Category Archives: Sykkeltur

Vi trenger et InterCity nett for sykkel

Jern­bane­di­rek­to­ra­tet og Bane­NOR vil uset­te den akk så man­ge gan­ger utsat­te sat­sin­gen på Inter­City. Moder­ni­se­ri­nen av Vest­fold­ba­nen skul­le ha vært star­tet i 1993. Men bare noen små­strek­nin­ger er moder­ni­sert. I ste­det har man prio­ri­tert å byg­ge 4-felts motor­vei ved siden av. Slik sti­mu­le­rer poli­ti­ker­ne til at mer trans­port flyt­tes fra bane til vei.

Siden en ytter­li­ge­re utset­tel­se vil fri­gjø­re bety­de­li­ge mid­ler, er tiden inne for et vir­ke­lig sykke­løft. Det er på tide å sat­se på et Inter­City-nett­verk for syk­kel.

Syk­kel er et utmer­ket frem­komst­mid­del på kor­te og mel­lom­lan­ge dis­tan­ser. Syk­ke­len er areal­ef­fek­tiv, miljø­venn­lig og bidrar til folke­helsen. Helse­di­rek­to­ra­tet har bereg­net en årlig gevinst på 234 mrd kro­ner, om alle får de anbe­fal­te 30 minut­ter med lett mosjon hver dag. For man­ge vil en dag­lig syk­kel­tur til og fra jobb, sko­le eller stu­die­sted dek­ke det­te. De fles­te syk­ler et sted mel­lom 15 og 20 km/t. Da tar det et sted mel­lom 15 og 20 minut­ter å syk­le 5 km. I prak­sis vil det ofte være den ras­kes­te reise­må­ten, om vi tar med tid til å gå til og fra kol­lek­tiv­trans­port, til å par­ke­re bil osv.

Con­ti­nue read­ing Vi tren­ger et Inter­City nett for syk­kel

Print Friendly, PDF & Email

Sykling, skade og helse

Tids­skif­tet Sam­ferd­sel, som utgis av Trans­port­øko­no­mis insis­tutt, har en artik­kel med en over­skrift og ingress som invi­te­rer til mis­for­stå­el­se.  Over­skrif­ten lyder: Ska­der syk­lis­ter seg så mye at syk­ling bør fra­rå­des? med ingres­sen:

Det er et poli­tisk mål at fle­re skal gå eller syk­le. Men ferd­sel til fots eller på syk­kel er far­lig. Skade­ri­si­ko­en er mye høy­ere enn hvis man kjø­rer bil. Er den så høy at syk­ling bør fra­rå­des?”

Kon­klu­sjo­nen er, stikk i strid med det overs­kri­ten anty­der, at man bør syk­le. Det sies ikke eks­pli­sitt. Men de kvan­ti­fi­se­rer ved en skade­kost­nad, bereg­net til 1,36 kr/syklet kilo­me­ter. Sam­ti­dig er bereg­net helse­øko­no­misk gevinst i form av redu­sert døde­lig­het bereg­net til 45,57 km/syklet kilo­me­ter. Det vir­ker som for­fat­ter­ne ikke rik­tig tror på den, og går vide­re med 10% av den­ne gevins­ten, men fort­satt er gevins­ten 4,56 kr/ syk­let kilo­me­ter, som gir netto­ge­visnt på 3,20 kr/syklet kilo­me­ter.

Skade­ri­si­ko­en min­ker jo mer man syk­ler, og jo fler som syk­ler. Så her er det bare å set­te seg på syk­ke­len.

Før jeg går vide­re, tar jeg det for­be­hold at jeg bare har lest artik­ke­len, ikke den rap­por­ten som artik­ke­len byg­ger på.

Skade­kost­na­de­ne er basert på en form for gjent­ning som det er grunn til å set­te sto­re spørs­måls­tegn ved. Man har, basert på tall fra Oslo lege­vakt, lagt til grunn at bare 7,5% av ska­de­ne kom­mer inn i poli­ti­ets sta­ti­stikk, og bare 0,4% av ene­ulyk­ker med let­te­re ska­der rap­por­te­res. Så mul­ti­pli­se­rer man opp til et tenkt skade­tall.

Jeg har hatt noen ska­der, som sik­kert reg­nes som alvor­li­ge i slik sam­men­heng. Det sum­me­rer seg opp til en bruk­ket tom­mel, et bruk­ket krave­ben og et bruk­ket ribben. Samt diver­se skrubb­sår og blå­mer­ker. Jeg var inn­om lege­vak­ten med min bruk­ne tom­mel, da min fast­le­ge og rønt­gen­in­sti­tut­tet der min fast­le­ge hol­der til, anbe­fal­te det. Brud­det var så lite, så de anbe­fal­te at eks­per­te­ne på lege­vak­ten så på det­te, for å kon­sta­te­re om det var brudd eller ikke. Krave­bens­brud­det kom ikke len­ger enn til fast­le­gen og det pri­va­te rønt­gen­in­sti­tut­tet.

