Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 13 Merknader til de enkelte bestemmelsene

13 Merk­na­der til de enkel­te bestemmelsene

Til § 2.

Det fore­slås å bru­ke uttryk­ket data­fi­ler. I en slik sam­men­heng vil data bety en struk­tu­rert sam­ling tegn eller sig­na­ler som vil kun­ne repre­sen­te­re uli­ke typer inne­hold. Det menes ikke data slik uttryk­ket ofte anven­des i dag­lig­tale i for­bin­del­se med data­ma­ski­ner. Tegn som repre­sen­te­rer musikk, tekst, pro­gram­kode, video osv, vil være data.

Beteg­nel­sen digi­tal er ikke benyt­tet. Det mest prak­tis­ke vil være at data repre­sen­te­res i digi­tal form, men det er ingen grunn til å begren­se anven­del­sen til en bestemt lag­rings- eller over­fø­rings­tek­no­lo­gi. Om noen skul­le fin­ne fram til et egnet lag­rings- og over­fø­rings­for­mat for eksem­pel film som ikke er digi­talt, så er det ingen grunn til å ute­luk­ket dette.

Det fore­slås ikke noe krav om at leve­ring skjer ved ned­las­ting, selv om det­te anta­ge­lig vil være det mest prak­tis­ke. Om leve­ring for eksem­pel skul­le skje ved at man kopie­rer fra en mas­ter, er det ingen grunn til at det­te ikke skal omfattes.

Det kan inn­ven­des at uttryk­ket leve­ring refe­re­rer til mer tra­di­sjo­nel­le for­mer for leve­ring av ting. Men det er ikke noe til hin­der for at det­te bru­kes på en slik måte at det også omfat­ter nedlasting.

Kri­te­ri­et for lag­ring med sik­te på etter­føl­gen­de anven­del­se bør være til­strek­ke­lig til å avgren­se mot avspil­lings­tje­nes­ter (stre­am­ing), selv om man nep­pe kan gar­de­re seg mot ukla­re grense­til­fel­ler mel­lom de to hoved­for­me­ne. I orde­ne leve­ring for lag­ring lig­ger også at file­ne må være ment for lag­ring. Vil­kå­ret om at det­te skal skje med sik­te på etter­føl­gen­de anven­del­se, vil avgren­se anven­del­ses­om­rå­det mot den mid­ler­ti­di­ge mel­lom­lag­ring som ofte vil være en for­ut­set­ning for avbrudds­fri avspilling.

Det er ikke sagt uttryk­ke­lig at loven bare gjel­der ved leve­ring mot beta­ling. Siden det­te ikke er tatt inn, men er med som en for­ut­set­ning i de øvri­ge punk­ter i førs­te ledd, vil det kun­ne med­føre uklar­he­ter om det tas inn i ett enkelt punkt.

Til § 5

Uttryk­ket ned­las­ting er ikke defi­nert, og det er egent­lig hel­ler ikke noe godt uttrykk. Men jeg har ikke klart å fin­ne noe bed­re. Selv det fore­slås at kri­te­ri­et ned­las­ting ikke tas med i § 2, bør det med i en bestem­mel­se som nett­opp gjel­der selve leve­rin­gen. Skjer leve­ring av file­ne på en annen måte, vil den­ne bestem­mel­sen ikke være anvendbar.

Nor­malt vil en slik fil være til­gjen­ge­lig for ned­las­ting umid­del­bart. Men det kan ten­kes at tje­nes­ten er lagt opp slik at den først vil være til­gjen­ge­lig på et sene­re tids­punkt, og da bør det­te kun­ne avta­les. I prin­sip­pet bør man også kun­ne avta­le fritt et annet leve­rings­tids­punkt, selv om sys­te­me­ne nep­pe er lagt opp slik at man lett kan fore­ta sli­ke indi­vi­du­el­le tilpasninger.

Filen bør være til­gjen­ge­lig i et rime­lig tids­rom, uten at det­te bør spe­si­fi­se­res nær­me­re i loven. I de til­fel­ler hvor man bru­ker en lisens­nøk­kel, vil file­ne ofte være til­gjen­ge­li­ge til enhver tid. Men man bør ikke påleg­ge sel­ger å leg­ge opp sitt sys­tem på den måten. Min vur­de­ring er at man i alle fall skal ha gode grun­ner for å måt­te aksep­te­re en peri­ode på mind­re enn 24 timer som rimelig.

