Podcast — Pengekravsrett — innledning del 1

Det­te er førs­te del i en ny podcast­se­rie om penge­kravs­rett, pri­mært laget for stu­den­ter som stu­de­rer 3. avde­ling jus ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Men den er til­gjen­ge­lig for alle som måt­te være inter­es­sert.

For å abon­ne­re på seri­en, legg http://blogg.torvund.net/category/undervisning/pengekravsrett/feed inn i din RSS-leser, f.eks iTu­nes. (Selv bru­ker jeg iTu­nes for å abon­ne­re på podcasts, og synes det fun­ge­rer alde­les utmer­ket. Og det er gra­tis. Kopi­er stren­gen, gå til “Avan­sert” i iTu­nes meny­en, velg der­et­ter “Abon­ner på pos­cast” og lim inn stren­gen. Det er alt.)

Du kan fin­ne noen Power­Point pre­sen­ta­sjo­ner om enkel­te emner på:

For opp­ga­ver du kan arbei­de med, gå til føl­gen­de tema­er:
Beta­lings­plikt

Print Friendly, PDF & Email

Dagens uttalelse

På NRKs nyhets­sen­ding i dag kl. 21 kom gene­ral­sek­re­tær Per Mor­ten Hoff i IKT-Nor­ge med føl­gen­de kom­men­tar til et for­slag om at inter­nett­le­ve­ran­dø­rer skal sper­re inter­nettil­gan­gen til folk som bru­ker inter­nett til mis­bruk av barn:

Vi øns­ker ikke å leke poli­ti, det er det fak­tisk poli­ti­et som skal gjø­re.”

Jeg trod­de ikke at poli­ti­et skal leke poli­ti …

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.