Category Archives: Ymse

Stenging av Altinn — statlig dataidioti

Nærings­dri­ven­de har ordi­nær frist for leve­ring av selv­an­gi­vel­se 31. mai. Noen gan­ger har man behov for en viss utset­tel­se. Selv kon­sta­ter­te jeg at jeg mang­let et nød­ven­dig doku­ment da fris­ten var i ferd med å gå ut, og søk­te utset­tel­se. Å få en kort utset­tel­se er ren ruti­ne. Man behø­ver ikke begrun­ne den, og den gis auto­ma­tisk. Noen sekun­der etter at søk­na­den er sendt får man svar om at man har fått utset­tel­se til 15. juni.

I dag, 12. juni, skul­le jeg gjø­re fer­dig og sen­de inn min selv­an­gi­vel­se gjen­nom Atlt­inn. Da jeg går inn på Atlt­inn fin­ner jeg den­ne mel­din­gen:

Alt­inn er ikke til­gjen­ge­lig
Alt­inn er stengt fra fre­dag 11. juni kl 1600 til tirs­dag 15. juni kl 0800 i for­bin­del­se med pro­duk­sjons­set­ting av ny ver­sjon. Alt­inn Bru­ker­ser­vice er også stengt i den­ne peri­oden.

Vi bekla­ger de ulem­pe­ne det­te med­fø­rer.”

De vel­ger å sten­ge sys­te­met de sis­te dage­ne før en vik­tig frist går ut. Den­ne steng­nin­gen må ha vært plan­lagt. Det at man skal set­te en ny ver­sjon i drift er ikke noe som duk­ker opp plut­se­lig og uven­tet. Man lurer på hvor­dan det er mulig å plan­leg­ge så dår­lig.

Den utsat­te fris­ten løper i utgangs­punk­tet ut 15. juni kl. 2400, slik at de gir oss et 16 timers tids­vin­du for å fyl­le ut og leve­re det­te.

Etter litt leting fant jeg en mel­ding hos Skatte­eta­ten som sier at fris­ten er utsatt til 20. juni. Det hjel­per noe. Men for min egen del betyr det at jeg ikke får levert selv­an­gi­vel­sen før jeg rei­ser bort, slik jeg had­de plan­lagt. Med til­gang til inter­nett skal det nok være mulig å kom­me til Alt­inn når det­te åpner igjen. And­re kan nok få stør­re pro­ble­mer enn meg akku­rat der. Men jeg kan bare krys­se fing­re­ne for at jeg får med meg det jeg da vil tren­ge av doku­men­ter og lokalt lag­re­de filer. Siden alle skje­ma­er i prak­sis bare fin­nes i elekt­ro­nisk form og er (u)tilgjengelig via Alt­inn, er også til­gan­gen til “sjekk­lis­ten” som dis­se skje­ma­ene repre­sen­te­rer stengt.

Vi som skal leve­re selv­an­gi­vel­sen går inn på Alt­inn, ikke på Skatte­eta­tens nett­si­der. Der­for bur­de det selv­føl­ge­lig ha vært opp­lyst på Alt­inn at fris­ten er utsatt, for å dem­pe den førs­te panikk­re­ak­sjo­nen når man ser at det­te ikke kom­mer til å gå. Men der står det intet.

Skatte­di­rek­to­ra­tets mel­ding er datert 2. juni, alt­så to dager etter utlø­pet av den ordi­næ­re selv­an­gi­vel­ses­fris­ten. Det er grunn til å tro at de fles­te som søker utset­tel­se vil gjø­re det de sis­te dage­ne før fris­ten går ut. Det er også grunn til å tro at når man sten­ger sys­te­met en lang­helg i juni for å set­te en ny ver­sjon i pro­duk­sjon, så er det noe man har plan­lagt i lang tid. Man må med and­re ord ha visst om det­te før den ordi­næ­re fris­ten gikk ut. Da bur­de man selv­føl­ge­lig ha infor­mert om det­te da bekref­tel­se på utset­tel­se ble sendt. Da had­de jeg visst at jeg måt­te ha gjort det­te tid­li­ge­re.