Ribbens­brud­det kom ikke len­ger enn til dr Goog­le, og litt sam­ta­le med lege­ven­ner. Jeg les­te, og fikk bekref­tet, at man ikke tok rønt­gen av slikt, at man kjen­te på skade­ste­det og kon­sta­ter­te at det gjor­de vondt (det klar­te jeg å fin­ne ut selv), og at man ikke behand­let det annet even­tu­elt ved å gi smerte­stil­len­de. Jeg tåler en del smer­te, så jeg så ingen grunn til å gjø­re noe mer med det. Så jeg har bidratt til mørke­tal­le­ne.

Jeg har en jobb hvor jeg godt kan fun­ge­re med noen vond­ter her og der, så ingen av mine ska­der har ført til syke­mel­ding.

Skal man sam­men­lig­ne, må vi ha et bre­de­re sam­men­lig­nings­grunn­lag. Hvor man­ge ska­der er det for hver gått kilo­me­ter? Om vin­te­ren leser vi ofte om folk som har ska­det seg på glatt føre. Det er nok også under­rap­por­tert. Jeg har sik­kert fått et og annet blå­mer­ke når jeg har gått på ratta­ta på glatt føre, og det har ald­ri falt meg inn å rap­por­te­re det­te noe sted.

Sist vin­ter var det fle­re som omkom etter ska­der i ski­løy­pe­ne, uten at jeg hus­ker noe tall. De fles­te ska­der hører man lite om. Uten at det er noe sik­kert grunn­lag for å trek­ke slut­nin­ger, så kjen­ner jeg fle­re som har ska­det seg alvor­lig (typisk brudd­ska­der) på ski enn på syk­kel. Nå reg­nes ikke ski som “tra­fikk”, og kom­mer adri med på sta­ti­stik­ker over skad­de i tra­fik­ken.

All akti­vi­tet med­fø­rer en viss risi­ko.

Tal­let for helse­ge­vinst er bare basert på redu­sert døde­lig­het, som kan­skje ikke er det vik­tigs­te. Johann Kag­ge­stad sa det omtrent slik da han ble inter­vju­et i radio­en (NRK) om betyd­nin­gen av (mode­rat) mosjon, og ikke minst av å gå: “Det vik­tigs­te er ikke at vi dør sene­re, men at vi dør sun­ne­re.” Eller sagt å en annen måte: Bed­re helse og livs­kva­li­tet mens vi lever, betyr mer enn å leve så mye len­ger. Mosjon, f.eks. syk­ling, gir bed­re helse både fysisk og men­talt.

All akti­vi­tet med­fø­rer en viss risi­ko. Men inak­ti­vi­tet med­fø­rer en langt stør­re risi­ko. Det er der­for et styk­ke på vei dek­ning for å si at det er mer far­lig å ikke syk­le, enn å syk­le. Jada, man kan få mosjon på and­re måter enn ved å syk­le, som har sam­me effekt. Men det mefø­rer også risi­ko. Vi har nett­opp lest om folk som har blitt ska­det når de har holdt seg borte fra tra­fik­ken, og hel­ler syk­let inne på et tre­nings­sen­ter (som jeg synes er kje­de­lig, og ikke men­talt sti­mu­le­ren­de på sam­me måten som ordent­lig syk­ling).

Det er risi­ka­belt å leve, og den risi­ko­en må vi leve med. Noen med en pes­si­mis­tisk inn­stil­ling til livet (jeg har glemt hvem), har sagt det omtrent slik: Livet er en sek­su­elt over­ført lidel­se med 100% døde­lig­het.

Når vi skal vur­de­re risi­ko, må vi også se på tota­li­te­ten. Hvis vi ser rent ego­is­tisk på det, kan man kan­skje si at det er mind­re risi­ko for MEG om JEG set­ter meg i en bil og kjø­rer. Det er det vi ser demon­strert i dis­se dager, når for­eld­re kjø­rer sine barn til sko­len, og der­med gjør skole­vei­en uttrygg for de som ikke sit­ter bak pan­ser i for­eld­re­nes bil.

Men ser vi hel­het­lig på det, så er risi­ko­en for å ska­de and­re langt stør­re om jeg vel­ger å kjø­re bil. Skal vi reg­ne om til sam­funns­kost­na­der, må det også med. Bilis­ter ska­der and­re i et langt stør­re omfang enn syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Noen av de syk­lis­ter som hav­ner i stade­sta­ti­stik­ken er kan­skje ofre for den risi­ko som bilis­te­ne påfø­rer sam­fun­net. I til­legg kom­mer alle som blir syke og får sin livs­kva­li­tet redu­sert på grunn av for­urens­ning, støy og stress fra bil­tra­fik­ken.

