Category Archives: Tog

Slik vedtar politikere å flytte trafikk fra bane til vei 2

Sta­tens veg­ve­sen sen­der ut en presse­mel­ding: “Til­sam­men 600 km fire­felt på veg­net­tet” ved åpning av 5,5 km ny fire­felts­vei mel­lom mel­lom Lille­strøm og Fet i Akers­hus. Det er nok en ny fire­felts­vei paral­lelt med jern­bane, slikt poli­ti­ke­re ved­tar for å flyt­te tra­fikk fra bane til vei, og der­med øke utslipp, støy, sveve­støv og and­re miljø­be­last­nin­ger. Det er Veg­ve­se­net stol­te av, og bil­po­li­ti­ker­ne applauderer.

Øst­over fra Lille­strøm er det jern­bane, ikke vei som bør byg­ges ut. Nor­ge er som uland å reg­ne når det gjel­der jern­bane, og i Nor­ge har den­ne sek­to­ren len­ge vært styrt av udu­ge­li­ge poli­ti­ke­re som gjer­ne snak­ker om jern­bane­ut­byg­ging (og syk­kel), men som i prak­sis bare bryr seg om bil. Bjel­len skal hen­ges på rett katt: Det er Arbei­der­par­ti­et som bærer hoved­an­sva­ret for for­søm­mel­sen av jern­ba­nen i de sis­te 60–70 åre­ne. Det er vans­ke­lig å se noen tegn til end­ring hos dem. Den sis­te handle­kraf­ti­ge sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren fra Arbei­der­par­ti­et, Kjell Opseth, bruk­te jern­bane bare som agn for lok­ke SV inn i en fel­le, for å få ved­tatt vei til sitt eget hjem­fyl­ke. Det kre­ver en viss over­vin­nel­se for meg å si slikt: Men en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra FrP har vist langt mer vil­je til å sat­se på jern­bane enn noen “rød-grønn” sam­ferd­sels­mi­nis­ter jeg kan hus­ke (som godt kan inklu­de­re noen sam­ferd­sels­mi­nis­te­re fra Venstre).

Con­ti­nue read­ing Slik ved­tar poli­ti­ke­re å flyt­te tra­fikk fra bane til vei 2

Print Friendly, PDF & Email

Slik vedtar politikerne å flytte trafikk fra bane til bil 1

Vi hører sta­dig poli­ti­ke­re si at man vil flyt­te tra­fikk fra bil til bane. Det er blank løgn. Poli­ti­ker­nes rel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg gjen­nom det de gjør, ikke gjen­nom det de sier. Deres ord er lite eller ingen ting verdt. Om poli­ti­ker­ne er dum­me, onde eller beg­ge deler, er vans­ke­lig å si. Enten er poli­ti­ker­ne nai­ve idio­ter, eller de hand­ler bevisst mot bed­re viten­de. Hva som er verst, er ikke godt å si. Mens man­ge poli­tis­ke lede­re hyk­ler om mil­jø i Paris, kan vi lese at regje­rin­gen vil gå inn for motor­vei over Hau­ke­li. Noen fryk­ter at det kan gå ut over and­re motor­vei­pro­sjek­ter, og vil ha enda mer motorvei.

Når det byg­ges nye og bed­re vei­er, da vil fle­re vel­ge å kjø­re bil frem­for å rei­se på and­re måter. Ny vei gir mer tra­fikk, som på litt sikt gir mer kø, også i til­stø­ten­de områ­der, stør­re utslipp, og nye krav om mer vei. It’s a never ending story.

Con­ti­nue read­ing Slik ved­tar poli­ti­ker­ne å flyt­te tra­fikk fra bane til bil 1

Print Friendly, PDF & Email

Det må være et politisk mål å få biltrafikken ned

Foto øverst: Mads Wam Schnei­der.

Et man­tra vi fin­ner både i Nasjo­nal trans­port­plan og i kom­mu­na­le doku­men­ter, er dette:

Øknin­gen i per­son­trans­por­ten skal tas kol­lek­tivt, med syk­kel og gange.