Valg av tids­punkt for sten­ging av sys­te­met er håp­løst. Men når de først tref­fer et så idio­tisk valg bør de i det mins­te infor­me­re om det­te i god tid og på en måte som når fram til de som blir berørt. Det­te gir oss et godt eksem­pel på hvor­dan man ikke skal gjen­nom­føre sli­ke pro­sjek­ter, og det får da i det mins­te en peda­go­gisk ver­di. Men de som har hatt ansva­ret bør kan­skje set­tes på skole­ben­ken for å lære av sine feil, så kan noen and­re over­ta ansva­ret for pro­sjek­tet?

Print Friendly, PDF & Email

Elendig produktoppfølging — HP etterlater sine kunder i kulden

Jeg kjøp­te i juni 2007 en alt-i-ett printer/scanner/fax type HP Color Laser Jet 2840. Jeg valg­te den­ne for­di jeg vil­le ha en farge­la­ser som også fun­ge­rer som scan­ner og kopi­ma­skin, og den skul­le fun­ge­re i nett­ver­ket hjem­me.

Enhe­ten er for så vidt utmer­ket. Men nå, i april 2010, har det gått såpass lang tid siden Win­dows 7 ble lan­sert at det er på høy tid med ordent­li­ge dri­ve­re til Win 7. Det er dri­ve­re til­gjen­ge­lig som gjør at den kan bru­kes som skri­ver, men det er ikke scan­ner­dri­ve­re (eller fax, men det betyr mind­re i 2010) for Win 7, i alle fall ikke som kan fun­ge­re i nett­verk.

Da dri­ve­re for Win 7 fort­satt ikke er til­gjeng­lig på HPs nett­si­der send­te jeg dem en e‑post hvor jeg etter­lys­te det­te. Jeg fikk føl­gen­de svar fra en Hen­rik Del­eu­ran hos HP-Nor­ge:

Hp sup­po­te­re ikke scan­ner over net­verk på den­ne skri­ve­ren med win7,  det­te er en gam­mel modell som vi ikke pro­du­se­re len­ge­re,  det er dog mulig at det ”kan­skje” vil fun­ge­re med usb og Win­dows Vis­ta, men hvis de øns­ker hjelp til det­te må de kon­tak­te sup­port for betal bar sup­port på tlf: 80062800

Den funk­sjo­nen som de spør etter går ikke an og få til.”

Det bur­de være unød­ven­dig å si at jeg er sær­de­les mis­for­nøyd med sva­ret. Hva mener HP med at det “er en gam­mel modell”? Mener HP at deres skri­ve­re må anses som utran­gert etter mind­re enn tre år, slik at det ikke er nød­ven­dig å utvik­le dri­ve­re for nye ver­sjo­ner av det mest bruk­te ope­ra­tiv­sys­te­met? Hvis de har så dår­lig tro på egne pro­duk­ters leve­tid er det ingen grunn til at vi som kun­der skal ha noen stør­re til­tro til det­te.

Det hjel­per ikke om pro­duk­te­ne er gode hvis man ikke kan sto­le på leve­ran­dø­ren. HP har vist at de ikke er til å sto­le på når det gjel­der rime­lig frem­tids­sik­ring av deres pro­duk­ter. HP frem­stør ikke som en seriøs leve­ran­dør.

Med den dår­li­ge opp­føl­gin­gen og sva­ret fra HP ved Hen­rik Del­eu­ran føler jeg meg gans­ke enkelt lurt. Det er full­sten­dig uak­sep­ta­belt. Så den dagen det måt­te bli aktu­elt å anskaf­fe nytt utstyr kom­mer ikke HP i betrakt­ning, uan­sett hvor gode pro­duk­ter de måt­te ha. Som leve­ran­dør er HP ikke til å sto­le på.

Print Friendly, PDF & Email

Skremmende (mangel på) sikkerhetstenkning i Jernbaneverket

Brann i én ser­ver i Trond­heim stop­pet tre av fire tog i Nor­ge mel­der Dags­avi­sen.  Det­te er blant det man kan lese:

En brann i Jern­bane­ver­kets ser­ver i Trond­heim før­te til at toge­ne mis­tet til­gan­gen til GSM-R-bån­det, som sør­ger for at toge­ne kan opp­gi sine posi­sjo­ner til Jern­bane­ver­kets ope­ra­sjons­sen­tral i Trond­heim.

