Category Archives: Tog

Bybane i Bergen og Tramway i Montpellier

I dag åpnet byba­nen i Ber­gen med fint besøk, og med litt mind­re fint besøk. La det være sagt som en gene­rell ansvars­fra­skri­vel­se: Jeg har ikke satt meg vel­dig grun­dig inn i pro­sjek­tet Byba­nen i Ber­gen. Jeg har mer­ket meg at det har vært mye dis­ku­sjo­ner. Men mot­stan­den kan ikke ha vært så stor like­vel når man har måt­tet impor­te­re Vidar Klep­pe for å fok nok folk til å kun­ne hol­de i fanen og repre­sen­te­re “fol­ke­lig motstand”.

Jeg kjen­ner byba­nen i Montpel­li­er, le Tramway, langt bed­re enn jeg kjen­ner byba­nen i Ber­gen. Men siden Montpel­li­er er en by omtrent på stør­rel­se med Ber­gen gir det utgangs­punkt for noen refleksjoner.

Den førs­te “byba­nen” i Montpel­li­er åpnet i 2000. Det var sik­kert mye dis­ku­sjon da det­te ble ved­tatt også, uten at jeg kjen­ner den­ne. Jeg begyn­te ikke å føl­ge med på hva som skjer i den­ne regio­nen før vi kjøp­te en lei­lig­het et styk­ke uten­for Montpel­li­er i 2005. Da var lin­je 1 i drift og lin­je 2 under bygging.

Con­ti­nue read­ing Bybane i Ber­gen og Tramway i Montpel­li­er

Print Friendly, PDF & Email

Aldri så galt et det ikke er godt for noe: Får vi omsider togsatsing?

Førs­te ter­ti­al 2010 må ha vært en av de ver­ste peri­oder noen norsk sam­ferd­sels­mi­nis­ter. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa uttal­te alle­re­de 7. janu­ar at hun “had­de ikke trodd situa­sjo­nen skul­le bli så ille”. Men det skul­le bli mye ver­re. Tog har stått, jern­bane­vog­ner har løpt løpsk, tog har spo­ret av pga for­sømt ved­li­ke­hold. Så top­pes det hele ved at vul­ka­nen Eyja­fjal­la­jo­kull sen­der aske fra Island til Euro­pa og lam­mer flytrafikken.

Vi har fått en kraf­tig påmin­nel­se om hvor sår­ba­re vi er, og at Nor­ge er mer sår­bar enn and­re for­di vi har gjort oss så vel­dig avhen­gig av fly.

Når det­te skri­ves er stats­mi­nis­ter Jens Sto­len­berg på vei fra Ham­burg i ret­ning Nor­ge i bil, etter en lang og sik­kert gans­ke stra­ba­siøs rei­se hjem fra New York. Kon­gen sat­te seg bak rat­tet og kjør­te til Køben­havn for å være med på dron­ning Mar­gret­hes 70-års dag. And­re, som ikke har regje­rin­gens appa­rat og reise­bud­sjett til dis­po­si­sjon, har det nok langt ver­re der de måt­te ha strandet.

Con­ti­nue read­ing Ald­ri så galt et det ikke er godt for noe: Får vi omsi­der tog­sat­sing?

Print Friendly, PDF & Email

Hvis vi hadde hatt tog ….

Nå som Nor­ge og sto­re deler av Euro­pa er lam­met av islandsk vul­ka­nas­ke er det fris­ten­de å ten­ke: Had­de vi bare hatt ordent­li­ge tog.

Nor­ge er for uland å reg­ne når det gjel­der tog. Gam­le vog­ner sling­rer seg på enda eld­re spor i has­tig­he­ter som gjør at de ikke en gang kan kon­kur­re­re med bilen i reise­tid. Alle som har hatt regjer­nings­makt de sis­te 50 år eller så har for­sømt seg, så her sit­ter alle poli­tis­ke par­ti­er med et kol­lek­tivt ansvar.

