Los vinos de la Vuelta 2022. 15. etappe: Martos — Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Internationa

Richard Cara­paz klar­te det igjen, og hen­tet sin and­re sei­er på en hard fjell­e­tap­pe. På den annen side var det Pri­moz Rog­lic som impo­ner­te mest, ved nes­ten å kjø­re inn det for­spran­get Cara­paz had­de. Og Remco Evene­po­el klar­te ikke å hen­ge med da Rog­lic angrep. Remco Evene­po­el har fort­satt en ledel­se på 1 min 29 sekun­der. Men det gjen­står man­ge har­de etap­per, og intet er avgjort så langt. Cara­paz kan hen­te hjem klatre­trøy­en når de kom­mer til Madrid. 

Dagens etap­pe er en 149,6 km lang fjell­e­tap­pe, nok en gang med toppav­slut­ning. Det spørs om et brudd med Richard Cara­paz vil få lov til å gå på denn etap­pen. Igjen må vi reg­ne med en kamp mel­lom Remco Evene­po­el og Pri­moz Roglic. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 15. etap­pe: Mart­os — Sierra Neva­da. Alto Hoya de la Mora. Monachil

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 14. etappe: Montoro — Sierra de La Pandera

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Jeg er dår­lig til å spå utfal­let på etap­pe­ne. I går had­de jeg ven­tet at et brudd skul­le kla­re å gå inn, men det ble et spurt­opp­gjør. Mads Peder­sen fikk ende­lig sin etappe­sei­er, og sør­get for en enda stør­re ledel­se i kon­kur­ran­sen om den grøn­ne poeng­trøy­en. Det er et godt sykke­lår for dans­ke­ne i år. At noen av de mest utpre­ge­de spur­ter­ne ikke klar­te å hen­ge med på slut­ten av dagen etap­pe, var som ventet. 

I dag er det en 160,3 km lang fjell­e­tap­pe, med en hef­tig toppav­slut­ning. Her vil det blir en kamp mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne og en del klatre­ster­ke ryt­te­re kan mar­ke­re seg, slik Richard Cara­paz gjor­de på tors­dag. Og noen kan nok ha blitt inspi­rert av at Wil­co Kel­der­man på tors­da­gens etap­pe klar­te å syk­le seg opp fra 21. til 6. plass i sam­men­dra­get. Det kom­mer til å bli en spen­nen­de etappe. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 14. etap­pe: Mon­toro — Sierra de La Pan­de­ra

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 13. etappe: Ronda — Montilla

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Så ble det brudd­sei­er i går. Jeg var litt over­ras­ket over at brud­det fikk så stort for­sprang. På den annen side: Hvil­ke lag had­de egent­lig noe å kjø­re for? Spurt­la­ge­ne var sjanse­løse med den avslut­nin­gen, og for sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne var det vik­tigs­te å hol­de kon­troll på hver­and­re, ikke på noen ufar­li­ge bruddryt­te­re. Det var en impo­ne­ren­de avslut­ning av Richard Cara­paz. Wil­co Kel­der­man klar­te ikke å føl­ge ham til mål, men avan­ser­te fra 21. til 6. plass i sam­men­dra­get. Det var posi­tivt at Carl Fred­rik Hagen holdt føl­ge med brud­det, og kom inn til en 8. plass. 

Dagens etap­pe er en 168,5 km lang, flat etap­pe. Skjønt det er en gans­ke mye opp-og-ned etap­pe, men med gans­ke små, og ingen klas­si­fi­ser­te top­per. Avslut­nin­gen går litt opp­over, så det er nep­pe en avslut­ning for de mest utpre­ge­de spur­ter­ne. Og den er ikke hard nok til at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kan vin­ne tid på sine kon­kur­ren­ter. Vi er over halv­veis i Vuel­ta­en, så nå kan det godt ten­kes at et brudd med ufar­li­ge ryt­te­re får gå inn. Men det spørs om de får et like langt for­sprang som i går. Det kom­mer nok an på hvem som er i bruddete.

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 13. etap­pe: Ron­da — Mon­til­la

Print Friendly, PDF & Email

Hatbrev mot lesbisk par — er det en straffbar ytring?

Vi har i fle­re medi­er, f.eks. i NRK­no, kun­net lese om det les­bis­ke paret i Vald­res som mot­tok et ano­nymt brev med grovt sji­ka­ne­ren­de inn­hold. Saken er politi­an­meldt, og NRK skri­ver bl.a:

Poli­ti­et tar det på alvor. Vi er blitt møtt med stor respekt. De skal ta en vur­de­ring ut fra hvor­dan de hånd­te­rer saken, og ut fra sine prosedyrer,”

Det­te er en av ytrin­ge­ne i det ano­ny­me brevet:

«Had­de jeg vist at ungen min skul­le gå sam­men med «søn­nen» til to fitteslei­ke­re had­de jeg byt­ta sko­le. Hvem av dere er lik­som mora og hvem er faren.?»

