Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 2 Mandat

2.1     Oppdraget

Utred­ning om kon­trakts­retts­lig lov­re­gu­le­ring av avta­ler om erverv av digi­ta­le ytel­ser mot beta­ling, der erver­ve­ren er for­bru­ker og avta­len går ut på at det skal over­fø­res filer gjen­nom nett, og file­ne kan lag­res hos for­bru­ke­ren slik at den­ne får perm­a­nent tilgang

1. Utred­ning­sopp­dra­get

Utred­nin­gen skal:

1  vur­de­re om det er behov for kon­trakts­retts­lig lov­re­gu­le­ring av avta­ler om erverv av digi­ta­le ytel­ser mot beta­ling der erver­ve­ren er for­bru­ker og avta­len går ut på at det skal over­fø­res filer gjen­nom nett, og file­ne kan lag­res hos for­bru­ke­ren slik at den­ne får perm­a­nent tilgang.

2  vur­de­re hvil­ke reg­ler som bør gjel­de for sli­ke avta­ler, og kom­me med for­slag til sli­ke reg­ler i forbrukerkjøpsloven.

3 vur­de­re alter­na­ti­ve lov­tek­nis­ke løsninger.

Med digi­ta­le ytel­ser menes i den­ne sam­men­heng filer som består av en meng­de data. Data­ene kan repre­sen­te­re for­skjel­li­ge typer infor­ma­sjon som for eksem­pel pro­gram­vare, musikk, film, bil­der eller tekster.

2.2 Bakgrunn

Bak­grun­nen for utred­ning­sopp­dra­get er føl­gen­de merk­nad fra Jus­tis­ko­mi­te­ens fler­tall i for­bin­del­se med Stor­tin­gets behand­ling av Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) Om lov om for­bru­ker­kjøp (for­bru­ker­kjøps­lo­ven), jf. Innst. O. nr. 69 (2001–2002) s. 7:

”Fler­tal­let ser det som natur­lig at også digi­ta­le ytel­ser bør kun­ne omfat­tes av for­bru­ker­kjøps­lo­ven uav­hen­gig av leve­ranse­måte mel­lom kjø­per og sel­ger. Fler­tal­let ber Regje­rin­gen vur­de­re å inn­ar­bei­de dis­se end­rin­ge­ne paral­lelt med end­rin­ger i strøm­for­sy­ning som en del av for­bru­ker­kjøps­lo­ven. Det­te er vik­tig for­di digi­ta­le kjøp blir sta­dig mer brukt, ikke minst blant ung­dom. Det er der­for vik­tig at også det­te områ­det dek­kes av forbrukerkjøpslovgivningen.” 

2.3. Kort om gjeldende rett

Det van­ligs­te i dag er at de ytel­ser det er tale om anskaf­fes ved kjøp av fysis­ke objek­ter hvor file­ne lig­ger lag­ret. Når det gjel­der pro­gram­vare, vil det van­lig­vis ved kjøp av data­ma­ski­ner føl­ge med filer som lig­ger lag­ret i maski­nens hard­disk. For­bru­ker­kjøps­lo­ven vil gjel­de ved kjøp av ytel­ser som består av filer som lig­ger lag­ret på fysis­ke objek­ter som CD eller DVD-pla­ter, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) Om lov om for­bru­ker­kjøp s. 72 . For­bru­ker­kjøps­lo­ven  vil også gjel­de ved over­dra­gel­se av filer som lig­ger lag­ret på hard­disk og som føl­ger med ved kjøp av data­ma­ski­ner eller annet data­ut­styr, der­som ikke over­dra­gel­sen av file­ne utgjør den over­vei­en­de delen av leve­ran­dø­rens for­plik­tel­ser etter avta­len, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) side 72. For­bru­ker­kjøps­lo­ven (og kjøps­lo­ven) gjel­der der­imot ikke for filer som anskaf­fes ved at de over­fø­res gjen­nom net­tet eller på lig­nen­de måte mot beta­ling, se nær­me­re om begrun­nel­sen for det­te i Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) side 57 og side 72–74.

Ver­ken for­bru­ker­kjøps­lo­ven eller kjøps­lo­ven gjel­der for såkal­te digi­ta­le frem­fø­rings­ytel­ser, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001- 2002) side 57 og side 74. Sli­ke ytel­ser kan for eksem­pel bestå i at for­bru­ke­ren får avspilt en film på sitt fjern­syns­ap­pa­rat etter eget valg. Infor­ma­sjo­nen som over­fø­res for å få avspilt fil­men, vil i sli­ke til­fel­ler ikke lag­res hos for­bru­ke­ren. For­bru­ke­ren vil der­med ikke ha mulig­het til å se fil­men mer enn én gang uten å bestil­le en ny over­fø­ring fra leve­ran­dø­ren. Det føl­ger av Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) at dis­se ytel­se­ne er av en så vesent­lig annen karak­ter, at det uan­sett ikke er aktu­elt å la for­bru­ker­kjøps­lo­ven få anven­del­se på sli­ke ytelser.

2.4. Nærmere om hva som ønskes utredet

2.4.1     Behovet for lovregulering

Utred­nin­gen skal vur­de­re om det er behov for kon­trakts­retts­lig lov­re­gu­le­ring av avta­ler om erverv av digi­ta­le ytel­ser mot beta­ling der erver­ve­ren er for­bru­ker og avta­len går ut på at det skal over­fø­res filer gjen­nom nett, og file­ne kan lag­res hos for­bru­ke­ren slik at den­ne får perm­a­nent tilgang.

