I vini del Giro d’Italia 2020. 18. etappe: Pinzolo > Laghi Di Cancano (Parco Nazionale Dello Stelvio)

Så lyk­tes Ben O’Connor i går. Jeg had­de unnet Tho­mas De Gendt en tri­umf. Man må vel snart gå over til å tel­le hvor man­ge brudd han ikke har vært med i, hel­ler enn hvor man­ge han har vært i. Nå har to ufar­li­ge brudd fått gå med gans­ke stor ledel­se. Nå må sam­men­lagt­kan­di­da­ter også kjem­pe om å vin­ne, ikke bare pas­se på hverandre.

Det er som det plei­er å være den sis­te uken i Giro d’I­ta­lia: Fjell etter fjell etter fjell. På dagens 207 km lan­ge etap­pe er det fire hef­ti­ge klat­rin­ger, blant annet Ste­livopas­set, som ryt­ter­ne skal opp fra den tyngs­te siden. Så skal de ned igjen, før det avslut­tes på en ny topp. Top­pen av Stel­vio­pas­set er årets Cima Coppi, det høy­es­te punk­tet i Giro­en, som gir eks­tra klatrepoeng.

Det er når Giro­en kom­mer omtrent så langt at noen spur­te­re begyn­ner å opp­da­ge noen gam­le ska­der, eller and­re pro­ble­mer som gjør at det kan pas­se å stå av. De har lite å hen­te i fjel­le­ne, og vil hel­ler ikke være i stand til å hjel­pe sine kap­tei­ner sær­lig mye. Men i mor­gen ven­ter en helt flat etap­pe, som kan moti­ve­re spur­ter­ne til å sli­te seg gjen­nom dagens etap­pe. Nå er det meldt at Fer­nan­do Gavi­ria har tes­tet posi­tivt for Covid-19, så da blir hel­ler han ikke med på å spur­te i mor­gen. Det er også meldt at en i støtte­ap­pa­ra­tet til AG2R La Mon­dia­le har tes­tet posi­tivt. Vi får håpe det ikke blir flere.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 18. etap­pe: Pin­zolo > Lag­hi Di Can­ca­no (Par­co Nazio­na­le Del­lo Stel­vio)

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 17. etappe: Bassano Del Grappa > Madonna Di Campiglio

Det var ikke akku­rat over­ras­ken­de at et brudd fikk gå, og at en fra det brud­det vant etap­pen. Det ble nok jubel i Slo­ve­nia, med Jan Trat­nik som vin­ner av Giro-etap­pen, og Pri­mož Rog­lic som vin­ner av førs­te etap­pe i Vuel­ta­en. Men sei­e­ren på gårs­da­gens giro­e­tap­pe end­ret ikke noe av betyd­ning i sammenlagtstillingen.

I går skrev jeg at Wil­co Kel­der­man frem­sto som den kla­res­te favo­rit­ten. Slik João Almei­da avslut­tet i går, skal vi ikke avskri­ve ham fore­lø­pig. Der­imot kan det se ut til at vi kan avskri­ve Chris Froo­me i årets Vuel­ta, da han kom i mål mer enn 11 minut­ter etter vin­ne­ren på årets åpningsetappe.

Dagens etap­pe er nok en lang fjell­e­tap­pe, 203 km. Jeg er nep­pe den enes­te som for­bin­der nav­net Madon­na Di Cam­pig­lio med ski og vin­ter­sport, og det er gans­ke bratt opp dit de skal gå i mål. Her reg­ner jeg med at vi ser en ny kamp mel­lom sammenlagtkandidater. 

Vi star­ter Bassa­no Del Grap­pa. Jeg som leter etter drik­ke langs etap­pen, ten­ker da umid­del­bart på grap­pa. Jeg vet ikke hvor­for dagens starts­ted heter noe med grap­pa. Men brenne­vi­net grap­pa har ikke noen spe­si­ell lokal forankring. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 17. etap­pe: Bassa­no Del Grap­pa > Madon­na Di Cam­pig­lio

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 16. etappe: Udine > San Daniele Del Friuli

