Category Archives: Kjøpsrett

Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser. Innledning 2020

Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser

En utredning fra 2003

I 2003 utredet jeg, på oppdrag fra Justisdepartementet, spørsmålet om hvorvidt forbrukerkjøpsloven kunne og burde gis anvendelse på digitale ytelser. Min konklusjon den gangen var at den både kunne og burde gis anvendelse på dette. Om min hukommelse stemmer, startet jeg med en tanke om at regler utviklet for kjøp av ting, ikke kunne overføres til digitale ytelser. Men under arbeidet så jeg at dette ikke burde være noe stort problem.

Justisdepartementet var imidlertid av en annen oppfatning, og fremmet ikke forslag om at slike ytelser skulle omfattes. Jeg har fått noen spørsmål etter den utredningen. Det kan synes som om den er fjernet fra Justisdepartementets nettsider. I alle fall finner jeg den ikke lenger der. Jeg velger derfor å legge den ut her.

Det at den ikke lenger er tilgjengelig på Justisdepartementets nettsider er også en påminnelse til med selv (og andre) om alltid å laste ned dokumenter som kan være interessante. Jeg har flere ganger brent meg på at dokumenter ikke lenger er tilgjengelig når jeg prøver å finne dem igjen — noe jeg mener er dårlig informasjonspraksis fra offentlige myndigheter.

Continue reading Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser. Innledning 2020

Kjøpslovgivning og digitale ytelser

Bilde på toppen: Garfield Anderssen CC by 2.0.

I Dagsnytt i dag morges kunne vi høre at forbrukerne ikke har noen rettigheter når de kjøper digitale ytelser. Det er en “sannhet” med betydelige modifikasjoner. Men særregler til beskyttelse av forbrukere, gjelder ikke på dette området. Så forbrukeren er dårligere stilt enn når man kjøper fysiske varer. Forbrukerrådet mener at forbrukerkjøpsloven også bør gjelde ved digitale ytelser.

I 2003/2004 (fer­dig januar 2004) skrev jeg en utred­ning for Jus­tis­de­par­te­men­tet om For­bru­ker­kjøps­lo­vens anven­delse ved leve­ring av digi­tale ytel­ser. Min kon­klu­sjon var at for­bru­ker­kjøps­lo­ven burde gjelde også for digi­tale ytel­ser som las­tes ned, så langt loven pas­ser. Det var ikke store end­rin­gene som måtte gjø­res. Men Justisdepartementet ville ikke la loven omfatte digitale ytelser.

Departementet valgte å vente på EU, kunne vi høre i dag. Det er vanskelig ikke å tenke litt skjevt på alt snakket om “sjølråderett” når man sitter passiv og venter på at noe skal komme fra organer hvor Norge verken har forslags- eller stemmerett. Men her er det ikke noe som hindrer Norge i å handle på egenhånd. Kanskje kan man påvirke EU ved å sette et eksempel. Det har faktisk skjedd før.

EU har signalisert at man ønsker å gå i denne retningen, uten at så mye ser ut til å ha skjedd. 5. mai 2009 pre­sen­terte EU-kommisjonærene Reding og Kuneva en 8-punkts “Digi­tal Agenda” for Con­su­mer Rights Tomor­row. I punkt 4 står det:

4. Exten­ding the prin­cip­les of con­su­mer pro­tec­tion rules to cover licen­sing agreements of pro­ducts like soft­ware down­loa­ded for virus pro­tec­tion, games or other licensed con­tent. Licen­sing should gua­rantee con­su­mers the same basic rights as when they purchase a good: the right to get a pro­duct that works with fair com­mer­cial conditions. ”

De digitale markedene har utviklet seg mye siden 2003/2004, så valg av løsninger må man nok se på en gang til. Men jeg holder fast ved min hovedkonklusjon fra 2004: Forbrukerkjøpsloven bør endres, slik at den også omfatter digitale ytelser.

