Category Archives: Pengekravsrett

Det­te er under­vis­nings­ma­te­ria­le, i hoved­sak podcasts, om penge­kravs­rett. Den pri­mæ­re mål­grup­pen er stu­den­ter på tred­je avde­ling ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

Podcast — Pengekravsrett — innledning del 1

Det­te er førs­te del i en ny podcast­se­rie om penge­kravs­rett, pri­mært laget for stu­den­ter som stu­de­rer 3. avde­ling jus ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Men den er til­gjen­ge­lig for alle som måt­te være interessert.

For å abon­ne­re på seri­en, legg http://blogg.torvund.net/category/undervisning/pengekravsrett/feed inn i din RSS-leser, f.eks iTu­nes. (Selv bru­ker jeg iTu­nes for å abon­ne­re på podcasts, og synes det fun­ge­rer alde­les utmer­ket. Og det er gra­tis. Kopi­er stren­gen, gå til “Avan­sert” i iTu­nes meny­en, velg der­et­ter “Abon­ner på pos­cast” og lim inn stren­gen. Det er alt.)

Du kan fin­ne noen Power­Point pre­sen­ta­sjo­ner om enkel­te emner på:

For opp­ga­ver du kan arbei­de med, gå til føl­gen­de temaer:
Beta­lings­plikt

Print Friendly, PDF & Email

Markedspris

I dag, 21. sep­tem­ber 2007, avsa Høy­este­rett i “ple­num” (det var bare syv dom­me­re, alle and­re var inha­bi­le) dom i Tomte­feste­sa­ke­ne. Jeg har ennå ikke fin­lest de tre dom­me­ne. Men det brin­ger opp igjen et begrep som jeg ofte har stus­set ved i sli­ke saker: Markedspris.

En mar­keds­pris er den pri­sen mar­ke­det er vil­lig til å beta­le, og det for­ut­set­ter at det fak­tisk er et mar­ked for sli­ke ytel­ser. Mar­keds­pri­sen må gjel­de pris for den aku­el­le ytel­sen, og den aktu­el­le ytel­sen i tomte­feste­sa­ke­ne er en tomt som er bort­fes­tet for n år. Mar­ke­det for sli­ke tom­ter kan nep­pe sam­men­lig­nes med mar­ke­det for ube­byg­de, bygge­kla­re tom­ter. Det er ikke så inter­es­sant å kjø­pe en tomt som man selv ikk kan utnyt­te på annen måte enn å fes­te den bort i f.eks. de nes­te 46 årene.

Leg­ger man prin­sip­pet om mar­keds­pris til grunn, bur­de det være mar­ke­det for sli­ke tom­ter som man tok utgangs­punkt i. Når man i dag snak­ker om “mar­keds­pris” mener man i rea­li­te­ten pri­sen på en helt annen ytel­se enn den som er aktu­ell i saken. Og da kan det ikke være rik­tig å snak­ke om “mar­keds­pris”.

Print Friendly, PDF & Email