Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 1. Sammendrag

1 Sammendrag

1            Sammendrag

Markedet for nedlasting av digitale filer er per i dag lite, men det vokser for tiden raskt. Eksakte tall som gir et samlet bilde av markedet er imidlertid ikke tilgjengelig.

Det foreligger ingen internasjonale forslag om å gi forbrukerkjøpslovgivning anvendelse på slike leveranser, og jeg er ikke kjent med at tilsvarende regler er gitt i andre land.

Utgangspunktet bør være at ytelser som for de fleste praktiske formål fremstår som like, skal følge de samme regler. Forbrukerkjøpsloven bør derfor gis anvendelse for digitale ytelser hvis dette ikke krever betydelige endringer.

Loven kan tilpasses digital nedlasting ved at man gjør enkelte tilføyelser i tre lovbestemmelser, i tillegg til å endre bestemmelsen som avgrenser lovens anvendelsesområdet.

De bestemmelsene som bør endres er § 5 om levering, § 14 om risikoovergang og § 49 om gjennomføring av heving.

1 Sammendrag

Innledning 2020
1 Sammendrag
2 Mandat
3 Noen presiseringer og avgrensninger
4 Markedet for nedlastingstjenester
5 Et kulturpolitisk sideblikk
6 Distribusjonsmodeller
7 Likheter og forskjeller mellom digital overføring og fysisk levering
8 Nedlastingstjenester – gjeldende rett
9 Behov for lovregulering
10 Mulig lovregulering
11 Økonomiske og administrative konsekvenser
12 Lovteknisk løsning
13 Merknader til de enkelte bestemmelsene
14 Forslag til endringer

Hele utredningen  som pdf-fil.

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.