Category Archives: RINF 1200

RINF 1200 – kommentarer til eksamen høst 2022

Denne kommentaren er ment å være en slags felles tilbakemelding til studenter som var oppe til eksamen i RINF 1200 — Opphavsrett og beslektede rettigheter høsten 2022, og en veiledning til fremtidige studenter som vil se eksempler på eksamenoppgaver og hvordan man kan løse disse. Oppgaveteksten finner du bl.a. her.

Spørsmål 1: Er det Caroline som arving eller instituttet som Martes arbeidsgiver som har rettighetene til Martes bokutkast?

Utgangspunktet er at opphaver har enerett til sitt verk. Ved opphavers død går opphaver over til arvingene etter åvl § 75. Det arvingene overtar er den opphavsrett som avdøde opphaver hadde. Hvis opphavers opphavsrett er begrenset gjennom avtaler om overdragelser, vil den opphavsrett som arves være begrenset på tilsvarende måte.

Opphavsrett kan overdras etter åvl § 67. Det er ingen formkrav når det gjelder overdragelse av opphavsrett. Den kan overdras underforstått, uten noen uttrykkelig avtale.

Continue reading RINF 1200 – kommentarer til eksamen høst 2022

RINF 1200 – eksamen høst 2022 — oppgaven.

Dette er oppgaven som ble gitt til eksamen i RINF 1200 — Opphavsrett og beslektede rettigheter høsten 2022. For kommentarer til oppgaven, se RINF 1200 – kommentarer til eksamen høst 2022.

Oppgaveteksten:

Professor i sosiologi Marte Kirkerud døde brått, 65 år gammel. Hun var enke, og eneste arving var datteren Caroline.

Martes kolleger ryddet ut av kontoret hennes. Marte hadde vært en populær underviser. Særlig likte studentene hennes innføringsforelesninger i sosiologi. Kollegene visste at hun hadde arbeidet med en lærebok for begynnerstudenter. Da de ryddet kontoret, fant de et uferdig utkast til denne boken, både i utskrift og på Martes filområde på universitetets server. Instituttleder Peder Ås mente at denne boken burde utgis, og han påtok seg selv oppgaven med å ferdigstille manuskriptet. Da han var ferdig, gjorde han boken tilgjengelig for alle som en «Open Access»-publikasjon, som innebar at den ble fritt tilgjengelig for alle på internett.

Continue reading RINF 1200 – eksamen høst 2022 — oppgaven.

RINF 1200 eksamen 2020 med kommentarer

Jeg har skrevet en kommentar til eksamensoppgaven i faget “Opphavsrett og beslektede rettigheter RINF 1200” høsten 2020.

Den er først og fremst skrevet som en slags felles tilbakemelding til studenter som har vært oppe til eksamen. Men den er også skrevet for fremtidige studenter som skal studere faget, og som har behov for å lære mer om hvordan man kan skrive den type eksamensoppaver som vanligvis gis i faget.

 

Innhold

 

Kommentarer til en del tidligere eksamensoppgaver i faget RINF 1200. Jeg får noen ganger spørsmål om det finnes veiledninger til felre oppgaver enn dette. Svaret er nei, det finnes ikke.

Alle tidligere eksamensoppgaver

Videoforelesningsserien “Innføring i opphavsrett” er nå ferdig

Jeg er nå ferdig med min serie videoforelesninger “Innføring i opphavsrett”. Det ble i alt 25 ordinære forelesninger av varierende lengde, samt to forelesninger som er særlig ment for studenter som studerer faget RINF 1200 Opphavsrett og beslektede rettigheter. Alle forelesningene er tilgjengelige på YouTube, i tillegg til på semestersidene til faget (fra dette stedet er de bare tilgjengelige for de som er registrert som studenter i faget).