Wil­co Kel­der­mann frem­står som den størs­te favo­rit­ten til å vin­ne Giro­en. Men João Almei­da for­sva­rer seg godt, selv om jeg ikke tror at han vil kla­re å behol­de ledel­sen helt til mål. Jeg had­de tenkt å skri­ve at han i alle fall bør være gans­ke sik­ker på å vin­ne den hvi­te ung­doms­trøy­en. Men jeg har visst ikke fulgt godt nok med på stil­lin­gen for de uli­ke trøy­ene. Da jeg sjek­ket, så jeg at de som lig­ger på de tre førs­te plas­se­ne i kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en, i øye­blik­ket er nr 1, 3 og 4 i kon­kur­ran­sen om sam­men­lagt­sei­e­ren. Og det skil­ler bare 2.57 mel­lom førs­te og tredje­plass i den kon­kur­ran­sen. Så det kan bli tøff kon­kur­ran­se til mål også om den hvi­te trøy­en. Vi ser at en ny gene­ra­sjon set­ter sitt preg på de sto­re rittene.

Det er førs­te etap­pe etter and­re hvile­dag. Det er all­tid spen­nen­de hva som skjer på hvile­da­gen, selv om det på en måte ikke skjer noe i selve rit­tet. Tid­li­ge­re duk­ket det ofte opp noen posi­ti­ve doping­prø­ver på hvile­da­gen. I år fryk­ter vi hel­ler fle­re posi­ti­ve covid-19 prø­ver. Men jeg har ikke klart å fan­ge opp noe om fle­re sli­ke posi­ti­ve prø­ver. Så vi får håpe ikke fle­re i rit­tet er smit­tet. Vær­mel­din­gen for den sis­te uken ser ikke så verst ut, så det bør være mulig å gjen­nom­føre fjelletappene. 

Dagens etap­pe er en lang, kupert etap­pe. Den er 229 km. Så langt ute i rit­tet, og med en slik pro­fil, ser jeg for meg at et brudd kan gå inn på den­ne etap­pen. Jeg vil tro at sam­men­langt­kan­di­da­te­ne vil spa­re kref­ter til de har­de fjell­e­tap­pe­ne som kom­mer, og det er en etap­pe som ikke pas­ser for de utpre­ge­de spur­ter­ne. Det avhen­ger selv­sagt av at de som sit­ter i et slikt brudd ikke utgjør noen trus­sel mot noen i et av sammendragene. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 16. etap­pe: Udi­ne > San Danie­le Del Fri­uli

Print Friendly, PDF & Email

Innføring i opphavsrett 15, 16 og 17. Avgrensning av opphavsrett. Privat kopiering, sitat og bruk av bilder

Jeg har nå gjort fer­dig og pub­li­sert tre nye fore­les­nin­ger i seri­en Inn­fø­ring i opp­havs­rett. Det­te er de tre førs­te fore­les­nin­ge­ne om avgrens­ning av opp­havs­ret­ten. Dis­se tre fore­les­nin­ge­ne er

15. Avgrensning av opphavsrett: Innledning og privat kopiering

16. Avgresning av opphavsrett: Sitat

17. Avgrensning av opphavsrett: Bruk av bilder

Dess­ver­re har jeg også den­ne gan­gen blitt utsatt for YouT­u­bes blok­ke­rings­al­go­rit­mer, som har blok­kert enkel­te sita­ter som kun­ne vært gode illust­ra­sjo­ner. Bare de ver­sjo­ne­ne som er pub­li­sert på YouT­ube er ram­met av det­te. De som er gjort til­gjen­ge­li­ge for stu­den­ter i faget RINF 1200 på UiOs semes­ter­si­der, inne­hol­der også det som YouT­ube har blokkert.

Veien videre:

Den nes­te fore­les­nin­gen vil være om ret­ten til eget bil­de. Det hand­ler i rea­li­te­ten mer om per­son­vern og pri­vat­liv enn om opp­havs­rett, men jeg tar det med siden bestem­mel­sen om rett til eget bil­de står i åndsverkloven.

Jeg vil også lage fore­les­nin­ger om bruk av opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le i under­vis­ning, i biblio­tek, arkiv og forsk­ning, men jeg har ikke blitt helt enig med meg selv om hvor­dan jeg vil struk­tu­re­re disse.

Den nes­te hoved­de­len vil være om opp­havs­ret­tens over­gang og over­dra­gel­se av opp­havs­ret­ten. Per i dag vet jeg ikke hvor man­ge fore­les­nin­ger det vil bli under den hovedoverskriften.

