Category Archives: Ymse

Hvor lenge vil det finnes vinter-OL?

I dag er den offi­si­el­le åpnin­gen av vin­ter-OL i Bei­jing. Årets sto­re sports­vaske­ma­skin er i gang, og dik­ta­tu­ret i Kina kan skry­te av at Bei­jing er den enes­te byen som har arran­gert både som­mer- og vin­ter-OL. Men hvor len­ge vil det fin­nes vin­ter-OL? I 2026 skal det arran­ge­res i Mila­no og Corti­na. Hvor det skal arran­ge­res i 2030, om det blir noe vin­ter-OL da, skal etter det jeg har opp­fat­tet avgjø­res i 2023.

Klima­end­rin­ger gjør at sta­dig fær­re ste­der vil kun­ne arran­ge­re vin­ter-OL. I alle fall de øvel­se­ne som ikke alle­re­de er gjort til innen­dørs­idrett. Det vil bli arran­ge­men­ter hvor man bru­ker sto­re sum­mer og vel­dig mye ener­gi på å lage kunst­snø, noe som visst­nok bidrar til å gjø­re det far­li­ge­re for utøver­ne.

En ting er å fin­ne ste­der hvor det vil være mulig å arran­ge­re et vin­ter-OL. Noe annet vil være inter­es­sen for et slikt arran­ge­ment. Vin­ter­idret­ter er mar­gi­na­le idret­ter. De som ikke har noe for­hold til vin­ter­idrett vil ikke være inter­es­sert, selv om OL-sir­ku­set fort­satt vil til­trek­ke seg en del inter­es­se. Men vil inter­es­sen være stor nok til at noen vil beta­le de van­vit­ti­ge sum­me­ne som nå beta­les for ret­tig­he­ter til idretts­ar­ran­ge­men­ter? Og vil spon­so­re­ne være vil­li­ge til å spyt­te inn pen­ger for å fyl­le lom­me­ne til grå­di­ge IOC?

Con­ti­nue read­ing Hvor len­ge vil det fin­nes vin­ter-OL?

Print Friendly, PDF & Email

Livet post-korona, om det blir noe

Vi tenk­te: Til som­mer­en, da … Men det gjaldt som­mer­en 2020. Men til høs­ten … Hvis ingen går i fel­la, men pas­ser seg for den, skal alle sam­men snart få fei­re jul igjen. Vi må stram­me inn noen uker nå, slik at vi kan dra på påske­fe­rie… Til som­mer­en, da … Da vil nok folk være vak­si­nert, så da … Så sit­ter vi her på hjem­me­kon­to­ret og ven­ter på vak­si­nen Godot. 

En gang må det ta slutt på et eller annet vis. Jeg er fort­satt opti­mist, men i sti­gen­de grad en opp­gitt opti­mist. Du ryk­ker sta­dig frem­over i køen. Men om vak­si­ne­køen ikke blir len­ger, går det mye lang­som­mere enn vi har blitt fore­spei­let. Jeg er usik­ker på om de sta­dig redu­ser­te tall for antall vak­si­ner som kan levers skyl­des at noen har tatt vak­sine­pro­du­sen­te­nes opti­mis­tis­ke anslag om hva de håper å kun­ne leve­re som løf­ter om hva de vil leve­re, eller om det er vak­sine­pro­du­sen­te­ne som har lovet mer enn de kan hol­de. Kan­skje er det beg­ge deler. Resul­ta­tet er uan­sett det sam­me. Men en dag må det ta slutt eller i alle fall være redu­sert så mye at vi kan ven­de til­ba­ke til et noen­lun­de nor­malt liv, hva nå det måt­te være. 

Når det gjel­der sådom­mer om frem­ti­den er vi alle like gode, eller egent­lig like dår­li­ge. Også såkal­te eks­per­ter på frem­ti­den har pro­ble­mer med empi­ri­en, og bom­mer gjer­ne like mye som oss syn­se­re. Her er min synsing.

Jeg tror ikke at ver­den kom­mer til å bli som før, og jeg tror vi på man­ge områ­der vil se en utvik­ling til det bed­re. Nød lærer naken kvin­ne å spin­ne, heter det. Jeg kla­rer ikke å for­mu­le­re det like fyn­dig, men nød har lært man­ge tek­no­logive­gre­re å ta i bruk tek­no­lo­gi på nye måter. Video­kon­fe­ran­ser, digi­ta­le møter, hjem­me­kon­tor, fjern­ar­beid, digi­tal under­vis­ning — “kjært” barn har man­ge navn. Det er ikke noe nytt. Mitt pro­fe­sjo­nel­le liv star­tet litt før midt­en av 1980-tal­let. Det har i alle fall vært snak­ket om det­te siden den gang, og tek­no­lo­gi­en har eksistert. 

Con­ti­nue read­ing Livet post-koro­na, om det blir noe

Print Friendly, PDF & Email

Heldigvis er ikke alle toppidrettsutøvere som visse fotballidioter

Vi har vært vit­ne til en fore­stil­ling som viser hvor­dan en del idretts­ut­øve­re ser på seg selv som de vik­tigs­te per­soner i ver­den, og at res­ten av ver­den bare må vike for å slip­pe dem fram. Fot­ballands­la­get vil­le tros­se karan­tene­reg­ler og rei­se til Roma­nia med en tropp som skul­le være i karan­te­ne, for å spil­le en fotballkamp. 

Nor­ges for­ball­for­bund inn­så ikke alvo­ret selv, så helse­mi­nis­ter Bent Høie måt­te set­te foten ned. Jeg har ikke satt med grun­dig inn i smitte­vern­reg­le­ne. Her vel­ger jeg å sto­le på min kol­le­ga i Ber­gen, Hans Fred­rik Mart­hi­nus­sen.

I VG kan vi lese:

Alle de øvri­ge 54 UEFA-nasjo­ne­ne spil­ler lands­kam­per den­ne uka bort­sett fra Norge.”

Con­ti­nue read­ing Hel­dig­vis er ikke alle topp­idretts­ut­øve­re som vis­se fot­ball­idio­ter

Print Friendly, PDF & Email

Til minne om min mor

Min mor, Aili Tor­vund, født Kor­ho­nen, døde 10. novem­ber 2019, omtrent tre uker før hun vil­le ha fylt 93 år. Hun fikk en feber­syk­dom, som var mer enn en gam­mel kropp kun­ne tåle. Min søs­ter Syl­vi og hen­nes dat­ter Jorunn, min dat­ter Karen og min brors dat­ter Sil­je var sam­men med hen­ne da hun døde. Selv sto jeg dess­ver­re i en ombord­stig­nings­kø for et fly fra Lon­don til Oslo.