Den ambi­sjo­nen er alt for ping­le­te. Målet, slik det er for­mu­lert, sier at man er for­nøyd med sta­tus quo i bil­bruk, og målet om at bil­tra­fik­ken ikke skal øke, bare omfat­ter per­son­trans­port. Økt bil­bruk for vare­trans­port er visst fort­satt greit. Jeg ser fram til at poli­ti­ke­re og par­ti­er sier klart det som er nødvendig:

Bil­tra­fik­ken må reduseres.

Con­ti­nue read­ing Det må være et poli­tisk mål å få bil­tra­fik­ken ned

Print Friendly, PDF & Email

E 18, Vestkorridoren

Bil­fol­ket drøm­mer om ny E 18 fra Lys­aker til Slep­en­den, den såkal­te Ves­kor­ri­do­ren. Egent­lig drøm­mer de sik­kert om mye mer motor­vei, men den­ne er aktu­ell nå. 40 mrd er den nå kost­nads­be­reg­net til. Det drei­er seg om ca 10 km motor­vei, så pris­lap­pen er alt­så ca 4 mill per meter vei. Det er pri­sen for ca 20 Munch­mu­se­er, og mye mer enn hva langt vik­ti­ge­re sam­fer­del­se­pro­sjek­ter som ny jern­bane­tun­nel og ny T‑banetunnel gjen­nom Oslo vil koste.

Bom­pen­ge­ne kan kom­me opp i 158 kr. Hvis man ikke slut­ter med de menings­løse el-bil­for­de­le­ne, kom­mer 158 kr i pas­se­ring til vir­ke­lig å set­te fart i el-bil­sal­get. Fri­tak for bom­pen­ger er den for­del elbil­bru­ker­ne anses som vik­tigst om man skal tro deres lob­by­is­t­or­ga­ni­sa­sjon.  Bærum kom­mer til å bli det nye Malan­gen, hvor “alle” kjø­rer el-bil for å slip­pe bom­pen­ger. Der­med kom­mer finan­sie­rin­gen til å rakne.

Con­ti­nue read­ing E 18, Vest­kor­ri­do­ren

Print Friendly, PDF & Email

Et trist jubileum for politisk hestehandel og toget som ikke kom

I dag, 18. juni 2012, er det 20 år siden Stor­tin­get ved­tok at Rin­ge­riks­ba­nen skul­le byg­ges. En tun­nel mel­lom Sand­vi­ka og Høne­foss skul­le kor­te ned reise­ti­den mel­lom Ringe­rike og Oslo, samt reise­ti­den til Ber­gen. Det var en del av heste­han­de­len for at davæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Kjell Opseth skul­le få byg­ge ny vei hjem. Det­te ved­tok Stor­tin­get (hen­tet fra det­te doku­men­tet):

”Stor­tin­get ber Regje­rin­ga for­se­re arbei­det med inn­kor­ting av Ber­gens­ba­nen (Høne­foss – Oslo), med sik­te på opp­start i plan­pe­rioden 1994 – 97. Det leg­ges til grunn at pro­sjek­tet ikke skal for­tren­ge prio­ri­ter­te inves­te­rin­ger f eks på Øst­fold- eller Vest­fold­ba­nen, eller i inter­city-sam­men­heng. Pro­sjek­tet inn­ar­bei­des og vur­de­res nær­me­re i Norsk Jern­bane­plan 1994 – 97.”

Kjell Opseth fikk sin vei og Lær­dals­tun­ne­len ble byg­get. Folk som kan mer om slikt enn meg sier at det er et vei­pro­sjekt med neg­a­tiv sam­funns­nyt­te. Jo fle­re som bru­ker den, desto mer taper man. (Bare sagt munt­lig, har ingen doku­men­ta­sjon.) Men 20 år etter har man fort­satt ikke star­tet byg­gin­gen av Ringeriksbanen.