Det er ikke sagt noe om hvor filen skal være til­gjen­ge­lig. Å angi noe geo­gra­fisk sted gir ingen mening i sli­ke sam­men­hen­ger. Sel­ger har plikt til å sør­ge for at filen kan las­tes ned fra et eller annet sted, men det­te behø­ver ikke nød­ven­dig­vis å være hos sel­ger. Om man vel­ger å benyt­te en tredje­parts­tje­nes­te til det­te, så må sel­ger stå fritt til å vel­ge en slik løsning.

Fle­re for­ret­nings­ste­der vil ikke være noen prak­tisk pro­blem­stil­ling ved den­ne type leve­ran­ser. Hvis sel­ger benyt­ter fle­re ned­las­tings­tje­nes­ter, vil det bare inne­bære at kjø­per kan vel­ge mel­lom fle­re steder.

Det fore­slås at sel­ger får en plikt til å sen­de even­tu­ell kode som er nød­ven­dig uten ugrun­net opp­hold. Nor­malt vil det­te bli sendt umid­del­bart, slik at man vil få en e‑post etter noen sekun­der. Men man bør la sel­ger få noe tid til dette.

Det kan hev­des at over­skrif­ten Leve­rings­ste­det blir mis­vi­sen­de når bestem­mel­sen også vil regu­le­re leve­rings­måte hvor et geo­gra­fisk sted ikke er angitt. Men det er nep­pe noen grunn til å end­re over­skrif­ten av den­ne grunn – i alle fall har ikke jeg vært i stand til å kom­me fram til et bed­re forslag.

Til § 14

Som nevnt i avsnitt 10.5 bør for­bru­ke­ren kun­ne få ny leve­ring også etter at risi­ko­en har gått over.

Hel­ler ikke i den­ne bestem­mel­sen fore­slås å ta inn kri­te­ri­et om at filen skal ha blitt levert ved ned­las­ting, selv om det anta­ge­lig vil være den prak­tis­ke situasjonen.

I prak­sis vil utgif­te­ne og ulem­pe­ne lett bli så sto­re at ret­ten fal­ler bort, der­som leve­ring skjer på and­re måter. Men også her bør bestem­mel­sen være nøy­tral i for­hold til leveringsmåte.

Det fore­slås ikke noen tids­be­grens­ning. Der­som ny leve­ring fak­tisk kan skje uten vesent­lig kost­nad eller ulem­pe, er det ingen grunn til at for­bru­ke­ren ikke skal ha den­ne ret­ten så len­ge kun­den har rett til å bru­ke filen.

Leve­rings­om­kost­nin­ge­ne bør ikke tol­kes så sne­vert at man kun kan kre­ve ren selv­kost. Men selv­kost må være utgangs­punk­tet, og det man kre­ver må være rime­li­ge i for­hold til dette.

Det fore­slås at den­ne bestem­mel­sen tas inn som et nytt ledd i § 14, etter bestem­mel­sens øvri­ge ledd som regu­le­rer risiko­over­gang i spe­si­el­le situasjoner.

Til § 49.

Som nevnt i avsnitt 10.8 bør plik­ten til å til­in­tet­gjø­re eller gjø­re uan­ven­de­lig eksemp­la­rer, være nøy­tral i for­hold til leve­rings­måte. Det skul­le ikke være nød­ven­dig med noen nær­me­re spe­si­fi­se­ring av hvor­dan man kan gjø­re et eksemp­lar uanvendelig. 

13 Merk­na­der til de enkel­te bestemmelsene

Inn­led­ning 2020
1 Sam­men­drag
2 Man­dat
3 Noen pre­si­se­rin­ger og avgrens­nin­ger
4 Mar­ke­det for ned­las­tings­tje­nes­ter
5 Et kul­tur­po­li­tisk side­blikk
6 Dis­tri­bu­sjons­mo­del­ler
7 Lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom digi­tal over­fø­ring og fysisk leve­ring
8 Ned­las­tings­tje­nes­ter – gjel­den­de rett
9 Behov for lov­re­gu­le­ring
10 Mulig lov­re­gu­le­ring
11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve kon­se­kven­ser
12 Lov­tek­nisk løs­ning
13 Merk­na­der til de enkel­te bestem­mel­se­ne
14 For­slag til endringer

Hele utred­nin­gen  som pdf-fil.


Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.