Utred­nin­gen skal under­sø­ke i hvil­ket omfang det fore­kom­mer avta­ler om sli­ke erverv, og hvor stor del av avta­le­ne som etter parts­for­hol­det vil kun­ne karak­te­ri­se­res som for­bru­ker­av­ta­ler, jf. for­bru­ker­kjøps­lo­ven § 1. Det skal vide­re under­sø­kes hva slags type digi­ta­le ytel­ser som van­lig­vis erver­ves gjen­nom sli­ke avtaler.

Utred­nin­gen skal gi en over­sikt over hvil­ke tek­nis­ke meto­der som pr i dag kan benyt­tes for over­fø­ring av digi­ta­le ytel­ser over nett.

I den utstrek­ning det fin­nes utar­bei­det kon­trakts­vil­kår for den­ne typen virk­som­het, skal utred­nin­gen bely­se inn­hol­det i disse.

Det skal vur­de­res hvor­dan den frem­ti­di­ge utvik­lin­gen med hen­syn til omfan­get av sli­ke avta­ler må antas å bli.

2,4.2     Forslag til regler

Uan­sett hvil­ken kon­klu­sjon utred­nin­gen kom­mer til når det gjel­der spørs­må­let om beho­vet for lov­re­gu­le­ring, skal det utar­bei­des et full­sten­dig for­slag til end­rin­ger i for­bru­ker­kjøps­lo­ven med sik­te på at lovens virke­om­rå­de  utvi­des til å omfat­te avta­ler om erverv av digi­ta­le ytel­ser der erver­ve­ren er for­bru­ker og avta­len går ut på at file­ne skal over­fø­res gjen­nom nett, og at file­ne kan lag­res hos for­bru­ke­ren slik at den­ne får perm­a­nent tilgang.

I Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) side 72–74 er det pekt på en del punk­ter hvor det må antas at reg­le­ne i for­bru­ker­kjøps­lo­ven ikke er til­strek­ke­lig til­pas­set avta­ler om over­fø­ring av digi­ta­le ytel­ser som skjer gjen­nom net­tet, og hvor det vil være behov for sær­reg­ler. Dis­se pro­blem­stil­lin­ge­ne er også behand­let i rap­por­ten ”Shop­ping på Inter­net­tet” inn­tatt i TemaNord 1999:598 side 89–100. Depar­te­men­tet øns­ker vur­dert om det er behov for sær­reg­ler på de punk­te­ne som er nevnt i Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) side 72–74, og hvil­ket inn­hold even­tu­el­le sær­reg­ler bør ha. Utred­nin­gen skal også vur­de­re om det er behov for sær­reg­ler på and­re punkter.

Utred­nin­gen skal i til­legg vur­de­re and­re muli­ge lov­tek­nisk løs­nin­ger som alter­na­tiv til plas­se­ring av reg­le­ne i  forbrukerkjøpsloven.

Utred­nin­gen skal vide­re kart­leg­ge annet regel­verk som kan ha betyd­ning for den type erverv som er tema for utred­nin­gen, med sik­te på å opp­nå best mulig sam­ord­ning av regelverket.

Utred­nin­gen skal gi en over­sikt over hvor­dan lig­nen­de spørs­mål er regu­lert i uten­landsk rett, her­under utvik­lin­gen innen EU-ret­ten. Utred­nin­gen skal dess­uten i noen grad behand­le juris­dik­sjons- og lov­valgs­spørs­mål som kan opp­stå når digi­ta­le ytel­ser blir levert fra utlandet.

Utred­nin­gen skal vur­de­re muli­ge øko­no­mis­ke, admi­ni­stra­ti­ve og and­re vesent­li­ge kon­se­kven­ser av de for­sla­ge­ne som fremsettes. 

2.4.3       Forhold som faller utenfor utredningen

Spørs­mål om over­fø­ring av digi­ta­le ytel­ser gjen­nom net­tet uten at det beta­les veder­lag for ytel­se­ne skal ikke behand­les. Utred­nin­gen skal hel­ler ikke behand­le digi­ta­le frem­fø­rings­ytel­ser. For øvrig bør utred­nin­gen ha for øye om det fin­nes til­gren­sen­de avta­ler til de man­da­tet omfat­ter, som det even­tu­elt kan være natur­lig å behand­le på sam­me måte som disse.

2.5.         Frist for arbeidet

Utred­nin­gen skal fore­lig­ge innen 31. okto­ber 2003.

Inn­led­ning 2020
1 Sam­men­drag
2 Man­dat
3 Noen pre­si­se­rin­ger og avgrens­nin­ger
4 Mar­ke­det for ned­las­tings­tje­nes­ter
5 Et kul­tur­po­li­tisk side­blikk
6 Dis­tri­bu­sjons­mo­del­ler
7 Lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom digi­tal over­fø­ring og fysisk leve­ring
8 Ned­las­tings­tje­nes­ter – gjel­den­de rett
9 Behov for lov­re­gu­le­ring
10 Mulig lov­re­gu­le­ring
11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve kon­se­kven­ser
12 Lov­tek­nisk løs­ning
13 Merk­na­der til de enkel­te bestem­mel­se­ne
14 For­slag til endringer

Hele utred­nin­gen  som pdf-fil.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.