Category Archives: Sykkelruter

Kirkeveiringen — en sykkeltur.

Lør­dag for en uke siden var jeg ute på en rolig syk­kel­tur og benyt­tet anled­nin­gen til å prø­ve litt av det som skal være syk­kel­tra­se­er i Oslo, men som i stor grad fal­ler i kate­go­ri­en “ikke til­rette­lagt for syk­kel”. Å lage sli­ke er vir­ke­lig å under­stre­ke at i Oslo sat­ses det lite. “Bil­vei ikke til­rette­lagt for bil”, kun­ne noen ten­ke seg noe slikt? Nok om det. Jeg syk­let bl.a. fra Frog­ner plass til Carl Ber­ners plass og til­ba­ke, med den del avstik­ke­re til and­re områ­der. Men nå er Kirke­vei­rin­gen tema.

Fra Frog­ner plass er det stort sett syk­kel­felt det førs­te styk­ket. Men ved holde­plas­sen ved Frog­ner­par­ken er det smalt. Mar­ke­rin­gen av syk­kel­fel­tet er i stor grad slitt bort. Jeg stop­pet noen minut­ter, og det var lett å se hvor­for: De fles­te bile­ne krys­ser lin­jen og kjø­rer del­vis i syk­kel­fel­tet. Da gir det ikke mye trygg­het å ha sykkelfelt.

Så er det selv­føl­ge­lig buss­holde­plas­se­ne som bry­ter opp syk­kel­fel­tet. Con­ti­nue read­ing Kirke­vei­rin­gen — en syk­kel­tur.

Print Friendly, PDF & Email

Carl Berners plass — revisited

Når man ikke fin­ner igjen det man mener å ha lest, og fin­ner noe man ikke kan hus­ke å ha lest på en nett­side lurer man all­tid på om man har lest feil eller om den har blitt end­ret. For noen uker siden skrev jeg om Carl Ber­ners plass og mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­kel. Jeg kan sam­ti­dig leg­ge til at jeg ikke har fått svar fra Veg­ve­se­net på mine spørs­mål om prosjektet.

Men i dag var jeg inn­om nett­si­de­ne en gang til. Og på pro­sjekt­be­skri­vel­sens for­si­de står det vitterlig:

Per­son­ka­pa­si­te­ten gjen­nom krys­set skal økes med 50 pro­sent ved å prio­ri­te­re rei­sen­de med buss, trikk og syk­kel. Blant annet skal trikke­av­gan­ge­ne gå hyppigere.”

Les en gang til: “prio­ri­te­re rei­sen­de med … syk­kel. Det kan godt hen­de at jeg over­så det­te for­ri­ge gang jeg var inn­om side­ne. Eller kan­skje er det endret.

Con­ti­nue read­ing Carl Ber­ners plass — revi­sited

Print Friendly, PDF & Email

Stenersgt — sykkelfeltet som bare forsvant

Det var en gang et syk­kel­felt. Fak­tisk var det to, et i hver ret­ning. De var ikke så lan­ge. De gikk i Ste­ners­gt bak Oslo spekt­rum, mel­lom Lil­le­tor­get og Lybek­ke­r­gata. Men det var det som i alle fall brak­te syk­kel­vei­en fra øst fram til Jern­bane­tor­get — sånn omtrent.

Men syk­kel­fel­tet ble bare borte, uten at det er så lett å fin­ne ut hvor­for.  Mer­kin­gen er borte, men fort­satt ser man at det har vært noe der. Jeg har for­søkt å søke etter infor­ma­sjon via Oslo kom­mu­nes nett­si­der, men jeg har ikke klart å fin­ne noe.  Dess­ver­re er det ikke den enes­te syk­kel­vei­en som bare har blitt borte. Det var en gang syk­kel­sti langs Ruse­løkk­vei­en, men den har blitt borte. En gang var det også syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen, nå er det bare kaos. Og det har vært syk­kel­vei i Karl Johans gt. Kan­skje var de ikke ide­el­le. Men de var bed­re enn ikke noe, og har ikke blitt erstat­tet av and­re syk­kel­vei­er eller syk­kel­felt. Men det er and­re historier.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Con­ti­nue read­ing Ste­ners­gt — syk­kel­fel­tet som bare for­svant

Print Friendly, PDF & Email

Sykling Frogner — Oslo sentrum

Det­te er mitt nær­om­rå­de og min arbeids­vei. Der­for tar jeg opp det­te, selv om det sik­kert fin­nes områ­der hvor syk­kel­for­hol­de­ne er langt dårligere.