Jeg har ikke tall for det­te. Men jeg er gans­ke sik­kert på at i et sam­funns­per­spek­tiv bør opp­ford­rin­gen være:

La bilen stå, kom deg ut på syk­kel.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 18, 11. august: Fremme (nesten)

Når det er grått, kjø­lig og det reg­ner, har fro­kos­ten en tendens til å bli eks­tra lang. Kank­sje er det på tide å opp­da­te­re seg om hva som har skjedd i ver­den, og lese noen nett­avi­ser? Med en kropp som begyn­ner å bli sli­ten etter 1.300 km på syk­kel, er det ikke vel­dig fris­ten­de å leg­ge ut på syk­kel­tur i regn­væ­ret. Alt er mye bed­re når det er fint vær og sol. Men som van­lig er den berøm­me­li­ge “dør­stokk­mila” den tyngs­te, også når man skal  ut og syk­le i regn­væ­ret. Hvis man er kledd for regn, er det ikke så ille så len­ge det ikke reg­ner alt­for mye.

Min erfa­ring er at det går greit i 3–4 timer. Er det len­ger enn det, blir man våt uan­sett. Skal man syk­le en kort dis­tan­se, kan man ha regn­tøy som er helt tett. Men syk­ler man len­ger, blir man våt fra inn­si­den når ikke noe fuk­tig­het slip­per gjen­nom.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 18, 11. august: Frem­me (nes­ten)

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 17, 10. august. Ved reisens mål: Havet

I dag kom jeg til rei­sens mål, der Rhi­nen ren­ner ut i havet ved Hoek van Hol­land. Men turen er ikke slutt. Jeg må fort­satt kom­me meg til Amster­dam. Mer om det­te sene­re. Man blir visst litt men­talt ska­det av å hol­de på som det­te,  for jeg gri­per meg selv i å ten­ke at det ble bare 78,4 km, som egent­lig er en gans­ke bra dagsetap­pe.

_20160811_003055

Jeg fant i løpet av dagen ut at Goog­le-damen er humør­syk. Uan­sett hvor tål­mo­dig jeg var med hen­ne, nek­tet un å snak­ke til meg. Det var bare kling-klang lyder.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 17, 10. august. Ved rei­sens mål: Havet

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 16. 9. august. Flatt og sykkelvennlig, men litt kjedelig landskap

Jeg had­de ikke så mye mer å gjø­re i Nij­me­gen. Jeg er ikke noe utpre­get mor­gen­menns­ke, og synes egent­lig det er gans­ke greit om jeg kla­rer å kom­me meg av går­de rundt kl. 10. Jeg had­de egetn­lig ikke noe mål annet enn å dra i ret­ning Rot­ter­dam så vikk jeg se hvor langt jeg kom.

En detal­je fra hotel­let. I syk­kel­ga­ra­sjen had­de de opp­legg for å lade bat­te­ri­er til elsyk­ler. Nå had­de ikke jeg behov for det. Men klart pluss­po­eng til Hotel Mercu­re i Nij­me­gen. (også pluss­po­eng for juice­presse­ma­skin i fro­kost­sa­len, med bed­re appel­sin­ka­pa­si­tet enn hotel­let i Stras­bourg).

20160809102815

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 16. 9. august. Flatt og syk­kel­venn­lig, men litt kje­de­lig land­skap

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 14, 7. august. Kjedelig landskap, men fin musikk

BeethovenEn av grun­nen til at jeg øns­ket å stop­pe i Bonn var at det­te er Lud­wig van Beet­ho­vens føde­by, og da måt­te jeg selv­sagt inn­om Beet­ho­ven Haus. Det er søn­dag i dag, og det åpnet ikke før kl. 11. Det gikk med et par timer til det besø­ket, så da ble det gans­ke sent før jeg kom av går­de.

På den annen side var pla­nen ikke å dra len­ger enn til Düs­sel­dorf, som er 3–4 timer syk­ling. Men da blir det nok over­nat­ting i Düs­sel­dorf og tog vide­re til Neder­land  man­dag for­mid­dag.

Jeg lot syk­ke­len og baga­sjen stå igjen på hotel­let, og gikk. Skal man se en by, er det enda bed­re å gå enn å syk­le. Bonn har sin egen “Walk of fame”.

20160807113120

Jeg får som regel pro­ble­mer om jeg skel peke ut den størs­te på et områ­de, i alle fall på områ­der hvor man ikke har sam­men­lign­ba­re, kvan­ti­fi­ser­ba­re data å ta utgangs­punkt i. Hvem er his­to­ri­ens størs­te kom­po­nist? Jeg er ikke i stand til å gi noe svar. Men jeg kan si hvil­ke tre som skal på pal­len, uten å rag­ne­re dem. I kro­no­lo­gisk orden er det Johan Sebas­ti­an Bach, Wolf­gang Mozart og Lud­wig van Beet­ho­ven. Når det gjel­der Mozart, så bruk­te han ald­ri nav­net Ama­deus, der­for gjør ikke jeg hel­ler det. Wolf­gang hol­der til dag­lig bruk. Hans døpe­navn var Johan­nes Chryst­hoso­mus Wolf­gan­gus Theop­hi­lus Mozart. Theop­hi­li­us er en gresk form. Den tys­ke for­men av det­te nav­net er Gott­lieb, og Ama­deus er en latini­fe­ring av det­te. Det nav­net ble tatt i bruk da Mozart-dyr­kin­gen og Mozart-myte­ne begyn­te å vokse en stund etter hans død. Men det var Beet­ho­ven det skul­le hand­le om den­ne gan­gen.

