Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 2 Mandat

2.1     Oppdraget

Utredning om kontraktsrettslig lovregulering av avtaler om erverv av digitale ytelser mot betaling, der erververen er forbruker og avtalen går ut på at det skal overføres filer gjennom nett, og filene kan lagres hos forbrukeren slik at denne får permanent tilgang

1. Utredningsoppdraget

Utredningen skal:

1  vurdere om det er behov for kontraktsrettslig lovregulering av avtaler om erverv av digitale ytelser mot betaling der erververen er forbruker og avtalen går ut på at det skal overføres filer gjennom nett, og filene kan lagres hos forbrukeren slik at denne får permanent tilgang.

2  vurdere hvilke regler som bør gjelde for slike avtaler, og komme med forslag til slike regler i forbrukerkjøpsloven.

3 vurdere alternative lovtekniske løsninger.

Med digitale ytelser menes i denne sammenheng filer som består av en mengde data. Dataene kan representere forskjellige typer informasjon som for eksempel programvare, musikk, film, bilder eller tekster.

2.2 Bakgrunn

Bakgrunnen for utredningsoppdraget er følgende merknad fra Justiskomiteens flertall i forbindelse med Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) s. 7:

”Flertallet ser det som naturlig at også digitale ytelser bør kunne omfattes av forbrukerkjøpsloven uavhengig av leveransemåte mellom kjøper og selger. Flertallet ber Regjeringen vurdere å innarbeide disse endringene parallelt med endringer i strømforsyning som en del av forbrukerkjøpsloven. Dette er viktig fordi digitale kjøp blir stadig mer brukt, ikke minst blant ungdom. Det er derfor viktig at også dette området dekkes av forbrukerkjøpslovgivningen.”  

2.3. Kort om gjeldende rett

Det vanligste i dag er at de ytelser det er tale om anskaffes ved kjøp av fysiske objekter hvor filene ligger lagret. Når det gjelder programvare, vil det vanligvis ved kjøp av datamaskiner følge med filer som ligger lagret i maskinens harddisk. Forbrukerkjøpsloven vil gjelde ved kjøp av ytelser som består av filer som ligger lagret på fysiske objekter som CD eller DVD-plater, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) Om lov om forbrukerkjøp s. 72 . Forbrukerkjøpsloven  vil også gjelde ved overdragelse av filer som ligger lagret på harddisk og som følger med ved kjøp av datamaskiner eller annet datautstyr, dersom ikke overdragelsen av filene utgjør den overveiende delen av leverandørens forpliktelser etter avtalen, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) side 72. Forbrukerkjøpsloven (og kjøpsloven) gjelder derimot ikke for filer som anskaffes ved at de overføres gjennom nettet eller på lignende måte mot betaling, se nærmere om begrunnelsen for dette i Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) side 57 og side 72-74.

Verken forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven gjelder for såkalte digitale fremføringsytelser, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001- 2002) side 57 og side 74. Slike ytelser kan for eksempel bestå i at forbrukeren får avspilt en film på sitt fjernsynsapparat etter eget valg. Informasjonen som overføres for å få avspilt filmen, vil i slike tilfeller ikke lagres hos forbrukeren. Forbrukeren vil dermed ikke ha mulighet til å se filmen mer enn én gang uten å bestille en ny overføring fra leverandøren. Det følger av Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) at disse ytelsene er av en så vesentlig annen karakter, at det uansett ikke er aktuelt å la forbrukerkjøpsloven få anvendelse på slike ytelser.

2.4. Nærmere om hva som ønskes utredet

2.4.1     Behovet for lovregulering

Utredningen skal vurdere om det er behov for kontraktsrettslig lovregulering av avtaler om erverv av digitale ytelser mot betaling der erververen er forbruker og avtalen går ut på at det skal overføres filer gjennom nett, og filene kan lagres hos forbrukeren slik at denne får permanent tilgang.

Utredningen skal undersøke i hvilket omfang det forekommer avtaler om slike erverv, og hvor stor del av avtalene som etter partsforholdet vil kunne karakteriseres som forbrukeravtaler, jf. forbrukerkjøpsloven § 1. Det skal videre undersøkes hva slags type digitale ytelser som vanligvis erverves gjennom slike avtaler.

Utredningen skal gi en oversikt over hvilke tekniske metoder som pr i dag kan benyttes for overføring av digitale ytelser over nett.

I den utstrekning det finnes utarbeidet kontraktsvilkår for denne typen virksomhet, skal utredningen belyse innholdet i disse.

Det skal vurderes hvordan den fremtidige utviklingen med hensyn til omfanget av slike avtaler må antas å bli.

2,4.2     Forslag til regler

Uansett hvilken konklusjon utredningen kommer til når det gjelder spørsmålet om behovet for lovregulering, skal det utarbeides et fullstendig forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven med sikte på at lovens virkeområde  utvides til å omfatte avtaler om erverv av digitale ytelser der erververen er forbruker og avtalen går ut på at filene skal overføres gjennom nett, og at filene kan lagres hos forbrukeren slik at denne får permanent tilgang.

I Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) side 72-74 er det pekt på en del punkter hvor det må antas at reglene i forbrukerkjøpsloven ikke er tilstrekkelig tilpasset avtaler om overføring av digitale ytelser som skjer gjennom nettet, og hvor det vil være behov for særregler. Disse problemstillingene er også behandlet i rapporten ”Shopping på Internettet” inntatt i TemaNord 1999:598 side 89-100. Departementet ønsker vurdert om det er behov for særregler på de punktene som er nevnt i Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) side 72-74, og hvilket innhold eventuelle særregler bør ha. Utredningen skal også vurdere om det er behov for særregler på andre punkter.

Utredningen skal i tillegg vurdere andre mulige lovteknisk løsninger som alternativ til plassering av reglene i  forbrukerkjøpsloven.

Utredningen skal videre kartlegge annet regelverk som kan ha betydning for den type erverv som er tema for utredningen, med sikte på å oppnå best mulig samordning av regelverket.

Utredningen skal gi en oversikt over hvordan lignende spørsmål er regulert i utenlandsk rett, herunder utviklingen innen EU-retten. Utredningen skal dessuten i noen grad behandle jurisdiksjons- og lovvalgsspørsmål som kan oppstå når digitale ytelser blir levert fra utlandet.

Utredningen skal vurdere mulige økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av de forslagene som fremsettes.    

2.4.3       Forhold som faller utenfor utredningen

Spørsmål om overføring av digitale ytelser gjennom nettet uten at det betales vederlag for ytelsene skal ikke behandles. Utredningen skal heller ikke behandle digitale fremføringsytelser. For øvrig bør utredningen ha for øye om det finnes tilgrensende avtaler til de mandatet omfatter, som det eventuelt kan være naturlig å behandle på samme måte som disse.

2.5.         Frist for arbeidet

Utredningen skal foreligge innen 31. oktober 2003.

Innledning 2020
1 Sammendrag
2 Mandat
3 Noen presiseringer og avgrensninger
4 Markedet for nedlastingstjenester
5 Et kulturpolitisk sideblikk
6 Distribusjonsmodeller
7 Likheter og forskjeller mellom digital overføring og fysisk levering
8 Nedlastingstjenester – gjeldende rett
9 Behov for lovregulering
10 Mulig lovregulering
11 Økonomiske og administrative konsekvenser
12 Lovteknisk løsning
13 Merknader til de enkelte bestemmelsene
14 Forslag til endringer

Hele utredningen  som pdf-fil.

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.