Tilbake til universitetet

WIMG_1146_DxODet har vært morsomt å være advokat, og det har vært godt å gjøre noe annet enn det jeg hadde gjort i mange år. Men jeg fikk sist sommer en ganske kraftig påminnelse om at når man må innrømme, om enn noe motvillig, at man begynner å nærme seg 60, da er det ikke tiden for å forlate en fast og trygg jobb, for å bli selvstendig næringsdrivende.

Etter å ha tenkt litt, ble min konklusjon at jeg ville vende tilbake til universitetet. Når jeg først i realiteten hadde bestemt meg, flyttet jeg mentalt ganske raskt til universitetet. Jeg liker å se og bevege meg fremover. Hvilke prosjekter skal jeg nå gå i gang med? Da var det liten grunn til å drøye det lenger enn nødvendig. Heldigvis ble jeg møtt med velvilje både på Det juridiske fakultet og hos Bing Hodneland. Derfor vender jeg allerede nå tilbake til Universitetet.

Rådgivningsvirksomhet, tvisteløsning, kurs m.m.

Den danske tegneren Robert Storm Pettersen, kjent som Storm P, lar i en av sine tegninger en av sine gamle gubber si omtrent dette. “En akademiker, det er en som må lese seg til det andre vet”. Jeg synes det er meget godt sagt, og jeg vet noen akademikere som kan passe til den beskrivelsen. Jeg ønsker ikke å være en av dem.

Continue reading Tilbake til universitetet

Forbrukerkjøp og digitale ytelser – hva var det jeg sa …

Tirsdag 5. mai 2009 presenterte EU-kommisærene Reding og Kuneva en 8-punkts “Digital Agenda” for Consumer Rights Tomorrow. I punkt 4 står det:

“4. Extending the principles of consumer protection rules to cover licensing agreements of products like software downloaded for virus protection, games or other licensed content. Licensing should guarantee consumers the same basic rights as when they purchase a good: the right to get a product that works with fair commercial conditions. “

Man blir fristet til å si hva var det jeg sa? og velkommen etter. I 2003/2004 (ferdig januar 2004) skrev jeg en utredning for Justisdepartementet om Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser. Min konklusjon var at forbrukerkjøpsloven burde gjelde også for digitale ytelser som lastes ned, så langt loven passer. Det er ikke store endringene som må gjøres. Til de som er så veldig hengt opp i juridisk presisjon når det er snakk om nettkopiering og tyveri, så kan jeg nevne at nedlasting ikke er _kjøp_, og derfor ikke omfattes av kjøpslovene. Så om du laster ned en fil (mot betaling) som viser seg å være beheftet med en feil, f.eks. et program som ikke virker som det skal, så har du som forbruker ikke de samme rettighetene som du ville hatt om du hadde kjøpt det samme programmet på CD eller DVD.

Men Justisdepartementet konkluderte med at de ikke ville foreslå en slik endring av forbrukerkjøpsloven. Så forskjellsbehandlingen mellom de to leveringsformer er der fortsatt.

Hvis Justisdepartementet hadde fremmet dette og det hadde blitt vedtatt i  2007 (eller tidligere), da kunne Norge ha fremstått som et foregangsland på dette området. Nå kommer vel Norge igjen diltende etter når man ser hva de andre bestemmer seg for i Brussel.

Det er kanskje på tide at Justisdepartementet henter denne saken opp fra skuffen?

Mine podcast-serier er flyttet

Jeg har valgt å flytte mine tre podcast-serier, Innledning til rettsstudiet, Innledning til kjøpsrett og Pengekravsrett. En grunn er at serien om pengekravsrett i det siste har fylt opp for mye av bloggen. Jeg har valgt å dele hver enkelt “forelesning” opp i flere deler slik at det skal være lettere å eventuelt høre på deler av disse flere ganger. Når PodPress, som jeg har brukt, i praksis forutsetter et blogginnlegg for hver “episode” ble det mange innlegg uten annet innhold enn å formidle en podcast. Det er også slik at PodPress fungerer greit så lenge man har én serie podcasts, men ikke hvis man har flere.