Jeg star­ter med det som bur­de vært rygg­ra­den i syk­kel­vei­net­tet: Bygd­øy Allé og Hen­rik Ibsens gate (det som tid­li­ge­re fra Dram­mens­vei­en mel­lom sen­trum og Sol­li plass). Det er også den strek­nin­gen hvor det bør være enk­lest å leg­ge til ret­te for syk­kel. Det er man­ge som bru­ker den­ne vei­en som syk­kel­vei slik at den, til tross for mang­len­de til­rette­leg­ging, i prak­sis fun­ge­rer som en hoved­syk­kel­vei. Her er vi også ved et vik­tig punkt som plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re må ta inn over seg:

Plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re må kom­me seg ut av sine kon­to­rer, løf­te blik­ke­ne fra sine kart og se hva folk fak­tisk gjør. Det hjel­per ikke om man byg­ger ut syk­kel­vei­er and­re ste­der. Man må leg­ge for­hol­de­ne til ret­te der folk fak­tisk syk­ler. Man kan ikke leg­ge syk­kel­vei­ene der byrå­kra­ter synes at folk bør sykle.

For noen år siden ble det gjort noen opp­gra­de­ring av kant­stein i Bygd­øy Allé. Jeg trod­de den gang at man også vil­le lage syk­kel­sti når man arbei­det med vei­kan­ten og for­tau­et. Det­te bur­de man selv­føl­ge­lig ha gjort. Men det­te er Oslo, hoved­stad i det i den­ne sam­men­heng u‑landet Norge.

I Oslo betrak­ter de ansvar­li­ge plan­leg­ge­re og polit­ke­re åpen­bart fort­satt syk­kel som et kuriøst leke­tøy. De vil ikke ta inn­over seg at syk­kel er et frem­komst­mid­del som på kor­te­re avstan­der i byer og bynæ­re områ­der er det klart mest effek­ti­ve og miljø­venn­li­ge trans­port­al­ter­na­ti­vet. Syk­kel er sam­funns­øko­no­misk lønn­somt og har meget god helse­ef­fekt, men slikt biter ikke på H/FrP-poli­ti­ker­ne i byrå­det. Der­for ser vi gang på gang at syk­lis­te­ne blir totalt over­sett når vei­er rus­tes opp. Vi har sett det i Bygd­øy Allé, vi så det i Cort Adlers gt (som jeg skal kom­me til­ba­ke til), vi så det ved Nord­ra­aks plass, vi ser det nå når man rus­ter opp Dram­mens­vei­en (nye trikke­skin­ner) og vi ser det i Holme­koll­vei­en hvor man opp­gra­de­rer for­tau og vei, men uten å leg­ge til ret­te for syk­ler. Og vi ser i det i skan­dale­pro­sjek­tet Carl Ber­ners plass.

Bygd­øy Allé er av en for meg ufor­ståe­lig grunn ikke med i Oslos syk­kel­stra­te­gi (det fin­nes fak­tisk noe slikt, og den er slett ikke ille om den bare had­de blitt gjen­nom­ført). I Hen­rik Ibsens gt mel­lom Sol­li plass og sen­trum vil­le det vært sær­de­les enkelt å lage syk­kel­sti. Det er bare et av alt for man­ge eksemp­ler på at Oslo mang­ler vil­je, ikke plass.

På syd­si­den bør det ikke være noe pro­blem. Uten­for Han­dels­byg­nin­gen og uten­for Finans­næ­rin­gens hus (?) er det noen få par­ke­rings­plas­ser som må fjer­nes. Får man bort dis­se er de mer enn nok plass i vei­ba­nen. Det er egent­lig van­vit­tig at man prio­ri­te­rer et titalls par­ke­rings­plas­ser frem­for syklister.

Con­ti­nue read­ing Syk­ling Frog­ner — Oslo sen­trum

Print Friendly, PDF & Email

En deprimerende sykkeltur på Grønland

Jeg tok nylig en liten sving bort­om Grøn­land på syk­kel. Det var en depri­me­ren­de syk­kel­tur. Ikke for­di det er noe galt med Grøn­land, men for­di det fin­nes så man­ge hen­syns­løse og idio­tis­ke bilis­ter som synes å tro at syk­kel­sti­en — som fak­tisk i utgangs­punk­tet er en av de bed­re i byen — er par­ke­rings­plass for biler. Her er et lite utvalg av par­ke­rin­ger. Klikk på bil­de­ne om du vil ha dem litt stør­re, men f.eks. mer les­lei­ge regist­re­rings­num­re. (Nei, jeg ser ingen grunn til å slad­de num­mer eller ano­ny­mi­se­re de som set­ter fra seg sin bil på et offent­lig sted på den­ne måten.)

