tal­let gikk mot fag­eta­ten og vil­le ikke sten­ge. 1995 var det året AP/SV + Rødt tap­te fler­tal­let i Oslo til H + FrP. Om den­ne saken ble avgjort før eller etter det­te val­get, vet jeg ikke. Så jeg vet ikke hvem som utgjor­de fler­tal­let den gan­gen. 19–20 år etter bør det uan­sett være på tide å ret­te opp den feilen.

Con­ti­nue read­ing Mis­sing link: Thor Olsens gt, Fre­dens­borg­vei­en og Nord­re­gate

Print Friendly, PDF & Email

Si nei til planen for Storokrysset

Sta­tens veg­ve­sen har lagt fram en plan for Stor­o­krys­set. Om jeg har for­stått det rett, er det­te et for­slag som nå skal behand­les poli­tisk i Oslo. I Oslo­by kan vi lese dette:

Siden pla­nen ikke er behand­let i Plan- og byg­nings­eta­ten, er det uklart når det blir bygge­start eller hvor mye pro­sjek­tet vil kos­te. Iføl­ge kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Tru­de Isak­sen tar eta­ten sik­te på høring i midt­en av november.”

Pla­nen lig­ger ute til høring med hørings­frist 5. janu­ar 2015, så her må alle gode kref­ter trå til og si hva de mener om pla­nen. Jeg anbe­fa­ler også å lese Kvar­dags­syk­lists utmer­ke­de gjen­nom­gang av pla­ne­ne for Stor­o­krys­set.

Oslo kom­mu­ne bør så fort som mulig si nei til det som Sta­tens veg­ve­sen har foreslått.

Con­ti­nue read­ing Si nei til pla­nen for Stor­o­krys­set

Print Friendly, PDF & Email

Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Oslo syk­kel­vei­nett, i den grad man kan si at noe slikt eksis­te­rer, har man­ge mang­ler. Kva­li­te­ten på det som fin­nes er stort sett for dår­lig, og det hen­ger ikke sam­men. Det enk­le krav man må stil­le til et syk­kel­vei­nett er at man skal kun­ne kom­me seg trygt og greit fra A til B på syk­kel­vei, uten at man sta­dig må ut på strek­nin­ger uten til­rette­leg­ging, uten sto­re omvei­er, og uten at man må dri­ve niti­dig plan­leg­ging før hver syk­kel­tur. Et par hund­re meter syk­kel­felt her, og et par hund­re meter et annet sted, uten at det hen­ger sam­men, det gir ingen sykkelby.

I til­legg til alt annet som må gjø­res, må man gjø­re noe med alle “mis­sing links”, som kan få det som fak­tisk fin­nes til å hen­ge sam­men. En slik mang­len­de len­ke er Åke­berg­vei­en. Dags­avi­sen skrev i går om at Bymiljø­eta­ten “har gitt blaf­fen i” bysty­rets ved­tak om å anleg­ge syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en. Jeg har hørt om det­te før, men har ikke tatt meg tid til å under­sø­ke det­te. Der­for er jeg glad for at Dags­avi­sen tar det opp.

Con­ti­nue read­ing Mis­sing link: Åke­berg­vei­en. Opp­ryd­ding i @Bymiljøetaten er nød­ven­dig, @GuriMelby

Print Friendly, PDF & Email

Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruse­løkk­vei­en er et åpen­bart valgt som syk­kel­tra­sé mel­lom sen­trum og Frog­ner­stran­den. Men byrå­det og bysty­ret sabo­te­rer med ved­tak som skal gjø­re det så vans­ke­lig som mulig å rea­li­se­re Oslo som en god by å syk­le i.

Con­ti­nue read­ing Her skul­le det vært en syk­kel­vei. Men byrå­det og bysty­ret har sabo­tert den #syk­kel­pa­trul­jen @FolkeFredriksen

Print Friendly, PDF & Email