Etter det­te vil det bli en fore­les­ning om data­ma­skin­pro­gram­mer, og så en om tek­nisk beskyttelse. 

Der­et­ter vil det føl­ge en fore­les­ning om sank­sjo­ner, og så en om inter­na­sjo­nal regu­le­ring. Men inter­na­sjo­nal regu­le­ring er kom­pli­sert, Så her kom­mer jeg bare til å gi en over­sikt over noen hovedpunkter.

Til slutt vil det bli en opp­sum­me­rings­fore­les­ning som sær­lig er ret­tet til stu­den­ter som skal ta eksa­men i faget RINF 1200.

Jeg opp­da­get at eksa­men for dis­se stu­den­te­ne er alle­re­de 3. novem­ber. Så jeg må skyn­de meg å bli fer­dig. Jeg synes høst­se­mes­te­ret er mer enn kort nok som det er, og synes det er alt­for tid­lig for eksa­men. Men det er ikke noe jeg har herre­døm­me over. 

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Over­sikt over blogg­inn­legg om opp­havs­rett
Blogg­inn­legg spe­si­fikt for faget RINF 1200, opp­havs­rett og beslek­te­de ret­tig­he­ter, bl.a. kom­men­ta­rer til tid­li­ge­re eksamensoppgaver

 

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 15. etappe: Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) > Piancavallo

Filip­po Gan­na ser ut til å være tempo­kon­gen i åre­sts giro. João Almei­da tryg­get sin ledel­se i sammendraget.

Nå er det en fjell­e­tap­pe på 185 km. med mål­gang på en første­ka­te­go­ri­stig­ning. Om jeg har opp­fat­tet det rett, har man ikke noen “uten­for kate­go­ri” i Giro d’I­ta­lia, så første­ka­te­go­ri er de har­des­te bakkene. 

Det­te er sis­te etap­pe før den and­re hvile­da­gen, og ryt­ter­ne bør nok sat­se som om det­te er fina­len. De har vært en del koro­na­ut­brudd og det har vært kla­get over dår­lig smitte­vern. Så det blir spen­nen­de å se hvor­dan resul­ta­te­ne av nes­te run­de med koro­nates­ting blir, og om giro­en kom­mer til å fort­set­te etter hvile­da­gen. I til­legg kom­mer risi­ko­en for snø i fjel­le­ne i den tred­je uken i giro­en. Det er kan­skje ikke nød­ven­dig å si mer enn at den alpi­ne world-cupen star­tet den­ne helgen. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 15. etap­pe: Base Aerea Rivol­to (Frecce Tri­co­lo­ri) > Pian­ca­val­lo

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 14. etappe: Conegliano > Valdobbiadene (Prosecco Superiore vinetappe)

Jeg had­de ikke ven­tet at to til­syne­la­ten­de enk­le stig­nin­ger skul­le gi sli­ke utslag som de gjor­de i går. Det ble en hef­tig og inter­es­sant etappe.

Dagens etap­pe er en 33,7 km indi­vi­du­ell, små­kup­pert tempo­etap­pe. Den brat­tes­te stig­nin­gen under­veis er 19% opp mot førs­te mel­lom­tid. Den­ne type ritt vin­nes i fjel­le­ne og på tempo­etap­pe­ne. Det er på dis­se etap­pe­ne man kan vin­ne nok tid til at det gir utslag i sam­men­dra­get. Så det blir spen­nen­de å hva salgs utslag dagens etap­pe gir.

En etap­pe som av arran­gø­re­ne har fått til­nav­net “Prosecco Superio­re vin­e­tap­pe”, det er ikke sær­lig tvil om hva vi skal drik­ke til den­ne. Her blir det bob­ler i form av prosecco.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 14. etap­pe: Coneg­li­a­no > Val­dob­bia­de­ne (Prosecco Superio­re vin­e­tap­pe)

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 13. etappe: Cervia > Monselice

Det var ingen over­ras­kel­se at et brudd fikk gå, og at en som gikk fra det­te brud­det tok sei­e­ren. Det så ut til å være en våt og kald opp­le­vel­se. Jho­na­tan Manu­el Nava­rez mest­ret de vans­ke­li­ge for­hol­de­ne best.