Det jeg vil ta opp, er om den­ne ytrin­gen er straff­bar. En even­tu­ell hjem­mel for straff vil være strl § 185 om hate­ful­le ytrin­ger, som lyder:

Med bot eller feng­sel inn­til 3 år straf­fes den som for­sett­lig eller grovt uakt­somt offent­lig set­ter frem en dis­kri­mi­ne­ren­de eller hate­full ytring. Som ytring reg­nes også bruk av sym­bo­ler. Den som i and­res nær­vær for­sett­lig eller grovt uakt­somt frem­set­ter en slik ytring over­for en som ram­mes av den­ne, jf. annet ledd, straf­fes med bot eller feng­sel inn­til 1 år.

Med dis­kri­mi­ne­ren­de eller hate­full ytring menes det å true eller for­hå­ne noen, eller frem­me hat, for­føl­gel­se eller ringe­akt over­for noen på grunn av deres
a. hud­far­ge eller nasjo­na­le eller etnis­ke opp­rin­nel­se,
b. reli­gion eller livs­syn,
c. sek­su­el­le ori­en­te­ring,
d. kjønns­iden­ti­tet eller kjønns­ut­trykk, eller
e. ned­sat­te funksjonsevne.”

Det kan ikke være sær­lig mye tvil om at utsag­ne­ne i bre­vet er egnet til “å true eller for­hå­ne noen, eller frem­me hat, for­føl­gel­se eller ringe­akt over­for noen på grunn av deres … sek­su­el­le ori­en­te­ring”. Utsag­net gjel­der to iden­ti­fi­ser­te per­soner. Brev­skri­ver utta­ler seg ikke om homofile/lesbiske gene­relt. Det­te er noe Høy­este­rett har til­lagt avgjø­ren­de vekt i saker om rasis­t­ske utta­lel­ser. I den såkal­te Kaker­lakk­dom­men, HR-2020–184‑A, står det i avsnitt 23:

Con­ti­nue read­ing Hat­brev mot les­bisk par — er det en straff­bar ytring?

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 12. etappe: Salobreña — Peñas Blancas. Estepona

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Det ble som ven­tet et spurt­opp­gjør fra et sam­let felt i går, og den unge aust­ra­lie­ren Kaden Gro­ves var ras­kest. Det var en del vind, men det ble ingen splitt i fel­tet. Kan­skje var ingen inter­es­sert i å bru­ker kref­ter for å utnyt­te vin­den. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kom som ven­tet inn midt i hoved­fel­tet, og fikk sam­me tid som vin­ne­ren. Mads Peder­sen fes­tet gre­pet om den grøn­ne poeng­trøy­en. Her er det den enes “død” den and­res brød, etter at Sam Ben­nett måt­te bry­te med covid. Det var trist å se at Juli­an Alap­hi­lip­pe måt­te bry­te etter et fall. Han har vært for­fulgt av uhell den­ne seson­gen. Jeg har ikke sett noe om hvor alvor­lig ska­de han har pådratt seg, og om det betyr at han ikke kan syk­le VM

Dagens etap­pe er en 192,7 km lang, for det mes­te gans­ke flat etap­pe, men med en hef­tig bakke­av­slut­ning. Kom­men­to­ren i Vuel­tas opp­sum­me­rings­vi­deo kal­te etap­pen en “hockey­køl­le­etap­pe”. Det er en uklas­si­fi­sert stig­ning ca 60 km før mål, men den er vel for liten og for langt fra mål til at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vir­ke­lig kan set­te kon­kur­ren­te­ne under press her. Så avgjø­rel­sen fal­ler nok i den sis­te bak­ken mot mål. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 12. etap­pe: Salob­reña — Peñas Blan­cas. Este­po­na

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 11. etappe: ElPozo Alimentación — Cabo de Gata

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Remco Evene­po­el sat­te ska­pet, eller kan­skje vi skal si Pri­moz Rog­lic på plass, og fes­tet gre­pet om den røde ledertrøyen. 

