Category Archives: Undervisning

Ytringsfrihet og medieregulering. Flere videoforelesninger

Nå har jeg lagt ut fire fore­les­nin­ger om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Tema­ene for dis­se fore­les­nin­ge­ne er:

Det­te avslut­ter det jeg vil kal­le den ordi­næ­re delen av den­ne fore­les­nings­se­ri­en. Jeg har lovet stu­den­te­ne som skal opp til eksa­men i faget RINF 1100 en repe­ti­sjons­fore­les­ning, som i prak­sis anta­ge­lig­vis kom­mer til å bli to fore­les­nin­ger. Men jeg kom­mer til å gjø­re også dis­se til­gjen­ge­lig her. Dis­se tar jeg sik­te på å gjø­re til­gjen­ge­lig gans­ke kort tid etter påske. 

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repe­ti­sjons­fore­les­nin­ger som er en hur­tig­gjen­nom­gang av de tema­ene som har vært gjen­nom­gått i fore­les­nin­ge­ne. Den  er først og fremst laget for stu­den­ter som skal opp til eksa­men i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger

Print Friendly, PDF & Email

Flere videoforelesninger. Provokasjon, ansattes ytringsfrihet, informasjonsfrihet mm.

Den­ne ons­da­gen leg­ger jeg ut fire nye fore­les­nin­ger, om 

Det­te er de sis­te fore­les­nin­ge­ne om det som direk­te gjel­der ytrings­fri­het og ikke minst begrens­nin­ger i ytrings­fri­he­ten. De gjen­væ­ren­de fore­les­nin­ger vil være om medi­e­re­gu­le­ring, Man kan si at medi­e­re­gu­le­ring også for det mes­te vil være regu­le­ring av ytringsfrihet. 

I saker har de som har kom­met med ytri­in­ge­ne vist til at de bare har svart på spørs­mål, even­tu­elt at det har vært svar på en pro­vo­ka­sjon. Pres­sen gjen­gir ofte ytrin­ger som etter sitt inn­hold er ulov­li­ge, uten at de har blit til­talt for med­virk­ning. Pres­sen har et refe­rat­pri­vi­le­gi­um. Den tred­je av dagens fore­les­nin­ger hand­ler om ansat­tes ytri­ings­fri­het, og den sis­te er om infor­ma­sjons­fri­het: Ret­ten til å mot­ta og ha informasjon

Det vil kom­me noen fore­les­nin­ger om medi­e­re­gu­le­ring, som avslut­ter den­ne seri­en. Jeg kom­mer også til å lage en eller to repe­ti­sjons­fore­les­nin­ger, som jeg først og fremst lager for stu­den­ter som skal ta eksa­men i faget RINF 1100. 

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repe­ti­sjons­fore­les­nin­ger som er en hur­tig­gjen­nom­gang av de tema­ene som har vært gjen­nom­gått i fore­les­nin­ge­ne. Den  er først og fremst laget for stu­den­ter som skal opp til eksa­men i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger

Print Friendly, PDF & Email

Ytringsfrihet og medieregulering. Nye videoforelesninger

Så er det igjen ons­dag, og det er tid for å leg­ge ut en ny blokk med fore­les­nin­ger. De tema­er som tas opp i dis­se fore­les­nin­ge­ne er

Vi begyn­ner nå å nær­me oss slut­ten av den delen som hand­ler om ytrings­fri­he­tens grenser. 

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Nye video­fore­les­nin­ger

Print Friendly, PDF & Email

Hjemmelagde forelesningsvideoer. Noen erfaringer og tips

I dis­se koro­na­ti­der har vi blitt hen­vist til å gjen­nom­føre under­vis­nin­gen digi­talt. Våre audi­to­ri­er, i alle fall våre nyere auti­d­o­ri­er, er utstyrt med video­ka­me­ra­er. Vi har, i alle fall i peri­oder, kun­net gå i et tomt audi­to­ri­um og fore­le­se for vidoe­ka­me­ra­et. Det har jeg ikke for­søkt. Jeg har opp­tak fra noen fore­les­nin­ger jeg har holdt for stu­den­ter. De synes jeg fun­ge­rer dår­lig som opp­tak. Det­te er et eksem­pel på et slikt opp­tak, som jeg litt mot­vil­lig tar med. For i den for­men blir det ikke god undervisning.

De kan være greie nok til repe­ti­sjon, og som en nød­løs­ning hvis man ikke har kun­net være til ste­de. Men i alle fall jeg hen­ven­der meg ikke til vidoe­ka­me­ra­et når jeg fore­le­ser. Jeg tryk­ker “record”, og prø­ver å hol­de meg på den områ­det som kame­ra­et fan­ger inn. Jeg fore­le­ser for stu­den­te­ne i audi­to­ri­et, ikke for kameraet. 

Con­ti­nue read­ing Hjem­me­lag­de fore­les­nings­vi­deo­er. Noen erfa­rin­ger og tips

Print Friendly, PDF & Email

Ytringsfrihet og medieregulering. Fem nye forelesninger med hovedtema vern om privatliv

Jeg rakk ikke helt den dead line jeg har gitt meg selv med alle de fore­les­nin­ge­ne jeg had­de pla­ner om å slip­pe i dag. I dag er det fem fore­les­nin­ger med et slags hoved­tema om vern av pri­vat­liv. Det er blant annet en fore­les­ning om det tema­et som har blus­set opp med for­ny­et aktua­li­tet i kjøl­van­net av debat­ten rundt Mar­te Michelets bok “Hva viss­te hjem­me­fron­ten”: Vern for avdøde per­soners minne.