I Nor­ge vil­le ikke egent­lig høy­has­tig­het­stan­dard (has­tig­he­ter over 300 km/t) vært nød­ven­dig for å kom­me ned i en reise­tid på 3 timer mel­lom de “sto­re” byene.  Det bur­de også ha vært mulig å kom­me fra Oslo til Køben­havn i løpet av ca tre timer.

Fra Køben­havn bur­de høy­has­tig­hets­tog kun­ne ha tatt oss til Brus­sel på fire timer, til Paris i løpet av fem timer, til Lon­don på seks, til Mar­seil­le på syv og til Bar­ce­lo­na på åtte timer.

Det er Frank­ri­ke som er leden­de på høy­has­tig­hets­tog og Spa­nia sat­ser stort. Nord i Euro­pa hen­ger man etter. Jo len­ger nord man kom­mer, desto len­ger hen­ger man etter. Kom­mer man seg til Brus­sel er det mulig å kom­me vide­re med tog. Der­fra kom­mer man til Lon­don på 1t 50 min og til Paris på 1t 25m. Paris — Mar­seil­le tar ca 3t 30m. Fore­lø­pig er det ikke TGV mel­lom Nîmes og Bar­ce­lo­na, noe som gjør at reise­ti­den i ret­ning Bar­ce­lo­na blir len­ger. Men det arbei­des med saken.

Et euro­pe­isk høy­has­tig­hets­nett lig­ger noen år inn i frem­ti­den. Men i de fles­te land skjer det noe, bare ikke i Nor­ge. Så ras­ke tog fra Gøte­borg til Mid­del­ha­vet vil vi nok kun­ne se. Men om Nor­ge vil bli en del av det­te, det er et helt åpent spørsmål.

Print Friendly, PDF & Email

Skremmende (mangel på) sikkerhetstenkning i Jernbaneverket

Brann i én ser­ver i Trond­heim stop­pet tre av fire tog i Nor­ge mel­der Dags­avi­sen.  Det­te er blant det man kan lese:

En brann i Jern­bane­ver­kets ser­ver i Trond­heim før­te til at toge­ne mis­tet til­gan­gen til GSM-R-bån­det, som sør­ger for at toge­ne kan opp­gi sine posi­sjo­ner til Jern­bane­ver­kets ope­ra­sjons­sen­tral i Trondheim.

Fra 18.30 til 21.15 var det full stans. NSB reg­ner med at om lag 150 av de 200 avgan­ge­ne som skul­le vært avvik­let, ble berørt.

Jern­bane­ver­kets infor­ma­sjons­sjef, Kjell Bak­ken, for­kla­rer at strøm­sys­te­met som skal drif­te ser­ve­ren i Trond­heim, har en sik­ker­hets­løs­ning som skal sør­ge for at strøm­men ikke går.

– Så vi har ikke lagt alle egge­ne i én kurv, sier Bakken.

– Men nå mis­tet dere beg­ge kurvene?

– Vi mis­tet beg­ge, ja, sier Bakken.”

Hos digi.no beskri­ves sys­te­met slik:

Den vik­ti­ge ser­ve­ren består av dob­le sys­te­mer i sam­me rack. Iføl­ge infor­ma­sjons­sje­fen inne­bæ­rer det blant annet to krets­kort, to strøm­for­sy­nin­ger og så videre.”

Det hjel­per ikke så mye om man“fordeler egge­ne i to kur­ver”, så len­ge de to kur­ve­ne står ved siden av hver­and­re i det sam­me rom­met. I føl­ge digi.no har GSM‑R, slik det er lagt opp i Nor­ge, ingen redun­dans.