Fra 18.30 til 21.15 var det full stans. NSB reg­ner med at om lag 150 av de 200 avgan­ge­ne som skul­le vært avvik­let, ble berørt.

Jern­bane­ver­kets infor­ma­sjons­sjef, Kjell Bak­ken, for­kla­rer at strøm­sys­te­met som skal drif­te ser­ve­ren i Trond­heim, har en sik­ker­hets­løs­ning som skal sør­ge for at strøm­men ikke går.

– Så vi har ikke lagt alle egge­ne i én kurv, sier Bak­ken.

– Men nå mis­tet dere beg­ge kur­ve­ne?

– Vi mis­tet beg­ge, ja, sier Bak­ken.”

Hos digi.no beskri­ves sys­te­met slik:

Den vik­ti­ge ser­ve­ren består av dob­le sys­te­mer i sam­me rack. Iføl­ge infor­ma­sjons­sje­fen inne­bæ­rer det blant annet to krets­kort, to strøm­for­sy­nin­ger og så vide­re.”

Det hjel­per ikke så mye om man“fordeler egge­ne i to kur­ver”, så len­ge de to kur­ve­ne står ved siden av hver­and­re i det sam­me rom­met. I føl­ge digi.no har GSM‑R, slik det er lagt opp i Nor­ge, ingen redun­dans.

Con­ti­nue read­ing Skrem­men­de (man­gel på) sik­ker­hets­tenk­ning i Jern­bane­ver­ket

Print Friendly, PDF & Email

Norsk bokbransje i steinalderen

Mam­mut er et utdødd dyr, bort­sett fra i norsk bok­bran­sje. Der lever mam­mu­ten fort­satt, men kan­skje ikke i bes­te vel­gå­en­de. Men man begyn­ner å ane hvor­for det­te for­his­to­ris­ke dyret har over­levd i den­ne bran­sjen.

Vi har len­ge kun­net føl­ge med i bran­sjens fam­ling for å få på plass en løs­ning for e‑bøker. Men også på and­re områ­der svik­ter det.

Jeg for­søk­te å fin­ne opp­lys­nin­ger på net­tet om hvil­ke bøker som er på Mam­mut­sal­get. Det skul­le vise seg ikke å være lett. Et goog­le-søk ledet meg til nett­ste­det n, og det vir­ket loven­de. Men her får jeg beskjed om at jeg kan log­ge meg inn for å se pdf-avi­sen. Et for­søk hos Nor­li, Ark og Bok­k­li­den. Men ingen av de kun­ne by på en Mam­mut­ka­ta­log.

Tanum kun­ne by på kata­lo­gen, så det var mulig å fin­ne den på nett. Så hvis jeg kjø­per bøker for det bli hos Tanum den­ne gan­gen. (Men man­gel på tid til å lese bøke­ne er etter hvert et stør­re pro­blem enn mang­len­de pen­ger til å kjø­pe dem. Bøker jeg ikke kjøp­te da de kom kom­mer jeg nep­pe til å lese om jeg kjø­per dem på salg.)

Ærlig talt: Det­te er for dår­lig. I 2010 bør det være en selv­føl­ge at man fin­ne kata­lo­gen og å kun­ne bestil­le på nett.

Print Friendly, PDF & Email

Selvfølgelig skal bussholdeplasser m.m. være røykfrie!

Eks­per­ter og fag­or­ga­ni­sa­sjo­ner mener det har skjedd for lite i tobakks­po­li­tik­ken de sis­te fem åre­ne, mel­der Aften­pos­ten. De fore­slår at holde­plas­ser, tog- og bussta­sjo­ner skal bli helt røyk­frie. Selv­føl­ge­lig skal sli­ke ste­der være røyk­frie. Kom­mer man ut av Nor­ge er det de fles­te ste­der en selv­føl­ge. Det er vans­ke­lig å for­stå hvor det ikke er slik.