Den­ne bilen er tyde­lig mer­ket med hvem som eier den, så her behø­ver man ikke gjø­re noe for å fin­ne ut mer. Med num­me­ret så tyde­lig mer­ket på bilen kan man rin­ge og for­tel­le at slik hen­set­ting av biler er uak­sep­ta­bel, noe jeg også gjor­de. Der traff jeg en venn­lig per­son som sa han skul­le føl­ge det opp. Om han fak­tisk gjør det, er en annen sak.

Con­ti­nue read­ing En depri­me­ren­de syk­kel­tur på Grøn­land

Print Friendly, PDF & Email

Ullevålsveien 15 — feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?

Det går en syk­kel­sti langs Ulle­våls­vei­en mel­lom Col­lets gt og nes­ten (men bare nes­ten) fram til St Olavs gt. Like før St Olavs gt for­svin­ner syk­kel­sti­en for å gi plass til de som Oslos poli­ti­ke­re mener er langt vik­ti­ge­re enn syk­lis­ter: Bilis­te­ne. Men det er en annen historie.

Uten­for Ulle­vå­slvei­en 15 blir syk­kel­sti­en plut­se­lig borte. Det er selv­føl­ge­lig ikke noe skilt som som for­tel­ler at syk­kel­sti­en opp­hø­rer — man dri­ver ikke med den slags skil­ting i Oslo (det vil­le vel spren­ge skilt­bud­sjet­tet om man skul­le set­te opp skilt hver gang man har ned­prio­ri­tert syk­lis­te­ne).  Siden man også er vel­dig dår­li­ge til å ved­li­ke­hol­de mer­kin­gen av syk­kel­sti­er i Oslo behø­ver ikke det at mer­kin­gen opp­hø­rer bety annet enn at mer­kin­gen er ned­slitt og ikke har blitt malt opp på nytt. Det ser man tross alt man­ge ste­der i den­ne byen.

Det er ikke mulig å se noen som helst grunn til at syk­kel­sti­en skul­le opp­hø­re her. Man pas­se­rer et hus som alle and hus, med en inn­gang som det er på alle and­re hus.

Con­ti­nue read­ing Ulle­våls­vei­en 15 — feil­par­ke­ring og/eller tra­fikk­far­lig idiot­løs­ning?

Print Friendly, PDF & Email

Tour de finance” og “motorveier” for syklister

Lede­ren av Stor­tin­gets finans­ko­mi­té, Tor­geir Micael­sen fra AP, er en ivrig syk­list. Det står respekt av å syk­le fle­re gan­ger i uken fra Dram­men til Stor­tin­get i Oslo, en strek­ning på 48km. I dagens utga­ve at Dagens Nærings­liv tar han til orde for at det bør byg­ges egne “motor­vei­er” for trans­port­syk­lis­ter, eller som DN så tab­lo­id fore­trek­ker å kal­le dem: “råsyk­lis­ter”. Dis­se som i bilis­te­nes øyne er “råsyk­lis­ter” hol­der gjer­ne en fart som er 1/4 til 1/3 av den bile­ne typisk hol­der. Det bør ikke være noen over­ras­kel­se for de som føl­ger min blogg at jeg varmt støt­ter et slikt for­slag. Tor­geir Micael­sen har kom­met med ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer på sin blogg.

I Oslo sneg­ler man seg fram med å byg­ge ut syk­kel­vei­er for å rea­li­se­re en nå 20 år gam­mel plan om et hoved­syk­kel­vei­nett. Man blir ikke akku­rat impo­nert av at man i peri­oden 2005–2007 byg­get ut ca 1,8 km syk­kel­vei pr år (5,5 km til sam­men i løpet av de tre åre­ne), eller av at utbyg­gings­tak­ten nå har økt til hele 4,6 km inne­væ­ren­de år. Med dagens utbyg­gings­takt vil det­te alle­re­de i dag for­el­de­de syk­kel­vei­net­tet være full­ført i 2027. Det er en fat­tig trøst at det­te er eks­press­fart i for­hold til utbyg­gin­gen av Vest­fold­ba­nen, hvor man bare har klart å moder­ni­se­re 17 km i løpet av 17 år, alt­så én kilo­me­ter i året.