Con­ti­nue read­ing Skrem­men­de (man­gel på) sik­ker­hets­tenk­ning i Jern­bane­ver­ket

Print Friendly, PDF & Email

Norge råtner

Nor­ge tren­ger 800 mrd til ved­li­ke­hold, i føl­ge Råd­gi­ven­de Inge­ni­ø­rers For­ening. Om jeg har for­stått det rett gjel­der 250 mrd av det­te kom­mu­na­le bygg. I Ber­gen opp­ford­res mann til å spa­re på van­net, man sam­ti­dig er led­nings­net­tet så dår­lig at 1/3 av van­net ald­ri kom­mer fram. Halv­par­ten av 5.000 kul­tur­his­to­ris­ke byg­nin­ger på nors­ke muse­er råt­ner. Under “kraft­kri­sen” for kort tid siden fikk vi høre at over­fø­rings­net­tet er i dår­lig stand.

Ikke noe av det­te bur­de over­ras­ke noen. Det er sik­kert ikke helt til­fel­dig at noen av dis­se sake­ne kom­mer opp sam­ti­dig som regje­rin­gen har bud­sjett­kon­fe­ran­se. Men alle som har fulgt litt med vet at ved­li­ke­hold har blitt for­sømt i lang tid, både i stat og kom­mu­ne. Om det er 600 mrd, 800 mrd eller 1.000 mrd er i grun­nen ikke så inter­es­sant. Det er mye, fryk­te­lig mye. Utgifts­si­den i stats­bud­sjet­tet for 2010 er 907 mrd, så etter­sle­pet er omtrent et stats­bud­sjett eller 1/4 av “Olje­fon­det” i gro­ve tall.

Jeg er lei av poli­ti­ke­re som pra­ter og lover, som kjø­per stem­mer ved å love “refor­mer”, som synes det er vik­ti­ge­re at for­de­lin­gen er “rett­fer­dig” enn at det er noe å for­de­le. Dess­ver­re har poli­ti­ker­ne skus­let bort all den tro­ver­dig­het de en gang måt­te ha hatt. Vi har hatt skif­ten­de regje­rin­ger, men de har alle svik­tet på det­te området.

Con­ti­nue read­ing Nor­ge råt­ner

Print Friendly, PDF & Email

Udugelige politikere

Toget er i kri­se. Nor­ge har u‑landsstandard på jern­bane og lig­ger på bun­nen i Euro­pa, også i for­hold til inn­byg­ger­tall, når det gjel­der sat­sing på jern­bane. Like­vel viser sam­fer­del­ses­mi­nis­te­ren bare til nasjo­nal trans­port­plan, hvor man plan­leg­ger at det skal ta ti år å få dob­belt­spor fra Oslo til Ski.

I til­legg til at det sat­ses og bevil­ges for lite, sat­ses det også feil. Poli­ti­ker­ne insis­te­rer på en klatt­vis utbyg­ging hvor man all­tid må ta for­be­hold om årli­ge bevilg­nin­ger over stats­bud­sjet­tet. Det tar len­ger tid og blir dyre­re, men slikt biter åpen­bart ikke på poli­ti­ker­ne. Det er åpen­bart vik­ti­ge­re å kun­ne spil­le poli­tikk enn å få resultater.

NSB og Jern­bane­ver­ket må ta kri­tik­ken fra pub­li­kum. Men det er poli­ti­ker­ne og bare poli­ti­ker­ne som har ansva­ret for situa­sjo­nen. Det er deres for­søm­mel­ser gjen­nom man­ge år som har brakt oss dit vi er.

Con­ti­nue read­ing Udu­ge­li­ge poli­ti­ke­re

Print Friendly, PDF & Email

Norge — verdensmester i å ikke få det til?

I dag, 16. novem­ber 2009, fikk vi nok en sak om hvor håp­løst noe (ikke) fun­ge­rer i Nor­ge: Poli­ti­et bru­ker tele­faks når de skal vars­le om alvor­li­ge hen­del­ser. Begrun­nel­sen: Man har ikke fun­net et sys­tem som er bil­lig nok! Sve­ri­ge har hatt det i 30 år. Hvor mye det kos­ter ikke å kun­ne vars­le effek­tivt er åpen­bart ikke med i regne­styk­ket. Jeg her helt enig med Jon Bing som sier at det er totalt utda­tert, og Øyvind Sol­stadNRK Beta som sier at det­te tyder på liten fan­ta­si eller man­gel på kunn­skap.

