Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 1. Sammendrag

1 Sam­men­drag

1            Sammendrag

Mar­ke­det for ned­las­ting av digi­ta­le filer er per i dag lite, men det vokser for tiden raskt. Eksak­te tall som gir et sam­let bil­de av mar­ke­det er imid­ler­tid ikke tilgjengelig.

Det fore­lig­ger ingen inter­na­sjo­na­le for­slag om å gi for­bru­ker­kjøps­lov­giv­ning anven­del­se på sli­ke leve­ran­ser, og jeg er ikke kjent med at til­sva­ren­de reg­ler er gitt i and­re land.

Utgangs­punk­tet bør være at ytel­ser som for de fles­te prak­tis­ke for­mål frem­står som like, skal føl­ge de sam­me reg­ler. For­bru­ker­kjøps­lo­ven bør der­for gis anven­del­se for digi­ta­le ytel­ser hvis det­te ikke kre­ver bety­de­li­ge endringer.

Loven kan til­pas­ses digi­tal ned­las­ting ved at man gjør enkel­te til­føy­el­ser i tre lov­be­stem­mel­ser, i til­legg til å end­re bestem­mel­sen som avgren­ser lovens anvendelsesområdet.

De bestem­mel­se­ne som bør end­res er § 5 om leve­ring, § 14 om risiko­over­gang og § 49 om gjen­nom­fø­ring av heving.

1 Sam­men­drag

Inn­led­ning 2020
1 Sam­men­drag
2 Man­dat
3 Noen pre­si­se­rin­ger og avgrens­nin­ger
4 Mar­ke­det for ned­las­tings­tje­nes­ter
5 Et kul­tur­po­li­tisk side­blikk
6 Dis­tri­bu­sjons­mo­del­ler
7 Lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom digi­tal over­fø­ring og fysisk leve­ring
8 Ned­las­tings­tje­nes­ter – gjel­den­de rett
9 Behov for lov­re­gu­le­ring
10 Mulig lov­re­gu­le­ring
11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve kon­se­kven­ser
12 Lov­tek­nisk løs­ning
13 Merk­na­der til de enkel­te bestem­mel­se­ne
14 For­slag til endringer

Hele utred­nin­gen  som pdf-fil.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.