I dag er det en 192 km tem­me­lig flat etap­pe. Det er to fjer­de­ka­te­go­ri stig­nin­ger som de skal over mot slut­ten, men de er nep­pe så kre­ven­de at de vil gi utslag når vi kom­mer til spur­ten. Avslut­nin­gen er helt flat, så jeg reg­ner med at vi vil se nok et spurtoppgjør.

Dagens etap­pe er en trans­port­etap­pe både syk­kel- og vin­mes­sig. Etap­pen krys­ser Po-del­ta­et. Jeg har sett at det skri­ves noe om sand-vin i turist­re­kla­me for områ­det. Men jeg har ikke klart å fin­ne noe om den vinen i vin­lit­te­ra­tu­ren, så jeg vet lite om den. Jeg kjen­ner imid­ler­tid kon­sep­te sand-vin, eller Vin de Sab­le fra Frank­ri­ke, nær­me­re bestemt i Rhô­ne-del­ta­et Camargue. 

Vin de Sab­le er vin som dyr­kes i san­den gans­ke nær kys­ten. Noe av det spe­si­el­le med den­ne vinen, er at vin­lu­sen phyl­lox­e­ra, som øde­la det mes­te av vin­stok­ke­ne i Euro­pa på slut­ten av 1800-tal­let og et styk­ke inn på 1900-tal­let, liker seg ikke i sand. Så i alle fall i Rhô­ne-del­ta­et er en del av vin­stok­ke­ne gam­le euro­pe­is­ke vin­stok­ker slik de var før vin­lu­sens her­jin­ger. Vin­lu­sen kom med import av ame­ri­kans­ke vin­stok­ker, og dis­se er av en eller annen grunn immu­ne mot phyl­lox­e­ra. Etter at det mes­te av de euro­pe­is­ke vin­stok­ke­ne var utryd­det, plan­tet man ame­ri­kans­ke vin­stok­ker og podet euro­pe­is­ke dru­er på disse.

De sand-vine­ne jeg kjen­ner er rosa viner, enten rosé eller gris-de-gris. Gris-de-gris, grå av grå, er rosa viner laget at rosa dru­er. Vin­ver­den er ofte i svart/hvitt, slik at de dru­ene som lager rødvin omta­les som svar­te, og de grøn­ne dru­ene som lage hvit­vin om som hvi­te, og det blir det som er midt i mel­lom grått. Gris de gris lages som rødvin, eller oran­sje­vin, av rosa dru­er. I Frank­ri­ke bru­kes en del Gre­nache gris. Men de bru­ker også røde/svarte dru­er, som i føl­ge en av pro­du­sen­te­ne av slik vin får lite far­ge i sandjorden. 

De gris-de-gris vine­ne som jeg har druk­ket, har ikke vært vel­dig inter­es­san­te. Stort sett fore­trek­ker jeg rosé om jeg skal ha vin i det far­ge­om­rå­det. Det er en vin man bør sma­ke når man er i et områ­de hvor den pro­du­se­res, men det er ikke en vin å lete etter. Den er nok hel­ler ikke lett å fin­ne uten­for områ­de­ne hvor den pro­du­se­res. Og det jeg her sier om sand-vin er alt­så basert på fransk, og ikke ita­li­ensk vin.

Dagens etap­pe star­ter i den nord-øst­li­ge delen av av Emi­lia-Romag­na. Etap­pen star­ter i vin­om­rå­det DOC Bosco Eliceo, som sies å være i over­gan­gen mel­lom Romag­na og Emi­lia. Jeg er ikke helt for­tro­lig med gren­sen her. Det som får det­te områ­det til å vir­ke inter­es­sant, er at man pro­du­se­rer vin på den loka­le dru­en Fortana, som lokalt kal­les Uva d’Oro. Noen hev­der at den en gang ble impor­tert til Fer­ra­ra fra Côte d’Or i Bur­gund, men jeg har ikke for­søkt å veri­fi­se­re det­te. Bosco Eliceo Fortana DOC skal være en Lam­brus­co­ak­tig vin, men jeg kjen­ner den bare av omtale.

Ellers pro­du­se­res det en del rødvin av Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot. Det pro­du­se­res mye god vin av Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot i ver­den, så jeg ser ikke noen grunn til å lete opp slik vin fra et nok­så mar­gi­nalt vin­om­rå­de i Italia. 