Con­ti­nue read­ing Tour de finan­ce” og “motor­vei­er” for syk­lis­ter

Print Friendly, PDF & Email

Sykling i marka

Aften­pos­ten brin­ger i dag en skrem­men­de his­to­rie. Noen hen­syns­løse gær­nin­ger had­de spent en kjet­ting over trasé­en der det skul­le arran­ge­res et sykk­le­ritt. Had­de ikke sabo­ta­sjen blitt opp­da­get i tide kun­ne det har gått rik­tig galt.

Artik­ke­len min­ner oss om at det ikke bare er bilis­ter som vil syk­lis­ter til livs. Den avslut­tes slik:

Debat­te­ne om syk­lis­ter i Mar­ka har pågått i åre­vis. For noen år til­ba­ke fore­slo Fri­lufts­eta­ten å for­by syk­ling på sti­er i Mar­ka. Ski­for­enin­gen, Den Nors­ke Turist­for­ening, Oslo Idretts­krets og and­re orga­ni­sa­sjo­ner øns­ket ter­reng­syk­lis­te­ne ut av sko­gen. For­sla­get før­te til en vold­som debatt i medie­ne. For­la­get ble ned­stemt av byrådet.”

Con­ti­nue read­ing Syk­ling i mar­ka

Print Friendly, PDF & Email

Kaos i Grensen og syklistene er glemt

Ons­dag 9. sep­tem­ber skri­ver Aften en artik­kel om “Kaos i Gren­sen”. Dess­ver­re er artik­ke­len ikke på nett. Vi får vite om pla­ner for trikk, for­tau osv. Men det er ikke et ord om hvor­dan man vil leg­ge til ret­te for syk­kel. Jeg har tid­li­ge­re pekt på at Oslo kom­mu­ne har valgt å lede syk­lis­te­ne inn i en tra­fikk­fel­le nett­opp her (kan­skje FrP-byrå­den og Sam­ferd­sels­eta­ten ser det som en mulig­het til å bli kvitt noen av syklistene?).

Det bur­de være en selv­føl­ge at når Oslo kom­mu­ne bru­ker mas­se pen­ger på å rus­te opp en vei, da har man også en plan for syk­kel­tra­fik­ken. Men slik er det alt­så ikke i Oslo. Der “glem­mes” som regel syk­lis­te­ne, så også her.  Sam­ferd­sels­eta­ten ved over­in­ge­ni­ør Petter Skjels­bæk nev­ner ikke syk­ler, og Aften­pos­tens jour­na­list Maria Elle spør hel­ler ikke. At Petter Skjels­bæk ikke nev­ner syk­lis­ter over­ras­ker lite om man går til Oslo kom­mu­nes egen pre­sen­ta­sjon av pro­sjek­tet. Hel­ler ikke her er syk­ler nevnt med et enes­te ord. Både Sam­ferd­sels­eta­ten og Aften­pos­ten svik­ter med and­re ord syklistene.

Con­ti­nue read­ing Kaos i Gren­sen og syk­lis­te­ne er glemt

Print Friendly, PDF & Email

Kart over sykkelfeller i Oslo

Chris­ti­an Løve­rås har laget et Goog­le-kart med syk­kel­fel­ler i Oslo. Alle kan bidra, bare man har en Goog­le-kon­to, f.eks. Goog­le kalen­der eller G‑mail. (Goog­le-kalen­de­ren er en appli­ka­sjon jeg anbe­fa­ler!) Da er det bare å leg­ge inn sin egen mar­kør i kar­tet med til­hø­ren­de beskrivelse.

Pro­ble­met med et kart som det­te er at det i prak­sis bare blir aktu­elt å mar­ke­re ste­der hvor man fak­tisk har gjort et for­søk på å til­rette­leg­ge for syk­lis­ter, men på en eller annen måte har mis­lyk­kes — f.eks. for­di syk­kel­sti­en uten var­sel bare blir borte, at det er satt opp hind­rin­ger som skal hind­re biler uten at man har tenkt på at syk­lis­ter fort­satt skal kun­ne pas­se­re, osv.

Con­ti­nue read­ing Kart over syk­kel­fel­ler i Oslo

Print Friendly, PDF & Email