Category Archives: Uncategorized

Vi trenger et ordentlig annenhåndsmarked for billetter

I Nor­ge er det

for­budt å sel­ge bil­let­ter til kul­tur- og idretts­ar­ran­ge­men­ter til en høy­ere pris enn den som er påført bil­let­ten fra arran­gø­rens side, eller som bil­let­ten førs­te gang ble solgt for

Det­te føl­ger av Lov om for­bud mot pris­på­slag ved videre­salg av bil­let­ter til kul­tur- og idretts­ar­ran­ge­men­ter. Jeg har “all­tid” ment at det­te er menings­løst. Vi ser nå en kon­se­kvens av det­te: Folk som vil ha bil­let­ter bli svind­let.

Det grunn­leg­gen­de i all han­del er at man kjø­per noe for en pris, og sel­ger det vide­re for en høy­ere pris. Noen gan­ger leg­ges et begren­set gode ut for salg: Bil­let­ter til popu­læ­re arran­ge­men­ter. Aksjer som noen tror kom­mer til å sti­ge i ver­di. Attrak­ti­ve viner på Vin­mono­po­let, osv. Noen stil­ler seg tid­lig i kø, kan­skje over­nat­ter de i køen, for å få kjøpt. De fles­te for å kjø­pe til seg selv, and­re for å sik­re seg noe å sel­ge vide­re, med håp om fortjeneste.

Jeg kla­rer ikke se at det skal være noe mer umo­ralsk å videre­sel­ge bil­let­ter med for­tje­nes­te enn det er å sel­ge annet med for­tje­nes­te. Selv har jeg en gang kjøpt kon­sert­bil­let­ter til en Bruce Spring­steen-kon­sert gjen­nom et sel­skap som kjøp­te opp og videre­solg­te bil­let­ter. Det var før det ble ulov­lig i Nor­ge. Jeg fikk bil­let­te­ne til avtalt pris. Men jeg fikk inn­trykk av at de solg­te short, alt­så at de solg­te bil­let­ter de ikke had­de, men som de reg­net med å få tak i.

Jeg stil­ler meg ikke i kø gry­tid­lig om mor­ge­nen eller hele nat­ten for å å bil­let­ter. Å kom­me gjen­nom på nett eller på tele­fon når sal­get star­ter, er et lot­te­ri. Dess­uten leg­ges bil­let­ter ofte ut til salg så tid­lig at det er vans­ke­lig å plan­leg­ge. Er jeg hjem­me på kon­sert­tids­punk­tet? Noen gan­ger har jeg kjøpt bil­let­ter som jeg av uli­ke grun­ner ikke har fått benyt­tet. And­re gan­ger har jeg opp­da­get at jeg kan gå på noe jeg ikke har kjøpt bil­let­ter til, og vil gjer­ne ha tak i billetter.

Hvis jeg sit­ter med bil­lett jeg ikke får benyt­tet, til et utsolgt arran­ge­ment, da vil jeg gjer­ne kun­ne sel­ge den vide­re. Jeg er ikke opp­tatt av å sel­ge den med for­tje­nes­te. Men noen gan­ger had­de det også vært OK. Først og fremst synes jeg det er dumt at bil­let­ter blir ube­nyt­tet når det er man­ge som gjer­ne vil dit, og som ikke får tak i bil­let­ter. Sel­ger jeg sli­ke bil­let­ter, da sel­ger jeg dem gjer­ne til påly­den­de. Noen gan­ger gir jeg dem bort. Men i de fles­te til­fel­le­ne blir de bare ubrukt.

Svært man­ge som har sett musi­cals eller and­re show i Lon­don eller New York, har kjøpt bil­let­ter på “svarte­børs”. Det har jeg også gjort.  Alle bil­let­t­agen­te­ne som kan til­by bil­let­ter til dagens eller mor­gen­da­gens fore­stil­ling av et popu­lært show, sel­ger dem til en høy­ere pris enn påly­den­de. Jeg plan­leg­ger van­lig­vis ikke mine rei­ser så lang tid i for­vei­en at jeg kan kjø­pe bil­let­ter når de leg­ges ut for salg, så det­te er i prak­sis enes­te muligheten.

Vi tren­ger et orga­ni­sert annen­hånds­mar­ked, gjer­ne dre­vet av Bil­let­ser­vice eller and­re bil­lett­sel­ska­per, hvor man kan leg­ge ut bil­let­ter for salg, og even­tu­elt kjø­pe bil­let­ter til utsolg­te arran­ge­men­ter. Man vil da også kun­ne få en mer rik­tig pri­sing. Da bør man kun­ne være sik­ret at bil­let­ter som leg­ges ut for salg fak­tisk fin­nes og blir levert, og man kan ha sik­ker betaling.

Poli­ti­et prio­ri­te­rer ikke “små­kri­mi­na­li­tet”, hel­ler ikke når den er sys­te­ma­tisk og gjen­ta­gen­de, med rela­tivt små sum­mer i hvert enkelt til­fel­le. Der­for kan svind­le­re peke nese og si “catch me if you can”, og de kan fort­set­te sin virk­som­het med poli­ti­ets still­tien­de aksept.