Mor ble født i Jokioi­nen i Sør-Fin­land, 3. desem­ber 1926. At fami­li­en hav­net i Jokioi­nen, var gans­ke til­fel­dig. Min mor­mor og mor­far møt­tes da de beg­ge stu­der­te på Han­dels­høy­sko­len i Hel­sin­ki. Da min mor­far var fer­dig, fikk han en stil­ling i Jokioi­nen, og det fulg­te bolig med stil­lin­gen. De gif­tet seg og flyt­tet til Jokioi­nen, uten at min mor­mor full­før­te sine stu­di­er — et lite styk­ke kvinne­his­to­rie der.

Min mor var noe så sjel­den for kvin­ner i hen­nes gene­ra­sjon, som sivil­in­ge­ni­ør, utdan­net på Den tek­nis­ka Hög­sko­lan i Hel­sin­ki. Jeg får leg­ge til at mitt inn­trykk er at Fin­land lå langt foran Nor­ge på det­te områ­det. Mor had­de man­ge venn­in­ner fra stu­die­ti­den. Da det på 1970-tal­let begyn­te å bli snakk om at kvin­ner måt­te ta utdan­nel­se, var det en dis­ku­sjon jeg var gans­ke ufor­stå­en­de til. Selv­føl­ge­lig. Har ikke kvin­ner utdan­nel­se? Er det noen grunn til at de ikke skal ha det?

Min mor og far møt­tes i 1948 da far var på en stu­den­teks­kur­sjon til Hel­sin­ki. Han stu­der­te ved Nor­ges tek­nis­ke høg­sko­le i Trond­heim. Det­te var len­ge før Face­bo­ok, Skype, e‑post og bil­li­ge fly­bil­let­ter, så de opp­rett­holdt kon­tak­ten gjen­nom brev. De skrev til hver­and­re på engelsk. De bre­ve­ne fin­nes fort­satt. Men jeg tror ikke noen har sett på den siden, i alle fall ikke jeg. Jeg tvi­ler på at jeg kom­mer til å lese dem. Jeg vil­le føle meg litt for mye som en kik­ker, om jeg skul­le lese deres brev fra den gang de var unge og for­els­ke­de. De gif­tet seg i 1952, og mor flyt­tet til Trond­heim. Hun har sagt at det å gif­te seg med den­ne nord­man­nen og flyt­te til Nor­ge var den dris­tigs­te avgjø­rel­sen hun noen gang har tatt, men at hun ald­ri had­de ang­ret. Min idretts­in­ter­es­ser­te mor sa at det gjor­de at hun gikk glipp av to OL. Vin­ter-OL i 1952 var i Oslo. Da bod­de hun fort­satt i Fin­land. Som­mer-OL 1952 var i Hel­sin­ki, da had­de hun flyt­tet til Norge.

Etter stu­die­ne arbei­det far på SINTEF, og mor var viten­ska­pe­lig assis­tent på NTH. Bolig­si­tua­sjo­nen i Trond­heim var vans­ke­lig. De bod­de på den hybe­len hvor min far had­de bodd som stu­dent, uten koke­mu­lig­he­ter. Det ble sær­lig vans­ke­lig etter at min søs­ter Syl­vi ble født i 1953.

Norsk Hydro eks­pan­der­te kraf­tig på Her­øya, og rekrut­ter­te hele tiden nye inge­ni­ø­rer. Far fikk til­bud om jobb på Her­øya, og en vik­tig grunn til at han sa ja og at de valg­te å flyt­te, var at Hydro også til­bød bolig. Ende­lig fikk de en ordent­lig fel­les bolig. Det var en his­to­rie som gjen­tok seg her, men min mor had­de i alle fall full­ført sin utdannelse.

Det var her jeg ble født. Mil­jø­et på Her­øya var vel som på man­ge and­re indu­stri­ste­der. Det var man­ge inn­flyt­te­re. Ingen av de vi omgik­kes med had­de røt­ter i områ­det og snak­ket ikke den loka­le dia­lek­ten. Der­for har jeg ald­ri snak­ket grenlandsdialekt.

Som på and­re indu­stri­ste­der var det et gans­ke klart klasse­skil­le, med et gans­ke klart skil­le mel­lom arbei­de­re og ledelse/funksjonærer. Det­te skil­let kan jeg ikke hus­ke at jeg opp­lev­de som barn. Hydro til­bød boli­ger både til arbei­de­re og funk­sjo­næ­rer. Men arbei­de­re og funk­sjo­næ­rer ble ikke til­budt de sam­me boli­ge­ne. Der jeg  bod­de, var det bare inge­ni­ø­rer og and­re høyt utdan­ne­de, ikke arbei­de­re. Men på et lite sted og i en liten by, er det kan­skje en gate eller noen hus hvor det er “fine­re” enn and­re ste­der. Det er ikke hele byde­ler, som i Oslo. Uan­sett bak­grunn gikk vi på de sam­me sko­le­ne, og jeg kan ikke hus­ke at hva slags bak­grunn for­eld­re­ne had­de var noe tema.

Når man til­hø­rer en slags lokal over­klas­se, da ser man ikke så lett sli­ke skil­ler. Det var først da jeg en del år sene­re arbei­det “på gøl­vet” på Hydro, at jeg fikk et inn­trykk av fab­rikk­li­vet fra noe annet enn et inge­ni­ør­syns­punkt, og opp­lev­de et arbei­der­mil­jø. Det var på man­ge måter en under­lig, men også en inter­es­sant opp­le­vel­se. Inge­ni­ø­ren, som sto over både for­man­nen og fab­rikk­mes­te­ren i fab­rikk­hie­rar­ki­et, var en litt fjern auto­ri­tets­fi­gur som vi ikke så vel­dig ofte i fab­rik­ken. Inge­ni­ø­ren ble omtalt med respekt. Men dis­se inge­ni­ø­re­ne var mine nabo­er, mine for­eld­res ven­ner og fed­re til mine ven­ner, så jeg fant ald­ri helt den tonen.