Noen ste­der er det egen røyke­av­de­ling ytterst på jern­bane­per­ron­ge­ne, og det kan være greit nok når det er ute. Hvis de stoff­av­hen­gi­ge had­de  måt­tet gå lengst ut på Oslo S og Gar­der­moen om de abso­lutt må ha sin gift­dose for å døy­ve abs­ti­nen­sen, had­de vært greit nok. En gang spur­te jeg Jern­bane­ver­ket hvor­for de ikke had­de gjort slikt for len­ge siden. Men Jern­bane­ver­ket har som kjent vært en kom­plett udu­ge­lig orga­ni­sa­sjon, så de syn­tes å tro at de ikke kun­ne gjø­re det når røyke­lo­ven ikke gjel­der uten­dørs! (Snakk om fan­tasi­løs og udu­ge­lig orga­ni­sa­sjon.)

Det fin­nes ikke én grunn til at røy­ke­re skal kun­ne pla­ge and­re med sin stin­ken­de røyk på ste­der der folk må opp­hol­de seg f.eks. for å ven­te på en buss. Det er røy­ker­ne som er pro­ble­met.

Selv­føl­ge­lig har Aften­pos­ten fun­net en røy­ker som mener at det­te er “inn­stram­ming av røy­ker­nes fri­het”. Lai­la Arentz heter hun som skry­ter av at hun har røykt i 47 år og ikke har noen pla­ner om å slut­te.

Røy­ker­ne kan røy­ke så mye de vil, så len­ge de ikke pla­ger and­re. Men det er ikke en “fri­het” eller “rett” å kun­ne pla­ge sine omgi­vel­ser. Ingen skal måt­te fin­ne seg i å bli pla­get “bare litt”.

Som nes­ten alle røy­ke­re bedy­rer dama at hun tar mye hen­syn når hun røy­ker i nær­he­ten av and­re men­nes­ker. Nei. Hun gjør ikke det, dum­me neket. Hvis hun had­de tatt hen­syn, da had­de hun ikke røykt i nær­he­ten av and­re men­nes­ker, i alle fall ikke på en plass som ikke er satt av til røy­king.

Sam­ti­dig øns­ker de at det skal være ulov­lig å røy­ke i skole­går­der og på ute­ser­ve­rin­ger. Selv­føl­ge­lig bur­de alle skole­går­der være røyk­frie. Fin­nes det noen som helst grunn til å til­la­te røy­king i en skole­gård?

Det bur­de være like selv­føl­ge­lig at man kan sit­te på en ute­ser­ve­ring uten å bli pla­get av nabo­ens røyk. Ute had­de det sik­kert vært mulig å fin­ne ord­nin­ger som gjør at man kan dele i røy­ke- og ikke røyke­av­de­lin­ger. Men res­tau­rant­bran­sjen demon­stre­rer fort­satt at de betrak­ter ikke-røy­ke­re som annen­rangs gjes­ter. Når de får vel­ge selv blir røy­ker­ne prio­ri­tert. De gid­der ikke en gang prø­ve å fin­ne løs­nin­ger som også tar hen­syn til dem. I 1997 ble det ved­tatt at ser­ve­rings­ste­der skul­le ha røyk­frie avde­lin­ger. Det ga de blaf­fen i. Da det i 2004 ble for­budt å røy­ke, da kom de trek­ken­de med at de kun­ne gjø­re det som de had­de vært påbudt å gjø­re i syv år. Selv­føl­ge­lig var det da for sent. Slik blir det nok med ute­ser­ve­rin­ger også. Når ser­ve­rings­ste­de­ne ikke vil gjø­re noe selv, kom­mer resul­ta­tet til å bli et for­bud.

Norsk røyke­po­li­tikk er nes­ten som norsk poli­tikk gene­relt. Det er skip­per­tak og mye støy, men elen­dig opp­føl­ging. Et lys­punkt på det­te områ­det er at man fak­tisk gjen­nom­før­te noe, selv om det ble med skip­per­ta­ket. Alt for ofte ser vi ikke en gang skip­per­ta­ket, det blir bare prat. Og der­for plas­se­rer Nor­ge seg høyt på lis­ten over land som ikke får det til.

