Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 11 Økonomiske og administrative konsekvenser

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringer medfører ingen endringer for det offentlige. Det foreslås ingen endringer når det gjelder forbrukermyndigheter og forbrukerorganisasjoner. Deres kompetanse og virkeområde er ikke knyttet direkte til forbrukerlovgivningens anvendelsesområde. En utvidelse av forbrukerkjøpslovens område vil derfor ikke i seg selv føre til en utvidelse av deres arbeidsfelt.

Det er vanskeligere å vurdere hvilke konsekvenser forslaget vil ha for aktørene i markedet. De særbestemmelser som foreslås, går ikke lenger enn det som uansett vil være den normale løsningen i dette markedet, med mulig unntak for ny levering etter § 14. Mange leverandører gir kunden en adgang til slik levering, uten at det nødvendigvis har preg av en rett for kunden. For dem vil forslaget ikke medføre noen praktiske endringer. I og med at forslaget er at forbrukeren kun har krav på slik levering mot å betale leveringsomkostningene og kun dersom det ikke medfører vesentlig ulempe eller utgift for selgeren, vil dette ikke virke tyngende. Leverandøren mister muligheten til å selge samme ytelse til den uheldige forbruker en gang til, men dette er en mulighet som det uansett ikke er noen grunn til å beskytte.

De fleste bestemmelser i forbrukerkjøpsloven går ikke lenger enn hva man uansett ville ha kommet til på ulovfestet grunnlag, bl.a. gjennom analogi fra nettopp forbrukerkjøpsloven. Å gjøre loven anvendelig, vil således ikke medføre endringer av betydning, unntatt på to punkter:

Man vil få en preseptorisk lovgivning, slik at den leverandør som ville ha ønsket å begrense forbrukerens rettigheter, ikke lenger vil kunne gjøre dette.

Man vil få en reklamasjonsfrist ved mangler som er betydelig lenger enn det som er vanlig i avtaler, ved at forbrukerkjøpsloven § 27 får direkte anvendelse.

Disse endringene vil imidlertid neppe føre til noen vesentlige økonomiske konsekvenser for partene.

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Innledning 2020
1 Sammendrag
2 Mandat
3 Noen presiseringer og avgrensninger
4 Markedet for nedlastingstjenester
5 Et kulturpolitisk sideblikk
6 Distribusjonsmodeller
7 Likheter og forskjeller mellom digital overføring og fysisk levering
8 Nedlastingstjenester – gjeldende rett
9 Behov for lovregulering
10 Mulig lovregulering
11 Økonomiske og administrative konsekvenser
12 Lovteknisk løsning
13 Merknader til de enkelte bestemmelsene
14 Forslag til endringer

Hele utredningen  som pdf-fil.

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.