Category Archives: Sykkeltur

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 10: Assen — Leer

Ons­dag 5. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 122,9 km. Se hele ruten på Stra­va. Sam­let syk­ling sålangt: 909,5 km.

Jeg hen­tet syk­ke­len ut av et møte­rom, som for anled­nin­gen var omgjort til syk­kel­par­ke­ring. Hvis man vil, fin­ner man en løsning.

Sykkelparkering, hotell, AssenOns­dag er mar­keds­dag i Assen. Før jeg dro hold stort sett sel­ger­ne på å rig­ge opp sine boder.

Markedsdag, Assen Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 10: Assen — Leer

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris-Kiel — etappe 3: Saint-Quentin — Roubaix

Ons­dag 28. juli 2015. Tred­je etap­pe gikk fra Saint-Quen­tin til Rou­baix. Syk­let dis­tan­se i dag: 139 km. Sam­let syk­let dis­tan­se til nå: 339,5km. Igjen hen­vi­ser jeg til Stra­va for de som vil se hele ruten.

Jeg kun­ne omtrent tril­le fra hotel­let ned til den bro­en jeg egent­lig skul­le ha valgt dagen før. De førs­te ca fem kilo­me­ter­ne gikk langs kana­len. Det er fint med syk­kel­vei­er langs sli­ke kana­ler, med mind­re man vil klat­re. De er fla­te, og man har god avstand til bil­tra­fikk og all den støy­en den medfører.

Jeg har sagt at min enes­te inn­ven­ding av betyd­ning mot mitt Olym­pus TG3 kame­ra, er at det ikke tar bil­der i RAW for­mat. Had­de jeg hatt det­te bil­det i RAW-for­mat, kun­ne jeg meget enkelt har ret­tet opp den skar­pe kon­tras­ten og fått langt mer ut av skygge­par­ti­et. Jeg skal ikke si at det ikke er mulig med jpg, men da kan jeg ikke bare la pro­gram­met DXO behand­le bil­det og fjø­re det auto­ma­tisk. Men det er uan­sett et pro­gram jeg har lig­gen­de på PC, og som ikke kan kjø­re på mitt nett­brett. Jeg had­de uan­sett ikke fått gjort noe med det­te før jeg kom­mer hjem.

Kanal Saint Quentin

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris-Kiel — etap­pe 3: Saint-Quen­tin — Rou­baix

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 2: Compiegne –Saint Quentin

Tirs­dag 27. juli 2015. Dag 2, fra Com­pieg­ne til San Quen­tin. Syk­let dis­tan­se: 90,9 km. De som vil se hele ruten gan gå til Stra­va. Jeg star­tet med å lete etter, og fin­ne i alle fall noen geocacher i Com­pieg­ne. Sam­let dis­tan­se så langt: 200,5 km.

Over elven krys­set jeg på en kobi­nert jern­bane og gang/­syk­kel-bro. Det vir­ket ikke som om jern­bane­tra­fik­ken var så vel­dig stor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Turen ut av selve byen gikk stort sett på syk­kel­felt. Men langs hoved­vei­en vide­re nord­over , i stor grad gjen­nom skog, var det lite eller ingen til­rette­leg­ging for syk­ling. Men det gikk stort sett gret å syk­le likevel.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 2: Com­pieg­ne –Saint Quen­tin

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France. Paris-Kiel — etappe 1: Paris — Compiegne

Man­dag 26. juli 2015. Syk­let dis­tan­se: 109,7 km. Den som vil se mer pre­sist hvor jeg syk­let, kan se på GPS-spo­ret på Stra­va.

Start fra Paris man­dag mor­gen. Det var ganeks kjø­lig og det reg­net. Så det var ikke akku­rat noen drøm­me­start. Jeg er ikke vant til å syk­le med mye baga­sje på syk­ke­len, kan­skje med unn­tak for når jeg er på lør­dags­han­del med min vare­syk­kel hjem­me. En tungt las­tet syk­kel er på alle måter bety­de­lig tre­ge­re enn en syk­kel uten last. Aksel­le­ra­sjo­nen er lang­som­mere, og balan­sen er dår­li­ge­re. Det går greit. Men å manøv­re­re med tungt las­tet syk­kel gjen­nom Paris sen­trum i regn­vær, det var en utfrod­ring — selv om Paris med åre­ne har blitt en gans­ke god by å syk­le i.

