Category Archives: Utstyr

Batteridrevet sykkelspyler

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMin sis­te anskaf­fel­se på syk­kel­fron­ten er noe som fyl­ler et behov jeg har hatt len­ge: En god mulig­het til å få spylt av syk­ke­len. Hos oss er det en uten­dørs vann­kran som vi kan kob­le en slan­ge på. Men om vin­te­ren er van­net i den avstengt. Og det er sær­lig om vin­te­ren jeg har sav­net det­te: Å kun­ne få spylt salt­sør­pen av sykkelen.

Salt øde­leg­ger syk­le­ne. Oslo kom­mu­ne påstår at de ikke bru­ker salt. Men det er ikke sant. De bru­ker kank­sje ikke salt på det lil­le som fin­nes av av sepa­ra­te syk­kel­vei­er og gang- og syk­kel­vei­er som kom­mu­nen har ansvar for. Men som Kvar­dags­syk­list på sed­van­lig grun­dig vis har påvist, bru­ker Oslo kom­mu­ne sto­re meng­der salt på van­li­ge kjøre­vei­er. Det sal­tet hav­ner selv­sagt også i syk­kel­felt, de alt for få ste­der hvor sli­ke fak­tisk blir ryd­det for snø og ikke bare bru­kes som snødeponi.

I Oslo kom­mu­ne behovs­vur­de­rer man vin­ter­ved­li­ke­hold på syk­kel­vei­er etter hvor man­ge som fak­tisk syk­ler til tross for at det ikke ved­li­ke­hol­des. De kun­ne gans­ke sik­kert ha fått redu­sert bil­tra­fik­ken om de også for van­li­ge kjøre­felt had­de fulgt sam­me prin­sip­pet: Slutt med vin­ter­ved­li­ke­hol­det og la vei­ene snø igjen. Bruk dem even­tu­elt som snø­de­po­ni for snø som er ryd­det vekk fra syk­kel­vei­er og kol­lek­tiv­felt, og bilta­fik­ken vil nok gå ned. Fær­re biler og pen­ger spart, en vinn-vinn løs­ning. Som noen, jeg har glemt hvem, så tref­fen­de har påpekt: Det er som om man vur­de­rer beho­vet for en bro over en fjord ut fra hvor mang som svøm­mer over fjord­en mens det ikke er bro.

Sta­tens veg­ve­sen har “svart asfalt” som stan­dard på de syk­kel­vei­er hvor de har ansva­ret for ved­li­ke­hol­det. Så som vin­ter­syk­list i Oslo utset­tes man for mye salt, uan­sett hva Oslo kom­mu­ne måt­te si om at de ikke bru­ker det på sykkelveier.

Sal­tet, gjer­ne sam­men med sand­hol­dig snøs­ør­pe, er en av de sto­re utford­rin­ger for vin­ter­syk­lis­ter. Det sli­ter vel­dig mye på driv­ver­ket, så mye at jeg vur­de­rer å byt­te ut min vin­ter­syk­kel kom­men­de vin­ter, etter bare tre seson­ger. (Da vil jeg vur­de­re syk­kel med rem­drift og luk­ket gir­sys­tem, men det er en annen historie.)

Noe av det vik­tigs­te for å ta vare på vin­ter­syk­ke­len, er å få spylt vekk salt og møkk. Ellers begyn­ner det som kan rus­te, å rus­te gans­ke fort. Av den­ne grunn bør det også være mulig­he­ter for å få spylt/vasket syk­ke­len på de ser­vice­sta­sjo­ner som Oslo kom­mu­ne set­ter opp. Som sagt: Der jeg bor er det ingen gode mulig­he­ter for å så spylt ren syk­ke­len. Da er for­hå­pent­lig­vis den bat­teri­drev­ne spy­le­ren “Bike Wash” løs­nin­gen. Vann­be­hol­de­ren tar 17 liter. Så langt har jeg bare prøvd den en gang. Jeg fikk spylt av fire syk­ler, før tan­ken gikk tom. Hvor len­ge bat­te­ri­et hol­der, har jeg ikke tes­tet. Men det holdt i alle fall så len­ge det var vann i tanken.