Dagens etap­pe er en 191,5 km lang, flat etap­pe. Skjønt et er en del mind­re bak­ker opp og ned, og det kan ten­kes at et brudd kan gå inn. Mye av etap­pen går nær sjø­en, så vind kan kom­me til å spil­le en rol­le på etap­pe. Sist uke var det stort sett lage­ne med klatre­ster­ke kap­tei­ner som måt­te gjø­re det mes­te av job­ben. Nå kan de ta det rolig, og over­late opp­ga­ven til spurt­la­ge­ne. For sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne gjel­der det å unn­gå uhell og å kom­me i mål med hoved­fel­tet, slik at man ikke taper tid. Så kan spurt­la­ge­ne bru­ke kref­ter på å kjø­re inn brudd, og spur­ter­ne kan kjem­pe om etappeseirene. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 11. etap­pe: ElPo­zo Ali­men­ta­ción — Cabo de Gata

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 10. etappe: Elche — Alicante. Tempo

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Jeg synes det var litt stas at en Sør-Afri­kansk syk­list vant. Det var en impo­ne­ren­de avslut­ning av Louis Mein­tjes. Pri­moz Rog­lic tap­te nes­ten et min­ut til Remco Even­po­el. Og Carl Fred­rik Hagen kom greit gjennom.

Nå har ryt­ter­ne hatt en hvile­dag, som de sik­kert har hatt godt av etter gans­ke man­ge har­de etapper. 

Dagens etap­pe er en 30,9 km lang, helt flat indi­vi­du­ell tempo­etap­pe. Nå syk­ler alle for seg selv. Ryt­te­re med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må sat­se. På en etap­pe som den­ne kan man vin­ne tid på og ikke minst tape tid til kon­kur­ren­te­ne. Og noen tempo­spe­sia­lis­ter vil syk­le for etappe­sei­er. For slit­ne hjelpe­ryt­te­re blir det mer en gjen­nom­kjø­ring og opp­var­ming til etap­pe­ne som kom­mer. For dem hand­ler det om å gjen­nom­føre med en viss stil, innen­for tids­gren­sen. Fra i mor­gen må de igjen begyn­ne å gjø­re en jobb for lage­ne sine. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 10. etap­pe: Elche — Ali­can­te. Tem­po

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 9. etappe: Villaviciosa — Les Praeres. Nava

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Internationa

Det var nok en impo­ne­ren­de klat­ring og ny etappe­sei­er til Jay Vine. Rudy Molard kom i mål som 62. mann, og falt fra and­re til 30. plass i sam­men­dra­get, 9.27 bak leden­de Remoc Even­po­el. Ellers var det ingen sto­re end­rin­ger i top­pen av sammndraget. 

Dagens etap­pe er en 153,4 km lang fjell­e­tap­pe. Det er fem kat­go­ri­ser­te stig­nin­ger, og nok en gang er det mål­gang på top­pen av en førstekategori.

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 9. etap­pe: Villavi­cio­sa — Les Pra­eres. Nava

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 8. etappe: La Pola Llaviana/Pola de Laviana — Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Det ble en spen­nen­de avslut­ning. Jeg synes vi har sett en del eksemp­ler i det sis­te på at hoved­fel­tet feil­be­reg­ner noe, og akku­rat ikke kla­rer å kjø­re inn brud­det. Og det ble nok en spansk etappe­sei­er. Carl Fred­rik Hagen full­før­te og kom i mål med hoved­fel­tet, 29 sekun­der etter vin­ne­ren. Det var posi­tivt etter det som skjed­de i går. Men gårs­da­gens fall gjor­de at han falt fra 40. til 83. plass i sammendraget.

I dag er det nok en fjell­e­tap­pe, på 153,5 km. Jeg bom­met på omta­len av gårs­da­gens etap­pe, og kom først til å se på pro­fi­len på dagens etap­pe (fei­len ble ret­tet da jeg opp­da­get den). Det er i dag det er seks klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger, men avslut­ning på top­pen av en første­ka­te­go­ri. Det blir nok en ny kamp mel­lom sammenlagtkandidatene.

Det­te er den vest­ligs­te etap­pen i årets Vuel­ta, og vi vel­ger å beve­ge oss enda len­ger vest­over, til vi kom­mer inn i Gali­cia. Gali­cia er et områ­de som har vært befol­ket av kel­t­e­re. Språ­ket er romansk og gans­ke likt por­tu­gi­sisk. Men de for­sø­ker å hol­de på sin kel­tis­ke kul­tur. Mitt inn­trykk er at riks­s­pansk er kas­til­li­ansk, alt­så de språ­ket de snak­ker i og rundt Mad­rid. Bas­kisk er et helt eget språk. Men når det gjel­der vari­an­ter av romans­ke språk, kan det nok dis­ku­te­res hva som er dia­lek­ter og hva som er egne språk. Det sies gjene at et språk en en dia­lekt med en hær og en mari­ne. Eller for å si det på en annen måte: Det er mer poli­tikk enn ling­vis­tikk som avgjør hva som er en dia­lekt og hva som er et eget språk. Men den dis­ku­sjo­nen skal jeg ikke blan­de meg inn i. Om noen skul­le være inter­es­sert i dis­ku­sjo­ner om hva som er språk og hva som er dia­lekt i en mer hjem­lig kon­tekst, viser jeg til artik­ke­len Det sjet­te nor­dis­ke språ­ket i Mor­gen­bla­det, om språket/dialekten i Âlve­da­len i Sve­ri­ge. Men det er egent­lig en annen diskusjon. 

