En oppgave om bankers ansvar etter kredittkjøpsloven

Det­te er en opp­ga­ve basert på utta­lel­ser i Dags­nytt i dag, fre­dag 12. sep­tem­ber 2008, om ban­kers at krav som føl­ge av dår­li­ge, låne­fi­nan­sier­te inves­te­rin­ger, kan gjø­res gjel­den­de mot ban­ke­ne i med­hold av kreditt­kjøps­lo­vens § 8.

Her er et par len­ker (lagt til 18. sep­tem­ber) om den­ne saken:

Låne­fi­nan­sier­te spare­pro­duk­ter: Kreditt­kjøps­lo­ven åpner for full erstat­ning (For­bru­ker­rå­det)

Skjebne­dag for norsk storbank(Aftenposten)

Print Friendly, PDF & Email

Lars Lillo /Andrine Sæther vs Se og Hør

Høy­este­rett har talt og “Se og Hør” er fri­kjent. I alle fall en stund frem­over vil dom­men være til­gjen­ge­lig på Lov­da­tas gra­tis­si­der. Dom­men ble avsagt under dis­sens 3–2, så det var en kna­pp sier. Det­te viser også at saken er et grense­til­fel­le.

Opp­sum­me­rings­vis kan man si at Høy­este­rett la til grunn at et bryl­lup er noe som hører pri­vat­li­vet til, sam­ti­dig som det at noen gif­ter seg ikke bare er en pri­vat opp­lys­ning. Spørs­må­let var om den kon­kre­te teks­ten og bil­led­bru­ken var kren­ken­de. Fler­tal­let men­te at det­te ikke var kren­ken­de. Det var en tekst omtrent så fjol­le­te som man vel må ven­te av et kjen­dis­blad, med for­søk på å flet­te inn refe­ran­ser til De Lil­los san­ger. Men noe kri­tisk eller kren­ken­de inn­hold var det nok ikke. Bil­de­ne var, slik de er beskre­vet i dom­men, hel­ler ikke spe­si­elt nær­gå­en­de og kan nok i seg selv ikke være kren­ken­de. Men å ta bil­der fra et bryl­lup må etter min mening ses på som en inn­treng­ning i den pri­va­te sfæ­re.

Jeg er imid­ler­tid over­ras­ket over det gene­rel­le per­spek­ti­vet i saken, og en del av begrun­nel­sen. Lil­lo-Sten­berg / Sæther har valg pri­mært å angri­pe det­te som et angrep på pri­vat­li­vets fred, etter strl § 390. Ved å byg­ge på det­te grunn­la­get kan man nok se tekst og bil­der i sam­men­heng. Men jeg vil­le ha vur­dert teks­te som mind­re inter­es­sant i den­ne sam­men­hen­gen. Man kan ikke hind­re noen i å skri­ve om en slik begi­ven­het, men jeg vil tro at Se og Hør ikke had­de vur­dert det som så inter­es­sant om de ikke had­de hatt bil­der. Strl § 390 har blant annet en “retts­strids­vur­de­ring”, som i det­te til­fel­let blir en vur­de­ring av om det var en (retts­stri­dig) kren­kel­se.

Con­ti­nue read­ing Lars Lil­lo /Andrine Sæther vs Se og Hør

Print Friendly, PDF & Email

Litt om iTunes-oppsett m.m.

Jeg set­ter pris på til­bake­mel­din­ger, både ris, ros og feil­mel­din­ger. Selv om jeg sjek­ker at ting vir­ker, så kan det godt være feil jeg av uli­ke grun­ner ikke opp­da­ger. Hvis du gir meg til­bake­mel­ding så hjel­per du også dine med­stu­den­ter. Det er sik­kert and­re også som har det sam­me pro­ble­met. Det bes­te er om du skri­ver en kom­men­tar til det aktu­el­le inn­leg­get på den­ne blog­gen, så ser and­re også hvil­ke spørs­mål noen tar opp.

Noen har hatt pro­ble­mer med at de bare har fått et begren­set antall “epi­so­der”. Her har jeg end­ret på noe i opp­set­tet som gjør at det­te for­hå­pent­lig­vis er i orden nå.

And­re har hatt pro­ble­mer med at de bare får den sis­te delen. Siden jeg nå deler  en fore­les­ning i fle­re filer, betyr de at de bare får avslut­nin­gen. Og det er jo litt dumt.

Hvis du bru­ker iTu­nes må du pas­se på at du har satt den opp som føl­ger:

Velg meny­en Redi­ger, og fra den­ne meny­en vel­ger du Inn­stil­lin­ger. Du får da opp en side med fle­re faner. Velg Podcas­ter. Her fin­ner du bl.a. et punkt som heter  Når nye epi­so­der er til­gjen­ge­li­ge. Her vel­ger du Last ned alle, og du vil få alle som er til­gjen­ge­lig (og som du ikke har las­tet ned tid­li­ge­re).

Print Friendly, PDF & Email

Aktuelt om pengekravsrett — oppgave — storingspensjon

Juri­dis­ke pro­blem­stil­lin­ger er noe som duk­ker opp i den vir­ke­li­ge ver­den som vi er en del av, og ikke bare i lære­bø­ker. Så også når det gjel­der penge­krav.

I august 2008 kom det fram at fle­re tid­li­ge­re stor­tings­re­pre­sen­tan­ter kan ha fått utbe­talt for mye pen­sjon fra Stor­tin­gets egen pen­sjons­ord­ning. Hvis vi for­ut­set­ter at i alle fall noen av dis­se repre­sen­tan­te­ne har fått for mye utbe­talt, dis­ku­ter om Stor­tin­get kan kre­ve hele eller deler av belø­pet til­ba­ke. Dis­ku­ter også om Stor­tin­get even­tu­elt kan kre­ve ren­ter på beløp som må beta­les til­ba­ke.

Jeg kjen­ner ikke saken annet enn gjen­nom media. Her er noen len­ker som kan gi mer infor­ma­sjon:

Lov om pen­sjons­ord­ning for stor­tings­re­pre­sen­tan­ter
Riks­re­vi­sjo­nens rap­port
Doku­ment 17 (2002–2003)
Stor­tin­gets svar til Riks­re­vi­sjo­nen
Jag­land vur­de­rer eks­tern grans­king (Aften­pos­ten — med len­ker til rela­ter­te artik­ler)
Dags­avi­sen — sam­le­side
VG (med len­ker til fle­re opp­slag)

Den som vil gå litt vide­re (men da ut av penge­kravs­ret­ten) kan se på hvil­ket tol­kings­spørs­mål knyt­tet til stor­tings­pen­sjons­lo­ven § 2 som kom­mer til over­fla­ten i spørs­må­let om hvor­vidt de tid­li­ge­re stats­mi­nist­re­ne Kjell Mag­ne Bon­de­vik og Gro Har­lem Brundt­land ube­ret­ti­get har fått utbe­talt pen­sjon eller ikke. Her er noen medie­opp­slag om det­te:

VG — Bon­de­vik står på Riks­re­vi­sjo­nens lis­te
Dags­avi­sen — Bon­de­vik fikk for mye pen­sjon
Dags­avi­sen — Gros pen­sjon grans­kes
Aften­pos­ten — Gro kan bli grans­ket
Dag­bla­det — Her er Gros for­kla­ring om pen­sjo­nen

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.