Våre mød­re var hjem­me da vi var små, selv om vi gikk i barne­hage. Det var vel hva man i dag vil kal­le en halv­dags barne­hage. Jeg tror vi var i barne­ha­gen fra 08.30 til 14.00.

Da vi barn ble litt stør­re, uten at jeg hus­ker akku­rat hvor sto­re, begyn­te mor å søke seg ut i yrkes­li­vet.  Det var ikke så enkelt. Den gan­gen, tid­lig på 1960-tal­let, var det helt uten­ke­lig for Norsk Hydro og de and­re indu­stri­be­drif­te­ne i områ­det å anset­te en kvin­ne­lig sivil­in­ge­ni­ør. Selv om de sta­dig søk­te etter nye inge­ni­ø­rer, fikk ikke min mor en inge­ni­ør­jobb — for­di hun var kvin­ne. Akku­rat den delen av his­to­ri­en fikk ikke jeg høre før man­ge år sene­re. Så jeg lær­te ikke den lek­sen om kvinne­dis­kri­mi­ne­ring da jeg var liten.

Mor begyn­te i ste­det å ta lærer­vi­ka­ria­ter, og tok peda­go­gisk til­leggs­ut­dan­nel­se slik at hun kun­ne arbei­de fast som lærer. Hun arbei­det som lærer til hun gikk av med pen­sjon. Etter at hun ble pen­sjo­nist sa hun  at hun ble mer og mer inge­ni­ør, og mind­re og mind­re lærer. Jeg er vokst opp med en mor som var utdan­net sivil­in­ge­ni­ør, og som siden arbei­det som lærer i real­fag. Som sagt har jeg all­tid sett det som en selv­føl­ge at kvin­ner tar utdan­nel­se, for det had­de min mor. At kvin­ner har vans­ke­lig­he­ter med real­fag, hva er det for slags tull? Det er de fage­ne min mor under­vi­ser i. Og selv­sagt kan kvin­ner vel­ge en tek­nisk utdannelse.

Min far els­ket sjø­en. Han var vokst opp ved sjø­en, og en av hans gode ven­ner fra barn­dom­men kom fra en fami­lie som drev båt­byg­ge­ri. Han drøm­te om sin egen båt, og han byg­get en selv. Mor var land­krab­be fra det fins­ke inn­lan­det, og had­de ikke sam­me for­hold til sjø­en. Men hun så hvor mye det betød for min far, og ven­net seg til det. Hun tok båt­fø­rer­prø­ven, og jeg lurer på om ikke de beg­ge to avan­ser­te så langt som til kyst­skip­per­ser­ti­fi­kat, men der er jeg ikke helt sik­ker. Da sko­len hvor min mor arbei­det inn­før­te båt­fø­rer­prø­ven som valg­fag, var det hun som had­de undervisingen.

Min mor­far døde brått i 1943, bare 43 år gam­mel. Min mor, som da var 16 år, var den elds­te av tre jen­ter. Det må ha vært tøft for min mor­mor og fami­li­en, som ene­for­sør­ger til tre jen­ter mens kri­gen ras­te i Euro­pa. Jeg har for­søkt å få min mor til å for­tel­le om det­te, men fikk ikke den­ne his­to­ri­en ut av hen­ne. Hun snak­ket mest om hvor­dan de klar­te seg prak­tisk. Om at de over­tok huset etter hen­nes mor­far, og at min mor­mor, som halv­stu­dert sivil­øko­nom, fikk jobb i den loka­le spare­ban­ken. His­to­ri­en om hvor slit­somt og vans­ke­lig livet må ha vært for den fami­li­en, fikk jeg aldri.

Mor sa en gang om det fins­ke ordet “sisu” at det betyr å hol­de på til man ikke orker mer, og så bare fort­set­te. Det gjaldt ikke bare fysisk slit, men også and­re påkjen­nin­ger. Man tok det som kom, og holdt ut.

Som så man­ge and­re kvin­ner i sin gene­ra­sjon, sat­te min mor all­tid and­res, i prak­sis fami­li­ens, behov foran sine egne. Det var ikke mye hun unte seg selv. Min mor var tvers igjen­nom snill, og et godt men­nes­ke. Hun vil­le det bes­te for alle.

Vi tar våre mød­re som en selv­føl­ge. De har all­tid vært der og har vært vil­li­ge til å gjø­re alt for oss. Ego­is­tis­ke som barn er, viser man liten grad av takk­nem­lig­het. Vår egen mor er refe­ran­sen for hvor­dan mød­re er. Vi opp­da­ger fort om and­re mød­re er kule­re, snil­le­re, mer etter­gi­ven­de enn våre egne, slik at vi all­tid kla­rer å fin­ne noe neg­a­tivt. Det er først i godt vok­sen alder jeg har inn­sett hvor fan­tas­tisk mor jeg har hatt, og hvor hel­dig jeg har vært som har hatt akku­rat hen­ne som mor. Hel­dig­vis fikk jeg for­talt hen­ne det noen gan­ger, mens hun ennå lev­de. Vi skal ikke ven­te med å snak­ke pent om våre nær­mes­te til de er borte.

Mor var flink til å lage mat. Det var ikke noen luk­sus. Vi had­de ikke mye pen­ger i min barn­dom. Men det var all­tid vel­la­get og vel­sma­ken­de. Vi bar­na var med på kjøk­ke­net, og lær­te mye. Jeg tror det var mest min bror og jeg. Ingen ven­tet at gut­ter skul­le lage mat, så vi var bare med for­di vi syn­tes det var moro. Min søs­ter føl­te det nok litt mer som en plikt at hun skul­le lære å lage mat, og hun syn­tes ikke det var like moro. Som nevnt tar vi våre mød­re som en selv­føl­ge. Jeg trod­de selv­føl­ge­lig at alle spis­te slik mat som min mor laget. Men siden har jeg lært at sånn er det ikke. Også her var jeg hel­dig med min mor, og ble kan­skje litt bortskjemt.

For barn er det ald­ri helt enkelt når noe er ander­le­des. Å vokse opp med en finsk mor var ikke all­tid helt greit. Når “finsk TV-tea­ter” var selve begre­pet på det som var trist og kje­de­lig, og bil­det av fin­ner var tau­se menn som satt i sau­na, drakk alt for mye og stakk hver­and­re med kniv eller hogg hver­and­re med øks, da føl­te jeg ikke noen sær­lig stolt­het over å være halvt finsk.

