CV — Olav Torvund

Olav Tor­vund er pro­fes­sor ved Uni­ver­si­tet i Oslo, hvor han sær­lig arbei­der med opp­havs­rett og penge­kravs­rett, IKT-kon­trak­ter, ehan­del og digi­ta­le medi­er. Han har skre­vet fle­re bøker og artik­ler om det­te og reg­nes som en av Nor­ges leden­de eks­per­ter innen­for dis­se retts­om­rå­der. Han har også bak­grunn som advo­kat og som juri­disk råd­gi­ver i nærings­li­vet.

Olav Tor­vund har også omfat­ten­de erfa­ring som vold­gifts­dom­mer og fra annen tviste­løs­ning knyt­tet til IT-leve­ran­ser.

Han er en dyk­tig etter­spurt fore­drags­hol­der. Da Uni­ver­si­te­tet i Oslo under mar­ke­rin­gen av sitt 200-års­ju­bi­le­um i 2011 valg­te ut en del av sine bes­te fore­le­se­re som “UiO-ambas­sa­dø­rer” som ble sendt ut til videre­gå­en­de sko­ler, var han en av dis­se.

Olav Tor­vund er fag­an­svar­lig for opp­havs­rett i Sto­re nors­ke lek­si­kon.

Personlig:

Født: 1955

Najo­na­li­tet: Norsk
Kon­tak­tif­nor­ma­sjon: Boks 6706 St. Olavs plass

Tele­fon: 22 85 00 95
Mobil: 901 21 357
e‑post: olav.torvund(at)jus.uio.no / olav(at)torvund.net

 

Utdanning

1993 
Uni­ver­si­te­tet i Oslo Dr juris 
1983 
Uni­ver­si­te­tet i Oslo Cand. jur

Arbeidserfaring

1994-dd 
Uni­ver­si­te­tet i Oslo, juri­disk fakul­tet Pro­fes­sor 
2011–2013
Bing Hodne­land advo­kat­sel­skap DA Part­ner
1998–2010 
Bing & Co advo­kat­sel­skap DA Part­ner 
1985–1994 
Uni­ver­si­te­tet i Oslo, insti­tut­tet for pri­vat­rett Første­ama­nu­en­sis 
1985–1987 
Verdi­pa­pir­sen­tra­len Juri­disk råd­gi­ver 
1983–1985 
Uni­ver­si­te­tet i Oslo, Insti­tutt for retts­in­for­ma­tikk Fors­ker 
1982–1983 
Uni­ver­si­te­tet i Oslo, Insti­tutt for retts­in­for­ma­tikk Forsk­nings­as­sis­tent 

Komiteer, organisasjoner, verv osv.

2007-dd 
Leder av Fors­ker­for­bun­dets opp­havs­rett­ut­valg 
2009-dd 
Vare­med­lem for leder i Per­son­vern­nemn­da 
2000–2006 
Insti­tutt­le­der ved Insti­tut­tet for retts­in­for­ma­tikk 
1998–2004
Norsk opsjonssentral/oppgjørssentral, med­lem av kon­troll­ko­mi­te­en
1998–2003 
Styre­med­lem i Juris­te­nes utdan­nings­sen­ter 
1998–2003 
Styre­med­lem i Inter­Me­dia ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Styre­le­der 2001–2003 
1985–2000 
Med­lem av en rek­ke arbeids­grup­per innen­for elekt­ro­nisk han­del som UN/ECE og UNICITRAL, samt nasjo­na­le grup­per. Styre­le­der for den juri­dis­ke sek­sjo­nen av NORDPRO 1990–1993, og med­lem av Legal Rap­port­eur Team i WP4, UC/ECE 
1991–1994 
Styre­le­der ved Norsk For­ening for Jus og EDB 
2013-dd
Styre­med­lem i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, avd Oslo.

Utvalgte publikasjoner

2013
Opp­havs­rett for begyn­ne­re, Uni­ver­si­tets­for­la­get.
2010 
Opp­havs­rett. En intro­duk­sjon (inn­fø­rin­gen fin­nes på net­tet) 
2008 
Ene­rett til len­king, en kei­ser uten klær? NIR 2008 s. 417 
2004 
For­bru­ker­kjøps­lo­vens anven­del­se ved leve­ring av digi­ta­le ytel­ser (Utred­ning for Jus­tis­de­par­te­men­tet) 
1999 
Opp­havs­rett i opp­drags­for­hold, NIR 1999 s. 123 
1997 
Penge­kravs­rett, Uni­ver­si­tets­for­la­get 
1997 
Kon­trakts­re­gu­le­ring. IT-kon­trak­ter, Uni­ver­si­tets­for­la­get (boken fin­nes på nett) 
1993 
Beta­lings­for­mid­ling i et retts­lig per­spek­tiv (dok­tor­gra­dav­hand­ling) 
1989
Blues­gi­tar (2. utg)

1987

Lov om verdi­pa­pir­sen­tral med kom­men­tar 
1980
Blues­gi­tar (1. utg)

Arbeidsområder

Opp­havs­rett og anenn imma­te­rial­rett.
Ytrings­fri­het og medie­rett
IKT-kon­trak­ter 
Sys­tem­ut­vik­ling, ser­vice­kon­trak­ter, lisen­ser etc. 
Per­son­vern 
Penge­krav, finans og beta­lings­for­plik­tel­ser 
Beta­lings­for­plik­tel­ser, finan­si­el­le tje­nes­ter 
eHan­del mm 
Digi­ta­le sig­na­tu­rer, elekt­ro­nis­ke trans­ak­sjo­ner innen­for uli­ke områ­der, så vel i offent­lig som pri­vat virk­som­het. Ansvars­spørs­mål m.m. 
Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.