Bosco Eliceo Bian­co DOC er en hvit­vin laget av Tre­b­bia­no Romag­nolo (70–100%), Sau­vig­non Blanc og Mal­va­sia Bian­ca di Can­dia (til sam­men 0–30%). Det til­la­tes inn­til 5% av and­re druer.

Fra Emi­lia Romag­na går etap­pen over i Vene­to. Det er en inter­es­sant vin­re­gion, med Soave, Val­po­li­cel­la og Ama­ro­ne. Det er også her­fra vi får Prosecco, som vi kom­mer til­ba­ke til i morgen.

På dagens etap­pe kom­mer vi bare inn i noen av de mind­re inters­san­te områ­de­ne i Vene­to. Vi kan star­te med DOC Del­le Vene­zie, som omfat­ter de tre pro­vin­se­ne Vene­to, Fri­uli og Tren­ti­no. DOCen ble klas­si­fi­sert i 2017. Om jeg har for­stått det rett er det­te en Pinot Gri­gio DOC, og den kan kom­me til å omfat­te 85% av all Pinot Griogio pro­duk­sjon i Ita­lia. Siden den er så ny, gjen­står det å se hva slags betyd­ning den­ne vil få. 

Her­fra kom­mer vi inn i det sto­re områ­det Prosecco DOC, men det kom­mer vi til­ba­ke til i mor­gen. Hvis jeg kla­rer å lese kar­te­ne rik­tig — igjen har jeg vis­se pro­ble­mer med å sam­men­lig­ne vin­kart og løype­kart på et til­strek­ke­lig detalj­nivå — avslut­ter vi et områ­det som har to navn: Bag­nol Fri­ula­ro og Bag­nol di Sopra. Det ser ut til at man ofte bare bru­ker beteg­nel­sen Bag­nol. Det er et områ­de som består av 14 kom­mu­ner, og har navn etter kom­mu­nen Bag­nol di Sopra. Viner fra den­ne kom­mu­nen kan set­te “clas­si­co” på eti­ket­ten. Det pro­du­se­res røde, hvi­te og rosé­vi­ner, i stor grad på dru­er vi kjen­ner fra Bor­deaux og noen loka­le sorter. 

Bag­nol Fri­ula­ro ble i 2011 skilt ut som en egen DOCG, hvor det pro­du­se­res vin av den blå/svart/røde dru­en Raboso Pia­ve, som også kal­les Friualro. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines 

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve. For tiden er det 2020-utga­ven som er i han­de­len. Den ble utgitt i desem­ber 2019. Jeg har ikke sett annon­sert noen dato for når 2021-utga­ven vil fore­lig­ge, men jeg antar at den vil kom­me i desem­ber i år. Jeg vil­le nok ha valgt å ven­te på nes­te utga­ve, hvis jeg ikke alle­re­de had­de kjøpt den.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 12. etappe: Cesenatico > Cesenatico

Det var et impo­ne­ren­de ritt av San­der Armee, selv om det ikke holdt helt til mål. Det ble Arnaud Dema­re som tok også den­ne, og Peter Sagan ser ut til å vin­ne kon­kur­ran­sen om flest andre­plas­ser. Og vi fikk dess­ver­re demon­strert at motor­syk­ler ikke har noe i fel­tet å gjøre. 

Dagens etap­pe er en run­de med start og fina­le i sam­me by. Men det betyr ikke at det er en enkel “walk in the park”. Det er en 204 km lang “sag­tann­e­tap­pe”, med mye opp og ned. Det er ingen vel­dig har­de stig­nin­ger, så det er ikke en etap­pe for de mest utpre­ge­de klat­rer­ne. Jeg synes det­te ser ut som en etap­pe hvor et brudd kan gå inn. 

Vi har nå kom­met til Emi­lia-Romag­na. Det­te er skil­let mel­lom Nord-Ita­lia og Sentral-Italia. 