Turen gikk mot nord. Jeg pas­ser­te litt vest for Gare du Nord, og der­et­ter på nord­si­en. Det er ikke akku­rat Paris’ bes­te strøk. Jeg tror ikke jeg vil­le ha tatt inn på det­te hotellet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris-Kiel — etap­pe 1: Paris — Com­pieg­ne

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France — midtveisevaluering

I alle fall i aka­de­mia er “midt­veise­va­lu­e­ring” et vel­kjent begrep. Man tar en gjen­nom­gang når man er omtrent halv­veis. Det har man nok gjer­ne eva­lu­e­rin­gen når omtrent halve tiden er brukt opp. Det er vans­ke­li­ge­re å måle hvor langt man egent­lig har kommet.

Jeg befin­ner meg nå i Utrecht, og har kom­met omtrent halv­veis.  Jeg har brukt 8 dager så langt, hvil­ket betyr at jeg lig­ger ca en dag bak skje­ma­et for å rek­ke båten hjem.

Pla­nen var å ta med litt fra hver av etap­pe­ne i den­ne midt­veise­va­lu­e­rin­gen. Men det ble alt for mye. Jeg har i ste­det valgt å skri­ve en beskri­vel­se av hver etap­pe. Jeg er slett ikke halv­fer­dig med det. Slikt tar tid. Selv om jeg har godt til å ten­ke og grub­le over ide­er, er det ikke muig å skri­ve det­te mens jeg syk­ler. Det mes­te av tiden går i prak­sis med til syk­ling, soving og spi­sing. Men de kom­mer, noen kan­skje først etter at jeg har kom­met hjem. Og det er hel­ler ikke sik­kert at de kom­mer kronologisk.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce — midt­veise­va­lu­e­ring

Print Friendly, PDF & Email

ReTour de France

Fes­ten er slutt. De sis­te syk­lis­te­ne har kom­met i mål. Pre­mie­ne er delt ut og champag­nen er druk­ket. Akku­rat i dag er det nok en del syk­kel­ryt­te­re som mer­ker at en skik­ke­lig fest kan ta hardt på en sli­ten kropp.

Også for reklamekaravanen er løpet kjørt, og bilene skla gjøres klar til andre oppdrag.
Også for reklame­ka­ra­va­nen er løpet kjørt, og bile­ne skla gjø­res klar til and­re oppdrag.

Jeg ble ikke akku­rat over­ras­ket over at And­re Grei­pel vis­te seg som den rasks­te i går. Alex­an­der Kristoff skal ha for godt for­søk, men det blir kna­pt nok trøste­ge­vinst når det ikke lyk­kes. Skjønt trøste­ge­vinst: Tour de Fran­ce’ trøste­ge­vinst er “super­com­ba­tif”. Det synes som om det er med den som med Miceh­lin-stjer­ner: Det er let­te­re å få den om man er fransk. Jeg mener klart at den som skul­le hatt pris for super­ko­ba­tif for Tour de Fran­ce sett under ett, er Peter Sagan. Men det er ikke jeg som avgjør. Det er en jury av medie­folk, sik­kert flest fransk­menn (en er Lau­rent Jala­bert) som avgjør det­te, og da blir det mye skjønn. Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce

Print Friendly, PDF & Email

Reisestipend — ny tursykkel

Odd Eidem fikk en gang et reise­sti­pend. Da han sene­re fikk krav om å leve­re reise­rap­port, for å for­tel­le hva han had­de brukt sti­pen­det til, svar­te han omtrent følgende:

Har kjøpt påhengs­mo­tor. Rei­ser fortsatt.”

Norsk fag­lit­te­rære for­fat­ter­fond kre­ver ikke reise­rap­por­ter. Hva reise­sti­pen­det bru­kes til, blir først og fremst en sak mel­lom mot­ta­ke­ren og skatte­myn­dig­he­te­ne. Min reise­rap­port kun­ne bli omtrent slik: Har kjøpt syk­kel rig­get for tur­syk­ling, syk­ler fort­satt.

Con­ti­nue read­ing Reise­sti­pend — ny tur­syk­kel

Print Friendly, PDF & Email