Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 5 Et kulturpolitisk sideblikk

Selv om mandatet ikke ber om det, er det grunn til å minne om noen av de muligheter som nedlastingstjenester gir. Selv om Phonofile og deres tjeneste Musikkonline så langt ikke er en kommersiell suksess, så illustrerer det noen av de interessante muligheter som denne distribusjonskanalen gir.

Man sitter med et stort og verdifullt materiale som er lite tilgjengelig, og som ikke har et tilstrekkelig marked til å gi god distribusjon gjennom tradisjonelle kanaler. Dersom man skal distribuere tekst, film eller musikk i form av fysiske eksemplarer, krever dette en del grunnlagsinvesteringer og et distribusjonsapparat. Man investerer ikke i å produsere en CD for kommersiell distribusjon uten at man har forventninger om at den har et tilstrekkelig stort marked til å forsvare kostnadene. Og eksemplarene blir ikke distribuert hvis ikke forhandlerne kan regne med et visst salg.

Den musikken som er tilgjengelig via Musikkonline har i alle fall vært utgitt på CD, selv om ikke alle titlene nødvendigvis er tilgjengelig i det formatet nå. Men det eksisterer et betydelig materiale som ikke er, og kanskje aldri har vært allment tilgjengelig.

En kategori av slikt materiale er egenprodusert av personer og grupper som ikke har blitt ”oppdaget”, og derfor ikke har kommet inn i det kommersielle distribusjonsapparatet. Eller de kan være oppdaget for sitt talent, men har blitt vurdert til ikke å ha tilstrekkelig kommersielt potensiale til at noen vil investere i deres produksjoner. For disse representerer nettbasert distribusjon helt nye muligheter, og disse mulighetene blir utnyttet i stor grad.

Digital distribusjon vil kunne åpne arkiver og gjøre materialet tilgjengelig. Det finnes arkiver som Lydsamlingen ved Norsk folkemusikksamling[13] og Jazzbasen[14], som inneholder et betydelig materiale som i dag i alle fall er vanskelig tilgjengelig. Men de største arkivene finnes nok i kringkastingsselskapene, og da særlig NRK. Fjernsynsarkivet i NRK har over 250.000 timer med fjernsynsopptak. Radioarkivet inneholder radioprogrammer fra 1934 til i dag. I tillegg har man et omfattende plate- og notearkiv, som ikke er egenprodusert materiale.[15] NRK selger en del av sine produksjoner på VHS/DVD, på CD eller i bokform. Så lenge man holder seg til denne distribusjonsformen, vil det bare være aktuelt å gi ut produksjoner som har et visst kommersielt potensiale. Den dagen det åpnes opp for salg også gjennom nedlasting av filer, vil man kunne åpne arkivene i en helt annen grad enn i dag.

Innledning 2020
1 Sammendrag
2 Mandat
3 Noen presiseringer og avgrensninger
4 Markedet for nedlastingstjenester
5 Et kulturpolitisk sideblikk
6 Distribusjonsmodeller
7 Likheter og forskjeller mellom digital overføring og fysisk levering
8 Nedlastingstjenester – gjeldende rett
9 Behov for lovregulering
10 Mulig lovregulering
11 Økonomiske og administrative konsekvenser
12 Lovteknisk løsning
13 Merknader til de enkelte bestemmelsene
14 Forslag til endringer

Hele utredningen  som pdf-fil.

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.