Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 14 Forslag til endringer

§ 2 første ledd får et nytt punkt d, som lyder

d) levering av datafiler for lagring med sikte på etterfølgende anvendelse

§ 5 får et nytt tredje ledd, som lyder:

Ved levering av datafiler ved nedlasting, skal filen være tilgjengelig for nedlasting fra kjøpet ble inngått eller fra et senere avtalt tidspunkt. Filen skal være tilgjengelig i et tidsrom som gir kjøper rimelig tid til å gjennomføre nedlastingen. Dersom kjøper skal få tilsendt en kode som er nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg filen som forutsatt, skal denne sendes uten ugrunnet opphold.

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

§ 14 får et nytt femte ledd, som lyder:

Ved levering av datafiler har kjøper også etter at risikoen har gått over til denne, rett til å få filen levert på nytt mot å betale leveringsomkostningene, forutsatt at dette kan skje uten vesentlig utgift eller ulempe for selgeren.

§ 49 annet ledd  får et nytt annet punktum, slik at annet ledd blir lydende:

Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, kan det mottatte kreves tilbakeført. Ved levering av datafiler plikter kjøper å tilintetgjøre eller på annen måte gjøre uanvendelig eksemplarer som kjøper selv har fremstilt.  En part kan likevel holde tilbake det som er mottatt, inntil den andre gir tilbake det han eller hun har fått. Tilsvarende gjelder når parten har krav på erstatning eller rente, og betryggende sikkerhet ikke blir stilt.


Noter

[1] En oversikt over nyhetsendinger som er tilgjengelig på denne måten, finnes på http://www.nrk.no/nyheter/sendinger/ .  Men også en rekke andre programmer er tilgjengelig på denne måten. Gikk man for eksempel glipp av Karsten Alnæs’ Historien om Norge, kan man finne alle episodene på http://www.nrk.no/programmer/tv/historien_om_norge/3187074.html

[2] http://www.gemstar-ebook.com/cgi-bin/WebObjects/eBookstore.woa/wa/

[3] eforum.no er interesseorganisasjonen og nettverk for aktører med fokus på elektronisk forretningsdrift. Se http://www.eforum.no/

[4] http://www.opera.com

[5] http://www.funcom.com

[6] Se Aftenposten 24.01.04. Artikkelen finnes på http://www.aftenposten.no/kul_und/musikk/article.jhtml?articleID=716334

[7] Foreningen norske plateselskaper, http://www.fono.no/

[8] http://www.musikkonline.no/

[9] http://www.phonofile.com/

[10] http://www.ifpi.no/statistikk/omsetning.htm

[11] http://www.ifpi.no/

[12] http://www.ifinger.com

[13] http://www.hf.uio.no/imt/om_imt/nfs/saml.html

[14] http://www.jazzbasen.no/

[15] http://www.nrk.no/informasjon/om_nrk/1774258.html

[16] http://www.opera.com/

[17] Betegnelsen original brukes her om det eksemplar som det kopieres fra, selv om dette som hovedregel ikke vil være originalt i betydningen det opprinnelig fremstilte eksemplar. Også dette vil vanligvis være en kopi.

[18] Planene er beskrevet på http://www.ibsen.net/index.db2?id=462 , og her vil verkene også bli gjort tilgjengelig.

[19] For en oversikt over hva som er tilgjengelig, se http://www.ibsen.net/index.db2?id=462 .

[20] Se http://www.bergen.folkebibl.no/grieg-samlingen/grieg_samlingen_intro.html

[21] Rubinstein spilte inn Griegs pianokonsert i 1942, så den innspillingen har lenge vært fri. Han spilte inn Griegs soloverker i 1953, så disse ble fri fra 1. januar 2004 dersom de også ble offentliggjort i 1953.. Disse innspillingene ble utgitt på nytt av RCA som Rubinstein Collection, Vol. 13 i 2000, men en slik nyutgivelse etablerer ikke noe nytt vern. Når verkene og kunstnerens prestasjon er fri, vil hvem som helst ha lov til for eksempel å gjøre disse innspillingene tilgjengelig på internett.

[22] George Gershwin døde ung i 1937. Men tekstene til hans mest populære sanger, blant annet Summertime, ble skrevet av hans bror Ira Girshwin, som først døde i 1983. Så selv om musikken snart vil være fri, vil det fortsatt gå 50 år før sangene er fri. Jazzmusikere vil om ikke lenge kunne spille inne instrumentalversjoner av standardlåter som I Got Rhythm, og fra samme tidspunkt vil alle innspillinger av disse verkene offentliggjort før 31.12.1957 etter 50-års regelen i §§ 42 og 45 være fri. Men sangene med tekst vil ikke være fri før i 2054.

[23] Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked («Direktivet om elektronisk handel»)

[24] Illustrerende her er TV3, som er etablert i England og er underlagt engelsk rett. Selv om sendingene er rettet mot bl.a. Norge, behøver de ikke ta hensyn til norske regler om fjernsynsreklame.

[25] Se SOU 1999:106 s. 70, også tilgjengelig på http://finans.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou99_106.pdf

[26] Maryland, Nevada, Oklahoma og Virginia, se http://www.nccusl.org/nccusl/uniformact_factsheets/uniformacts-fs-ucita.asp .

Innledning 2020
1 Sammendrag
2 Mandat
3 Noen presiseringer og avgrensninger
4 Markedet for nedlastingstjenester
5 Et kulturpolitisk sideblikk
6 Distribusjonsmodeller
7 Likheter og forskjeller mellom digital overføring og fysisk levering
8 Nedlastingstjenester – gjeldende rett
9 Behov for lovregulering
10 Mulig lovregulering
11 Økonomiske og administrative konsekvenser
12 Lovteknisk løsning
13 Merknader til de enkelte bestemmelsene
14 Forslag til endringer

Hele utredningen  som pdf-fil.

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.