Category Archives: RINF 1100

Flere videoforelesninger. Provokasjon, ansattes ytringsfrihet, informasjonsfrihet mm.

Den­ne ons­da­gen leg­ger jeg ut fire nye fore­les­nin­ger, om 

Det­te er de sis­te fore­les­nin­ge­ne om det som direk­te gjel­der ytrings­fri­het og ikke minst begrens­nin­ger i ytrings­fri­he­ten. De gjen­væ­ren­de fore­les­nin­ger vil være om medi­e­re­gu­le­ring, Man kan si at medi­e­re­gu­le­ring også for det mes­te vil være regu­le­ring av ytringsfrihet. 

I saker har de som har kom­met med ytri­in­ge­ne vist til at de bare har svart på spørs­mål, even­tu­elt at det har vært svar på en pro­vo­ka­sjon. Pres­sen gjen­gir ofte ytrin­ger som etter sitt inn­hold er ulov­li­ge, uten at de har blit til­talt for med­virk­ning. Pres­sen har et refe­rat­pri­vi­le­gi­um. Den tred­je av dagens fore­les­nin­ger hand­ler om ansat­tes ytri­ings­fri­het, og den sis­te er om infor­ma­sjons­fri­het: Ret­ten til å mot­ta og ha informasjon

Det vil kom­me noen fore­les­nin­ger om medi­e­re­gu­le­ring, som avslut­ter den­ne seri­en. Jeg kom­mer også til å lage en eller to repe­ti­sjons­fore­les­nin­ger, som jeg først og fremst lager for stu­den­ter som skal ta eksa­men i faget RINF 1100. 

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repe­ti­sjons­fore­les­nin­ger som er en hur­tig­gjen­nom­gang av de tema­ene som har vært gjen­nom­gått i fore­les­nin­ge­ne. Den  er først og fremst laget for stu­den­ter som skal opp til eksa­men i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger

Print Friendly, PDF & Email

Ytringsfrihet og medieregulering. Nye videoforelesninger

Så er det igjen ons­dag, og det er tid for å leg­ge ut en ny blokk med fore­les­nin­ger. De tema­er som tas opp i dis­se fore­les­nin­ge­ne er

Vi begyn­ner nå å nær­me oss slut­ten av den delen som hand­ler om ytrings­fri­he­tens grenser. 

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Nye video­fore­les­nin­ger

Print Friendly, PDF & Email

Ytringsfrihet og medieregulering. Fem nye forelesninger med hovedtema vern om privatliv

Jeg rakk ikke helt den dead line jeg har gitt meg selv med alle de fore­les­nin­ge­ne jeg had­de pla­ner om å slip­pe i dag. I dag er det fem fore­les­nin­ger med et slags hoved­tema om vern av pri­vat­liv. Det er blant annet en fore­les­ning om det tema­et som har blus­set opp med for­ny­et aktua­li­tet i kjøl­van­net av debat­ten rundt Mar­te Michelets bok “Hva viss­te hjem­me­fron­ten”: Vern for avdøde per­soners minne.

Dagens tema­er er:

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Fem nye fore­les­nin­ger med hoved­tema vern om pri­vat­liv

Print Friendly, PDF & Email

Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Ny ons­dag, og jeg har igjen lagt ut noen fore­les­nin­ger i seri­en om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Den­ne gan­gen er det tre fore­les­nin­ger om ære­kren­kel­ser. Det­te er et tema som det kun­ne ha vært skre­vet en egen bok og vært holdt en lang fore­les­nings­se­rie om, men her hol­der jeg meg innen­for ram­men av faget RINF 1100, hvor ære­kren­kel­ser er en av man­ge begrens­nin­ger i ytringsfriheten.

Den førs­te fore­les­nin­gen er om hvil­ke ytrin­ger som kan være kren­ken­de, og den and­re om når i utgangs­punk­tet kren­ken­de ytrin­ger ikke pådrar ansvar. Den tred­je er en menings­yt­ring om hvor­vidt det var rik­tig å avkri­mi­na­li­se­re ærekrenkelser.