Inne i Beet­ho­ven Haus var det ikke lov å foto­gra­fe­re. Så jeg må nøye med med et bil­de fra gaten, med turis­ter som vil inn i huset.

20160807125545

Lud­vwg van Beet­ho­ven ble sann­syn­lig­vis født 16, desem­ber 1770 i Bonn. Når jeg skri­ver sann­syn­lig­vis, er det for­di fød­ses­da­gen ikke er doku­men­tert, og der­for ukjent. Men det er doku­men­tert at  han ble døpt 17. desem­ber 1770, og da er det så sann­syn­lig at han ble født dagen før, at man reg­ner det som hans fød­sels­dag.

Han voks­te opp med en meget alko­ho­li­sert og bru­tal far, Johann van Beet­ho­ven, som var tenor i hoff­ka­pel­let i Bonn, og arbei­det sam­ti­dig som pia­no- og fio­lin­læ­rer. Johann så tid­li­ge Lud­wigs musi­kals­ke talent, og vil­le ha han fram som vid­un­der­barn. Fire år gam­mel begyn­te faren å under­vi­se ham i pia­no og fio­lin, men under­vis­nin­gen var dår­lig. Han skul­le bli en ny Mozart. Da Lud­wig var nær­me­re 8 år, arran­ger­te faren en kon­sert, hvor han i annon­sen skrev at han var seks år. Skul­le man sel­ge vid­un­der­barn, skul­le de være så unge som mulig.  Det var hoff­or­ga­nis­ten Chris­ti­an Gott­lob Nee­fe som ble Lud­wigs førs­te ordent­li­ge musikk­læ­rer, og som også ble en slags fars­fi­gur for Lud­wig. Som orga­nist kjen­te Nee­fe Johan Sebas­ti­an Bachs musikk, som på den tiden var gått helt av moten. Lud­wig lære blant annet Das Vohltempe­ri­er­te Kla­ver. Nee­fe skrev en artik­kel om den talent­ful­le Lud­wig van Beet­ho­ven i et musikk­tids­skrift.

17 år gam­mel reis­te Brrt­ho­ven til Wien i et håp om å tref­fe Mozart. Det er ikke kjent om de vir­ke­lig møt­tes. Han reis­te til­ba­ke til Bonn etter to uker, da hans mot var blitt alvor­li­ge syk. Moren døde kort tid etter, og faren sank dype­re ned i sin alko­ho­lis­me. Iføl­ge audio­guid­en i Beet­ho­ven Haus var det da alko­hol­pro­ble­me­ne star­tet, men de had­de vært der mye len­ger, iføl­ge and­re kil­der. Det ble Lud­wig som måt­te ta hånd om sine to yng­re brød­re. Han sør­get for at farens lønn, fra hoff­ka­pel­let, eller i alle fall deler av den (jeg er ikke helt sik­ker her), ble over­ført til Lud­wig, så han ikke skul­le drik­ke opp alt sam­men. Jeg synes nok at den gui­de­de turen i huset (Audio­guide) teg­net et gans­ke snilt bil­de av Beet­ho­vens opp­vekst i Bonn. Om jeg hol­der meg til and­re kil­der var den mye ver­re.

22 år gam­mel reis­te Beet­ho­ven til Wien, med sti­pend fra kur­fyrs­ten i Bonn, for å stu­de­re med Franz Joseph Haydn. Det ble ingen suk­sess. Lud­wig var en dår­lig stu­dent. Han måt­te åpen­bart lære ting på sin egen måte, ikke ved å bli under­vist av ald­ren­de kom­po­nis­ter.

Lud­wig etab­ler­te seg som piano­vir­tuos i Wien. Han had­de en vill og nes­ten bru­tal spille­stil, som dati­dens pia­no­er ikke tål­te sær­lig godt. Og han var en fabel­ak­tig impro­vi­sa­tør. Det ble sagt i hans sam­tid at de som ikke had­de hørt ham impro­vi­se­re, bare had­de fått med seg halv­par­ten av hans musikk. Det fin­nes selv­sagt ingen opp­tak av Beet­ho­vens impro­vi­sa­sjo­ner, så vi går nok glipp av mye.

Pia­no­et var i en riven­de utvik­ling på Beeet­ho­vens tid. Det førs­te pia­no­et ble byg­get av Bart­holomeo Chris­to­fo­ri i Ita­lia i 1708, et instru­ment han kal­te Gra­vi Cem­ba­lo pia­no e for­te. Et stort cem­ba­lo, sterkt og svakt. Et cem­ba­lo har plekt­re som knip­ser stren­ge­ne. Tonen er rela­tivt kort, og instru­men­tet har ingen dyna­mikk. Chris­to­fo­ri laget en meka­nikk med ham­me­re som slår på stren­ge­ne, i ste­det for plekt­re som knip­ser dem. Gjen­nom 1700-tal­let var det like­vel cem­ba­lo som domi­ner­te.