Con­ti­nue read­ing Et trist jubi­le­um for poli­tisk heste­han­del og toget som ikke kom

Print Friendly, PDF & Email

Samferdselsprioriteringer

I dag åpnet stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg og sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa ny motor­vei mel­lom Lar­vik (Sky) og Lan­gan­gen. Det er alle­re­de motor­vei fra Oslo til Tøns­berg. Mel­lom Tøns­berg og Lar­vik er arbei­de­ne godt i gang, og noen strek­nin­ger er fer­di­ge. På inne­væ­ren­de års stats­bud­sjett er det satt av pen­ger til å star­te arbei­det med jern­bane mel­lom Lar­vik og Pors­grunn, et pro­sjekt som i føl­ge Jern­bane­ver­ket er bereg­net å være fer­dig i 2018.

I 1993 skul­le moder­ni­se­rin­gen av Vest­fold­ba­nen star­te. Men poli­ti­ker­ne fulg­te som van­lig ikke opp. I løpet av 17 år ble bare 17 km av jern­bane­strek­nin­gen mel­lom Dram­men og Tøns­berg moder­ni­sert. Det tar len­ger tid å rei­se Oslo — Tøns­berg med tog enn det tok i 1975. Mens man snart er sam­men­hen­gen­de 4‑felts motor­vei fra Oslo til Pors­grunn er det bare 23 km dob­belt­spor på Vest­fold­ba­nen.

Con­ti­nue read­ing Sam­ferd­sels­prio­ri­te­rin­ger

Print Friendly, PDF & Email

Lite imponert av E18-rapport

NRK Øst­lands­sen­din­gen har et opp­slag om at kø på E18 vest for Oslo kos­ter nærings­li­vet 2 mrd pr år. Det er basert på rap­por­ten “Nærings­li­vets kost­na­der ved for­sin­kel­se i Vest­kor­ri­do­ren” utar­bei­det av Pöy­ry for Asker kom­mu­ne (og sik­ker solgt inn i media av et eller annet PR-byrå). Rap­por­ten er på bare 35 sider, så det tar ikke så lang tid å lese den.

Rap­por­ten impo­ne­rer ikke, for å si det for­sik­tig. Kan­skje er kost­na­de­ne ved for­sin­kel­se rik­tig bereg­net. Men det er intet i rap­por­ten som under­byg­ger at en ny E18 er løs­nin­gen på pro­ble­me­ne. Logik­ken er at vi vil få økt tra­fikk, og løs­nin­gen er a prio­ri ny vei.

Con­ti­nue read­ing Lite impo­nert av E18-rap­port

Print Friendly, PDF & Email

Et liv uten (egen) bil

Jeg har hatt bil i 36 år. I en peri­ode had­de vi to biler i fami­li­en. Med dag­mam­ma på and­re siden av byen var to biler om ikke nød­ven­dig, så i alle fall til god hjelp for å få hver­da­ge­ne til å gå i hop. Det mulig­gjor­de at en kun­ne brin­ge og en annen hen­te barn, uten å orga­ni­se­re et bil­byt­te i løpet av dagen. En kon­se­kvens var også at to kjør­te hver sin bil til og fra jobb, også når ingen av oss egent­lig had­de behov for bil til selve jobb­rei­sen. God barne­hage­dek­ning der folk fak­tisk bor er vik­tig for å få ned bil­tra­fik­ken i byen.

For en og en halv måned siden solg­te vi bilen, og har ikke len­ger bil. For (rela­tivt) moder­ne, urba­ne men­nes­ker er bil ikke vik­tig. Det er mer enn 25 år siden jeg selv så den­ne tren­den i New York, hvor man­ge vel­ger ikke å eie bil. Man lei­er bil ved behov. Vår nabo har ikke hatt bil på 15 år, så vi er ikke ale­ne. Slik sett befin­ner vi oss bare midt i en strøm.