Den kal­les høy­trykk­spy­ler. Men så vel­dig høyt trykk har den ikke, uten at jeg har noen tall for det­te. Det er egent­lig gans­ke bra. For ut fra hva jeg har lest før, bør man ikke bru­ke en kraf­tig høy­trykk­spy­ler på en syk­kel — for ikke å vas­ke ut fett av lage­re og annet. Den kom­mer med diver­se munn­styk­ker, uten at jeg bruk­te noe annet enn en enkel spylepistol.

Etter førs­te test av “Bike Wash” har jeg kun­net kon­sta­te­re at den fun­ge­rer slik jeg had­de håpet, og gjor­de den job­ben den skul­le. Hvor­dan den vil fun­ge­re over tid, har jeg ikke fått prøvd ut.

Den har inne­byg­get, opp­lad­bart bat­te­ri, samt til­kob­ling til 12 volt i bil, men van­lig siga­retten­ner­kon­takt (som er håp­løst dår­lig desig­net som strøm­kon­takt, men slik er det når vi der fort­satt lever på røy­ker­nes pre­mis­ser). Så de som har hatt med seg syk­kel i bil for å bedri­ve en eller annen form for gjørme­syk­ling, kan få spylt syk­ke­len før de tar den inn igjen i bilen for å kjø­re hjem.

Jeg kjøp­te den hos Bike­shop, og den kos­ter 799 kr. Ved­li­ke­holds­kost­na­de­ne på min vin­ter­syk­kel har i prak­sis blitt gans­ke sto­re, på grunn av stor sli­ta­sje på driv­ver­ket. Jeg har f.eks. byt­tet kas­sett og kje­de i alle fall to gan­ger. Jeg håper at pri­sen på BikeW­ash vil være spart inn i løpet av rela­tivt kort tid, med mind­re sli­ta­sje og lave­re vedlikeholdskostnader.

Evo Syk­ler skri­ver i en kom­men­tar på Twit­ter at de også sel­ger den hos Biltema.

I dis­se tider hvor fot­ball­flu­er og and­re kor­rup­te blog­ge­re øde­leg­ger medi­ets renom­mé og blog­ger­nes tro­ver­dig­het ved å ta betalt for å skri­ve pent om pro­duk­ter, pre­si­se­rer jeg føl­gen­de: Jeg opp­da­get BikeW­ash på Bike­shops nett­si­der da jeg skul­le kjø­pe noe annet, og kon­sta­ter­te at det­te var noe jeg gjer­ne vil­le ha. Jeg bestil­te den, og betal­te ord­ni­nær pris for den.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Reisestipend — ny tursykkel

Odd Eidem fikk en gang et reise­sti­pend. Da han sene­re fikk krav om å leve­re reise­rap­port, for å for­tel­le hva han had­de brukt sti­pen­det til, svar­te han omtrent følgende:

Har kjøpt påhengs­mo­tor. Rei­ser fortsatt.”

Norsk fag­lit­te­rære for­fat­ter­fond kre­ver ikke reise­rap­por­ter. Hva reise­sti­pen­det bru­kes til, blir først og fremst en sak mel­lom mot­ta­ke­ren og skatte­myn­dig­he­te­ne. Min reise­rap­port kun­ne bli omtrent slik: Har kjøpt syk­kel rig­get for tur­syk­ling, syk­ler fort­satt.

Con­ti­nue read­ing Reise­sti­pend — ny tur­syk­kel

Print Friendly, PDF & Email

Sykkel er billig!

En av de man­ge menings­løse ankla­ge­ne som jevn­lig ret­tes mot syk­lis­ter er at man har så dyre syk­ler.  Et av de mer tåpe­li­ge eksemp­ler sto i Agder­pos­ten nylig med over­skrif­ten “Tril­ler man­ge mil­lio­ner på vei­en”.