Det­te kar­tet viser hvor­dan den­ne delen av Ita­lia er plas­sert, beskyt­tet av fjell mot nes­ten alle kan­ter. Det er bare en åpning mot Adria­ter­ha­vet i øst. Det grøn­ne områ­de utgjør det som mer eller mind­re lig­ger langs Po, fra Pie­mon­te lengst i vest, til Lom­bar­dia, og Emig­lia-Romag­na i syd-øst og Vene­to nord for det­te. Alle regio­ne­ne inklu­de­rer fjell. 

Det er sto­re, frukt­ba­re områ­der. Frukt­ba­re områ­der er ikke de bes­te områ­de­ne for vin­pro­duk­sjon. Vinen blir best hvis den har en litt hard opp­vekst i skrinn jord. Dru­ene må få litt mot­stand for å gi god vin. I frukt­ba­re områ­der løn­ner det seg som regel mer å dyr­ke noe annet enn vin. Dyr­kes det vin­dru­er blir det gjer­ne mer kvan­ti­tet enn kva­li­tet i sli­ke områder. 

Emi­lia-Romag­na er to områ­der i ett, Emi­lia i vest og Romag­na i sør-øst mot kys­ten. Det er et områ­de kjent for kuli­na­ris­ke god­bi­ter som Par­ma­skin­ke og Par­me­san­ost. Vin­mes­sig er det et mind­re inter­es­sant områ­de, men som i så man­ge and­re områ­der har kva­li­te­ten blitt bed­re også her.

Dagens etap­pe star­ter i det syd-øst­li­ge hjør­net, og går mot syd-vest inn i Apen­ni­ne­ne, i ret­ning Toscana. 

Det førs­te områ­det som vi tar med er DOC Romag­na. Det var tid­li­ge­re fem uli­ke DOCer som er slått sam­men til en, med under­klas­si­fi­se­rin­ger for uli­ke drue­ty­per: San­giove­se, Albana, Cag­ni­na, Pagade­bit og Tre­b­bia­no. De har sine egne sepa­ra­te områder.

Inn mot Apen­ni­ne­ne har vi områ­de­ne DOC Col­li di Rimi­ni og DOC Col­li Rom­gna Centrale. 

Ingen av dis­se områ­ene pro­du­se­rer sær­lig inter­es­sant vin. Det er vin som man drik­ker hvis man er i områ­det. Men det er ikke vin som det er verdt å lete etter. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines 

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve. For tiden er det 2020-utga­ven som er i han­de­len. Den ble utgitt i desem­ber 2019. Jeg har ikke sett annon­sert noen dato for når 2021-utga­ven vil fore­lig­ge, men jeg antar at den vil kom­me i desem­ber i år. Jeg vil­le nok ha valgt å ven­te på nes­te utga­ve, hvis jeg ikke alle­re­de had­de kjøpt den.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 11. etappe: Porto Sant’elpidio > Rimini

Så lyk­tes det til slutt for Peter Sagan, som vant på en impo­ne­ren­de måte. Kan­skje er han ikke like rå i spur­te­ne len­ger, men han er langt fra fer­dig. Ellers ser 2020 ut til å være et gjen­nom­brudds­år for en ny gene­ra­sjon unge syk­lis­ter, med Tadej Poga­car som rakk å vin­ne Tour de Fran­ce dagen før han fyl­te 22 år, og den 22 år gam­le João Almei­da som leder av Giro d’Italia.

Det ble offent­lig­gjort fle­re poci­ti­ve covid-19 tes­ter etter at jeg had­de skre­vet kom­men­ta­ren til gårs­da­gens etap­pe. Med posi­ti­ve prø­ver for Simon Yates, Ste­ven Kru­ij­swijk og Michael Matt­hews, samt fle­re i støtte­ap­pa­ra­tet, og hele Mitch­el­ton-Scott og Jum­bo-Vis­ma ute, var det et redu­sert felt. Til Aften­pos­ten for­tel­ler Tobias Foss om dra­ma­et før start i går, og beslut­nin­gen i Jum­bo-Vis­ma om ikke å stil­le til start. Mads Kag­ge­stad anty­der slurv med smitte­ver­net, og Tobias Foss sier han var sjok­kert over dår­lig smitte­vern. I en artik­kel pubi­sert av Reu­ters kan vi lese følgende:

Dutch­man Jos van Emden of Jum­bo-Vis­ma cri­ti­cised the orga­ni­sa­tion, say­ing the bubb­le was not secu­re enough.