Dagens for­bud mot slikt annen­hånds­salg av bil­let­ter bidrar bare til å gjø­re et “sva­ret­børs­mar­ked” enda svartere.

Print Friendly, PDF & Email

Plan og bygningsetaten “glemmer” syklister — igjen. Nå: Kirkegata

Vi begyn­ner å bli vant til det. Plan- og byg­nings­eta­ten vil ikke ha syk­lis­ter i byen, og gjør sitt bes­te for at folk skal for­tren­ge dem og for å skvi­se oss ut av byen. I de fles­te av sine doku­men­ter “glem­mer” de syk­lis­ter. Vi må skri­ve “glem­mer” i anfør­sels­tegn. Så dår­lig hukom­mel­se kan de ikke ha, hel­ler ikke i Plan- og byg­nings­eta­ten. Det er så kon­se­kvent, at det må være et bevisst valg om at syk­lis­ter skal ties ihjel. Jeg kom­mer til­ba­ke med mer om det­te ved en sene­re anledning.

I en ny utga­ve av Plan- og byg­ningeta­tens syk­kel­frie net­tids­skrift “Bypla­nOslo” står det en artik­kel om  “Mer byliv”. Som van­lig når det kom­mer noe slikt fra Plan- og byg­nings­eta­ten, så er ikke orde­ne ‘syk­kel’, ‘syk­list’ eller ‘syk­ling’ nevnt en enes­te gang.

Con­ti­nue read­ing Plan og byg­nings­eta­ten “glem­mer” syk­lis­ter — igjen. Nå: Kirke­gata

Print Friendly, PDF & Email

Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Hovin­byen er beteg­nel­sen på den nes­te sto­re utbyg­gings­om­rå­det for boli­ger i Oslo. Her skal det etter pla­nen bli mel­lom 27.000 og 30.000 boli­ger. Det bor i Nor­ge 2,2 i snitt per­soner pr hus­stand, litt fær­re i Oslo, som til­si­er 50.000 — 65.000 inn­byg­ge­re. Det til­sva­rer en rela­tivt stor by etter norsk måle­stokk. Dram­men had­de til til­sam­men­lig­ning 65 473 inn­byg­ge­re ved sis­te årskifte.

Det områ­det som en innen­for den røde­bru­ne stre­ken på kar­tet, utgjør Hovinbyen.

HovinbyenDet er mye godt å si om det pro­sjek­tet. Det er sen­trums­nært, nær­mest en utvi­del­se av sen­trum. Og det byg­ges rundt kol­lek­tiv­knute­punk­ter. Men noe vik­tig mang­ler av det man ven­ter å fin­ne i pla­ner for nye bolig­om­rå­der i 2014: Hvor­dan syk­ler man dit?

Con­ti­nue read­ing Hvor­dan skal man syk­le til Hovin­byen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Print Friendly, PDF & Email

Referanser til medieklipp er flyttet

Sek­sjo­ne­ne med refe­ran­ser til medie­klipp ble kort­li­ve­de. Det ble for mye som nep­pe had­de sær­lig inter­es­se for and­re enn meg selv. Så nå er det­te flyt­tet til medieklipp.torvund.net, om noen skul­le være interessert.

Jeg synes også at podcas­te­ne tar opp litt for mye plass på blog­gen. Av hen­syn til de som abon­ne­rer på seri­en om penge­kravs­rett kom­mer jeg like­ve­vel til å full­fø­re den­ne i det­te for­ma­tet. Men frem­ti­di­ge podcasts vil bli pub­li­sert med and­re verk­tøy enn PodPress, og vil ikke bli en del av den­ne bloggen.

Print Friendly, PDF & Email

Dagens uttalelse

På NRKs nyhets­sen­ding i dag kl. 21 kom gene­ral­sek­re­tær Per Mor­ten Hoff i IKT-Nor­ge med føl­gen­de kom­men­tar til et for­slag om at inter­nett­le­ve­ran­dø­rer skal sper­re inter­nettil­gan­gen til folk som bru­ker inter­nett til mis­bruk av barn:

Vi øns­ker ikke å leke poli­ti, det er det fak­tisk poli­ti­et som skal gjøre.”

Jeg trod­de ikke at poli­ti­et skal leke politi …

Print Friendly, PDF & Email

Først nå våkner denne bloggen til liv

Det er åpen­bart noen som føl­ger godt med i nye blog­si­der og druk­ner dem i spam. Så jeg måt­te set­te opp spam­fil­ter og fjer­ne all spam før jeg tok den i bruk. Og som med alt annet som man må fin­ne ut av, så håper man å få litt bed­re tid en annen dag …

Nå er spam­fil­ter på plass, så da vil jeg nok også blog­ge litt mer.

Print Friendly, PDF & Email

Velkommen

Jeg er i ferd med å instal­le­re en ny Word­Press basert blogg på det­te nett­ste­det. Det­te er fore­lø­pig førs­te inn­legg — og det er ikke akku­rat spen­nen­de. Men det kom­mer nok mer.

Print Friendly, PDF & Email