Dess­ver­re er Agder­pos­ten en av avi­se­ne som har inn­ført håp­løse beta­lings­ord­nin­ger, så jeg får ikke opp artik­ke­len igjen. (Jeg har ikke noe imot at vi må beta­le. Men jeg leser en artik­kel i Agder­pos­ten og en rek­ke and­re aviser en gang i blant, og det er helt uak­tu­elt å teg­ne abon­ne­ment på alle de avi­se­ne som av og til har en artik­kel jeg er inter­es­sert i å lese — og som and­re hen­vi­ser til. Få på plass bru­ker­venn­li­ge løs­nin­ger, så kan jeg sik­kert beta­le et par kro­ner til Agder­pos­ten også.)

Agder­pos­ten har gjort den gans­ke menings­løse øvel­sen å bereg­ne pri­sen på de syk­le­ne del­ta­ker­ne bruk­te under rit­tet “Buk­ke­ne Bru­se”. Det de ikke har bereg­net, er f.eks. pri­sen på de bile­ne del­ta­ker­ne bruk­te for å kjø­re fram og til­ba­ke til Grim­stad. De som ytrer seg om at folk har dyre syk­ler, kjø­rer etter all sann­syn­lig­het bil selv — som vir­ke­lig er dyrt.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel er bil­lig!

Print Friendly, PDF & Email

Syklister: Bli sett — bruk lys og masse refleks

BaklyktI natt skjed­de det nok en tra­gisk ulyk­ke. En syk­list ble påkjørt bak­fra og dreptRV 35 i Øvre Eiker i Bus­ke­rud. Det har ikke kom­met fram så man­ge detal­jer om ulyk­ken. Jeg skal ikke spe­ku­le­re om hvem som had­de mest skyld i ulykken.

Men ulyk­ken er en kraf­tig og ube­ha­ge­lig påmin­nel­se til alle som syk­ler: Vær syn­lig i tra­fik­ken! Det hjel­per lite om man kan si at bilis­ten had­de skyl­den, så len­ge bilis­ten fak­tisk ikke så deg og kjør­te på deg. Les også den­ne fra super­mo­sjo­nist og syk­kel­blog­ger Mar­tin P Hoff: “Opp­ford­ring: Ikke dra på tur uten bak­lykt”. Selv bru­ker jeg ofte lykt også i fullt dags­lys. Bilis­ter og motor­syk­lis­ter gjør det, så hvor­for skal ikke også syk­lis­ter sør­ge for å bli sett?

<edit>Da jeg skrev det­te var jeg ikke opp­merk­som på den­ne artik­ke­len i bladet Sam­ferd­sel: “Redu­sert ulyk­kes­ri­si­ko for syn­li­ge syk­lis­ter”. Les!</edit>

Knog_blinderNår jeg syk­ler om kvel­den ser jeg alt for man­ge som syk­ler uten lys. Det er ingen unskyld­ning for ikke å bru­ke lys. Det fin­nes små og gans­ke kraf­ti­ge, opp­lad­ba­re syk­kel­lyk­ter. Og det fin­nes selv­sagt man­ge med bat­te­ri. Selv bru­ker jeg for tiden oftest lyk­ter i Knog Blin­der-seri­en. Men jeg har and­re også.

CatEye_HL-EL620RC Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ter: Bli sett — bruk lys og mas­se refleks

Print Friendly, PDF & Email

Lycra eller ikke lycra?

[En kom­men­tar som sto på trykk i Aften 13. juni 2012]

«Lycra for­plik­ter» skri­ver Kjer­sti Flug­stad Erik­sen og Hei­di Skar­nes i Aften 6. juni. I sam­me avis kan vi lese at lycra­syk­lis­te­ne lever farlig.