Beeho­ven ble en ynd­ling blant det øvers­te aris­to­kra­ti­et i Wien. De lik­te den­ne vill­man­nen fra Bonn, et slags natur­men­nes­ke som pas­set med tiden roman­tis­ke idea­ler. Det kan nok hen­de at hans van-navn gjor­de det let­te­re å få inn­pass i de kret­ser. Det kun­ne min­ne om det tys­ke “von”, som tyder på ade­lig her­komst. Men hans van var av flamsk opp­rin­nel­se, fra Bra­bant i dagens Bel­gia, og indi­ker­te ikke noe adel­skap, menr enn “Johann fra Svin­gen” skul­le indi­ke­re adel­skap i Nor­ge. van Beet­ho­ven betyr visst noe slikt som “fra bete­åke­ren”. Hans ven­ner i aris­to­kra­ti­et betal­te ham sto­re penge­be­løp. De vil­le at han skul­le bli væren­de i Wien og kom­po­ne­re musikk der. De vil­le sik­re at han ikke lot seg fris­te til en godt bet­lt stil­ling et annet sted.

Det­te gjor­de at Beet­ho­ven, til for­skjell fra de fles­te and­re kunst­ne­re, ikke beøv­de å ta hen­syn til en arbeids­gi­ver eller et pub­li­kum. Bach var ansatt dels av fyrs­ter, dels av kir­ken, og måt­te først og fremst kom­po­ne­re den musik­ken de øns­ket. Mozart fra free lance musi­ker i Wien, og måt­te kom­po­ne­re musikk som opp­drags­gi­ve­re var inter­es­sert i, og som pub­li­kum vil­le høre. Beet­ho­vens vik­tigs­te pub­li­kum var en avant gar­de i Wien, som betal­te ham meget godt for at han skul­le kom­po­ne­re den musik­ken han vil­le kom­po­ne­re.

Beet­ho­ven vis­te ikke respekt for noen, hel­ler ikke for de aris­to­kra­ter som under­holdt ham øko­no­isk. Da prins Lich­nov­sky vil­le ha ham til å spil­le under en mid­dag hvor Beet­ho­ven også del­tok, nek­tet han. Prins Lich­nov­sky had­de også invi­tert noen frans­ke, høy­ere offi­se­rer. Frank­ri­ke opp­ku­per­te på den tiden Wien, og Beet­ho­ven nek­tet å spil­le for fien­dens offi­se­rer. Da prins Lob­ko­vits for­søk­te å over­tale ham, sa Beet­ho­ven omtrent det­te: “Det du er, er du gjen­nom fød­sel og til­fel­dig­he­ter. Det jeg er, er jeg i kraft av meg selv. Av prin­ser har det all­tid vært og vil all­tid være man­ge. Men det fin­nes bare én Beet­ho­ven.” Med dis­se orde­ne for­lot Beet­ho­ven sel­ska­pet.

Beet­ho­ven var en kom­po­nist som byg­get sto­re verk fra enk­le tema­er. Han revi­der­te og skrev på nytt hele tiden, til han til slutt ble for­nøyd. Beet­ho­ven kas­tet ald­ri et papir. Der­for vet vi i dag gans­ke mye om hans arbeids­form når han kom­po­ner­te, og hvil­ke skis­ser han vur­der­te og for­kas­tet. Til sam­men­lig­ning had­de Mozart gjer­ne hele kom­po­si­sjo­nen fer­dig i hodet, før han “kopier­te den ut”, som han selv kal­te det. Det fin­nes ingen skis­ser fra Mozart, og hans ori­gi­nal­ma­nu­skrip­ter er stor sett uten ret­tel­ser.

Det fin­nes en video av en fore­les­ning hvor en ung Leo­nard Bern­stein går gjen­nom uli­ke for­kas­te­de skis­ser til deler av førs­te sats i Beet­ho­vens 5. sym­fo­ni. Der får vi høre hvor­dan det kun­ne ha blitt, og hvor­for det var riktitg at en del av sks­se­ne ble for­kas­tet. Jeg synes slikt er vel­dig inter­es­sant.

På et vis liv­nær­te Beet­ho­ven seg kunst­ne­risk av sine per­son­li­ge kri­ser, som ga ham kunst­ne­risk kraft som gjor­de at han nær­mest redi­fi­ser­te seg selv og der­med musik­ken. Hans pro­ble­mer med hør­se­len er vel­kjent, selv om den ikke var helt som man­ge myter vil ha det til. På slut­ten av 1700-tal­let, alt­så før han var blitt 30 år, mer­ket han at hør­se­len ble sta­dig dår­li­ge­re. Men helt døv ble han ikke før i 1818. Hør­se­len kun­ne variere fra dag til dag. Han var liv­redd for at noen skul­le opp­da­ge hans dår­li­ge hør­sel, så det før­te til at han iso­ler­te seg. Han ble dypt depri­mert. I 1801 skrev han et brev, så vidt jeg hus­ker sti­let til sine to brød­re, som ald­ri ble sendt. Det­te var en lang kla­ge over sin egen situa­sjon, ver­den i sin all­min­ne­lig­het og Guds urett­fer­dig­het. Det bar preg av å være et avskjeds­brev fra en som vur­der­te selv­mord. Bre­vet, som ble fun­net blant Beet­ho­vens papi­rer etter at han var død, er kjent som Hei­li­gen­stadt-tes­ta­men­tet.