Print Friendly, PDF & Email

Når djevelen frister med epler

Å fris­te med lek­re epler har vært et kjent knep siden tide­nes mor­gen. Ste­ve Jobs må ha har lært et og annet fra bibel­his­to­ri­en. Han er en slu fris­ter og pres­sen fal­ler mer enn vil­lig for hans fris­tel­ser.

Ryk­te­ne begyn­te å gå tid­lig. Egent­lig had­de de star­tet alle­re­de før for­ri­ge lan­se­ring­s­jip­po. Men de eple­ne som den gang ble til­budt var ikke fris­ten­de nok, så man ven­tet på nye epler. Vi kun­ne for en tid til­ba­ke lese at Apple had­de reser­vert et loka­le til den 27. janu­ar, og i uke­ne som fulg­te økte spe­ku­la­sjo­ne­ne og for­vent­nin­ge­ne. Aviser ryd­det egne eple­torg for å for­tel­le om hva de trod­de man kun­ne ven­te.

Så kom den sto­re dagen. Det er ikke måte på hvor ukri­tisk sto­re deler av pres­sen hyl­ler det nye eplet. Det er noen kri­tis­ke røs­ter, men ikke sær­lig man­ge. Selv had­de jeg også for­vent­nin­ger til det nye eplet, men ble skuf­fet over det som ble pre­sen­tert. Jeg kom­mer nok til å hol­de meg til annen frukt inn­til vide­re.

Pres­sen har vel­dig lite å være stolt av i den­ne saken. Det er hel­dig­vis ikke ofte man ser at et sam­let presse­korps til de gra­der lar seg bru­ke av et stort inter­na­sjo­nalt sel­skap som skal lan­se­re et nytt pro­dukt. Enhver kri­tisk sans og reflek­sjon var blåst bort. Kan­skje var tids­punk­tet sær­de­les vel­valgt fra eple­gart­ne­ren. De traff kan­skje et presse­korps i jule­gave­ab­sti­nens som bare leng­tet etter fle­re pak­ker og mer god­te­ri. Pres­sen må ha spon­set eple­pro­du­sen­ten med mil­li­ar­der i gra­tis rekla­me. Og det for epler som ikke en gang inne­hol­der vita­mi­ner.

Det gikk dår­lig med slan­gen i para­di­set etter at han fris­tet med epler.  Det­te var Her­rens straff:

For­di du gjor­de det­te,
skal du være for­ban­net
fram­for alt fe og alle vil­le dyr.
På buken skal du kry­pe,
og mold skal du ete alle dine dager.”

Men det gikk ikke så greit med de som lot seg fris­te hel­ler:

Med svet­te i ansik­tet
skal du ete ditt brød,
inn­til du ven­der til­ba­ke til jor­den;”

Det må være skrem­men­de per­spek­ti­ver for pres­sen: Å risi­ke­re at de må arbei­de så de får svet­te i ansik­tet.

Print Friendly, PDF & Email

Eple-religionen og dens menighet

I går tråd­te pro­fe­ten fram med sitt nye bud­skap: iPad. Ver­den hyl­ler ham og hans nye iBind, som det nye eplet skal hete. Med en stor og lojal menig­het er suk­ses­sen sik­ret. “Det nye eplet vil for­and­re ver­den” lyder menig­he­tens lov­sang.

Vi som ikke bekjen­ner oss til eple-reli­gio­nen spør oss: Var det alt?

Jeg had­de også sett fram til pre­sen­ta­sjo­nen. Jeg øns­ker meg en lese­pla­te som kan mer enn de som hit­til har vært på mar­ke­det. Kan­skje kun­ne iPad­den være det jeg øns­ker meg?  Det var den ikke.

Jeg er ambi­va­lent i for­hold til stør­rel­sen. Er den for stor og tung til at det er dings­en man all­tid har med seg? På det punk­tet må dom­men utset­tes til jeg fak­tisk har holdt en i hån­den. Men jeg kon­sta­te­rer at den i stør­rel­se og vekt nær­mer seg de mins­te bær­ba­re PCene. iPad­den er dyre­re og synes å kun­ne mind­re.