Con­ti­nue read­ing Nye video­fore­les­nin­g­rer om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring: Ære­kren­kel­ser

Print Friendly, PDF & Email

Nye videoforelesninger om hatefulle og diskriminerende ytringer: Rasisme, seksuell legning mm. Samt blasfemi

Det har igjen blitt ons­dag, dagen da jeg under nor­ma­le omsten­dig­he­ter skul­le ha fore­lest om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Men i dis­se koro­na­ti­der er det så mye som ikke er nor­malt, så fore­les­nin­ge­ne er digi­ta­le. Og jeg vel­ger å gjø­re fore­les­nin­ge­ne til­gjen­ge­lig for alle som måt­te være inter­es­sert i emnet, ikke bare for stu­den­ter som er regist­rert på faget.

De fore­les­nin­ge­ne jeg leg­ger ut den­ne gan­gen er om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger. Det avslut­tes med en fore­les­ning om blas­fe­mis­ke ytringer.

Con­ti­nue read­ing Nye video­fore­les­nin­ger om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger: Rasis­me, sek­su­ell leg­ning mm. Samt blas­fe­mi

Print Friendly, PDF & Email

Ytringsfrihetens grenser — innledning. Videoforelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Det er en ny ons­dag, og tid for å pub­li­se­re fle­re fore­les­nin­ger i den­ne seri­en med video­fore­les­ni­ger om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Vi begyn­ner nå på hoved­de­len om ytrings­fri­he­tens gren­ser. Det­te er inn­le­den­de fore­les­nin­ger, og det er en inn­led­nings­fore­les­ning om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger. Først nes­te uke begyn­ner vi å gra­ve oss ned i spørsmålene.

Tema­er for de fore­les­nin­ge­ne som leg­ges ut i den­ne omgang er

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­he­tens gren­ser — inn­led­ning. Video­fore­les­nin­ger om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring

Print Friendly, PDF & Email

Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet

Etter den time­pla­nen som ble satt opp før lan­det igjen steng­te ned, skul­le jeg ha holdt mine fore­les­nin­ger ons­da­ger 1015–1200. Nå som alle fore­les­nin­ger skal for­mid­les digi­talt er min ambi­sjon å pub­li­se­re fore­les­nin­ger omtrent på det­te tids­punk­tet. Bare for å ha sagt det også: Jeg er ikke digi­tal og snak­ker ikke digi­talt, selv om mine fore­les­nin­ger for­mid­les gjen­nom digi­ta­le kanaler.

Etter en inn­le­den­de run­de, begyn­ner vi nå å nær­me oss de mer juri­dis­ke spørs­mål, som hva som er ytrings­fri­he­tens retts­li­ge grunn­lag. Men jeg er også inn­om uli­ke for­mer for ytrin­ger og at ikke alle ytrin­ger har like sterkt vern.

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­he­tens retts­li­ge grunn­lag mm. Nye video­fore­les­nin­ger om ytrings­fri­het

Print Friendly, PDF & Email

Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

Også det­te semes­te­ret vil under­vis­nin­gen ved UiO i hoved­sak være digi­tal. Jeg har begynt å pro­du­se­re og gjø­re til­gjen­ge­lig fore­les­nin­ger om Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring, for faget RINF 1100.

RINF 1100 er et fag som gir 10 stu­die­po­eng. Det ble opp­rin­ne­lig utvik­let for stu­die­pro­gram­met Digi­ta­le medi­er, et stu­die­pro­gram som ble lagt ned omtrent da det vir­ke­lig begyn­te å bli behov for det — noe som dess­ver­re skjer litt for ofte ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Det snak­kes vak­kert om tverr­fag­lig­het ved fest­li­ge anled­nin­ger. Men ingen anser tverr­fag­lig­het som en del av sin kjerne­virk­som­het, slik at når insti­tut­te­ne skal kon­so­li­de­re sin virk­som­het og spa­re pen­ger, kut­ter man det som ikke er kjerne­virk­som­he­ten. alt­så det tverr­fag­li­ge, slik at man fort­satt kan hol­de seg i sine siloer.

Under nor­ma­le for­hold er det­te en fore­les­nings­se­rie på 10*2 (forelesnings)timer. Men når vi ikke har til­gang på rom og til­pas­ning til and­re time­pla­ner som begrens­ning, vel­ger jeg å ikke hol­de meg til det for­ma­tet. Det vil bli noen kor­te­re, kan­skje også noen leng­re fore­les­nin­ger, og det vil nok bli fler enn det er i van­li­ge semestre.

Con­ti­nue read­ing Video­fore­les­nin­ger: Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring

Print Friendly, PDF & Email

RINF 1100. Eksamen vår 2020, med kommentarer.