Hoved­sta­den i Gali­cia er den kjen­te pli­grims­byen San­tia­go de Com­pos­te­la. Byen, eller sna­re­re pil­grims­vand­rin­ge­ne, har hatt stor betyd­ning for euro­pe­isk vin. Pil­gri­me­ne had­de gjer­ne med seg sou­ve­ni­rer, f.eks. i form av stik­lin­ger fra vin­plan­ter, hjem fra turen. Det sies at vin­dyr­kin­gen i Juran­con i Frank­ri­ke star­tet med stik­lin­ger som pil­gri­mer had­de med seg fra sin varn­d­ring til San­tia­go de Com­pos­te­la. Det var før pil­gri­me­ne kun­ne gå et pas­sen­de styk­ke, og så ta fly hjem når de var kom­met fram til målet. 

Iføl­ge legen­den er lev­nin­ge­ne etter apos­te­len Jacob, Saint-Jaques, begra­vet her. Gali­cia er kjent for sjø­mat, sær­lig kam­skjell. Det er litt uli­ke his­to­ri­er om kob­lin­gen mel­lom San­tia­go de Com­pos­te­la og kam­skjell, bort­sett fra at det er man­ge kam­skjell langs kys­ten her. Noen sier det de lig­ner på kap­pen til pil­gri­me­ne eller et mer­ke de had­de på kap­pe­ne, and­re at det var en form for vil­le ryt­te­re som fulg­te apos­te­len Jacob til San­tia­go de Com­pos­te­la. På frans­ke heter kam­skjell Coquil­le Saint-Jac­ques, og det står gjen­re Noix de Saint-Jaques på meny­en når man ser­ve­rer dem, alt­så Sankt Jabobs skjell, så her er kob­lin­gen til apos­te­len Jacob og der­med San­tia­go de Com­pos­te­la gans­ke åpen­bar. På spansk heter de con­cha de viei­ra, så der er ikke kob­lin­gen like klar.

Vi tok turen hit for vinen, ikke for språ­ket, pil­grims­vand­rin­ger eller kam­skjell. Vi beve­ger oss inn i det områ­det som heter Rías Baixas. Områ­det fikk DO-klas­si­fi­se­ring så sent som i 1988. Men det har utvik­let seg kraf­tig, tak­ket være inn­sats fra dyk­ti­ge vin­bøn­der som har tatt i bruk moder­ne pro­duk­sjons­me­to­der. Områ­det er først og fremst kjent for sin fris­ke hvit­vin laget av Alba­riño. Vi er nær gren­sen til Por­tu­gal, og den sam­me dru­en dyr­kes også der. I Por­tu­gal kal­ler den den Alva­riño. I en av epi­so­de­ne av Vin­mono­po­lets podkast dis­ku­te­rer de hvor­dan nav­net på den­ne dru­en utta­les. En av del­ta­ker­ne sier at lokalt utta­ler de den Alva­riño med v, selv om den skri­ves Alba­riño. Jeg kan ver­ken spansk eller por­tu­gi­sisk. Men som nevnt oven­for beskri­ves språ­ket i Gali­cia som gans­ke likt por­tu­gi­sisk, og kan­skje utta­ler de nav­net her slik de gjør i Por­tu­gal. Jeg vet ikke. 

Alba­riño gir en frisk, mine­ral­pre­get hvit­vin. Alba­riño beskri­ves som en mel­lom­ti­ing mel­lom Ries­ling og Cha­don­nay, med noe av den sam­me frisk­he­ten og fruk­tig­he­ten som vi fin­ner i Ries­ling, men den er ikke like aro­ma­tisk. Det er abso­lutt en hvit­vin som det er verdt å prø­ve. Prøv den gjer­ne til sjø­mat, ikke minst kam­skjell. Jeg kjen­ner ikke vinen godt nok til at jeg våger meg på å anbe­fa­le en spe­si­ell, ei hel­ler om man bør vel­ge spansk eller por­tu­gi­sisk vin. 

