Category Archives: Sykkelsport

Les vins du Tour de France, 15. etappe: Pamiers > Bagnères-de-Luchon. Varme bad, men lite vin

Siden net­tet hos oss for tiden er usta­bilt, vel­ger jeg å leg­ge ut den­ne nå (selv om den egent­lig skul­le ha ven­tet til i mor­gen tid­lig) 15. etap­pe star­ter i Pamiers og ender i Bag­nè­res-de-Luchon.

På den­ne etap­pen er man ikke i nær­he­ten av noen vin­om­rå­der. Så kan­skje bør man star­te dagen med musikk frem­for vin den­ne gan­gen (eller nyte noe av den vinen man måt­te ha igjen fra i går sam­men med musikk).

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 15. etap­pe: Pamiers > Bag­nè­res-de-Luchon. Var­me bad, men lite vin

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 14. etappe: Revel > Ax‑3 Domaines. Med vind og musserende vin inn i Pyreneene

Nett­verks­pro­ble­mer har gjort at dagens blogg­inn­legg er for­sin­ket. Jeg hol­der Fran­ce Tele­com mis­tenkt for å ha solgt mer enn de har kapa­si­tet til å leve­re, og at det rak­ner når ferie­tra­fik­ken for alvor set­ter inn.

I går fikk syk­kel være syk­kel. Vi var på ope­ra i det gam­le, romers­ke tea­te­ret i Oran­ge og så Tos­ca. Det er et 2000 år gam­melt tea­ter, 9000 til­hø­re­re og ikke en høy­ta­ler (bort­sett fra til å gi beskje­der). Det er fan­tas­tisk akus­tikk. Den men­nes­ke­li­ge stem­me er magisk, i alle fall med så gode san­ge­re. Ingen høy­ta­ler kan for­mid­le det­te — og det er noe av magi­en i ope­ra. Livet er mer enn syk­kel. Og for så vidt gjel­der vin går den minst like godt sam­men med musikk som med sykkel.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 14. etap­pe: Revel > Ax‑3 Domai­nes. Med vind og mus­se­ren­de vin inn i Pyre­ne­ene

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 13. etappe: Rodez > Revel. Ned fra Massif Central

Etap­pen i går, 14. juli, ble vel på man­ge måter som ven­tet. Det gikk et brudd som fikk gå inn. Man­ge fransk­menn vil­le mar­ke­re seg, men ingen fikk det helt til. Den størs­te over­ras­kel­sen var kan­skje at Ales­san­d­ro Petacchi spur­tet for poeng på mel­lom­sprin­ten og om poeng for 9. plas­sen. Det tyder på at han fak­tisk har seriø­se pla­ner om å full­fø­re den­ne gan­gen og kjem­pe om den grøn­ne trøy­en, ikke bare pluk­ke noen etappe­sei­re før han bryter.

I dag blir det nok en ny masse­spurt, og Thor Hus­hovd synes å mang­le det lil­le eks­tra som man må ha for å vin­ne sli­ke spur­ter. Men vi skal hop­pe fram til lør­dag og 13. etap­pe som går fra Rodez til Revel og tar ryt­ter­ne ned fra Mas­sif Cen­tral.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 13. etap­pe: Rodez > Revel. Ned fra Mas­sif Cen­tral

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 12. etappe: Bourg-de-Péage > Mende. Vin og sjokolade

Når det­te pub­li­se­res er det 14. juli og Frank­ri­kes nasjo­nal­dag. Syk­lis­te­ne syk­ler fort­satt i Alpe­ne,  selv om de har­des­te Alpe-etap­pe­ne er unna­gjort. Jeg har vak­let litt i vin­val­get for den­ne dagen. Savoie eller champag­ne? Det er to hoved­ty­per av kom­pro­mis­ser: “Ver­ken-eller” og “både-og”. Stort sett liker jeg best typen “både-og”, og det er det jeg vil gå for i dag: Savoie og champagne.

Og jeg skal selv­føl­ge­lig se på fyr­ver­ke­riet i kveld. Jeg liker langt bed­re det pro­fe­sjo­nelt gjen­nom­før­te, offent­li­ge fyr­ver­ke­riet frem­for ful­le og gale nord­menn som sen­der opp sitt pus­le­te, men akk så risi­kab­le privatfyrverkeri.

