Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser. 5 Et kulturpolitisk sideblikk

Selv om man­da­tet ikke ber om det, er det grunn til å min­ne om noen av de mulig­he­ter som ned­las­tings­tje­nes­ter gir. Selv om Pho­no­fi­le og deres tje­nes­te Musikkon­line så langt ikke er en kom­mer­si­ell suk­sess, så illust­re­rer det noen av de inter­es­san­te mulig­he­ter som den­ne dis­tri­bu­sjons­ka­na­len gir.

Man sit­ter med et stort og ver­di­fullt mate­ria­le som er lite til­gjen­ge­lig, og som ikke har et til­strek­ke­lig mar­ked til å gi god dis­tri­bu­sjon gjen­nom tra­di­sjo­nel­le kana­ler. Der­som man skal dis­tri­bu­ere tekst, film eller musikk i form av fysis­ke eksemp­la­rer, kre­ver det­te en del grunn­lags­in­ves­te­rin­ger og et dis­tri­bu­sjons­ap­pa­rat. Man inves­te­rer ikke i å pro­du­se­re en CD for kom­mer­si­ell dis­tri­bu­sjon uten at man har for­vent­nin­ger om at den har et til­strek­ke­lig stort mar­ked til å for­sva­re kost­na­de­ne. Og eksemp­la­re­ne blir ikke dis­tri­bu­ert hvis ikke for­hand­ler­ne kan reg­ne med et visst salg.

Den musik­ken som er til­gjen­ge­lig via Musikkon­line har i alle fall vært utgitt på CD, selv om ikke alle tit­le­ne nød­ven­dig­vis er til­gjen­ge­lig i det for­ma­tet nå. Men det eksis­te­rer et bety­de­lig mate­ria­le som ikke er, og kan­skje ald­ri har vært all­ment tilgjengelig.

En kate­go­ri av slikt mate­ria­le er egen­pro­du­sert av per­soner og grup­per som ikke har blitt ”opp­da­get”, og der­for ikke har kom­met inn i det kom­mer­si­el­le dis­tri­bu­sjons­ap­pa­ra­tet. Eller de kan være opp­da­get for sitt talent, men har blitt vur­dert til ikke å ha til­strek­ke­lig kom­mer­si­elt poten­sia­le til at noen vil inves­te­re i deres pro­duk­sjo­ner. For dis­se repre­sen­te­rer nett­ba­sert dis­tri­bu­sjon helt nye mulig­he­ter, og dis­se mulig­he­te­ne blir utnyt­tet i stor grad.

Digi­tal dis­tri­bu­sjon vil kun­ne åpne arki­ver og gjø­re mate­ria­let til­gjen­ge­lig. Det fin­nes arki­ver som Lyd­sam­lin­gen ved Norsk folke­mu­sikk­sam­ling[13] og Jazz­ba­sen[14], som inne­hol­der et bety­de­lig mate­ria­le som i dag i alle fall er vans­ke­lig til­gjen­ge­lig. Men de størs­te arki­ve­ne fin­nes nok i kring­kas­tings­sel­ska­pe­ne, og da sær­lig NRK. Fjern­syns­ar­ki­vet i NRK har over 250.000 timer med fjern­syns­opp­tak. Radio­ar­ki­vet inne­hol­der radio­pro­gram­mer fra 1934 til i dag. I til­legg har man et omfat­ten­de pla­te- og note­ar­kiv, som ikke er egen­pro­du­sert mate­ria­le.[15] NRK sel­ger en del av sine pro­duk­sjo­ner på VHS/DVD, på CD eller i bok­form. Så len­ge man hol­der seg til den­ne dis­tri­bu­sjons­for­men, vil det bare være aktu­elt å gi ut pro­duk­sjo­ner som har et visst kom­mer­si­elt poten­sia­le. Den dagen det åpnes opp for salg også gjen­nom ned­las­ting av filer, vil man kun­ne åpne arki­ve­ne i en helt annen grad enn i dag. 

Inn­led­ning 2020
1 Sam­men­drag
2 Man­dat
3 Noen pre­si­se­rin­ger og avgrens­nin­ger
4 Mar­ke­det for ned­las­tings­tje­nes­ter
5 Et kul­tur­po­li­tisk side­blikk
6 Dis­tri­bu­sjons­mo­del­ler
7 Lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom digi­tal over­fø­ring og fysisk leve­ring
8 Ned­las­tings­tje­nes­ter – gjel­den­de rett
9 Behov for lov­re­gu­le­ring
10 Mulig lov­re­gu­le­ring
11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve kon­se­kven­ser
12 Lov­tek­nisk løs­ning
13 Merk­na­der til de enkel­te bestem­mel­se­ne
14 For­slag til endringer

Hele utred­nin­gen  som pdf-fil.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.