Den tra­di­sjo­nel­le musik­ken i Gali­cia er kel­tisk influ­ert, og det bru­kes mye sekke­pipe, her repre­sen­tert ved Susa­na Sei­va­ne.

Vi for­bin­der sekke­pipe sær­lig med Skott­land. Men sekke­pipe spil­les i man­ge land. Instru­men­tent er enkelt. Man har en sekk som ofte kan være magen eller blæ­ren fra et dyr, eller være laget av skinn. Man fyl­ler den­ne med luft ved å blå­se inn i et rør, og sek­ken gjør at man kan ha en kon­stant luft­strøm. Noen piper går gjer­ne opp. Dis­se har en fast tone hver, og gir den typis­ke drone­klan­gen, kon­stan­te toner som lig­ger under musik­ken. Skots­ke sekke­piper har gjer­ne tre sli­ke piper. Den Susa­na Sei­va­ne spil­ler har én. Så er det en pipe med fin­ger­hull, som på en blokk­fløy­te, og det er på den­ne man spil­ler melodien. 

Jeg har ald­ri for­søkt å spil­le sekke­pipe, og vet ikke hva utford­rin­ge­ne er når man skal spil­le det­te instru­men­tet. Utford­rin­gen når man spil­ler blåse­in­stru­men­ter er gjer­ne hvor­dan man kon­trol­le­rer og sty­rer luft­strøm­men med lun­ge­ne, lep­pe­ne og tun­gen. Hvor­dan man sty­rer det­te i en sekke­pipe, om det lar seg sty­re, vet jeg ikke. Jeg vil tro at tone­ne i pipe­ne på en sekke­pipe lages mer som tone­ne i et orgel enn i et van­lig blåse­in­stru­ment. Johann Sebas­ti­an Bach sa en gang at det er lett å spil­le orgel: “Man må bare tryk­ke ned rett tan­gent på rik­tig tids­punkt, så gjør instru­men­tet res­ten.” På en sekke­pipe må man fyl­le “sek­ken” og hol­de den­ne fylt mens man spil­ler, omtrent som med bel­gen på et orgel (eller kom­pres­sor på mor­der­ne org­ler). Jeg tror man regu­le­rer luft­tryk­ket i pipe­ne med hvor kraf­tig man klem­mer på sek­ken, og ikke først og fremst med hvor­dan man blå­ser inn i den. Det er vans­ke­lig å se at fin­ger­fer­dig­he­ten på den ene pipen man spil­ler på, er den sto­re utford­rin­gen. Men som sagt: Jeg har ald­ri prøvd å spil­le sekke­pipe, så jeg vet ikke. 

Sekke­pipi­en kom til de bri­tis­ke øyer med romer­ne, anta­ge­lig­vis fra Midt-Østen. Det bri­tis­ke impe­ri­et send­te ut sekke­pipe­or­kes­te­re med sine mili­tæ­re styr­ker, og dim­mi­ter­te sol­da­ter dan­net sivi­lie sekke­pipe­or­kest­re, ikke minst i Skott­land. Slik ble sekke­pipen nær­mest et sym­bol for Skott­land. For de som måt­te være inter­es­sert i mer om sekke­pipe, både i Skott­land og and­re ste­der, anbe­fa­ler jeg epi­so­den The Great High­land Bag­pipe i BBCs podkast­se­rie “The Liste­ning Ser­vice”. Men selv ikke i Skott­land er alle begeist­ret for sekke­pipe, hel­ler ikke kon­ge­li­ge sekkepiper. 

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 7. etappe: Camargo — Cistierna

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Vi er fort­satt i “Det grøn­ne Spa­nia”, som er pre­get av fuk­tig og kjør­lig luft fra Atlan­ter­ha­vet, med gans­ke mye ned­bør. Det fikk ryt­ter­ne mer­ke i går. Det var trist å se at Carl Fred­rik Hagen gikk i bak­ken. Men han kom seg hel­dig­vis til mål. Så får vi se hvor ska­det han er, og om han star­ter i dag. 

Jay Vine impo­ner­te på gårs­da­gens etap­pe. Og Remco Even­po­el sik­ret seg den røde leder­trøy­en. Så får vi som hvem som har den når de kom­mer til mål. 

Dagens etap­pe er 190 km lang, og er klas­si­fi­sert som “Medi­um moun­tain”. <edit>Den ser mer enn hard nok ut for meg, med seks klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger og avslut­ning på top­pen av en første­ka­te­go­ri. Det bør bli nok en kon­kur­ran­se mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. </edit> Her bling­set jeg litt. Det er etap­pen i mor­gen som har seks klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger. I dag er det “bare” en førstekategori. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 7. etap­pe: Camar­go — Cis­tier­na

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.