Gårs­da­gens etap­pe star­tet akku­rat slik jeg had­de håpet. Thor Hus­hovd stup­te ned bak­ke­ne og sik­ret seg 6 poeng i den førs­te mel­lom­sprin­ten, og tryg­get der­med gre­pet om den grøn­ne trøy­en. At han stup­te i bak­ken like etter lik­te jeg ikke fullt så godt, men det gikk visst bra. Så får vi se hvor­dan spur­ten blir på den 11. etap­pen torsdag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 12. etap­pe: Bourg-de-Péa­ge > Men­de. Vin og sjo­ko­la­de

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 11. etappe: Sisteron > Bourg-lès-Valence. Fra Alpene til Rhône

Den etap­pen de skal syk­le i dag, den 9., er knall­hard og inter­es­sant. Alber­to Con­ta­dor må ta ini­tia­ti­vet og angri­pe, mens de and­re kan vok­te og even­tu­elt sva­re på det han måt­te fore­ta seg. Men da det er 32 km fra den sis­te top­pen til mål er det ikke sik­kert den vil gi de sto­re utsla­ge­ne i for­hol­det mel­lom sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne. Man skal ha en gans­ke stor ledel­se på Col de la Madelei­ne for å være trygg på at den ikke blir kjørt inn før mål. Da kan et rykk kom­me til å kos­te mer enn det sma­ker. Men noen kan møte veg­gen opp mot de har­de top­pe­ne og bli hek­tet av, selv om det nep­pe skjer blant de aller bes­te. Ikke over­ras­ken­de mel­der Radio­s­hack at de fra nå av kjø­rer for Levi Leip­hei­mer.

Etap­pen star­ter med 25 km utfor­kjø­ring, og i bun­nen er det en sprint. Nok en gang håper jeg at Tor Hus­hovd skal vise seg fram som den utfor­kjø­re­ren han er, og tryg­ge den grøn­ne trøy­en ved å ta seks poeng her. I fjor vis­te han at han kan klat­re bed­re enn han van­lig­vis viser i Tour de Fran­ce, om han bare har noe å klat­re for. Å klat­re for å avan­se­re fra 126. til 84. plass er ikke noe poeng for en som sam­ler poeng og ikke sam­men­lagt­tid. Men å klat­re over tre top­per for kan­skje å ta noen poeng på den and­re mel­lom­sprin­ten er kan­skje ikke så lurt. Ellers er det spen­nen­de å se om alle, sær­lig av sprin­ter­ne, kom­mer i mål innen­for tids­gren­sen. Et spen­nings­mo­ment er f.eks. hvor langt tid det går før Petacchi bry­ter.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 11. etap­pe: Sis­te­ron > Bourg-lès-Valen­ce. Fra Alpe­ne til Rhô­ne

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 10. etappe: Chambéry > Gap. Hva passer på nasjonaldagen?

I dag har syk­lis­te­ne sin førs­te hvile­dag. Det har de for­tjent, og vi får håpe det gjør godt for slit­ne musk­ler og ikke minst skader.

Søn­da­gens etap­pe var inter­es­sant. Lance Arm­strong er ute av kon­kur­ran­sen om sam­men­lagt­sei­e­ren, noe han også selv inn­ser. 13.26 bak er for mye. Han har tid­li­ge­re unn­gått uhell, i år tar han det igjen til gangs. Når han dess­uten bare er fjerde­bes­te ryt­ter fra Radio­s­hack, drøyt 11 minut­ter bak Levi Leip­hei­mer, da må laget revur­de­re sin strategi.

Alber­to Con­ta­tor må vin­ne tid i for­hold til sine kon­kur­ren­ter på sli­ke etap­per. Det gjor­de han ikke, hvil­ket er et lite svak­hets­tegn. Andy Schleck vis­te styr­ke ved å vin­ne etap­pen, ryk­ke ytter­li­ge­re 10 sek fra Con­ta­dor og ta inn til­sva­ren­de av Cadel Evans’ ledel­se. Og Cadel Evans kun­ne kon­trol­le­re det inn til gul trøye. Fort­set­tel­sen skal bli spen­nen­de. Ryder Hesje­dal har vist seg fram som en meget god “reserve­kap­tein” for Gar­min etter at Chris­ti­an Vande­vel­de måt­te bry­te etter and­re etappe.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 10. etap­pe: Cham­bé­ry > Gap. Hva pas­ser på nasjo­nal­da­gen?