The other day we were in the­re with four or five teams… but in that par­ti­cu­lar hotel we were in, the neut­ral ser­vice, the police on motorbi­kes were the­re, just nor­mal peop­le were the­re and they were all eating from the same buf­fet so I think it was a real big mis­ta­ke,” Van Emden told The Cycling Podcast.

I heard from a guy from (Dece­u­ninck) Quick Step they had exact­ly the same, this guy sent me a movie from their dining hall and also Mitch­el­ton-Scott were the­re… for me there’s no doubt were he (Simon Yates) got the virus.””

Med smit­te i støtte­ap­pa­ra­tet også i noen av de gjen­væ­ren­de lage­ne, vil jeg ikke bli over­ras­ket om det kom­mer fle­re posi­ti­ve covid-19 tes­ter. Det er fort­satt et gans­ke åpent spørs­mål om årets utga­ve av Giro d’I­ta­lia vil bli fullført.

De ti førs­te etap­pe­ne ble end­ret etter at star­ten i Ungarn ble drop­pet. Nå er vi til­ba­ke på og i rute med den opp­rin­ne­li­ge ruten. Dagens etap­pe fort­set­ter langs Adria­ter­havs­kys­ten. Den er 182 km lang og flat. Her må vi reg­ne med nok et spurt­opp­gjør. Kan­skje kan Arnaud Dema­re ta nok en seier. 

Nå som Giro­en hat blitt utsatt for koro­na, er det grunn til å min­ne om betyd­nin­gen av å tes­te seg. Et av sym­pto­me­ne på covid-19 er tap av lukt- og smak­san­sen. Skjenk et glass vin. Lukt ordent­lig på vinen. Roter vinen i glas­set, og stikk nesen dypt ned i det. Kjen­ner du vinens aro­ma? Smak på vinen. Kjen­ner du sma­ken? Hvis du kan sva­re ja på beg­ge dis­se spørs­må­le­ne er tes­ten neg­a­tiv, og det er som kjent posi­tivt. Noen mener at man må gjen­ta tes­ten om mor­ge­nen, sær­lig hvis man føler seg litt grog­gy og ikke i helt i form til tross for man­ge neg­a­ti­ve tes­ter kvel­den før. Selv fore­trek­ker jeg å ta mor­gen­tes­ten med kaf­fe laget på nymal­te bønner.

Vi har for­flyt­tet oss nord­over, og har kom­met inn i vin­om­rå­det Mar­che. Det er et spen­nen­de områ­de som kan by på gode og inter­es­san­te viner. Som and­re områ­der på Ialias øst­kyst er det et bel­te mel­lom sjø­en og fjel­le­ne, hvor det mes­te av vinen pro­du­se­res. I Mar­che går det skil­le ved Mon­te Conero ved Ana­co­na, som er en ca 570 meter høy knaus, en slags utlø­per fra Apen­ni­ne­ne. Det gir le for til tider kal­de vin­der fra nord-øst. Områ­de­ne syd for Mon­te Conero er var­me­re og fuk­ti­ge­re enn områ­de­ne i nord.

Mar­che er først og fremst kjent for hvit­vin laget av dru­en Ver­dicchio, en drue som i liten grad dyr­kes uten­for regio­nen. Skjønt det er en sann­het med vis­se modi­fi­ka­sjo­ner. DNA-tek­no­lo­gi gjør at man kan spo­re slekt­skap, også mel­lom vin­dru­er, på helt and­re måter enn tid­li­ge­re. Man har fun­net ut at Ver­dicchio i utgangs­punk­tet er den sam­me dru­en som Tre­b­bia­no di Soave, som er kjent fra Vene­to. Men alle dru­er fin­nes i man­ge uli­ke, gjer­ne loka­le varianter.

