Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 14 Forslag til endringer

§ 2 førs­te ledd får et nytt punkt d, som lyder

d) leve­ring av data­fi­ler for lag­ring med sik­te på etter­føl­gen­de anvendelse

§ 5 får et nytt tred­je ledd, som lyder:

Ved leve­ring av data­fi­ler ved ned­las­ting, skal filen være til­gjen­ge­lig for ned­las­ting fra kjø­pet ble inn­gått eller fra et sene­re avtalt tids­punkt. Filen skal være til­gjen­ge­lig i et tids­rom som gir kjø­per rime­lig tid til å gjen­nom­føre ned­las­tin­gen. Der­som kjø­per skal få til­sendt en kode som er nød­ven­dig for å kun­ne nyt­tig­gjø­re seg filen som for­ut­satt, skal den­ne sen­des uten ugrun­net opphold.

Nåvæ­ren­de tred­je ledd blir nytt fjer­de ledd.

§ 14 får et nytt fem­te ledd, som lyder:

Ved leve­ring av data­fi­ler har kjø­per også etter at risi­ko­en har gått over til den­ne, rett til å få filen levert på nytt mot å beta­le leve­rings­om­kost­nin­ge­ne, for­ut­satt at det­te kan skje uten vesent­lig utgift eller ulem­pe for selgeren.

§ 49 annet ledd  får et nytt annet punkt­um, slik at annet ledd blir lydende:

Er kjø­pet helt eller del­vis opp­fylt fra noen av side­ne, kan det mot­tat­te kre­ves til­bake­ført. Ved leve­ring av data­fi­ler plik­ter kjø­per å til­in­tet­gjø­re eller på annen måte gjø­re uan­ven­de­lig eksemp­la­rer som kjø­per selv har frem­stilt.  En part kan like­vel hol­de til­ba­ke det som er mot­tatt, inn­til den and­re gir til­ba­ke det han eller hun har fått. Til­sva­ren­de gjel­der når par­ten har krav på erstat­ning eller ren­te, og betryg­gen­de sik­ker­het ikke blir stilt.


Noter

[1] En over­sikt over nyhet­s­en­din­ger som er til­gjen­ge­lig på den­ne måten, fin­nes på http://www.nrk.no/nyheter/sendinger/ .  Men også en rek­ke and­re pro­gram­mer er til­gjen­ge­lig på den­ne måten. Gikk man for eksem­pel glipp av Kar­sten Alnæs’ His­to­ri­en om Nor­ge, kan man fin­ne alle epi­so­de­ne på http://www.nrk.no/programmer/tv/historien_om_norge/3187074.html

[2] http://www.gemstar-ebook.com/cgi-bin/WebObjects/eBookstore.woa/wa/

[3] eforum.no er inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen og nett­verk for aktø­rer med fokus på elekt­ro­nisk for­ret­nings­drift. Se http://www.eforum.no/

[4] http://www.opera.com

[5] http://www.funcom.com

[6] Se Aften­pos­ten 24.01.04. Artik­ke­len fin­nes på http://www.aftenposten.no/kul_und/musikk/article.jhtml?articleID=716334

[7] For­enin­gen nors­ke plate­sel­ska­per, http://www.fono.no/

[8] http://www.musikkonline.no/

[9] http://www.phonofile.com/

[10] http://www.ifpi.no/statistikk/omsetning.htm

[11] http://www.ifpi.no/

[12] http://www.ifinger.com

[13] http://www.hf.uio.no/imt/om_imt/nfs/saml.html

[14] http://www.jazzbasen.no/

[15] http://www.nrk.no/informasjon/om_nrk/1774258.html

[16] http://www.opera.com/

[17] Beteg­nel­sen ori­gi­nal bru­kes her om det eksemp­lar som det kopie­res fra, selv om det­te som hoved­re­gel ikke vil være ori­gi­nalt i betyd­nin­gen det opp­rin­ne­lig frem­stil­te eksemp­lar. Også det­te vil van­lig­vis være en kopi.

