Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 12 Lovteknisk løsning

Bestemmelser om digitale ytelser kan enten innarbeides i de generelle bestemmelser i forbrukerkjøpsloven, eller samles i et eget kapittel med særlige bestemmelser om digitale ytelser.

Det foreslås at endringene innarbeides i de generelle bestemmelsene. Det foreslås særregler bare på tre punkter, som alle gjelder spørsmål som er regulert i de generelle bestemmelsene: Leveringen, risikoovergang (rett til ny levering) og restitusjon ved heving (tilintetgjøring av levert fil).

Dersom man skulle samle de bestemmelser som særlig gjelder digitale ytelser i et eget kapittel, ville bestemmelsene bli mindre oversiktlig. Man ville da måtte vurdere om hovedregelen om levering i § 5 i utgangspunktet gjelder også for digitale ytelser, eller om kun den foreslåtte særregel skal gjelde. I det siste tilfellet ville man måtte ha gjort et unntak i § 5. Om prinsippet i utgangspunktet skal gjelde også for digitale ytelser, kan forholdet mellom bestemmelsene lett bli noe uklart. I den foreslåtte bestemmelse fremstår særbestemmelsen som en presisering av hvordan hovedprinsippet kommer til anvendelse ved levering av digitale ytelser.

Den foreslåtte endring i § 14 gjelder strengt tatt ikke risikoovergang, men en rett for kunden etter at risikoen har gått over. Den har imidlertid så nær sammenheng med risikoovergang, at den kan behandles sammen med dette.

For § 49 gjelder langt på vei det samme som for § 5. Tilbakelevering er ikke praktisk ved at forbrukeren vil ha fremstilt en kopi som ligger lagret på eget platelager. Den tilsvarende funksjon ivaretas gjennom krav om sletting. Ved at dette innarbeides i § 49, blir det likevel ikke et skarpt skille mellom hovedprinsippet og den modifiserte anvendelse av dette for digitale ytelser.

Innledning 2020
1 Sammendrag
2 Mandat
3 Noen presiseringer og avgrensninger
4 Markedet for nedlastingstjenester
5 Et kulturpolitisk sideblikk
6 Distribusjonsmodeller
7 Likheter og forskjeller mellom digital overføring og fysisk levering
8 Nedlastingstjenester – gjeldende rett
9 Behov for lovregulering
10 Mulig lovregulering
11 Økonomiske og administrative konsekvenser
12 Lovteknisk løsning
13 Merknader til de enkelte bestemmelsene
14 Forslag til endringer

Hele utredningen  som pdf-fil.


Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.