Det­te er en kom­men­tar til eksa­mens­opp­ga­ven i faget RINF 1100 Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring, vår­en 2020. Den er først og fremst ment som en fel­les til­bake­mel­ding til stu­den­ter som var oppe til eksa­men, samt å være til hjelp for frem­ti­di­ge stu­den­ter. Selve opp­gave­teks­ten fin­nes her.

Litt generelt om eksamen i denne koronatiden

Eksa­men vår­en 2020 ble gjen­nom­ført som hjem­me­ek­sa­men. Det var en avgjø­rel­se pre­get av panik­ken da korona­pan­de­mi­en før­te til ned­stengt uni­ver­si­tet. Det var ikke en tra­di­sjo­nell hjem­me­ek­sa­men, hvor man gjer­ne har gans­ke lang tide, kan­skje to uker på eksa­men. Det­te var skole­ek­sa­men hjem­me, som skul­le gjen­nom­fø­res på omtrent sam­me tid som en van­lig skole­ek­sa­men. Men kilde­til­gan­gen var som ved annen hjem­me­ek­sa­men, med all lit­te­ra­tur til­gjen­ge­lig, fri til­gang til inter­nett, osv. Det er fris­ten­de å si at det­te ikke var sær­lig vel­lyk­ket. Man­ge besva­rel­ser bærer preg av intens goog­ling og at kan­di­da­ten har lett i lit­te­ra­tur og and­re kil­der, for å fin­ne noe som så ut til å kun­ne brukes.

Det man ikke har lært før eksa­men, det rek­ker man ikke å lære under eksa­men. Under eksa­men må man base­re seg på og sto­le på det man kan. Alle har nå til­gang til en litt begren­set ver­sjon av Lov­data Pro under eksa­men. Man har blant annet ikke til­gang til lov­for­ar­bei­der og juri­dis­ke artikler.

Det ble ikke satt karak­te­rer på den­ne opp­ga­ven, bare bestått/ikke bestått. Det er det gans­ke man­ge som bør være gla­de for, for det var used­van­lig man­ge dår­li­ge besva­rel­ser den­ne gan­gen. Men det var også enkel­te som ved det­te gikk glipp av en god karakter.

Con­ti­nue read­ing RINF 1100. Eksa­men vår 2020, med kom­men­ta­rer.

Print Friendly, PDF & Email

RINF 1100 — (ytringsfrihet og medieregulerin) eksamensoppgave vår 2020

Mar­te Kirke­rud var adop­tert fra Korea, og had­de et asia­tisk utse­en­de. Ved siden av stu­die­ne arbei­det hun i den loka­le KIMA-butik­ken. Like før kl 18 en lør­dag kom Peder Ås inn i butik­ken for å kjø­pe øl. Det var kø foran den kas­sen hvor Mar­te Kirke­rud satt, alle sto med fore­skre­vet koro­na­av­stand. Køen var gans­ke lang, men ikke sær­lig tett. Peder gikk for­bi køen. Mar­te ga ham beskjed om at han måt­te stil­le seg i køen, han som and­re. Peder men­te at det ikke var noen kø når folk sto og hang i områ­det foran kas­sen, og at han måt­te få beta­le nå, før ølsal­get steng­te kl. 18. De and­re som sto i køen, gjor­de kla­re tegn til at han fikk stil­le seg bak, og fle­re pek­te på at de også had­de øl i sine handlevogner.

Mot­vil­lig stil­te Peder seg i køen. Da han kom fram til kas­sen, var klok­ka blitt 18.03. Mar­te for­tal­te at ølsal­get steng­te kl 18, og at hun ikke had­de lov til å sel­ge ham øl. Da ble Peder sær­de­les sur. Han had­de kom­met inn i butik­ken før klok­ken var blitt 18, og det var ikke hans feil at det var for få kas­ser åpne, og at det bare satt tre­ge skjev­øyer i kas­se­ne. De kun­ne ikke være så uri­me­li­ge og fir­kan­te­de. Det var ikke førs­te gang noen had­de vil­let kjø­pe øl rett etter at ølsal­get steng­te, så Mar­te svar­te rolig at kas­se­ne var slik at det ikke var mulig å slå inn øl etter at ølsal­get steng­te. Så hun kun­ne ikke sel­ge ham øl.

Con­ti­nue read­ing RINF 1100 — (ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­rin) eksa­mens­opp­ga­ve vår 2020

Print Friendly, PDF & Email