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 9. etappe: Morzine-Avoriaz > Saint-Jean-de-Maurienne: Høye fjell og vin i dalene

Men syk­lis­te­ne skal gå løs den førs­te ordent­li­ge fjell­e­tap­pen opp til Morzi­ne-Avoiraz før de får sin vel­for­tjen­te hvile­dag, skal vi vide­re etter vår hvile­dag og se på den førs­te mons­ter­etap­pen. Gårs­da­gens etap­pe ga ingen indi­ka­sjo­ner om for­hol­det mel­lom de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner. I dag må de vise seg fram og posi­sjo­ne­re seg før den etap­pen vi skal se på.

Vin­mes­sig var imid­ler­tid gårs­da­gens etap­pe inter­es­sant. Som jeg har skre­vet tid­li­ge­re var Vin Jau­ne og Vin de Pail­le helt nye bekjent­ska­per for meg. Vin Jau­ne bekref­tet for­hånds­om­ta­len. Den min­ner gans­ke mye om en fih­no sher­ry. Vi drakk den til en Bres­se-kyl­ling. Vi “ølboks­gril­let” kyl­lin­gen, men med hvit­vin i ste­det for øl. Bres­se-kyl­lin­gen var utmer­ket. Det ble også litt mind­re skum­melt å kjø­pe en slik kyl­ling når man­nen i kjøtt­dis­ken hos Carre­four gjor­de den klar. I utgangs­punk­tet kom­mer sli­ke kyl­lin­ger med hode og føt­ter, og gjer­ne også med inn­mat. Men han kap­pet av hode og føt­ter, ren­set ut inn­mat og la bare ved det som gir god smak på sau­sen. Etter at han var fer­dig med den var den slik hel kyl­ling plei­er å være når man kjø­per den. (Jeg har flådd og ren­set hel fugl, så jeg kan gjø­re det. Men synes det er greit å slip­pe, akku­rat som jeg gjer­ne over­la­ter til fiske­hand­le­ren å file­te­re fisken — selv om jeg kan gjø­re det selv.)

Vi spis­te kyl­lin­gen med oste­po­te­ter — halv­kok­te pote­ter som gjø­res fer­dig på gril­len med oli­ven­olje, salt, pep­per, ros­ma­rin og revet ost. Det var selv­føl­ge­lig en liten plan­leg­gings­tab­be at vi ikke had­de kjøpt inn revet Com­té til det­te for­må­let, så den ble laget med revet Emmen­ta­ler. Det er vel svikt i sli­ke detal­jer som gjør at man risi­ke­rer å mis­te stjerner.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 9. etap­pe: Morzi­ne-Avo­riaz > Saint-Jean-de-Mau­rien­ne: Høye fjell og vin i dale­ne

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 8. etappe: Station des Rousses > Morzine-Avoriaz. Fra fjell til fjell

Mark Caven­dish vant gårs­da­gens etap­pe. Han var best og vant for­tjent. Men jeg er mest impo­nert over Edvald Boa­sson Hagen og Tyler Far­rar. Edvàld Boa­ssòn Aggen, som fransk TV utta­ler nav­net, kom til­syne­la­ten­de fra intet og tok sin and­re tredje­plass. Det kan bare være et spørs­mål om tid før han vin­ner. Tyler Far­rar ska­det armen stygt for tre dager siden og syk­ler i prak­sis med en arm. Da er det en fan­ta­tas­tisk pre­sta­sjon i det hele tatt å hen­ge med i en spurt.