Men han kjem­pet seg ut av den­ne kri­sen blant annet ved å kom­po­ne­re sin tred­je sym­fo­ni. Et revo­lu­sjo­ne­rede verk på så man­ge måter, og et defi­ni­tivt far­vel til Wie­ner­klas­si­sis­men. Det er all­tid et pro­blem når man skal plas­se­re Beet­ho­ven i de van­li­ge musi­kals­ke epo­ke­ne. Han kom fra Wie­ner­klas­si­si­men, men spreng­te ram­me­ne for den., Han banet vei for roman­tik­ken, men var egetn­lig ikke en del av den. Ingen av dis­se epo­ke­ne had­de plass til en gigant som Beet­ho­ven. Egent­lig kan man si at han til­hø­rer Beet­ho­ven, på siden av og over dis­se van­li­ge klas­si­fi­se­rin­gen.

Den tred­je sym­fo­ni­en, kjent som Eroi­ca, hel­ten, ble opp­rin­ne­lig dedi­kert til Napo­le­on. Men etter at Napo­le­on, som had­de blitt sett på som en opp­rø­rer og fri­hets­kjem­per mot arve­li­ge aris­to­kra­tis­ke priv­li­gi­er og det gam­le regi­met, utro­pe seg selv til kei­ser, strøk han over den dedi­ka­sjo­nen. Men den egent­lig hel­ten i den tred­je sym­fo­ni­en var nok ald­ri Napo­le­on, det var Lud­wig van Beet­ho­ven.

I dag er det mangs som spil­ler musikk på instru­men­ter fra den tiden kom­po­nis­ten lev­de. Jeg har mye sans for det. Men Beet­ho­vens musikk var ofte for vans­ke­lig og kom­pli­sert for dati­dens musi­ke­re. Og Beet­ho­ven var en vans­ke­lig mann å sam­ar­bei­de med, også for musi­ke­re. Så musik­ken hans ble ofte dår­lig frem­ført i hans sam­tid. Stryke­in­stru­men­ter har ikke end­ret seg vesent­lig siden begyn­nel­sen av 1800-tal­let. I Beet­ho­ven Haus fin­nes det fire stryke­in­stru­men­ter som Beet­ho­ven fikk i gave fra en av sine aris­to­kra­tis­ke ven­ner, to fio­li­ner, en bratch og en cel­lo, alt­så instru­men­te­ne i en stryke­kvar­tett. Å høre Beet­ho­vens stryke­kvar­tet­ter spilt på Beet­ho­vens egne instru­men­ter, er abso­lutt inter­es­sant.

Men som nevnt tid­li­ge­re var pia­no­et i en riven­de utvik­ling. Sine piano­kom­po­si­sjo­ner skrev han nær­mest for et pia­no slik han men­te et pia­no bur­de være, ikke slik de pia­no­ene som fan­tes i hans sam­tid var. Han vil­le sann­syn­lig­vis ha els­ket at hans musikk spil­les på et moder­ne Stein­way fly­gel, som er nær­me­re det instru­men­tet han drøm­te om, enn sam­ti­dens pia­no­er. Det er selv­sagt inter­es­sant å høre musik­ke spilt på sli­ke pia­no­er som Beet­ho­ven had­de. Men man yter kan­skje musik­ken mer rett­fer­dig­het ved å spil­le den på et moder­ne pia­no. I hans piono­kon­ser­ter spil­ler solis­ten gjer­ne over orkes­te­ret, slik at pia­no­et må kun­ne over­døve orkes­te­ret. Der had­de dati­dens pia­no­er pro­ble­mer. Det­te til for­skjell fra f.eks. Mozart, hvor orkes­te­ret hol­der seg pent i bak­grun­nen i sol­o­par­ti­ene.

Han 9. sym­fo­ni reg­nes som et av 1800-tal­lets aller vik­tigs­te ver­ker. På slut­ten av livet kom­po­ner­te han mest for seg selv, uten å så mye tan­ke på at musik­ken skul­le frem­fø­res. Omtrent som Bach på slut­ten av sitt liv. Beet­ho­vens sise stryke­kvar­tet­ter var kan­skje 100 år for­ut for sin tid.

Jeg kun­ne ha fort­satt med vel­dig mye mer om Beet­ho­ven, men det er på tide å slut­te her. Bare en opp­sum­me­ren­de kom­men­tar som gjel­der for Bach, Mozart og Beet­ho­ven og man­ge and­re sto­re kom­po­nis­ter. I dag kla­ger folk over den ufor­ståe­li­ge sam­tids­mu­sik­ken som ikke er til å høre på. I sin sam­tid kom­po­ner­te Bach, Mozart og Beet­ho­ven avan­sert, vans­ke­lig og avant gar­dis­tisk sam­tids­mu­sikk. Det var ikke Beet­ho­vens sym­fo­ni­er som oftest ble frem­ført i kon­sert­sa­le­ne i hans sam­tid. Det var sym­fo­ni­er av kom­po­nis­ter som kom­po­ner­te tra­di­sjo­nel­le verk etter dati­dens smak, kom­po­nis­ter som i dag er glemt av and­re enn de spe­si­elt inter­es­ser­te.

