Category Archives: Utstyr

Trek Transport sykkel — noen brukererfaringer

Da vi kvit­tet oss med bilen og gikk over til et liv uten egen bil, kjøp­te jeg bl.a. en Trek Trans­port long­tail vare­syk­kel. Jeg treng­te noe som var vel­eg­net til å kun­ne bru­kes til lør­dags­han­del og i and­re situa­sjo­ner hvor jeg had­de behov for å frak­te ikke alt for sto­re meng­der varer en rime­lig distanse.

 

Det fin­nes en del vare­syk­ler på mar­ke­det. Noen har en stor baga­sje­bæ­rer foran over et mind­re for­hjul, slik vare­syk­ler var i gam­le dager. (Jeg har brukt sli­ke). Men stort sett synes de å fal­le i tre hoved­grup­per: Tre-hjuls­syk­ler med en stor kas­se og to hjul foran, “Long John” som har et stort, lavt baga­sje­gulv foran, og long­tail som er for­len­get bak.

Con­ti­nue read­ing Trek Trans­port syk­kel — noen bru­ker­er­fa­rin­ger

Print Friendly, PDF & Email

Sykkelvesker

Jeg synes gene­relt at utval­get av syk­kel­ves­ker er dår­lig i Nor­ge. Jeg har len­ge sett etter “kon­torves­ker”, syk­kel­ves­ker som er egnet til å frak­te doku­men­ter, en bær­bar PC og annet som man­ge av oss typisk har med på jobb. For ikke vel­dig len­ge siden kjøp­te jeg to syk­kel­ves­ker for det­te for­må­let som jule­pre­san­ger. Etter gans­ke mye leting i Oslo og hos nors­ke nett­le­ve­ran­dø­rer, ga jeg opp. Jeg kjøp­te dem i London.

Fes­tet på den syk­kel­ves­ken jeg selv har brukt i man­ge år gikk i styk­ker nylig. Der­med var det ny jakt etter en syk­kel­ves­ke som jeg først og fremst vil bru­ke fram og til­ba­ke til jobb, til møter osv. En ny run­de på nett­si­de­ne til nors­ke sports- og syk­kel­bu­tik­ker viser at utval­get fort­satt er (for) dårlig.

Hel­dig­vis har vi inter­nett. Litt søking på net­tet vis­te at det fin­nes man­ge sli­ke ves­ker der ute. De tas bare ikke inn til Nor­ge. Jeg falt for den­ne ves­ken fra ABUS (det er en ves­ke som man kan mon­te­re fast på syk­ke­len, og en annen ves­ke desig­net for å pas­se inn i den­ne). Jeg send­te en e‑post impor­tø­ren av ABUS, som kun­ne for­tel­le at de ikke had­de sat­set noe sær­lig på ves­ker fra ABUS. (Man­ge av oss låser syk­ke­len med en lås fra ABUS.) Når impor­tø­ren ikke fin­ner grunn til å sat­se på de pro­duk­te­ne jeg er inter­es­sert i, ser jeg liten grunn til å sat­se på den nors­ke impor­tø­ren og den­nes for­hand­ler­nett. Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ves­ker

Print Friendly, PDF & Email

Hvilken norsk avis blir den første med sykkelsider?

Man­ge aviser har bil­si­der. De spil­ler opp til folks drøm­mer om ny bil, og de gjør det selv­sagt for å få annon­ser fra bilbransjen.

Jeg er spent på hvi­len avis som blir den førs­te i Nor­ge med syk­kel­si­der. The Times har satt i gang kam­pan­jen Cities Fit for Cyk­ling. Selv­sagt skul­le jeg gjer­ne ha sett en til­sva­ren­de kam­pan­je i Nor­ge. Men jeg ten­ker først og fremst på syk­kel­si­der som hen­ven­der seg til van­li­ge hver­dags­syk­lis­ter. Jeg har utford­ret Aften­pos­tenTwit­ter, men hvem som helst kan selv­sagt ta ideen.

Det bur­de ikke være vans­ke­lig å få nok stoff. Det er behov for ren for­bru­ker­vei­led­ning: Hva slags syk­kel bør jeg vel­ge? Man kan tes­te syk­ler i uli­ke kate­go­ri­er som bysyk­kel, lande­veis­syk­kel, ter­reng­syk­kel, hybrid, sam­men­legg­bar syk­kel, el-syk­kel, vare­syk­kel osv. I til­legg kan man se på til­hen­ge­re, syk­kel­ves­ker, hjel­mer, klær osv.