I dag, når det sta­dig vises til Fin­land når man skal ha eksemp­ler på et godt skole­sys­tem, helse­ve­sen osv, da har jeg blitt langt mer stolt over mine fins­ke aner.

Dess­ver­re har jeg ald­ri lært å snak­ke finsk. Da vi voks­te opp var mor mer opp­tatt av å lære norsk, enn av at vi skul­le lære finsk. Hun for­tal­te også (først etter at jeg ble vok­sen) at da hun voks­te opp var det en lege­fa­mi­lie hvor far var finsk og mor var tysk (eller omvendt), og bar­na i den fami­li­en lær­te ikke å snak­ke ordent­lig. De kun­ne ver­ken godt finsk eller godt tysk. Det er det­te som kal­les halv­språk­lig­het, og ikke tospråk­lig­het. Min mor var bekym­ret for at vi skul­le bli slik, om vi voks­te opp med både norsk og finsk. I dag vet man at barn utmer­ket godt kan vokse opp med to språk.

Vi skal alle en gang dø. Det er natu­rens gang at man dør når man blir gam­mel. På et intel­lek­tu­elt plan har jeg len­ge vært for­be­redt på at mor vil­le dø i løpet av ikke vel­dig lang tid. Men emo­sjo­nelt er man ald­ri for­be­redt. Det er noe som går i styk­ker inne i en når en per­son som har vært så vik­tig i ens liv, dør. Tiden leger alle sår, sies det. Jeg er ikke over­be­vist. Vi vil i alle fall ha noen arr. Men med tiden lærer vi oss å leve med det.

Min mor ble nes­ten 93 år. Hun sa at hun ikke var redd for å dø, og at hun ikke var redd for å snak­ke om at hun kom til å dø. Hun had­de ald­ri trodd at hun skul­le bli så gam­mel. Ingen i hen­nes fami­lie ble så gam­le, og hun reg­net med at hun vil­le være den som kom til å dø først. Slik gikk det ikke. Hun ble den som sto på sin post lengst.

Print Friendly, PDF & Email

Then I’m Sixtyfour

Many years ago, today was many years from now. “When I’m six­ty­four” was released on the Sgt Pep­per’s album on June 1st, 1967 two weeks before I tur­ned 12, and a few weeks before Paul McCart­ney tur­ned 25. 25 is pro­bab­ly around the age when we rea­li­se that we will not live fore­ver, and will not stay fore­ver young. Crow­ning a fan­ta­sitc care­er with somet­hing like Sgt Pep­pers, before turing 25, is real­ly an achiev­ment. Sgt Pep­pers was very much Paul McCart­ney­’s album.

At 12 years, I was pro­bab­ly living in the youth bubb­le with a sen­se of immor­ta­li­ty. We would live fore­ver, and be fore­ver young. Get­ting old was for the old folks, not for us.

But those who are fore­ver young, at least in our mem­ories, are those who never grew old, like the meme­bers of the “Club 27”, peop­le like Rbert John­son, Jimi Hend­rix, Janis Jop­lin, Jim Mor­ri­son, Curt Cobain and Amy Winehouse.

It is bet­ter to get old than to die young. But as time goes by, we have to chan­ge music. We have to go to Char­lie Par­ker: Now is the time.

Now is the time. I am tur­ning 64. The hair is get­ting thin­ner, but I still have not lost it. It is a bit gray­er than it used to be, but not too gray. And I have not put the hair I still have into a tight pony tail. When I see old men with this, it always have me think of a kind of “do it yours­elf face lift”.

I am get­ting along well, and have accep­ted the age. But I still do not iden­ti­fy with my pic­tu­re of a per­son who is 64 years old.

I like to play with num­bers and num­be­ring sys­tems. 64 is a good num­ber to play with. If we use base 8, 64 will be 100. The squa­re of the root will be writ­ten 100. It is more fun to cele­brate 100 years than 64. If we go to base 4, it will be 1.000. It is even more fun if we go to base 2, or the bina­ry sys­tem. Then 64 will be 1 000 000. That’s somet­hing: 1 000 000 years! It is not wit­hout rea­son that we so fre­quent­ly see the num­ber 64 in rela­tion to com­pu­ters, that work with a bina­ry system.

Some­ti­mes peop­le ask, and some­ti­mes I ask myself if I would have liked to be young again. And to be honest, my answer is “not real­ly”.  Being young is a dif­fi­cult time . We are insecu­re and we lack con­fi­den­ce. Young peop­le are eager to please. Who they want to please, can vary. It can be their parents, the teachers or the group we want to be accep­ted by and become a part of. Which some­ti­mes will mean pleas­ing neit­her the parents nor the teachers.

We dressed like our group, and lis­te­ned to the music accep­ted by the group, and dis­li­ked the music that is not accep­ted. In the group I belonged to, we did not like coun­try music. It was not a ques­tion of liking the music or not. It was not accep­ted to like coun­try music.

As I grew older I star­ted to trust my own jud­ge­ment and did no lon­ger care too much about the other’s opi­nion, and what was  accep­ted by a group. When I was young, I was always asking both myself and others for a rea­son to do or not to do what we did and did not do. As I got older, I did no lon­ger care. If I want to do it, and the­re are no strong rea­sons for not doing it, its fine. Bob Dylan’s “My Back Pages”, with the line “Ah, but I was so much older then, I’m youn­ger than that now”, beca­me one of my favourites.

I some­ti­mes think that being young with the expe­ri­en­ce I have now could be qui­te inter­e­s­ting. But this is not an option. To start over again as an unex­pe­ri­en­ced youth, is not very tempting.

It has been said that a sign of get­ting old is that you start to regret the sins you did not do. We have all done our mis­ta­kes. Usu­al­ly we can live with them. It is when you have done mis­ta­kes that are so serious that they have destroy­ed your own or other peop­le’s lives, we real­ly regret them. Usu­al­ly we can stick to the say­ing that expe­ri­en­ce is the name peop­le attri­bute to their mistakes.

