Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 12 Lovteknisk løsning

Bestem­mel­ser om digi­ta­le ytel­ser kan enten inn­ar­bei­des i de gene­rel­le bestem­mel­ser i for­bru­ker­kjøps­lo­ven, eller sam­les i et eget kapit­tel med sær­li­ge bestem­mel­ser om digi­ta­le ytelser.

Det fore­slås at end­rin­ge­ne inn­ar­bei­des i de gene­rel­le bestem­mel­se­ne. Det fore­slås sær­reg­ler bare på tre punk­ter, som alle gjel­der spørs­mål som er regu­lert i de gene­rel­le bestem­mel­se­ne: Leve­rin­gen, risiko­over­gang (rett til ny leve­ring) og resti­tu­sjon ved heving (til­in­tet­gjø­ring av levert fil).

Der­som man skul­le sam­le de bestem­mel­ser som sær­lig gjel­der digi­ta­le ytel­ser i et eget kapit­tel, vil­le bestem­mel­se­ne bli mind­re over­sikt­lig. Man vil­le da måt­te vur­de­re om hoved­re­ge­len om leve­ring i § 5 i utgangs­punk­tet gjel­der også for digi­ta­le ytel­ser, eller om kun den fore­slåt­te sær­re­gel skal gjel­de. I det sis­te til­fel­let vil­le man måt­te ha gjort et unn­tak i § 5. Om prin­sip­pet i utgangs­punk­tet skal gjel­de også for digi­ta­le ytel­ser, kan for­hol­det mel­lom bestem­mel­se­ne lett bli noe uklart. I den fore­slåt­te bestem­mel­se frem­står sær­be­stem­mel­sen som en pre­si­se­ring av hvor­dan hoved­prin­sip­pet kom­mer til anven­del­se ved leve­ring av digi­ta­le ytelser.

Den fore­slåt­te end­ring i § 14 gjel­der strengt tatt ikke risiko­over­gang, men en rett for kun­den etter at risi­ko­en har gått over. Den har imid­ler­tid så nær sam­men­heng med risiko­over­gang, at den kan behand­les sam­men med dette.

For § 49 gjel­der langt på vei det sam­me som for § 5. Til­bake­le­ve­ring er ikke prak­tisk ved at for­bru­ke­ren vil ha frem­stilt en kopi som lig­ger lag­ret på eget plate­la­ger. Den til­sva­ren­de funk­sjon iva­re­tas gjen­nom krav om slet­ting. Ved at det­te inn­ar­bei­des i § 49, blir det like­vel ikke et skarpt skil­le mel­lom hoved­prin­sip­pet og den modi­fi­ser­te anven­del­se av det­te for digi­ta­le ytelser.

Inn­led­ning 2020
1 Sam­men­drag
2 Man­dat
3 Noen pre­si­se­rin­ger og avgrens­nin­ger
4 Mar­ke­det for ned­las­tings­tje­nes­ter
5 Et kul­tur­po­li­tisk side­blikk
6 Dis­tri­bu­sjons­mo­del­ler
7 Lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom digi­tal over­fø­ring og fysisk leve­ring
8 Ned­las­tings­tje­nes­ter – gjel­den­de rett
9 Behov for lov­re­gu­le­ring
10 Mulig lov­re­gu­le­ring
11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve kon­se­kven­ser
12 Lov­tek­nisk løs­ning
13 Merk­na­der til de enkel­te bestem­mel­se­ne
14 For­slag til endringer

Hele utred­nin­gen  som pdf-fil.


Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.