Con­ti­nue read­ing Hvil­ken norsk avis blir den førs­te med syk­kel­si­der?

Print Friendly, PDF & Email

Ski på sykkel (noen bilder)

Da jeg la ut en liten mel­ding om at det gikk greit å ta med et par ski på syk­ke­len, var det fle­re som etter­lys­te bil­der. Her kom­mer en liten bil­led­se­rie. Men for all del: Det­te var slik jeg løs­te det på min til nå ene syk­kel- og ski­tur. Jeg påstår på ingen måte at det­te er noe jeg har noen sær­lig erfa­ring med. Kom gjer­ne med dine egne tips og erfaringer.

Con­ti­nue read­ing Ski på syk­kel (noen bil­der)

Print Friendly, PDF & Email

Brompton sykkel — et stykke engelsk ingeniørkunst

Nå har også jeg fått min førs­te Brompton-syk­kel. Vi har hatt en i fami­li­en siden i som­mer, så jeg har kjent den en stund. Men det er min kones syk­kel (burs­dags­pre­sang fra meg). Nå har jeg fått min egen, som jeg har stå­en­de i vår lei­lig­het i Frank­ri­ke. Jeg har også bestilt en for å ha i Oslo, men den har jeg ikke fått ennå. Det er prak­tisk med en slik syk­kel når man skal hen­te bil fra Bil­kol­lek­ti­vet og bilen kan­skje er par­kert noen minut­ters syk­ling unna. Og kjen­ner jeg meg selv rett, så tar det ikke så vel­dig lang tid før jeg kjø­per en til for å ha i Oslo, slik at vi har en hver.

Min erfa­ring med sam­men­legg­ba­re syk­ler ut over den­ne syk­ke­len begren­ser seg til en DBS kom­bi en gang på 70-tal­let. Jeg kan der­for ikke sam­men­lig­ne den­ne syk­ke­len med and­re sam­men­legg­ba­re syk­ler, i alle fall ikke ut fra egen erfaring.

Brompton sam­men­legg­ba­re syk­ler er engelsk inge­ni­ør­kunst på sitt bes­te og en syk­kel som er gjen­nom­tenkt til mins­te detalj. For de som er opp­tatt av slikt, så har den også blitt et sti­li­kon, til tross for at den er desig­net av inge­ni­ø­rer og ikke desig­ne­re. Eller kan­skje nett­opp der­for. Her er form full­sten­dig under­ord­net funk­sjon, uten noen form for pynt som bare er der for utse­en­dets skyld.

Con­ti­nue read­ing Brompton syk­kel — et styk­ke engelsk inge­ni­ør­kunst

Print Friendly, PDF & Email

Sykkeljåleri?

Bjørn Faar­lund har vært på ferie i Amster­dam og har sett hvor­dan folk syk­ler. Under over­skrif­ten Syk­kel­kos begyn­ner han slik:

Etter noen dager på ferie i Amster­dam har jeg fått en syk­kel-åpen­ba­ring. En syk­kel er en del av hver­da­gen, og slik skal den se ut også. Den tren­ger et baga­sje­brett, og ikke fancy far­ger. Den tren­ger en støt­te for å kun­ne set­te den uten­for job­ben, og ikke dekk som kan tåle en fjell­tur. For hvor man­ge av oss har egent­lig brukt syk­ke­len til noe mer dra­ma­tisk enn å for­se­re dår­li­ge nors­ke vei­er og sti­er? I Amster­dam syk­ler alle, enten du er pyn­tet til fest, i dress på vei til job­ben, eller skal til butik­ken med barn foran og bak.”

Syk­ke­len er en del av hver­da­gen for man­ge. Men hvil­ken hver­dag? Far­ge­ne er en ting — men tren­ger vi vir­ke­lig et baga­sje­brett? Jeg har baga­sje­brett på mine hver­dags­syk­ler. Men tren­ger jeg egent­lig det? Det enes­te jeg bru­ker baga­sje­bret­tet til er av og til å hen­ge på en syk­kel­ves­ke — men van­lig­vis bru­ker jeg hel­ler en ryggsekk.

Con­ti­nue read­ing Syk­keljå­le­ri?

Print Friendly, PDF & Email