Det var en varm dag. På vei­en til­ab­ke til hotel­let pas­ser­te jeg en iscafé som heter Eis­la­bor. De had­de heng opp en lis­te fra et rei­se­nett­sted, jeg har glemt hvil­ket, som had­de kåret ver­dens 9 bes­te isca­fe­er, og Eis­la­bor var en av dis­se ni. Jeg har ikke tes­tet alle isca­fe­er i ver­den, men de had­de i alle fall god is. Og ste­det var popu­lært på en varm dag.

20160807131052

Klok­ken begyn­te å nær­me seg 14 innen jeg var klar til å syk­le vide­re. Jeg had­de ikke syk­let man­ge hund­re meter før jeg had­de pas­sert 1.000 syk­le­de kilo­me­ter på den­ne turen, og etter en drøy mil pas­ser­te jeg 2.000 syk­le­de ferie­kilo­me­ter, om jeg tar med turen langs Rhô­nen i juni. Når sant skal sies, begyn­ner jeg å kjen­ne at jeg er litt sli­ten.

Også på strek­nin­gen mel­lom Bonn og Køln er det mye indu­stri. Indu­stri­en lig­ger i stor grad langs elven. Den ble nok anlagt der for­di den bruk­te vann fra elven, for å ha til­gang til trans­port på elven, og for­di avfall ble slup­pet rett ut i elven. Indu­stri­ut­slipp og uren­set kloakk fra de man­ge byene langs elven, gjor­de at elven for en del år til­ba­ke var sterkt for­uren­set, og fikk til­nav­net Urhi­nen. Slik er det hel­dig­vis ikke len­ger. Men indu­stri­en lig­ger der den lig­ger, og sten­ger ofte for en mulig syk­kel­vei langs elven. Der­med går syk­kel­vei­en len­ger fra elven, langs vei­er og gjen­nom begyg­gel­se. Og når den kom­mer ned mot elven, er det ikke mye igjen av den Rhin­ro­man­tik­ken som var på strek­nin­gen mel­lom Bin­gen og Kob­lenz. Så jeg gjen­tar at hvis man vil syk­le langs Rhi­nen i Tysk­land, da bør man syk­le mel­lom Wies­ba­den og Kob­lenz.

20160807154025

Jeg had­de plan­lagt et stopp i Køln, og jeg had­de to cacher på lis­ten over inter­es­san­te cacher, som jeg fant. Jeg for­bin­der ikke Køln med så vel­dig mye. Det er Køl­ner­do­men.

20160807181507Og det er Keith Jar­retts legen­da­ris­ke Køln­kon­sert. Den fin­nes på Yout­ube. Men Keith Jar­rett for­tje­ner bed­re lyd enn man får der.

En liten paren­tes om lyd. Det er ikke mye som kre­ver så mye av et musikk­an­legg som piano­mu­sikk. Orgel har rik­tig­nok de dypes­te bass­to­ne­ne. Men pio­ano­ets dyna­mikk kre­ver vel­dig mye, fra et kraf­tig anslag til en tone som klin­ger ut. Ansla­get gir det som kal­les tran­sien­ter, vel­dig kor­te, men kraf­ti­ge toner i ansla­get. Om man skal låne en ter­mi­no­lo­gi fra et annet områ­de, kan man si at et musikk­an­legg må ha en vold­som aksel­le­ra­sjon for å kun­ne gjen­gi det­te godt, i for­ster­ke­ren, men ikke mnst i høy­ta­ler­ne.

Akkus­tisk muiskk er gene­relt vans­ke­li­ge­re å gjen­gi enn pop, rock osv, som i stor grad er laget for å bli spilt på elektriske/elektroniske instru­men­ter, og frem­fø­res via høy­ta­le­re. Kon­sert­ly­den er høy­ere, men ikke nød­ven­dig­vis så mye bed­re. Jeg er glad i ope­ra. Men jeg er glad i ope­ra live. En god stem­me har en magi som ingen mik­ro­fon eller høy­ta­ler kla­rer å gjen­gi. Det sam­me gjel­der pia­no og sym­fo­nisk musikk. For orkes­ter er det nok mer klang­ny­an­se­ne enn dyna­mik­ken som er utford­rin­gen. Inter­es­sen for god lyd synes å ha blitt borte, nå som folk stort sett spil­ler musikk fra mobil­te­le­fo­ner og and­re små, bil­li­ge avspil­le­re, gjen­nom bil­li­ge hode­te­le­fo­ner eller et lite og bil­lig høy­ta­ler­an­legg.

Syk­kel­ru­ten mel­lom Køln og Düs­sel­dorf var ikke noe mer inter­es­sant enn mel­lom Bonn og Køln. Også her var det mye indu­stri, noen gan­ger også kjen­te bedrif­ter.