Had­de det bare vært et enkelt­stå­en­de til­fel­le. Men det er det ikke. Tid­li­ge­re i år kun­ne vi lese om at pro­sjek­tet med nytt nød­nett kan hava­re­re. Poli­ti, brann­ve­sen og red­nings­tje­nes­te sli­ter med gam­melt nett.

Ett fel­les nød­num­mer? Ikke i Nor­ge. Nor­ge er 12 år for­sin­ket i pla­ne­ne om å anskaf­fe nye red­nings­he­li­kopt­re, slik at de vi nå har må fly til de er 50 år gam­le. Man skal “kva­li­tets­sik­re” pro­ses­sen, og er åpen­bart mind­re inter­es­sert i å kva­li­tets­sik­re resul­ta­tet. Kan­skje kva­li­tets­sik­rer man fort­satt poli­ti­ets telefaks?

Oslo skul­le hatt et nytt bil­lett­sys­tem for kol­lek­tiv­trans­port i 2005, Flexus. Nå har man omsi­der begynt en inn­fø­ring av sys­te­met, 4–5 år og en god del 100 mil­lio­ner etter pla­nen. Hva som har gått galt, vet jeg ikke. Men and­re ste­der har hatt sli­ke sys­te­mer i åre­vis. Hvis det er vans­ke­li­ge­re å få et bil­lett­sys­tem til å fun­ge­re i Oslo enn det er i Lon­don eller Paris, da må ha laget et gans­ke håp­løst trans­port­sys­tem i utgangspunktet.

Når det gjel­der jern­bane er Nor­ge et u‑land, om  man skal tro kon­sern­di­rek­tør for NSB per­son­tog, Stein Nil­sen. Det er ingen grunn til ikke å være enig. Man kan meg god grunn si at Nor­ge i alt for stor grad har prio­ri­tert vei foran jern­bane. Men da bur­de vi i det mins­te hatt gode vei­er. Det har vi ikke.

Nor­ge bru­ker mest i ver­den på sko­le. Ingen har fær­re ele­ver pr lærer. Like­vel sco­rer vi dår­lig. Til­sva­ren­de er Nor­ge på and­re plass i utgif­ter til helse­ve­se­net, sam­men med Sveits. Vi bur­de hatt ver­dens bes­te sko­le og helse­ve­sen. Hvis vi ikke har det så er ikke pro­ble­met man­gel på res­sur­ser, men hvor­dan vi utnyt­ter ressursene.

Lis­ten kun­ne vært gjort mye len­ger. Men jeg skal stop­pe her. Det vi så alt for ofte ser at Nor­ge bru­ker mas­se res­sur­ser uten å få resul­ta­ter. Vi må være noe nær ver­dens­mest­re i ikke å få det til.

Print Friendly, PDF & Email

Er “godt nok” godt nok?

I går sto tog­tra­fik­ken på hele Øst­lan­det. En brann på Oslo S var nok til å slå ut tra­fikk­sen­tra­len, og der­med sto det hele. I til­legg til tog var Oslo Politi­kam­msom en insti­tu­sjon av gans­ke man­ge, uten tele­fon og inter­nett­for­bin­del­se. Det har også kom­met fram at vår anti-ter­ror­sen­tral ble ram­met. Man kan nep­pe kland­re Jern­bane­ver­ket eller NSB for selve bran­nen. Men sik­ker­het er ikke bare et spørs­mål om å hind­re at hen­del­ser inn­tref­fer. Det er også et spørs­mål om å hind­re at sli­ke uhell ikke får alt for sto­re kon­se­kven­ser. Det har Jern­bane­ver­ket, NSB og and­re eta­ter et ansvar for, og der har det svik­tet. Man skal ha bered­skap i for­hold til kon­se­kven­ser av brann i nøk­kel­in­stal­la­sjo­ner, og den kan ikke ha vært god nok. Det må være reserve­løs­nin­ger som gjør det mulig å diri­ge­re tra­fik­ken fra et annet sted og å rute tele­kom­mu­ni­ka­sjon and­re vei­er. Kan­skje er det for mye å kre­ve at all tra­fikk skul­le kun­ne gå som nor­malt, men det er ikke aksep­ta­belt at alt blir slått ut.