Min størs­te inn­ven­ding mot iPad­den er at den har et sing­le-tas­king ope­ra­tiv­sys­tem. Hvis jeg leser et doku­ment skal jeg alt­så måt­te avslut­te det hvis jeg vil sjek­ke e‑post, twit­ter, nyhe­ter eller høre på musikk? Det er å bli satt 20 år til­ba­ke i tid. Nei takk. Jeg vet at iPhone-entu­si­as­ter sier at det er noe de ikke tren­ger. Kan­skje man lar seg avspi­se med mye når O sto­re leder sier at det skal være slik. Hva man tren­ger kan sik­kert dis­ku­te­res. Men jeg vil ikke tvin­ges til å bli enspo­ret. Men så har jeg da hel­ler ikke hop­pet på iPhone.

Inn­til 64 Gb min­ne — det er ikke vel­dig mye. Hvis man had­de hatt plass for SD og/eller CF-kort had­de det ikke vært noe stort pro­blem. Men det har iPad­den ikke, om jeg har for­stått rap­por­te­ne rett. Ikke har den en skik­ke­lig USB-port hel­ler om jeg har for­stått det rett, så hvem vet om det er mulig å kob­le til eks­ternt min­ne via et adap­ter. Uan­sett vil det være en mer klø­ne­te enn minne­kort.

Mang­len­de støt­te for Flash — det er vel spørs­mål om litt pro­gram­vare, så det kan sik­kert kom­me. Men kan­skje er det også et sym­ptom på Apples mot­vil­je mot and­res løs­nin­ger. Håper de at iPad­den skal gi såpass stor mar­keds­makt at webut­vik­le­re skal gå over til platt­for­mer Apple fore­trek­ker — f.eks. løs­nin­ger som Apple tje­ner pen­ger på?

Fle­re har påpekt at den mang­ler kame­ra. For meg har ikke det noen sær­lig betyd­ning. Ingen alt-i-ett dings kan måle seg med et ordent­lig kame­ra for å ta bil­der. Jeg tror jeg har nok fing­re til å tel­le de bil­de­ne jeg har tatt med mobil­te­le­fo­nens kame­ra og vil­le i alle fall ikke ha hen­tet fram en iPad­de for å ta bil­der. Men det had­de selv­føl­ge­lig vært kjekt om man kun­ne bru­ke en dings som det­te til video­kon­fe­ran­ser. Kan­skje er ope­ra­tiv­sys­te­met uan­sett for svakt til å kjø­re sli­ke tje­nes­ter.

GPS og tele­fon kun­ne godt ha vært inklu­dert i en iDings som den­ne. En iPad­de må kun­ne fun­ge­re som en reise­hånd­bok som for­tel­ler meg at HER er du, og så fin­ne det som er av inter­es­se rundt. En iPad­de er ikke det man løf­ter til øret for å rin­ge. Men med et Blueto­oth hands-free sett bur­de den kun­ne fun­ke.

All pro­gram­vare må god­kjen­nes av Apple. Jeg liker ikke de som vil mono­po­li­se­re pro­gram­vare­til­gan­gen. Det er litt under­lig at man­ge som ellers sver­ger til åpne løs­nin­ger lar seg for­fø­re av Apples mono­po­li­se­rings­for­søk.

Den ser  lek­ker ut. Men det hjel­per ikke å se ut som en super­mo­dell om hjer­nen mang­ler.

Det er gans­ke enkelt for lite i en litt for stor dings. Noen må kom­me med noe bed­re og den­ne noen bør slett ikke være Apple.

Print Friendly, PDF & Email

Syntes du det har vært kaldt? Ta det som en ekte nordmann!

[Det­te kom sei­len­de inn pr e‑post. Jeg vet ikke hvem opp­havs­man­nen er. Men det er verdt å spre vide­re.]

Syn­tes du det har vært kaldt? = Do you think it is cold whe­re you live
Ta det som en ekte nord­mann! = act like a Nor­we­gi­an

Slik ser engelsk­menn på oss. = This is the way the Eng­lish peop­le look at us Nor­we­gi­ans

Tem­pe­ra­tu­res:

+15°C / 59°F
This is as warm as it gets in Nor­way, so we’ll start here.
Peop­le in Spain wear win­ter-coats and glo­ves.
The Nor­we­gi­ans are out in the sun, get­ting a tan.