Usu­al­ly, if we regret somet­hing from our past, it is not what we did, but what we did not do. I had this chan­ce then, but did not take it. Now it is too late. If the­re is one advice I could give to young peop­le, it is: Use your head, and don’t be stu­pid. But do not be afraid  to grab the opport­u­nities when they are the­re, and do not be too afraid to take some chan­ces and run some risks. If  it turns out not to be a good idea, you may have used a litt­le time of your life, and you have learned somet­hing you can add to your expe­ri­en­ce. If you don’t do, you may come back to the situa­tion and think: What would have hap­pe­ned if …, and would it be a success?

To live is a risky busi­ness, with a 100% mor­ta­li­ty rate. It is not a ques­tion if, but when we will die. If we want to have a life when we are stay­ing ali­ve, we have to take some risks. And accept that we will do some mistakes.

I know I have more years behind me than before me. The­re are still places I want to visit, music I will lis­ten to, tours I want to cycle, books I want to read and others I want to wri­te and many other things I want to do in the years to come. I know that I will not live fore­ver. Some say we should live as eve­ry day is our last day, which means not thin­king about con­se­quen­ces and tomor­row. I pre­fer to live as if eve­ry day is the first day of the rest of my life, and that I have a still fai­r­ly long life ahead. I have more pro­sjects than I can com­p­le­te before I reti­re. I will con­ti­nue to plan and start new pro­jects as long as I am able to work on them, pro­bab­ly a bit longer.

But I have also learned that life is fra­gi­le, both from my own expe­ri­en­ce, and from what has hap­pe­ned to peop­le around me. We do not know what we will meet around the next cor­ner, or if we will ever get around this corner.

Print Friendly, PDF & Email

Gamle og nye idrettshelter, og dalende sportsinteresse

Foto på top­pen: Maria Tor­vund, fra Wiki­pe­dia, CC BY-SA 3.0. Jeg har ikke man­ge vin­ter­sports­bil­der i mitt eget bil­led­ar­kiv. Når jeg vil ha bil­de av noe jeg ikke har bil­der av selv, bru­ker jeg Goog­les søke­verk­tøy for å søke etter bil­der som er mer­ket for gjen­bruk. Jeg fant det­te bil­de på Wiki­pe­dia, og opp­da­get at det bil­det jeg valg­te var tatt av min nie­se Maria. Gøy! (Jada, jeg har brukt det før)

Det er vin­ter-OL. Det har også en som all­tid blar for­bi sports­si­de­ne i avi­se­ne fått med seg. Jeg har ald­ri vært vel­dig sports­in­ter­es­sert, og inter­es­sen har i de sene­re år vært jevnt dalen­de. Det er selv­sagt mor­somt når nord­menn vin­ner. Men det enga­sje­rer meg ikke sær­lig mye.

Det fles­te av oss får våre hel­ter mens vi er unge. Vi hører på den musik­ken som ble spilt da vi voks­te opp, og det er gam­le musikk­hel­ter, som har beholdt et stort og lojalt pub­li­kum, som fyl­ler sta­dion gang på gang.

Con­ti­nue read­ing Gam­le og nye idretts­hel­ter, og dalen­de sports­in­ter­es­se

Print Friendly, PDF & Email

Når skal utledninger innse at vi er norske, mens de er utlendinger

Foto på top­pen: Maria Tor­vund, fra Wiki­pe­dia, CC BY-SA 3.0. Som jeg plei­er å gjø­re når jeg vil ha bil­de av noe jeg ikke har bil­der av selv, bru­ker jeg Goog­les søke­verk­tøy for å søke etter bil­der som er mer­ket for gjen­bruk. Jeg fant et bil­de på Wiki­pe­dia, og opp­da­get at det bil­det jeg valg­te var tatt av min nie­se Maria. Gøy!

FIS har bestemt seg for å anke den nors­ke Johaug-avgjø­rel­sen. Det er uhørt, og man­ge i Nor­ge raser. Mag­ne Lerø skri­ver det­te i en kom­men­tar:

Val­gerd Svar­stad Haug­land i Anit­do­ping-Nor­ge og Lin­da Hof­stad Helle­land som nest­le­der i Wada bør pro­te­ste­re eller trek­ke seg. Sta­ten kan ikke for­sva­re et sys­tem som frem­mer hekse­pro­ses­ser av uskyldige.”

Marit Bjør­gen dedi­ser­te sin sei­er til sin dpoing­ut­steng­te venn­in­ne, og fikk kri­tikk fra svens­ke­ne. Fins­ke lang­renns­ut­øve­re rea­ger­te mot at The­res Johaug send­te video­hil­sen til sine lag­venn­in­ner i Lah­ti. At de får en hil­sen fra en uskyl­dig norsk utøver som har vært uhel­ding, er selv­sagt helt OK. Men at en finsk lang­renns­lø­per for­tel­ler at Mika Myl­lelä var hans barn­doms helt, det er selv­sagt uhørt. Lands­lags­sjef Vidar Løfshus for­søk­te å ta en Trump, og si at alt var medias skyld — som om det var media som had­de tes­tet posi­tivt eller smurt kre­men på The­re­se Johaugs lep­per. Rus­se­ren Alek­sej Petuk­hov mener det er urett­fer­dig at han, som ikke har tes­tet posi­tivt, i prak­sis er ute­stengt minst like len­ge som Johaug. Men han er jo utlen­ding og rus­ser, og da blir det som kjent et helt annet spørsmål.

Con­ti­nue read­ing Når skal utled­nin­ger inn­se at vi er nors­ke, mens de er utlen­din­ger

Print Friendly, PDF & Email

Mannshaterens kjønnsstereotypier

Anna Mann­hei­mer skri­ver en kro­nikk i Gøte­borgs­pos­ten med tit­te­len: “Det är män! Det är all­tid, all­tid män”. I kro­nik­ken kan vi bl.a. lese:

Allt för län­ge har våra poli­ti­ker stopp­at huvu­det i san­den och vägrat inse det växan­de pro­ble­met: Näm­li­gen mäns dåliga själv­för­tro­en­de kom­bi­ne­rat med en gran­dios själv­bild, oför­må­ga till empa­ti, topp­at med lika delar aggres­si­vi­tet och dålig uppfostran.
Där har ni roten till det onda.”