For unge men­nes­ker er bil ikke vik­tig, i alle fall ikke i Oslo. Man er vant til å kun­ne rei­se kol­lek­tivt. Med de bolig­pri­se­ne vi har er ikke bil det man prio­ri­te­rer høyt når stu­die­lån og bolig­lån er betalt. At bil­hold går ned vil nok skje mer ved at folk ikke kjø­per eller ven­ter len­ger med å kjø­pe bil, hel­ler enn at folk som oss kvit­ter seg med bilen. Kan­skje vil fle­re små­barns­for­eld­re som ikke had­de bil før de hav­net i barne­trans­port­bran­sjen ha let­te­re for å kvit­te seg med bilen igjen når de ikke len­ger har behov for den, enn det folk i min gene­ra­sjon har.

Vi bor sen­tralt og bur­de ha kvit­tet oss med bilen for len­ge siden. De sis­te åre­ne har vi kjørt 2–3000 km/år med egen bil. Nett­avi­sen laget for et par år siden en kalk­y­le for hvor mye det kos­ter å ha bil. Deres kon­klu­sjon er at der­som man har en bil til 350.000 og kjø­rer 5 000 km pr år, så kos­ter hver kjørt kilo­me­ter 11,39 kr. Vi kjør­te langt mind­re enn 5 000 km pr år, så vår kilo­me­ter­pris var nok høy­ere, uten at jeg har fin­reg­net på det.

I Nett­avi­sens regne­styk­ke har man ikke tatt med garasje/parkering. Vi har hatt gara­sje. Skal man ha bil får man også sør­ge for et sted å ha bilen. Man kan ikke base­re seg på at kom­mu­nen skal sub­si­di­ere bilis­te­ne med gra­tis par­ke­rings­plass. Gara­sje på Frog­ner er ikke gra­tis. Vi betal­te ca 2 200 kr/måned. Reg­ner vi 3 000 km/år betyr det at bare gara­sje­lei­en har kos­tet omtrent 9 kr pr kjørt kilo­me­ter. Leg­ger vi det på top­pen av kost­na­de­ne i Nett­avi­sens regne­styk­ke, og tar en fri­hånds­jus­te­ring for at vi ikke kjør­te mer enn ca 3 000 km pr år, er det ikke urea­lis­tisk å reg­ne med at hver kjør­te kilo­me­ter kos­tet oss ca 25 kr. Det er i alle fall vel­dig dyre kilo­me­te­re. Man beta­ler mye for det som er “kjekt å ha, just in case”.

Con­ti­nue read­ing Et liv uten (egen) bil

Print Friendly, PDF & Email

Gigantiske feilprioriteringer innen samferdsel i Oslo og Akershus

Man har nå lagt fram en plan for ny E18 mel­lom Slep­en­den og Lys­aker, pre­sen­tert i Aften­pos­ten 18.02.2011. 10,2 mrd skal det kos­te å utvi­de den­ne vei­en. Det er ikke så langt unna de tota­le bevilg­nin­ger til jern­bane i 2011. Det­te er helt feil.

Oslo kve­les av biler. Den eksis­te­ren­de bil­tra­fik­ken spren­ger alle­re­de gren­sen for til­lat­te utslipp. Sva­ret på den utford­rin­gen er ikke å leg­ge til ret­te for økt bil­tra­fikk. Man må tref­fe til­tak for å redu­se­re bil­bruk. Da er det gans­ke åpen­bart at man må inves­te­re i til­tak som gjør bilen mind­re attrak­tiv. Den vik­tigs­te sto­re sam­ferd­sels­in­ves­te­rin­gen er en ny jern­bane­tun­nel gjen­nom Oslo, even­tu­elt en kom­bi­nert tog og T‑banetunnel. Fire jern­bane­spor og to T‑banespor gjen­nom byen vil være langt vik­ti­ge­re enn en ny seks­felts motor­vei vest­fra inn mot byen. Men det til­ta­ket har sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren satt på vent.