+10°C / 50°F
The French are try­ing in vain to start their cen­tral hea­ting.
The Nor­we­gi­ans plant flow­ers in their gar­dens.

+5°C / 41°F
Ita­li­an cars won’t start.
The Nor­we­gi­ans are crui­sing in cabrio­lets.

0°C / 32°F
Dis­til­led water free­zes.
The water in Oslo Fjord gets a litt­le thick­er.

-5°C / 23°F
Peop­le in Cali­for­nia almost free­ze to death.
The Nor­we­gi­ans have their final bar­be­cue before win­ter.

-10°C / 14°F
The Brits start the heat in their hou­ses.
The Nor­we­gi­ans start using long sle­e­ves.

-20°C / ‑4°F
The Aus­sies flee from Mal­lor­ca.
The Nor­we­gi­ans end their Mid­sum­mer celebrations.Autumn is here.

-30°C / ‑22°F
Peop­le in Gre­ece die from the cold and dis­appe­ar from the face of the earth.
The Nor­we­gi­ans start dry­ing their laundry indoors.

-40°C / ‑40°F
Paris start cracking in the cold.
The Nor­we­gi­ans stand in line at the hot­dog stands.

-50°C / ‑58°F >
Polar bears start eva­cua­ting the North Pole.
The Nor­we­gi­an army post­po­nes their win­ter sur­vi­val tra­i­ning awai­ting real win­ter weather.

-70°C / ‑94°F
The fal­se San­ta moves south.
The Nor­we­gi­an army goes out on win­ter sur­vi­val tra­i­ning.

-183°C / ‑297.4°F
Mic­ro­bes in food don’t sur­vi­ve.
The Nor­we­gi­an cows com­plain that the far­mers’ hands are cold.

-273°C / ‑459.4°F
ALL atom-based movent halts.
The Nor­we­gi­ans start say­ing “Faen, it’s cold out­side today.”

-300°C / ‑508°F
Hell free­zes over,
Nor­way wins the Euro­vi­sion Song Con­test.

Print Friendly, PDF & Email

Hva gjør en sosialpsykolog?

Pro­fes­sor i sosial­psy­ko­lo­gi ved NTNU Arnulf Kol­stad utta­ler seg til Dag­bla­det om hvor­for noen yrker har høy­ere pre­sti­sje enn and­re. Han er over­ras­ket over at advo­ka­ter kom­mer så høyt på lis­ten, og sier:

— En bety­de­lig del av advo­kat­bran­sjen job­ber med for­ret­nings­juss. De lever av å fin­ne hul­ler i skatte­lo­ven, slik at rike men­nes­ker kan lure unna skatt ved hjelp av smar­te triks. At dét skal gi sta­tus, for­bau­ser meg. Den­ne yrkes­grup­pa har nep­pe sta­tus av sam­me grunn som lege­ne, som nyter respekt for det vik­ti­ge bidra­get de gjør i sam­fun­net. Vi had­de nok ikke fått sam­me ran­ge­ring der­som folk ble bedt om å pluk­ke ut yrkes­grup­pe­ne de har mest respekt for.”

Han kan selv­føl­ge­lig ha for­søkt å være mor­som. Eller kan­skje er han feil­si­tert. Vi kan all­tid skyl­de på media når vi har sagt noe dumt, og vi blir gjer­ne trodd på det. Men når sant skal sies så har ald­ri jeg opp­levd ikke å få mine utta­lel­ser til­sendt for sitat­s­jekk før de pub­li­se­res. Så selv om våre utta­lel­ser kan bli satt i sam­men­hen­ger vi ikke er kom­for­tab­le med eller få over­skrif­ter vi ikke liker, så kan vi ikke vri oss unna sita­tet. Enten har vi god­kjent utta­lel­sen eller så har vi opp­trådt sær­de­les upro­fe­sjo­nelt i for­hold til media.

Con­ti­nue read­ing Hva gjør en sosial­psy­ko­log?

Print Friendly, PDF & Email