Vi får også litt av den van­li­ge rasis­tarug­men­ta­sjo­nen, den om at “Jeg er ikke rasist, noen av mine bes­te ven­ner er negre”, bare at den her er ikledd kjønnsrolleklær:

Ja, jag vet att det ock­så finns mas­sor av bra män. Kil­lar som läm­nar på dagis, står upp för de sva­ga, behand­lar kvinnor jäm­likt och klap­par kat­ter. Men nu var det ju en gemen­sam näm­na­re vi skul­le hit­ta. Vil­ka det är som stäl­ler till mest ska­da i sam­häl­let och vad dom har för lik­he­ter. Och då blir tyvärr sva­ret – Det är män!”

Det som skri­ves er ikke sant. Også kvin­ner utøver vold, om enn i mind­re omfang.  Menn som utset­tes for vold fra kvin­ner blir ikke trodd. Og kvin­ner utøver også vold mot barn. Men nyan­ser og å ska­pe et kor­rekt bil­de, det har åpen­bart ikke vært Anna Mann­hei­mers agen­da. Det bud­ska­pet hun vil ha fram, er det­te: Vi menn er, i kraft av å være menn, er roten til det onde.

Jeg måt­te selv­føl­ge­lig goog­le den­ne Anna Mann­hei­mer for å fin­ne ut om kun­ne ha noen fag­lig bak­grunn for å skri­ve det hun gjør. Så langt jeg kun­ne fin­ne ut, har hun ledet noen radio- og TV-pro­gram­mer, og har skre­vet noen san­ger. Ikke mye fag­lig bal­last der. Det hele er bare en pri­mi­tiv lek med enkel statistikk.

Det har blitt slik at når det går utover menn, da kan man slip­pe unna med tøv som det­te. Det gikk til og med så langt at et seriøst radio­pro­gram som “Ekko” bruk­te en halv­time på å dis­ku­te­re spørs­må­let, en dis­ku­sjon hvor en del av det­te tøvet hel­dig­vis ble satt på plass.

Det har blitt slik at det er fullt aksep­ta­belt å gene­rea­li­se­re ut fra et lite mindre­tall av menns uhel­di­ge opp­før­sel, og for­kla­re det ut fra kjønn — og slå det opp som om det­te skul­le være typisk for menn. Men hvis menn frem­he­ver seg posi­tivt, da er det er pro­blem at det er så få kvin­ner. Det er ikke kvin­ne­ne som er pro­ble­met, det er det kan­skje ude­fi­ner­te “sam­fun­net”, som i prak­sis ofte betyr “de and­re” — som regel menn.

Går vi til søn­da­gens utga­ve av Aften­pos­ten, kan vi lese om Hege Amund­sen Elve­stad som en av meget få kvin­ne­li­ge kan­di­da­ter, når man skal kåre Nor­ges bes­te entre­pre­nø­rer. Vi kan lese i artikkelen:

Men kvin­ne­ne glim­rer med sitt fra­vær. Av til sam­men 44 bedrif­ter med 63 repre­sen­tan­ter som kon­kur­re­rer i de uli­ke regio­ne­ne om å kom­me til den nasjo­na­le fina­len, er bare åtte kvin­ner med.

-Det er noe vi ofte dis­ku­te­rer. Det jo litt bekym­rings­fullt at det skal være så man­ge godt voks­ne menn som kon­kur­re­rer, men det spei­ler nok også vir­ke­lig­he­ten, sier Andersen.

For det er ikke bare jury­en sin skyld at det er slik. Fore­lø­pi­ge tall fra SSB viser at kvinne­an­de­len blant nye etab­le­re­re var nes­ten 37 pro­sent i 2013. Men mind­re enn 20 pro­sent av de som star­tet aksje­sel­skap var kvinner.

-Nomi­na­sjo­ne­ne til den­ne kårin­gen bekref­ter at kjønns­ba­lan­sen blant entre­pre­nø­rer fort­satt er rela­tivt skjev. Og den er enda skje­ve­re blant vekst­sel­ska­pe­ne, sier Olav R. Spil­ling, fors­ker ved Nor­disk insti­tutt for stu­di­er av inno­va­sjon, forsk­ning og utdan­ning. (NIFU).”

Vi kan anven­de Anna Mann­hei­mers meto­de, og trek­ke omtrent føl­gen­de kon­klu­sjon: Det er noen egen­ska­per ved menn i kraft av å være menn, som gjør at de er totalt domi­ne­ren­de her. Kvin­ner har ikke de egen­ska­per som skal til.

Det er i alle fall ikke noe mer galt enn det Anna Mann­hei­mer skri­ver. En vil­je til å ta risi­ko, f.eks. når stein­al­der­man­nen la ut på jakt med usik­re utsik­ter til utbyt­te, men med mulig­het til å vin­ne mye om de var hel­di­ge og dyk­ti­ge i jak­ten. Man risi­ker­te også å bli ska­det eller drept, i jak­ten eller når man skul­le for­sva­re seg og sitt. Noen av de sam­me egen­ska­per vil man også tren­ge som entre­pre­nør, eller som topp­le­der. Og det kan for noen tip­pe over gren­sen til det neg­a­ti­ve og destruk­ti­ve — som lett kan bli resul­ta­tet når ener­gi ikke blir kana­li­sert så man får utløp for den på en posi­tiv og kon­struk­tiv måte.

La oss leke med tan­ken om at noen had­de skre­vet en kro­nikk med tit­te­len “Det er menn. Det er all­tid, all­tid menn” og vist til at grün­de­re og nærings­livs­le­de­re nes­ten all­tid er menn, og for­klart det­te ut fra kjønn­s­egen­ska­per, med et like tynt, eller egent­lig totalt fra­vær av fag­lig grunn­lag, som Anna Mann­hei­mers kro­nikk. Da vil­le enhver redak­tør ha gjort det redak­tø­ren i Göte­borgs­pos­ten bur­de ha gjort med Anna Mann­hei­mers kro­nikk: Refu­sert den. For det­te er “for­bud­te” syns­punk­ter som man ikke øns­ker å ha fram i offent­lig­he­ten. Mot­kref­te­ne vil­le ha mobi­li­sert alt av tungt skyts, og gått rett i skyt­ter­gra­ve­ne. Et pro­gram som Ekko vil­le ikke ha hen­tet inn fag­folk og bruk­te sende­tid på å dis­ku­te­re noe som er så poli­tisk ukorrekt.