Den ver­ste flaske­hal­sen i Oslo-tra­fik­ken er man­ge­len på tog­ka­pa­si­tet gjen­nom byen. Kapa­si­te­ten i Oslo-tun­ne­len er sprengt. Selv om det arbei­des for å rus­te den opp og øke kapa­si­te­ten noe, så er kapa­si­tets­øk­nin­gen ikke en gang til­strek­ke­lig til å ta den tra­fikk­øk­nin­gen som jern­bane­sel­ska­pe­ne i dag har vars­let. Og uan­sett opp­rus­ting er det gren­ser for hva man kan få til med bare to spor.

Da Jens Stol­ten­berg kjør­te gjen­nom Euro­pa etter å blitt sit­ten­de aske­fast, skrøt han av den nye motor­vei­en fra svenske­gren­sen til Oslo. Dess­ver­re kun­ne han ikke skry­te av noen moder­ne tog­lin­je. For det fin­nes ikke. Det slår ikke feil: Våre poli­ti­ke­re inves­te­rer først i å øke kapa­si­te­ten for biler, noe som selv­føl­ge­lig fører til økt bil­tra­fikk. Len­ge etter­på inves­te­rer man kan­skje i jern­bane — det gjen­står fort­satt å se om jern­bane­sat­sin­gen blir mer enn prat. Det bur­de være omvendt, i alle fall på det sen­tra­le øst­lands­om­rå­det: Bygg ut jern­bane først, slik at bilis­te­ne får et effek­tivt alter­na­tiv til å kjø­re bil. Er man hel­di­ge, for­svin­ner da beho­vet for nye motor­vei­er inn til byene.

Print Friendly, PDF & Email

Sykkel på tog, buss etc

Syk­kel er et utmer­ket trans­port­mid­del på rela­tivt kor­te strek­nin­ger. Hva som er “rela­tivt kort” kan nok dis­ku­te­res. Trans­port­øko­no­misk insti­tutt har satt gren­sen ved 5 km. Man kan all­tid dis­ku­te­re sli­ke gren­ser, men det er ikke så vik­tig. En del har såpass lang reise­vei, enten det er for å kom­me på jobb eller for noe annet, at syk­kel ikke er noe alter­na­tiv — i alle fall ikke for and­re enn de aller ivrigste.

Vir­ke­lig­he­ten for man­ge er også slik at det er et styk­ke hjem­me­fra til et tra­fikk­nute­punkt, og det er et styk­ke fra ankomst­sted til f.eks. arbeids­plass. Kol­lek­tiv­trans­port er stort sett greit når den går omtrent fra dør til dør. Må man byt­te en gang eller to begyn­ner det å ta tid og være mind­re fris­ten­de. Da blir resul­ta­tet lett at man tar bilen i ste­det. For den­ne grup­pen bør det leg­ges til ret­te for kom­bi­na­sjon sykkel/kollektivtransport. Kan man syk­le til f.eks. toget, ta toget til byen og så syk­le fra sta­sjo­nen til arbeids­plas­sen, kun­ne total­pak­ken blir mer attrak­tiv sam­men­lig­net med bil.

Det­te kan løses på to måter, og man bør sat­se på beg­ge. Den ene er god syk­kel­par­ke­ring ved tra­fikk­nute­punk­ter, gjer­ne kom­bi­nert med en god bysyk­kel­ord­ning på ankomst­ste­det. Det skjer hel­dig­vis noe på det­te områ­det. I Stav­an­ger­re­gio­nen lages det sykkle­hus, og det er pla­ner om noe til­sva­ren­de i Asker. For­hå­pent­lig­vis er det fle­re sli­ke pro­sjek­ter rundt om i lan­det. Det fin­nes også bysyk­ler i fle­re byer, og det had­de vært enda bed­re om kom­mu­nen ikke had­de solgt are­al som en pro­sti­tu­ert sel­ger krop­pen, slik at vi had­de slup­pet skjem­men­de “bymøb­ler” (=reklame­boards).

Con­ti­nue read­ing Syk­kel på tog, buss etc

Print Friendly, PDF & Email