Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 11 Økonomiske og administrative konsekvenser

11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve konsekvenser

De fore­slåt­te end­rin­ger med­fø­rer ingen end­rin­ger for det offent­li­ge. Det fore­slås ingen end­rin­ger når det gjel­der for­bru­ker­myn­dig­he­ter og for­bru­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Deres kom­pe­tan­se og virke­om­rå­de er ikke knyt­tet direk­te til for­bru­ker­lov­giv­nin­gens anven­del­ses­om­rå­de. En utvi­del­se av for­bru­ker­kjøps­lo­vens områ­de vil der­for ikke i seg selv føre til en utvi­del­se av deres arbeidsfelt.

Det er vans­ke­li­ge­re å vur­de­re hvil­ke kon­se­kven­ser for­sla­get vil ha for aktø­re­ne i mar­ke­det. De sær­be­stem­mel­ser som fore­slås, går ikke len­ger enn det som uan­sett vil være den nor­ma­le løs­nin­gen i det­te mar­ke­det, med mulig unn­tak for ny leve­ring etter § 14. Man­ge leve­ran­dø­rer gir kun­den en adgang til slik leve­ring, uten at det nød­ven­dig­vis har preg av en rett for kun­den. For dem vil for­sla­get ikke med­føre noen prak­tis­ke end­rin­ger. I og med at for­sla­get er at for­bru­ke­ren kun har krav på slik leve­ring mot å beta­le leve­rings­om­kost­nin­ge­ne og kun der­som det ikke med­fø­rer vesent­lig ulem­pe eller utgift for sel­ge­ren, vil det­te ikke vir­ke tyn­gen­de. Leve­ran­dø­ren mis­ter mulig­he­ten til å sel­ge sam­me ytel­se til den uhel­di­ge for­bru­ker en gang til, men det­te er en mulig­het som det uan­sett ikke er noen grunn til å beskytte.

De fles­te bestem­mel­ser i for­bru­ker­kjøps­lo­ven går ikke len­ger enn hva man uan­sett vil­le ha kom­met til på ulov­fes­tet grunn­lag, bl.a. gjen­nom ana­lo­gi fra nett­opp for­bru­ker­kjøps­lo­ven. Å gjø­re loven anven­de­lig, vil såle­des ikke med­føre end­rin­ger av betyd­ning, unn­tatt på to punkter:

Man vil få en pre­sep­to­risk lov­giv­ning, slik at den leve­ran­dør som vil­le ha øns­ket å begren­se for­bru­ke­rens ret­tig­he­ter, ikke len­ger vil kun­ne gjø­re dette.

Man vil få en rekla­ma­sjons­frist ved mang­ler som er bety­de­lig len­ger enn det som er van­lig i avta­ler, ved at for­bru­ker­kjøps­lo­ven § 27 får direk­te anvendelse.

Dis­se end­rin­ge­ne vil imid­ler­tid nep­pe føre til noen vesent­li­ge øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser for partene.

11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve konsekvenser

Inn­led­ning 2020
1 Sam­men­drag
2 Man­dat
3 Noen pre­si­se­rin­ger og avgrens­nin­ger
4 Mar­ke­det for ned­las­tings­tje­nes­ter
5 Et kul­tur­po­li­tisk side­blikk
6 Dis­tri­bu­sjons­mo­del­ler
7 Lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom digi­tal over­fø­ring og fysisk leve­ring
8 Ned­las­tings­tje­nes­ter – gjel­den­de rett
9 Behov for lov­re­gu­le­ring
10 Mulig lov­re­gu­le­ring
11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve kon­se­kven­ser
12 Lov­tek­nisk løs­ning
13 Merk­na­der til de enkel­te bestem­mel­se­ne
14 For­slag til endringer

Hele utred­nin­gen  som pdf-fil.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.