Forbrukerkjøpslovens anvendelse på digitale ytelser.

Inn­led­ning 2020

Innledning 2020

I 2003 utre­det jeg, på opp­drag fra Jus­tis­de­par­te­men­tet, spørs­må­let om hvor­vidt for­bru­ker­kjøps­lo­ven kun­ne og bur­de gis anven­del­se på digi­ta­le ytel­ser. Min kon­klu­sjon den gan­gen var at den både kun­ne og bur­de gis anven­del­se på det­te. Om min hukom­mel­se stem­mer, star­tet jeg med en tan­ke om at reg­ler utvik­let for kjøp av ting, ikke kun­ne over­fø­res til digi­ta­le ytel­ser. Men under arbei­det så jeg at det­te ikke bur­de være noe stort problem.

Jus­tis­de­par­te­men­tet var imid­ler­tid av en annen opp­fat­ning, og frem­met ikke for­slag om at sli­ke ytel­ser skul­le omfat­tes. Det kan synes som om utred­nin­gen er fjer­net fra Jus­tis­de­par­te­men­tets nett­si­der. I alle fall fin­ner jeg den ikke len­ger der. Jeg har fått noen spørs­mål om hvor man kan fin­ne den utred­nin­gen, og vel­ger der­for å leg­ge den ut her. 

Det at den ikke len­ger er til­gjen­ge­lig på Jus­tis­de­par­te­men­tets nett­si­der er også en påmin­nel­se til med selv om all­tid å las­te ned doku­men­ter som kan være inter­es­san­te. Jeg har fle­re gan­ger brent meg på at doku­men­ter ikke len­ger er til­gjen­ge­lig når jeg prø­ver å fin­ne dem igjen — noe jeg mener er dår­lig infor­ma­sjons­prak­sis fra offent­li­ge myndigheter. 

Jus­tis­de­par­te­men­tet kon­klu­der­te med at de ikke vil­le fore­slå å inklu­de­re digi­ta­le ytel­ser i for­bru­ker­kjøps­lo­ven, se Ot.prp. nr. 23 (2006–2007) kapit­tel 5.

Mar­ke­det for digi­ta­le ytel­ser og tje­nes­ter har utvik­let seg mye siden 2003, så tiden har nok løpt fra det jeg skrev den gan­gen. Jeg tror ikke man­ge fore­stil­te seg at strøm­ming skul­le få det omfan­get det har i dag — man had­de gans­ke enkelt ikke til­strek­ke­lig bånd­bred­de den gan­gen. Men jeg mener fort­satt at det som er fore­slått vil­le ha vært en god løs­ning i 2003/2004. Men jeg lar det stå slik det ble skre­vet den gan­gen. Om det skal opp­da­te­res, får det even­tu­elt bli i en annen sammenheng. 

Det skul­le bare gå fem år før EU tok opp til­sva­ren­de spørs­mål. 5. mai 2009 pre­sen­ter­te EU-kom­mi­sjo­næ­re­ne Reding og Kuneva en 8?punkts “Digi­tal Agen­da” for Con­su­mer Rights Tomor­row. I punkt 4 står det:

4. Exten­ding the prin­cip­les of con­su­mer pro­tec­tion rules to cover licen­sing agreements of pro­ducts like soft­ware down­loa­ded for virus pro­tec­tion, games or other licensed con­tent. Licen­sing should gua­rantee con­su­mers the same basic rights as when they purchase a good: the right to get a pro­duct that works with fair com­mer­ci­al conditions. ”

EU ved­tok i 2019 direk­ti­vet 2019/770 on cer­tain aspects con­cer­ning con­tracts for the sup­ply of digi­tal con­tent and digi­tal ser­vices, som bør være inn­ført i løpet av 2021. Det har på en måte gitt meg et “hva var det jeg sa” øyeblikk. 

For­bru­ker­kjøps­lo­vens anven­del­se ved leve­ring av digi­ta­le ytel­ser.

En utred­ning av pro­fes­sor dr. juris Olav Torvund

1 Sam­men­drag
2 Man­dat
2.1 Opp­dra­get
3 Noen pre­si­se­rin­ger og avgrens­nin­ger
4 Mar­ke­det for ned­las­tings­tje­nes­ter
4.1 Inn­led­ning
4.2 Data­pro­gram­mer
4.3 Musikk
4.4 Tekst (elekt­ro­nis­ke bøker m.m.)
4.5 Bil­der
4.6 Film / video
4.7 Data­base- / Infor­ma­sjons­tje­nes­ter
4.8 En kort opp­sum­me­ring
5 Et kul­tur­po­li­tisk side­blikk
6 Dis­tri­bu­sjons­mo­del­ler
6.1 Dagens model­ler
6.2 Et blikk i krys­tall­ku­len
7 Lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom digi­tal over­fø­ring og fysisk leve­ring
8 Ned­las­tings­tje­nes­ter – gjel­den­de rett
8.1 Inn­led­ning
8.2 Ver­net og ikke ver­net mate­ria­le
8.3 Til­gjenge­lig­gjø­rin­gen
8.4 Lov­giv­ning i and­re land
9 Behov for lov­re­gu­le­ring
10 Mulig lov­re­gu­le­ring
10.1 Utgangs­punkt
10.2 Lovens anven­del­ses­om­rå­de og lov­valg
10.3 Kom­bi­ner­te ytel­ser
10.4 Leve­rin­gen
10.5 Risi­ko
10.6 Egen­ska­per ved den lever­te ytel­se
10.7 Regu­le­ring av ret­tig­he­ter
10.8 Sank­sjo­ner ved mis­lig­hold
10.9 Opp­sum­me­ring av end­rings­be­hov
11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve kon­se­kven­ser
12 Lov­tek­nisk løs­ning
13 Merk­na­der til de enkel­te bestem­mel­se­ne
14 For­slag til endringer

Inn­led­ning 2020

Inn­led­ning 2020
1 Sam­men­drag
2 Man­dat
3 Noen pre­si­se­rin­ger og avgrens­nin­ger
4 Mar­ke­det for ned­las­tings­tje­nes­ter
5 Et kul­tur­po­li­tisk side­blikk
6 Dis­tri­bu­sjons­mo­del­ler
7 Lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom digi­tal over­fø­ring og fysisk leve­ring
8 Ned­las­tings­tje­nes­ter – gjel­den­de rett
9 Behov for lov­re­gu­le­ring
10 Mulig lov­re­gu­le­ring
11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve kon­se­kven­ser
12 Lov­tek­nisk løs­ning
13 Merk­na­der til de enkel­te bestem­mel­se­ne
14 For­slag til endringer

Hele utred­nin­gen  som pdf-fil.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.