Man har vel reg­net med at det skal gå bra, og ikke vil­let ta kost­na­de­ne med å leg­ge inn en mar­gin for det ufor­ut­set­te, men ikke upåregnelige.

Omtrent sam­ti­dig har vi fått høre at den hvi­te mar­mo­ren på det nye opera­byg­get er i ferd med å bli gul. Det var mye dis­ku­sjon om valg av stein til ope­ra­en. Den had­de en del nasjo­na­lis­tis­ke over­to­ner. Noen men­te at et norsk sig­nal­bygg bør ha nors­ke mate­ria­ler. Det spørs­må­let skal jeg la lig­ge. Men at mar­mor er et pro­ble­ma­tisk bygge­ma­te­ria­le er vel­kjent. Jeg var skep­tisk til val­get av mar­mor. Jeg er ingen stein­spe­sia­list. Men jeg har sett Fin­lan­dia­hu­set i Hel­sin­ki, og det har blitt kjent at man har pro­ble­mer med stei­nen man­ge and­re ste­der også. Man­ge med mer inn­sikt i det­te enn meg men­te at vi vil­le kun­ne få pro­ble­mer i Oslo også. Men Stat­bygg hør­te på and­re eks­per­ter og over­hør­te kri­ti­ker­ne. Nå har det kom­met fram av pris var vik­ti­ge­re enn kva­li­tet da man valg­te stein. Og nå beta­ler man pri­sen for den lave prisen.

Går vi noen måne­der til­ba­ke i tid ras­te det stein i Hane­kleiv­tun­ne­len i Vest­fold. Å gjø­re arbei­det ordent­lig var for dyrt. Så man valg­te noe som skul­le være godt nok, men så var det ikke det like­vel. Det var dår­lig arbeid. Igjen synes pris å vært vik­ti­ge­re enn kvalitet.

For meg spø­ker en fjer­de sak i bak­ho­det: Flyt­ting av viking­ski­pe­ne fra Bygd­øy til Gam­le­byen. Jeg har ingen pro­ble­mer med å se at viking­ski­pe­ne vil være “juve­len i kro­nen” i et nytt mid­del­al­der­mu­se­um. Men inn­sikts­ful­le per­soner sier at ski­pe­ne ikke vil tåle trans­por­ten, og til­be­hø­ret er langt skjø­re­re enn selve ski­pe­ne. Kri­ti­ker­ne blir skvi­set ut, ledel­sen inn­hen­ter utta­lel­ser fra eks­per­ti­se som mener at trans­por­ten skal gå bra og uni­ver­si­tets­sty­ret ved­tar at viking­ski­pe­ne skal flyt­tes. Kan­skje går det bra. Men skal vi nok en gang ta sjan­sen på at den inn­lei­de eks­per­ti­sen har rett og at kri­ti­kern tar feil?

Skul­le viking­ski­pe­ne bli alvor­lig ska­det under trans­por­ten vil det være en nasjo­nal kata­stro­fe av helt and­re dimen­sjo­ner enn mis­far­get mar­mor eller en dag med tra­fikkaos. Øde­leg­ges viking­ski­pe­ne vil de være tapt for all­tid. Vi skal lyt­te til skep­ti­ker­ne. “Godt nok” er ikke godt nok.

Print Friendly, PDF & Email