Nå har jeg valgt å gå over til å bruke podcastfunkjonen i Steinberg WaveLab Studio 6, for de som måtte være interessert i det tekniske. Hovedokumentet for hver serie er nå lagret som et xml-dokument under http://podcast.torvund.net. Jeg har også registrert de tre seriene i iTunes Store, slik at det er lettere for iTunes brukere å abonnere.

Her er detaljer for hvordan man kan abonnere på de tre seriene:

Introduksjon til rettsstudiet:

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/innforing.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/innforing.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Innledning til kjøpsretten

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Pengkravsrett

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Litt om iTunes-oppsett m.m.

Jeg setter pris på tilbakemeldinger, både ris, ros og feilmeldinger. Selv om jeg sjekker at ting virker, så kan det godt være feil jeg av ulike grunner ikke oppdager. Hvis du gir meg tilbakemelding så hjelper du også dine medstudenter. Det er sikkert andre også som har det samme problemet. Det beste er om du skriver en kommentar til det aktuelle innlegget på denne bloggen, så ser andre også hvilke spørsmål noen tar opp.

Noen har hatt problemer med at de bare har fått et begrenset antall “episoder”. Her har jeg endret på noe i oppsettet som gjør at dette forhåpentligvis er i orden nå.

Andre har hatt problemer med at de bare får den siste delen. Siden jeg nå deler  en forelesning i flere filer, betyr de at de bare får avslutningen. Og det er jo litt dumt.

Hvis du bruker iTunes må du passe på at du har satt den opp som følger:

Velg menyen Rediger, og fra denne menyen velger du Innstillinger. Du får da opp en side med flere faner. Velg Podcaster. Her finner du bl.a. et punkt som heter  Når nye episoder er tilgjengelige. Her velger du Last ned alle, og du vil få alle som er tilgjengelig (og som du ikke har lastet ned tidligere).

Forbrukerombudet tapte for Ryanair

I følge Aftenposten 19.02.08 har Ryanair vunnet over Forbrukerombudet i Borgarting lagmannsrett. For egen del kan jeg legg til et heldigvis.

Hvis jeg har oppfattet saken riktig (og i så fall er den ikke helt korrekt gjengitt i Aftenposten), så dreier det seg om gebyr ved refundering av betalte avgifter når en flybillett ikke benyttes. Det er vanlig ved billige flybilletter at de ikke refunderes om de ikke benyttes, og dette gjelder også for Ryanair. Men selskapet betaler bare flyplassavgift m.m. for passasjerer som faktisk flyr. Så hvis en billett ikke blir benyttet, da betaler ikke Ryanair avgifter, selv om avgiftsbeløpet er krevd inn fra kunden.Det ville ikke vært rimelig om et flyselskap bare kunne stikke slike avgiftspenger i egen lomme. Kunden har betalt en avgift i tillegg til billettprisen, og flyselskapet har krevd inn avgiften på vegne av andre. Så langt har jeg ingen problemer med å være enig med Forbrukerombudet. Etter det jeg forstår er dette også akseptert av Ryanair. Men jeg undrer med over at Forbrukerombudets realitetssans til tider glipper helt i slike saker. For i følge Forbrukerombudet skal ikke flyselskapene få lov til å kreve dekning for kostnadene ved å refundere beløpet. Tvisten har – i følge Aftenposten – stått om et gebyr på 80 kr, et beløp som verken er urealistisk eller høyt i forhold til å refundere beløpet.

Forbrukere skal ha sine rettgiheter, også overfor flyselskaper. Og Ryanair er neppe den beste i klassen her. Men også forbrukere må akseptere at de selv må dekke kostnadene de selv påfører andre. Den som avbestiller må f.eks. finne seg i å betale et rimelig avbestillingsgebyr for å dekke trasaksjonskostnadene. Dette burde selv Forbrukerombudet forstå og akseptere.

Kjøpsrett – del 6: Rett til å fastholde kjøpet

Del 6 i min serie med innledning til kjøpsretten, om retten til å fastholde kjøpet.

Siden det var en feil i den filen som først ble lagt ut, kommer den her på nytt (selv om feilen også er rettet i den opprinnelige postingen).

Abonnement på tjenesten

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.