I for­hold til den grøn­ne trøy­en er spørs­må­let om Mark Caven­dish alle­re­de har blitt lig­gen­de for langt etter. Nøy­tra­li­se­rin­gen av and­re etap­pe var en gave­pak­ke til ham, og jeg håper i alle fall at det ikke skal bli utslags­gi­ven­de.  Ales­san­d­ro Petacchi lig­ger nær­mest Thor Hus­hovd. Han har vun­net 16 etap­per i Tour de Fran­ce, men ald­ri full­ført rit­tet. Med sine 36 år er han vel ikke akku­rat ung og sul­ten, og ivrig å vise at han kan full­fø­re Tour de Fran­ce. Så jeg hol­der det ikke for sær­lig sann­syn­lig at han full­fø­rer det­te året hel­ler. Rob­bie McEwen sier at han har slitt tungt til nå, og at han nett­opp har fun­net ut at han san­syn­lig­vis er aler­gisk mot stiv­krampe­me­di­sin, noe han fikk etter sin crash. En Rob­bie McEwen i slag er kan­skje den frems­te utford­re­ren til den grøn­ne trøy­en. Selv om jeg håper at Thor Hus­hovd vin­ner til slutt, vil jeg gjer­ne se en Rob­bie McEwen i godt slag. Så jeg håper for­men hans bed­rer seg i løpet  av kort tid og unner ham gjer­ne en etappe­sei­er eller to.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 8. etap­pe: Sta­tion des Rous­ses > Morzi­ne-Avo­riaz. Fra fjell til fjell

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 7. etappe. Tournus > Station des Rousses. Fra Bourgogne til fjellet

Thor Hus­hovd beholdt den grøn­ne trøya, Edvald Boa­sson Hagen kom på tredje­plass på gårs­da­gens champagne­etap­pe, og Mark Caven­dish tap­te ytter­li­ge­re ter­reng i for­hold til Thor Hus­hovd. Det var et reslutat som gjør av vi godt kan ta for oss av mål­by­ens goder. Caven­dish må slå Hus­hovd i sli­ke spur­ter som det var i dag om han skal kun­ne stå på podi­et i Paris. Jeg kan ikke akku­rat si at Mark Caven­dish vokser i mine øyne når han, for å låne ord av Kurt Asle Arve­sen, “opp­fø­rer seg som en bort­skjemt dritt­unge”.

Tema for fransk TVs nett­av­stem­ming i går var om Thor Hus­hovd vil­le behol­de den grøn­ne trøy­en helt til Paris. 68% men­te ja. Vi får håpe fler­tal­let har rett.

Gårs­da­gens var mer enn godt nok til at vi kun­ne ta for oss av mål­by­ens goder. Jeg fikk ikke tak i “Blanc de noirs”, men valg­te en champag­ne med mel­lom 80 og 90% Pinot Noir, så det var ikke så langt unna. Det var i grun­nen en bekref­tel­se på det jeg viss­te fra før, blant annet etter å ha smakt Godmé Blanc de Noirs Grand Cru Brut som var mitt for­slag til i går, at champag­ne bør ha noe av den frisk­he­ten som Char­don­nay bidrar med. Men jeg synes det er inter­es­sant å sma­ke viner med helt ulik stil, slik at man opp­da­ger at det slett ikke er like­gyl­dig hva slags champag­ne man vel­ger. En “Blanc de blancs” lig­ger klar til den etap­pen de skal syk­le i dag. Da blir det den mot­sat­te ytter­lig­het i champagnestil.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 7. etap­pe. Tour­nus > Sta­tion des Rous­ses. Fra Bourgog­ne til fjel­let

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France, 6. etappe: Montargis > Gueugnon — Saken er biff

Vi lig­ger litt foran syk­lis­te­ne for at de som vil ha egne­de drå­per skal kun­ne gjø­re nød­ven­di­ge for­be­re­del­ser. Men selv om gårs­da­gens etap­pe var den sis­te øl-etap­pen, måt­te det bli champag­ne etter Thor Hus­hovds etappe­sei­er og grøn­ne trøye. Så får vi håpe det blir god grunn til å nyte champag­ne også i dag, når syk­lis­te­ne skal inn i Champagne.

Til alle damer som synes det er på tide å kom­me over fra øl til vin, så skul­le jeg gjer­ne ha visst om den­ne før vi gikk løs på ølet: Women are bet­ter beer tas­ters than men, skri­ver den engels­ke tab­lo­i­den The Sun. Selv om The Sun ikke akku­rat er noen kva­li­tets­avis, så vil jeg tro at øl er noe de kan.

Men vi skal vide­re. Dagens etap­pe, eller egent­lig etap­pen i over­imor­gen, går fra Mon­tar­gis til Gue­ug­non. For turist­in­for­ma­sjon viser jeg igjen til TdF Tou­rist Guide. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 6. etap­pe: Mon­tar­gis > Gue­ug­non — Saken er biff

Print Friendly, PDF & Email