Dagens tema­er er:

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Fem nye fore­les­nin­ger med hoved­tema vern om pri­vat­liv

Print Friendly, PDF & Email

Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Ny ons­dag, og jeg har igjen lagt ut noen fore­les­nin­ger i seri­en om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Den­ne gan­gen er det tre fore­les­nin­ger om ære­kren­kel­ser. Det­te er et tema som det kun­ne ha vært skre­vet en egen bok og vært holdt en lang fore­les­nings­se­rie om, men her hol­der jeg meg innen­for ram­men av faget RINF 1100, hvor ære­kren­kel­ser er en av man­ge begrens­nin­ger i ytringsfriheten.

Den førs­te fore­les­nin­gen er om hvil­ke ytrin­ger som kan være kren­ken­de, og den and­re om når i utgangs­punk­tet kren­ken­de ytrin­ger ikke pådrar ansvar. Den tred­je er en menings­yt­ring om hvor­vidt det var rik­tig å avkri­mi­na­li­se­re ærekrenkelser.

Con­ti­nue read­ing Nye video­fore­les­nin­g­rer om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring: Ære­kren­kel­ser

Print Friendly, PDF & Email

Nye videoforelesninger om hatefulle og diskriminerende ytringer: Rasisme, seksuell legning mm. Samt blasfemi

Det har igjen blitt ons­dag, dagen da jeg under nor­ma­le omsten­dig­he­ter skul­le ha fore­lest om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Men i dis­se koro­na­ti­der er det så mye som ikke er nor­malt, så fore­les­nin­ge­ne er digi­ta­le. Og jeg vel­ger å gjø­re fore­les­nin­ge­ne til­gjen­ge­lig for alle som måt­te være inter­es­sert i emnet, ikke bare for stu­den­ter som er regist­rert på faget.

De fore­les­nin­ge­ne jeg leg­ger ut den­ne gan­gen er om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger. Det avslut­tes med en fore­les­ning om blas­fe­mis­ke ytringer.

Con­ti­nue read­ing Nye video­fore­les­nin­ger om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger: Rasis­me, sek­su­ell leg­ning mm. Samt blas­fe­mi

Print Friendly, PDF & Email

Ytringsfrihetens grenser — innledning. Videoforelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Det er en ny ons­dag, og tid for å pub­li­se­re fle­re fore­les­nin­ger i den­ne seri­en med video­fore­les­ni­ger om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Vi begyn­ner nå på hoved­de­len om ytrings­fri­he­tens gren­ser. Det­te er inn­le­den­de fore­les­nin­ger, og det er en inn­led­nings­fore­les­ning om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger. Først nes­te uke begyn­ner vi å gra­ve oss ned i spørsmålene.

Tema­er for de fore­les­nin­ge­ne som leg­ges ut i den­ne omgang er

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­he­tens gren­ser — inn­led­ning. Video­fore­les­nin­ger om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring

Print Friendly, PDF & Email

Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet

Etter den time­pla­nen som ble satt opp før lan­det igjen steng­te ned, skul­le jeg ha holdt mine fore­les­nin­ger ons­da­ger 1015–1200. Nå som alle fore­les­nin­ger skal for­mid­les digi­talt er min ambi­sjon å pub­li­se­re fore­les­nin­ger omtrent på det­te tids­punk­tet. Bare for å ha sagt det også: Jeg er ikke digi­tal og snak­ker ikke digi­talt, selv om mine fore­les­nin­ger for­mid­les gjen­nom digi­ta­le kanaler.

Etter en inn­le­den­de run­de, begyn­ner vi nå å nær­me oss de mer juri­dis­ke spørs­mål, som hva som er ytrings­fri­he­tens retts­li­ge grunn­lag. Men jeg er også inn­om uli­ke for­mer for ytrin­ger og at ikke alle ytrin­ger har like sterkt vern.

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­he­tens retts­li­ge grunn­lag mm. Nye video­fore­les­nin­ger om ytrings­fri­het

Print Friendly, PDF & Email

Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

Også det­te semes­te­ret vil under­vis­nin­gen ved UiO i hoved­sak være digi­tal. Jeg har begynt å pro­du­se­re og gjø­re til­gjen­ge­lig fore­les­nin­ger om Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring, for faget RINF 1100.

RINF 1100 er et fag som gir 10 stu­die­po­eng. Det ble opp­rin­ne­lig utvik­let for stu­die­pro­gram­met Digi­ta­le medi­er, et stu­die­pro­gram som ble lagt ned omtrent da det vir­ke­lig begyn­te å bli behov for det — noe som dess­ver­re skjer litt for ofte ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Det snak­kes vak­kert om tverr­fag­lig­het ved fest­li­ge anled­nin­ger. Men ingen anser tverr­fag­lig­het som en del av sin kjerne­virk­som­het, slik at når insti­tut­te­ne skal kon­so­li­de­re sin virk­som­het og spa­re pen­ger, kut­ter man det som ikke er kjerne­virk­som­he­ten. alt­så det tverr­fag­li­ge, slik at man fort­satt kan hol­de seg i sine siloer.

Under nor­ma­le for­hold er det­te en fore­les­nings­se­rie på 10*2 (forelesnings)timer. Men når vi ikke har til­gang på rom og til­pas­ning til and­re time­pla­ner som begrens­ning, vel­ger jeg å ikke hol­de meg til det for­ma­tet. Det vil bli noen kor­te­re, kan­skje også noen leng­re fore­les­nin­ger, og det vil nok bli fler enn det er i van­li­ge semestre.

Con­ti­nue read­ing Video­fore­les­nin­ger: Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring

Print Friendly, PDF & Email