Jeg skal til­gjen­ne­gi noen synspunkter:

For meg er kjønn et spørs­mål om bio­lo­gi, og det er ver­ken uklart eller tve­ty­dig. At kjønns­iden­ti­tet og kjønns­rol­ler kan være sosia­le kon­struk­sjo­ner, og at det kan være uklart, det er et helt annet spørsmål.

Menn og kvin­ner er for­skjel­li­ge (hel­dig­vis). Det er ikke slik at “meget er for­skjel­lig, men det er uten­på”. At uli­ke rol­ler når det gjel­der noe så sen­tralt i livet, som å føre arten vide­re, bare fører til fysis­ke for­skjel­ler, men ingen for­skjel­ler når det gjel­der men­ta­le egen­ska­per, psy­ko­lo­gi m.m., det har jeg ikke sett noen over­be­vi­sen­de argu­men­ta­sjon for. Selv har jeg ingen pro­ble­mer med å aksep­te­re det, og ser det ikke som noe pro­blem. Det er sik­kert en del som mener at det ikke bur­de være slik, men det er ikke noe argument.

Man kan se man­ge sys­te­ma­tis­ke for­skjel­ler mel­lom menn og kvin­ner. Menn er mer risiko­vil­li­ge og kon­kur­ranse­ori­en­ter­te, kvin­ner mer trygg­hets­sø­ken­de. Menn liker å arbei­de med ting, kvin­ner liker bed­re å arbei­de med men­nes­ker. Man fin­ner sik­kert fler. De skal ikke over­dri­ves, og det er sto­re varia­sjo­ner mel­lom menn, og mel­lom kvin­ner. Men i et repre­sen­ta­tivt  utvalg av kvin­ner vil man sann­syn­lig­vis fin­ne fle­re med kvin­ne­li­ge pre­fe­ran­ser enn blant et repre­sen­ta­tivt utvalg av menn. Og blant menn vil vi fin­ne et stør­re utvalg med mann­li­ge pre­fe­ran­ser. At det­te gir sys­te­ma­tis­ke for­skjel­ler i menns og kvin­ners yrkes­valg, er ikke over­ras­ken­de. Så len­ge man har de sam­me val­ge­ne, ser jeg ikke noe pro­blem i at menn og kvin­ner sys­te­ma­tisk vel­ger ulikt.

Men vil kan selv­sagt ikke trek­ke slut­nin­ger om at “for­di du er mann/kvinne så skal du (eller kan du ikke) gjø­re sånn eller slik”. Det er bra med folk som bry­ter med ste­reo­ty­pi­ene og beve­ger seg uten­for boksen.

Min mor er noe så uvan­lig for kvin­ner som begyn­ner å nær­me seg 90 år, som sivil­in­ge­ni­ør. Etter å vært hjem­me noen år med små­barn, øns­ket hun seg ut i jobb igjen. Vi bod­de på Her­øya, og Norsk Hydro eks­pan­der­te kraf­tig. De rekrut­ter­te sta­dig nye folk, ikke minst inge­ni­ø­rer. Men på slut­ten av 1950-tal­let og begyn­nel­sen av 1960-tal­let var det helt uten­ke­lig for Norsk Hydro å anset­te en kvin­ne­lig sivil­in­ge­ni­ør. Så den vei­en var i prak­sis stengt. Hun valg­te å ta peda­go­gisk til­leggs­ut­dan­ning, og begyn­te å arbei­de som lærer.

For en slags balan­ses skyld, må jeg leg­ge til det­te: Da jeg selv arbei­det “på gøl­vet” i Hydros fab­rik­ker, omtrent 15 år etter det jeg her refe­re­rer til, ble jeg over­ras­ket over hva slags auto­ri­tets­fi­gur inge­ni­ø­ren var i fab­rik­ke­ne, og med hvil­ken ære­frykt og respekt de ble omtalt. Jeg kjen­te dem ikke på den måten. De var jo mine for­eld­re, mine nabo­er, mine ven­ners for­eld­re og mine for­eld­res ven­ner. Jeg had­de ikke noe spe­si­elt for­hold til at de var inge­ni­ø­rer. Det var de fles­te i vår omgangs­krets. De fag­li­ge utford­rin­ger som en inge­ni­ør vil­le møte, er jeg helt sik­ker på at en kvin­ne vil­le kla­re like godt som en mann, også den gan­gen. Men å gå inn i dati­dens “inge­ni­ør­rol­le” i en fab­rikk, med et nær­mest rent manns­mil­jø, det vil­le ha vært en kjempe­ut­ford­ring for en kvinne.

Ver­den har hel­dig­vis kom­met vide­re siden den gan­gen. I dag er ingen vei­er stengt for kvin­ner, bare med den begrun­nel­se at de er kvin­ner. Det er man­ge kvin­ne­li­ge inge­ni­ø­rer. Men vei­en til top­pen, om det er dit man vil, er ikke enkel, enten man er kvin­ne eller mann. Det er ikke slik at det lig­ger topp­job­ber og ven­ter på menn, bare i kraft av at de er menn. De fles­te når ikke top­pen, ver­ken av menn eller kvin­ner. Og hel­dig­vis er de fles­te til­freds med ikke å være der. De som når top­pen, har arbei­det hardt og har ofret mye for å kom­me dit. Livet har mer å by på enn å klat­re til topps på en kar­rie­re­sti­ge. Man­ge mener at vei­en til top­pen kos­ter for mye, og mel­der seg ikke på den konkurransen.

I dag er det nes­ten en a prio­ri sann­het at kvin­ner kan alt som menn kan, like godt. Bort­sett fra å være kri­mi­nel­le og annet som er uøns­ket, da er det visst “lov” å begrun­ne det med kjønn. Hvis kvin­ner til tross for det­te, ikke hev­der seg på enkel­te områ­der, så leter man etter utven­di­ge for­kla­ring som gjør at det for­ut­set­nings­vis manns­do­mi­ner­te sam­fun­net, hol­der kvin­ner nede. Det er basert på ideo­lo­gi, nes­ten som et reli­giøst dog­me, ikke på empi­ri. I Dags­avi­sen kan vi lese den­ne kom­men­ta­ren fra Eli­sa­beth Grieg til at det bare er tre kvin­ner i Tele­nors  nye leder­grup­pe på 21 personer:

Når Tele­nors nye leder­grup­pe på 21 per­soner kun har tre kvin­ner, viser det at glass­ta­ket er sterkt.