Her er en oversikt over forelesningene, med lenker til forelesningene på YouTube.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Oversikt over blogginnlegg om opphavsrett
Blogginnlegg spesifikt for faget RINF 1200, opphavsrett og beslektede rettigheter, bl.a. kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

Innføring i opphavsrett 15, 16 og 17. Avgrensning av opphavsrett. Privat kopiering, sitat og bruk av bilder

Jeg har nå gjort ferdig og publisert tre nye forelesninger i serien Innføring i opphavsrett. Dette er de tre første forelesningene om avgrensning av opphavsretten. Disse tre forelesningene er

15. Avgrensning av opphavsrett: Innledning og privat kopiering

16. Avgresning av opphavsrett: Sitat

17. Avgrensning av opphavsrett: Bruk av bilder

Dessverre har jeg også denne gangen blitt utsatt for YouTubes blokkeringsalgoritmer, som har blokkert enkelte sitater som kunne vært gode illustrasjoner. Bare de versjonene som er publisert på YouTube er rammet av dette. De som er gjort tilgjengelige for studenter i faget RINF 1200 på UiOs semestersider, inneholder også det som YouTube har blokkert.

Veien videre:

Den neste forelesningen vil være om retten til eget bilde. Det handler i realiteten mer om personvern og privatliv enn om opphavsrett, men jeg tar det med siden bestemmelsen om rett til eget bilde står i åndsverkloven.

Jeg vil også lage forelesninger om bruk av opphavsrettslig vernet materiale i undervisning, i bibliotek, arkiv og forskning, men jeg har ikke blitt helt enig med meg selv om hvordan jeg vil strukturere disse.

Den neste hoveddelen vil være om opphavsrettens overgang og overdragelse av opphavsretten. Per i dag vet jeg ikke hvor mange forelesninger det vil bli under den hovedoverskriften.

Etter dette vil det bli en forelesning om datamaskinprogrammer, og så en om teknisk beskyttelse.

Deretter vil det følge en forelesning om sanksjoner, og så en om internasjonal regulering. Men internasjonal regulering er komplisert, Så her kommer jeg bare til å gi en oversikt over noen hovedpunkter.

Til slutt vil det bli en oppsummeringsforelesning som særlig er rettet til studenter som skal ta eksamen i faget RINF 1200.

Jeg oppdaget at eksamen for disse studentene er allerede 3. november. Så jeg må skynde meg å bli ferdig. Jeg synes høstsemesteret er mer enn kort nok som det er, og synes det er altfor tidlig for eksamen. Men det er ikke noe jeg har herredømme over.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Oversikt over blogginnlegg om opphavsrett
Blogginnlegg spesifikt for faget RINF 1200, opphavsrett og beslektede rettigheter, bl.a. kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

Innføring i opphavsrett 14. Databasevern

Jeg har nå kommet til forelesning 14 i serien om innføring i opphavsrett. Dette er den fjerde og siste forelesningen om nærstående rettigheter, om databasevern.

Jeg vil nå gå over til avgrensning av opphavsretten.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Oversikt over blogginnlegg om opphavsrett
Blogginnlegg spesifikt for faget RINF 1200, opphavsrett og beslektede rettigheter, bl.a. kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

Videoforelesning. Innføring i opphavsrett del 10. Vernetid

Jeg har nå kommet til nr 10 i min forelesningsserie om innføring i opphavsrett. Dette er siste delen om de grunnleggende bestemmelser om opphavsrett i åndsverkloven kapittel 1.

Jeg følger systemetatikken i åndsverkloven, som jeg også i hovedsak har fulgt i min bok “Opphavsrett for begynnere”.

Neste hovedtema vil være de nærstående rettigheter, som reguleres i åndsverkloven kapittel 2. Jeg planlegger det som fire forelesninger. Først en introduksjon hvor jeg også vil ta opp produsentrettigheter og kringkastingsselskapene rettigheter. Deretter blir det en om utøvende kunstnere, en om fotografiske bilder (og dermed også litt om grensen mot fotografiske verk), og til slutt i den delen om databaser.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Oversikt over blogginnlegg om opphavsrett
Blogginnlegg spesifikt for faget RINF 1200, opphavsrett og beslektede rettigheter, bl.a. kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

Innføring i opphavsrett – Del 8 og 9, bearbeidelser, inspirasjonsverk og plagiat. Spilleliste

Jeg regner med at YouTube vil blokkere mange av mine musikksitater i denne vidoeforelesningen. Derfor har jeg laget denne spillelisten med det jeg har sitert fra. Den versjonen som er tilgjengelig for studenter som følger kurset RINF 1200 opphavsrett og beslektede rettigheter, har ikk evært utsatt for YouTubes algoritmestyrte sensur, så der er alle musikksitater med.