Når jeg leg­ger ut på en ski­tur ikler jeg meg ski­klær. Jeg opp­le­ver ikke på noen måte at det for­plik­ter meg til å hen­ge med de som tre­ner til Birken. Når jeg skal på syk­kel­tur tar jeg på syk­kel­klær. Jeg synes ikke at syk­kel­klær for­plik­ter noe mer enn ski­klær. Det er bare et spørs­mål om å kle seg hen­sikts­mes­sig i for­hold til den akti­vi­tet man bedri­ver. Men skal man bare en kort tur er det ikke bry­et verdt å skifte.

Con­ti­nue read­ing Lycra eller ikke lycra?

Print Friendly, PDF & Email

Sykkeldoktor

Lør­dag var jeg inn­om syk­kel­verk­ste­det som var satt opp på Sage­ne i anled­ning Bydels­da­ge­ne på Sage­ne. Oslo kom­mu­ne har sitt utmer­ke­de til­bud med Syk­kel­bi­len. Men jeg lot meg fris­te av at bydels­da­ge­ne også rekla­mer­te med at man kun­ne lære litt om hvor­dan mek­ke syk­kel. Rent kon­kret vil­le jeg skif­te bremse­klos­ser. Jeg har for­søkt meg på å gjø­re det selv tid­li­ge­re, men med et hel­ler mis­trøs­tig resul­tat. Enten har jeg endt opp med vel­dig dår­lig bremse­ef­fekt, eller en slags kon­stant bremse­ef­fekt. Så jeg har over­latt det til sykkelverksteder.

På Sage­ne fikk jeg skif­tet bremse­klos­se­ne, og fikk sam­ti­dig i et crash-kurs i hvor­dan det­te skul­le gjø­res. Jeg fikk hjelp av en hyg­ge­lig mann fra et fir­ma som kal­te seg Syk­kel­dok­tor. Nes­te gang jeg prø­ver å skif­te brems­klos­ser selv bør resul­ta­tet bli bed­re. Jeg synes Syk­kel­dok­tor kan for­tje­ne litt rekla­me for sitt kon­sept som en takk for hyg­ge­lig og god ser­vice. Det er et mobilt syk­kel­verk­sted, og de kom­mer til deg for å fik­se syk­ke­len. Deres arbeids­om­rå­de er stort sett innen­for Sto­re ringvei.

Min mann, jeg hus­ker ikke hva han heter, sa at de aller helt tok opp­drag for bedrif­ter hvor de kun­ne fik­se fle­re syk­ler på et sted. Å syk­le fram og til­ba­ke i byen for å fik­se enkelt­syk­ler var ikke like fri­sen­de. I dis­se “Syk­le til job­ben” tider bur­de det være en god idé å til­by sine ansat­te ser­vice på syk­ke­len, med varie­ren­de grad av subsidiering.

Det er vel­dig man­ge som syk­ler rundt på syk­ler som er dår­lig jus­tert, som ikke har smakt en drå­pe olje på man­ge år, som har dår­li­ge brem­ser, osv. Syk­kelg­le­den blir mye stør­re om man har en syk­kel som er rik­tig inn­stilt og godt ved­li­ke­holdt, og det kan bety mye for trafikksikkerheten.

Der­med er det vel bare å ta kon­takt, ser mer på sykkeldoktor.no.

Print Friendly, PDF & Email

Sykkelverksted på hjul — honnør til Oslo kommune!

Oslo kom­mu­ne har etab­lert Syk­kel­bi­len — et syk­kel­verk­sted på hjul. Det er lett å kri­ti­se­re Oslo for deres mang­len­de syk­kel­sat­sing. Jeg har gjort det man­ge gan­ger og kom­mer til å fort­set­te med det. Men da må Oslo san­ne­lig få ros også, når det er fortjent!

Vi ser vel­dig man­ge dår­lig ved­li­ke­hold­te syk­ler. Man­ge har en tendens til å tro at syk­ke­len ved­li­ke­hol­der seg selv. Dår­lig ved­li­ke­hold går ut over sik­ker­he­ten og syk­kelg­le­den. Et mobilt verk­sted hvor man kan får jus­tert syk­ke­len og utført enkelt ved­li­ke­hold er et flott til­bud til byens syk­lis­ter. Det hele er gratis.