20160807202812

Det er selv­føl­ge­lig man­ge and­re kjen­te bedrif­ter også. Men for en som er født og opp­vokst på Her­øya og i Pors­grunn, har Hydro en spe­si­ell klang. Skjønt vi, eller i alle fall jeg, mener at det egent­li­ge Hydro er det som i dag heter Yara.

Det er mulig jeg kun­ne ha fun­net en litt fine­re, men også len­ger vei på and­re siden av vei­en. Men jeg var ikke sær­lig inter­es­sert i å ta en len­ger rute enn nød­ven­dig.

Da jeg kom fram til Düs­sel­dorf var klok­ken blitt så man­ge at det det bare ble tid til å ta en dusj og få seg noe mat. Så det som står på pla­nen for Düs­sel­dorf får utstå til man­dag for­mid­dag.

Rhinruten

Sykkelturer

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 13, 6. august: Mittelrhein, blant historiske og mytiske damer

Jeg dis­ku­ter­te syk­kel­ru­ter med hotell­ver­ten i Rüdes­heim. Han anbe­fal­te ruten til Kob­lenz, på Rhi­nens venstre­bredd. Jeg fulg­te hans råd, og skal kom­me til­ba­ke til at det er en anbe­fa­ling jeg gjen­re skri­ver under på. Til Kob­lenz var drøyt 60 km, og jeg kun­ne godt ten­ke meg å kom­me litt len­ger. Men til Bonn, som jeg had­de sett meg som nes­te stoppe­sted, syn­tes jeg der var for langt. Jeg var i alle fall ikke klar for en slik etap­pe. Hotell­ver­ten sa at det mel­lom Kob­lenz og Bonn i stor grad er indu­s­tri­om­rå­der, og at det ikke er noe fint å syk­le der. Jeg tok hans ord for det. Så jeg kon­klu­der­te etter­hvert med at jeg vil­le syk­le til Kob­lenz, og ta toget der­fra til Bonn, hvil­ket jeg gjor­de. Det ble i alt 77,2 km km syk­ling.

_20160807_003628

 

Men først var det noen meka­nis­ke pro­ble­mer som måt­te fik­ses. Det var en ulyd i bak­hju­let. Jeg had­de for­søkt fle­re gan­ger å se hva det kun­ne være, men fant ikke noe på de førs­te for­sø­ke­ne. Mot slut­ten så jeg at det som så ut til å være det som hol­der bremse­ski­ven bak på plass, var løs. Jeg for­sø­ket å kjen­ne på om jeg kun­ne få den på plass. Men jeg had­de akku­rat syk­let ned en gans­ke lang og bratt bak­ke, så bremse­ski­ven var glo­varm. Umu­lig å gjø­re noe da. Des­uten var jeg nes­ten frem­me ved hotel­let, så jeg fort­sat­te dit. Men å syk­le vide­re med tvil­som­me brem­ser, med løse deler, det til­tal­te meg ikke.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 13, 6. august: Mit­tel­rhein, blant his­to­ris­ke og mytis­ke damer

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 12, 5. august. Restitusjon i Rheingau

Det førs­te jeg måt­te få gjort etter fro­kost, var å få den ver­ste møk­ka av syk­ke­len.  Dess­uten vil­le jeg få byt­tet kje­det. Jeg had­de syk­ke­len inn­om et verk­sted i La Gran­de Mot­te for en sjekk før jeg star­tet på turen. De sa at kej­det var slitt og bur­de byt­tes. Men de had­de ikke kje­de for 11-girs kas­sett, så de kun­ne ikke byt­te det. Det er over 900 km siden, og på gårs­da­gens våte tur, syn­tes jeg å mer­ke at det var slitt. Og våt sand og gjør­me blir sli­pepas­ta i ale beve­ge­li­ge deler, som f.eks. et kje­de. Så jeg tok turen til byens Rad­haus.

20160805113413

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 12, 5. august. Resti­tu­sjon i Rhein­gau

Print Friendly, PDF & Email

Rhinruten dag 11, 4. august. Langs Rhinen i regn

Och vem har sagt att just du kom till värl­den
för att få sols­ken och lycka på fär­den?

Det­te sier Evert Tau­ge i sin fine vise “Så län­ge sku­tan kan gå”. Det er en fin sang om at livet ikke all­tid er en sei­las i sol­skinn og med­vind. Men så len­ge det er liv er det håp.

Så län­ge sku­tan kan gå
så län­ge hjär­tat kan slå
så län­ge solen den glittrar på böljor­na blå

Og gjør det bes­te ut av situa­sjo­nen.

Kla­ra job­bet med glans,
gå iland någon­stans,
ta en kyss eller två i en yran­de dans!

Det måt­te kom­me. Jeg har vært på tur i ti dager. Det har vært en og annen lett regn­byge. Men stort sett har det vært sol og pent vær. Men det kun­ne selv­sagt ikke vare. I dag var det regn. Lett regn på mor­ge­ne, mer regn på etter­mid­da­gen og kvel­den, inn­til det let­tet litt omtrent da jeg kom fram.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 11, 4. august. Langs Rhi­nen i regn

Print Friendly, PDF & Email