Hva som blir og hva som ikke blir blokkert, er helt uforutsigbart. Man får bare inkludere det man ønsker å ha med, og se hva som skjer. Denne gangen ble Led Zeppelin, Simple Minds og Josh Groban blokkert, men f.eks ikke Bob Dylan, Johnny Cash eller Rolling Stones.

Noe er blokkert i noen land, slik at i alle fall del to av denne forelesningen er blokkert i Danmark, Japan og Tyskland. Hvorfor, aner jeg ikke.

Jeg har bare tatt med eksempler som ble blokkert av YouTube, og som derfor er redigert ut i YouTube-versjonen av disse forelesningene.

Continue reading Innføring i opphavsrett – Del 8 og 9, bearbeidelser, inspirasjonsverk og plagiat. Spilleliste

Algoritmestyring og USAnsk (opphavs)rettsimperialisme

I disse koronatider har Universitetet i Oslo bestemt at alle forelesninger skal være digitale. Jeg synes ikke det blir god undervisning av å forelese foran et fast kamera i et tomt audiotorium. Forelesninger tatt opp på den måten blir ikke gode undervisningsvideoer — enten det er studenter i auditoriet eller ikke.

Jeg har derfor valgt å produsere undervisningsvideoer med sikte på at disse skal kunne fungere alene, ikke som en repetisjon for studenter som har fulgt forelesninger, eller for å tette hull for de som har vært fraværende. Det er i bokstavelig forstand hjemmelagde videoer, og jeg er ikke noen profesjonell videoprodusent.

Jeg bruker alltid en lang rekke eksempler i min undervisning, og i en videoforelesning fungerer det best med noen video- og lydklipp. Jeg er selvfølgelig godt kjent med at særregelen om fremføring i undervisning i åvl § 43 ikke gjelder for det som gjøres tilgjenelig på nettet. Så de klippene jeg bruker er klippet ned slik at de skal ligge godt innenfor rammen av lovlige sitater. Likevel opplever jeg at YouTube blokkerer videoer når jeg laster dem opp.

Continue reading Algoritmestyring og USAnsk (opphavs)rettsimperialisme

Videoforelesning: Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter. RINF 1200

Universitetet i Oslo har vedtatt at alle forelesninger høsten 2020 skal være digitale. Derfor lager jeg denne serien Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter.

Den primære målgruppen er studenter som tar kurset RINF 1200. RINF 1200 er et fag som ble laget til studieprogrammet Digitale medier. Det er et 10 studiepoeng fag, laget med sikte på studenter som ikke har juridisk bakgrunn, og som ikke har ambisjoner om å bli jurister med fordypning i opphavsrett. Det bør også kunne være interessent for andre som har behov for opphavsrettskunnska eller interesse av kunnskaper om opphavsrett, som personer i kultur- og mediebransjen, osv.

Jeg vil gjøre disse forelesningen tilgjengelig på YouTube og på semestersidene for faget innenfor UiO.

Når jeg først lager dette, velger jeg å gjøre det tilgjengelig for alle som måtte være interesst. Etter den oppsatte studieplanen skal det være ti forelesninger, hver på 2×45 minutter. Når jeg velger dette formatet, får innholdet styre lengden på den enkelte forelesning. Det er ikke som i en tradisjonell forelesningssituasjon, hvor man kan oppdage at tiden ikke strekker til, eller at det gjenstår 20 minutter når man er ferdig med dagens tema, og må begynne på det neste.

Continue reading Videoforelesning: Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter. RINF 1200