Du fin­ner en over­sikt over hvor Syk­kel­bi­len vil være her.

Jeg har fore­lø­pig ikke benyt­tet meg av det­te til­bu­det selv. Men ut fra det jeg har blitt for­talt har man ikke deler, slik at man bare kan gjø­re jus­te­rin­ger og repa­ra­sjo­ner som ikke kre­ver utskif­ting av deler — med mind­re man har med deler selv. Et fint til­bud kan bli enda bed­re om man har de mest van­li­ge slite­de­le­ne som bremse­klos­ser og vaiere. Selv­føl­ge­lig vil syk­lis­te­ne måt­te beta­le for sli­ke deler.

 

Print Friendly, PDF & Email

Sykkelsko til å gå med

Det er mye bed­re å syk­le med “klikk­pe­da­ler” enn peda­ler hvor foten er løs. Jeg ten­ker at for­skjel­len må være omtrent som om man sam­men­lig­ner tåstrop­per på ski med ordent­li­ge bin­din­ger. Ski­en hen­ger på og man kan gå med tåstrop­per — tror jeg. Jeg har ald­ri prøvd. Men noe sær­lig fra­spark kan det ikke bli når føt­te­ne ikke er fes­tet ordent­lig til sike­ne. Slik er det også med syk­kel. Når føt­te­ne er fes­tet til peda­le­ne trår man rundt. Det blir ikke bare et hak­ke­te tråkk når man tråk­ker det ene benet ned.

Når man har ven­net seg til klikk­pe­da­ler ender det fort med at man løf­ter foten av peda­len når man syk­ler med tra­di­sjo­nel­le peda­ler. Sær­lig skjer det ved akse­le­ra­sjon og når man skal trå til litt i en mot­bak­ke. Vi kan gi ordet til stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg:

– Da jeg kjøp­te meg klikk­pe­da­ler, begyn­te en ny epo­ke i syk­kel­til­væ­rel­sen, sier Stol­ten­berg, som har vært ivrig syk­list de sis­te sju årene.

– Før var jeg ikke så foku­sert på utstyr. Nå har jeg blitt litt mer opp­tatt av det for­di jeg har skjønt at greit utstyr gir stør­re tre­nings­gle­de, sier Stol­ten­berg til NTB.”

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­sko til å gå med

Print Friendly, PDF & Email

Burley Travoy sykkeltilhenger

Når man skal fri­gjø­re seg fra bilen, i alle fall så langt at man ikke behø­ver å eie en bil, må man kun­ne løse dag­lig­li­vets trans­port­opp­ga­ver på and­re måter. Jeg har anskaf­fet en Bur­ley Tra­voy til­hen­ger, i til­legg til en Trek Trans­port vare­syk­kel, og da bør jeg være godt dekket.

Det er man­ge syk­kel­til­hen­ge­re på mar­ke­det. Man­ge er først og fremst laget for å kun­ne ta med barn. Jeg har ikke det beho­vet, og var der­for ikke inter­es­sert i en typisk barne­til­hen­ger. Det fin­nes også noen noen rela­tivt bre­de og fla­te til­hen­ge­re for uli­ke typer vare­trans­port. Skal man vir­ke­lig ha med seg mye er nok de bed­re enn min Bur­ley Tra­voy. Men jeg vil­le ha en som er fin når man ikke skal ha med så vel­dig mye. Skal jeg frak­te mer enn hva som greit går på min Trek Trans­port eller en liten hen­ger, vil jeg nok fore­trek­ke en egnet bil fra Bil­kol­lek­ti­vet. Etter en del søking på Inter­nett, inklu­dert lesing av tes­ter, var det Bur­ley Tra­voy som pek­te seg ut.

Con­ti­nue read­ing Bur­ley Tra­voy syk­kel­til­hen­ger

Print Friendly, PDF & Email