Jeg har ald­ri fått noen for­kla­ring på hva det­te “glass­ta­ket” egent­lig er. Det er åpen­bart noe usyn­lig som ingen kan peke på. Men siden fær­re kvin­ner enn menn når top­pen i nærings­li­vet, må det bare være et usyn­lig hin­der der, og som gjør at kva­li­fi­ser­te kvin­ner hol­des nede. At det kan være noe med at få kvin­ner har det som skal til, det er en “ulov­lig” for­kla­ring i dagens Nor­ge. Den har man alle­re­de i utgangs­punk­tet avvist.

Mitt enk­le utgangs­punkt er at man skal ha den best kva­li­fi­ser­te per­sonen til en jobb, ikke minst til en leder­stil­ling. Kjønn er for meg helt uten betyd­ning i sli­ke sam­men­hen­ger. For meg er det ikke noe poeng i seg selv, at det skal være kvin­ne­li­ge topp­le­de­re i næringslivet.

Kjønns­ba­lan­se kan ha betyd­ning når man skal ha en grup­pe som er repre­sen­ta­tiv for befolk­nin­gen, f.eks. i poli­tik­ken. Det er også vik­tig i barne­ha­ger og grunn­sko­len, for å balan­se­re barns femi­ni­ser­te opp­vekst­mil­jø. Barn tren­ger mann­li­ge rolle­mo­del­ler. Men en leder­grup­pe i nærings­li­vet skal lede en bedrift, de skal ikke repre­sen­te­re eller spei­le folket.

Vi kan ikke som et utgangs­punkt for­ut­set­te at halv­par­ten av de best kva­li­fi­ser­te er kvin­ner. Er det fles­te godt kva­li­fi­ser­te per­sone­ne menn, da blir leder­grup­pen domi­nert av menn. Jeg kan fak­tisk ikke se at det er et pro­blem av betyd­ning. De som har satt sam­men den mye omtal­te leder­grup­pen i Tele­nor, har kjent bed­re enn de fles­te maset om at “nå er det en kvin­nes tur”. Jeg er gans­ke sik­ker på at de har lett med lys og lyk­te etter kva­li­fi­ser­te kvin­ner, som kun­ne være aktu­el­le. Det har åpen­bart ikke vært man­ge. Og de har endt med å prio­ri­te­re rett per­son, frem­for rett kjønn. Det synes jeg er helt greit. Tor­stein Ulse­rød skri­ver godt om kri­tik­ken mot Tele­nor­le­del­sen i Miner­va.

Hvis fle­re kvin­ner har det som skal til, er vil­li­ge til å sat­se, og ikke minst til å beta­le den pri­sen det kos­ter å klat­re til topps, da vil vi se fle­re kvin­ne­li­ge topp­le­de­re, også i næringslivet.

I man­ge yrker er det sto­re kjønns­for­skjel­ler. Det er ikke man­ge kvin­ne­li­ge rør­leg­ge­re eller bil­me­ka­ni­ke­re. Men mid­del­klasse­kvin­ner har ikke noen drøm­mer om å bli rør­leg­ge­re eller bil­me­ka­ni­ke­re, så kjønns­mes­sig uba­lan­se i sli­ke yrker har ald­ri blitt noe debattema.

Print Friendly, PDF & Email

Å bli 60

SykkelkakeDet er ingen nyhet at noen fyl­ler 60. Man­ge har gjort det før, og man­ge kom­mer til å gjø­re det i frem­ti­den også. Det skjer fak­tisk hver dag. Og det er gans­ke for­ut­sig­bart når det kom­mer til å skje.

Det er hel­ler ikke noen stor pre­sta­sjon. Det er et spørs­mål om å hol­de seg i live, og for de fles­te av oss går det mer eller mind­re av seg selv. Nå er det alt­så min tur. Og skal jeg være ærlig, så liker jeg det ikke. Jeg kla­rer ikke å iden­ti­fi­se­re meg med mitt bil­de av en 60-åring, selv om dagens 60-årin­ger er yng­re enn 60-årin­ger var før. Men uan­sett fore­trek­ker jeg det, frem­for alter­na­ti­vet. Det er som Half­dan Sivert­sen syn­ger: Vi vil leve len­ge vi, men gam­le vil vi ald­ri bli.

Alder er bare et tall, kan man si. Men såkalt run­de tall mar­ke­rer en form for skil­le i livet. Kan­skje er det nå man går over fra ung­dom­mens alder­dom til alder­dom­mens ung­dom? Eller kan­skje skjed­de det alle­re­de da man run­det 50?

Con­ti­nue read­ing Å bli 60

Print Friendly, PDF & Email

Skøytesport

Bil­det øverst viser Håvard Bøkko i 2007. Det er tatt av McSmit, Wiki­me­dia Com­mon. CC BY-SA 3.0

Jeg er ikke sær­lig sports­in­ter­es­sert. Van­lig­vis hop­per jeg over avi­se­nes sports­si­der. Men da jeg blad­de meg for­bi sports­si­de­ne i Aften­pos­ten i dag mor­ges, falt blik­ket mitt på en artik­kel om de evi­ge opti­mis­ter i skøyte­spor­ten, med over­skrif­ten “Vi har noe på gang nå” (har ikke fun­net den sam­me på nett).

Da jeg voks­te opp, var skøyte­løp vel­dig stort. Jeg kjøp­te pro­gram­mer til mes­ter­ska­pe­ne, og noter­te pas­se­rings­ti­der og runde­ti­der. Det var uli­de­lig spen­nen­de. I dag er spor­ten på sot­te­seng, inter­es­sen gene­relt er laber og min inter­es­se er null.

Sver­re Lun­de Peder­sen utta­ler seg til Aftenposten:

Jeg skjøn­ner jo at det er stør­re inter­es­se for ski­idret­ten. Vi har jo ikke levert de resul­ta­te­ne som lang­renn for eksem­pel har gjort de sis­te seson­ge­ne. Men nå føler jeg at vi har noe på gang. Jeg har selv vært på pal­len fle­re gan­ger den­ne seson­gen. Føler at vi er på vei opp­over. Og får vi gode resul­ta­ter så tror jeg inter­es­sen vil øke …”

Con­ti­nue read­ing Skøyte­sport

Print Friendly, PDF & Email