[18] Pla­ne­ne er beskre­vet på http://www.ibsen.net/index.db2?id=462 , og her vil ver­ke­ne også bli gjort tilgjengelig.

[19] For en over­sikt over hva som er til­gjen­ge­lig, se http://www.ibsen.net/index.db2?id=462 .

[20] Se http://www.bergen.folkebibl.no/grieg-samlingen/grieg_samlingen_intro.html

[21] Rubin­stein spil­te inn Griegs piano­kon­sert i 1942, så den inn­spil­lin­gen har len­ge vært fri. Han spil­te inn Griegs solo­ver­ker i 1953, så dis­se ble fri fra 1. janu­ar 2004 der­som de også ble offent­lig­gjort i 1953.. Dis­se inn­spil­lin­ge­ne ble utgitt på nytt av RCA som Rubin­stein Col­lection, Vol. 13 i 2000, men en slik nyut­gi­vel­se etab­le­rer ikke noe nytt vern. Når ver­ke­ne og kunst­ne­rens pre­sta­sjon er fri, vil hvem som helst ha lov til for eksem­pel å gjø­re dis­se inn­spil­lin­ge­ne til­gjen­ge­lig på internett.

[22] Geor­ge Gers­hwin døde ung i 1937. Men teks­te­ne til hans mest popu­læ­re san­ger, blant annet Sum­mer­time, ble skre­vet av hans bror Ira Girs­hwin, som først døde i 1983. Så selv om musik­ken snart vil være fri, vil det fort­satt gå 50 år før san­ge­ne er fri. Jazz­mu­si­ke­re vil om ikke len­ge kun­ne spil­le inne instru­men­tal­ver­sjo­ner av stan­dard­lå­ter som I Got Rhythm, og fra sam­me tids­punkt vil alle inn­spil­lin­ger av dis­se ver­ke­ne offent­lig­gjort før 31.12.1957 etter 50-års rege­len i §§ 42 og 45 være fri. Men san­ge­ne med tekst vil ikke være fri før i 2054.

[23] Euro­pa­par­la­ments- og råds­di­rek­tiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om vis­se retts­li­ge aspek­ter ved infor­ma­sjons­sam­funns­tje­nes­ter, sær­lig elekt­ro­nisk han­del, i det ind­re mar­ked («Direk­ti­vet om elekt­ro­nisk handel»)

[24] Illust­re­ren­de her er TV3, som er etab­lert i Eng­land og er under­lagt engelsk rett. Selv om sen­din­ge­ne er ret­tet mot bl.a. Nor­ge, behø­ver de ikke ta hen­syn til nors­ke reg­ler om fjernsynsreklame.

[25] Se SOU 1999:106 s. 70, også til­gjen­ge­lig på http://finans.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou99_106.pdf

[26] Mary­land, Neva­da, Okla­ho­ma og Vir­gi­nia, se http://www.nccusl.org/nccusl/uniformact_factsheets/uniformacts-fs-ucita.asp .

Inn­led­ning 2020
1 Sam­men­drag
2 Man­dat
3 Noen pre­si­se­rin­ger og avgrens­nin­ger
4 Mar­ke­det for ned­las­tings­tje­nes­ter
5 Et kul­tur­po­li­tisk side­blikk
6 Dis­tri­bu­sjons­mo­del­ler
7 Lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom digi­tal over­fø­ring og fysisk leve­ring
8 Ned­las­tings­tje­nes­ter – gjel­den­de rett
9 Behov for lov­re­gu­le­ring
10 Mulig lov­re­gu­le­ring
11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve kon­se­kven­ser
12 Lov­tek­nisk løs­ning
13 Merk­na­der til de enkel­te bestem­mel­se­ne
14 For­slag til endringer

Hele utred­nin­gen  som pdf-fil.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.