Verdicchio-amforaflaske

Stor­pro­du­sen­ten Fazi Bat­tag­lia fikk i 1954 desig­net en spei­sell amfor­aflas­ke, og den ble raskt tatt i bruk av and­re pro­du­sen­ter. Flas­ken ble nær­mest vinens sig­na­tur og kjenne­tegn. En slik flas­ke kan være en god mar­keds­fø­rings­gim­mick, og den ble en suk­sess. Folk hus­ker fason­gen på flas­ken, oksen eller pin­nen rundt hal­sen, scoo­te­ren på eti­ket­ten, osv. Men det kan være et tve­eg­get sverd. Når folk først og fremst hus­ker embal­la­sjen, og ikke inn­hol­det, da kan sli­ke flas­ker stå i vei­en for en kva­li­tets­ut­vik­ling. Det er vans­ke­lig å kvit­te seg med stem­pel­et som bil­lig turist­vin når den leve­res på en slik flas­ke. En gang var Chi­an­ti vinen på bast­flas­ker. Vi hus­ket ikke vinen, men vi viss­te at om vi skul­le ha ordent­lig ita­li­ensk rødvin, da skul­le vi ha den­ne vinen på bast­flas­ker. Kan­skje hus­ket vi ikke hva den het, men vi hus­ket flas­ke­ne. I dag ser man ikke stort til de flas­ke­ne. Chi­an­ti tap­pes på van­li­ge vin­flas­ker, og de kon­kur­re­rer på vinens kva­li­tet, ikke på en flaske­gim­mick. I Mar­che var den spe­si­el­le flas­ken i van­lig bruk til godt ut på 80-tal­let, men nå ser man ikke len­ger så mye til den.

Hoved­om­rå­det for pro­duk­sjon av Ver­dicchio er områ­det rundt byen Jesi, litt inn i lan­det fra Ana­co­na. Her­fra får vi Ver­dicchio dei Castlli di Jesi,. Som nav­net på vin­om­rå­det sier, er det­te viner av Ver­dichcion, alt­så hvit­vin. Det­te reg­nes som en av Ita­lias bes­te hvit­vi­ner. Det er en aro­ma­tisk, karak­ter­full og fyl­dig vin, med gans­ke høy syre av og aro­ma av tro­pisk frukt. Den størs­te pro­du­sen­ten, som lager utmer­ke­de viner, er Fazi Battaglia.

Pecco­ri­no er en annen hvit/grønn drue som har blitt sta­dig mer popu­lær. Dru­en skal opp­rin­ne­lig kom­me fra det­te området. 

Det pro­du­se­res også rødvin i Mar­che, DOCG Cònero og DOC Ros­so Cònero pro­du­se­res i områ­det vest og syd-vest for Mon­te Cònero. De lages med mini­mum 85% Mon­te­pul­cia­no, den dru­en som i alle fall jeg sær­lig for­bin­der med Abruz­zo. Men skal vi tro for­fat­ter­ne av Ita­li­ensk vin, og jeg ser ingen grunn til ikke å gjø­re det, pro­du­se­res noe av den bes­te Mon­te­pul­cia­no-vinen i Mar­che. De 15% som ikke må være Mon­te­pul­cia­no, skal være San­giove­se. Det pro­du­se­res også en del vin av Sangiovese.

W20130412_223956

Et av de inter­es­san­te vin­be­kjent­ska­pe­ne fra Mar­che er Lacri­ma Di Mor­ro d’Alba Passi­to. Etter å ha druk­ket meg gjen­nom Tour de Fran­ce og Giro d’Italia i noen år, har jeg smakt man­ge viner jeg ellers ikke vil­le ha hatt fan­ta­si nok til å kjø­pe. Ikke minst har jeg opp­da­get man­ge gode des­sert­vi­ner. Vi fikk den­ne ser­vert på en res­tau­rant i Oslo. Etter at vi først had­de fått en dess­vert­vin, en Recioto di Soave, kom vin­kel­ne­ren med Lacri­ma Di Mor­ro d’Alba Passi­to. Flas­ken var åpnet, og da kun­ne de ikke ser­ve­re den dagen etter. En for­del ved at vi kom sent til den res­tau­ran­ten den dagen, var at vi fikk sma­ke på inter­es­sn­te slan­ter. Hun sa den var fra Mar­che. Jeg så på flas­ken, og pro­te­ster­te: “Alba, det er da i Pie­mon­te, ikke i Marche?”

Alle som kan litt om ita­li­ensk vin, vet at Alba lig­ger i Pie­mon­te, kjent for bl.a. Bar­be­ra d’Alba. Men det fin­nes også en liten by i Mar­che som heter Alba. Der dyr­ker de dru­en Lacri­ma, og pro­du­se­rer vinen Lacri­ma di Mor­ro d’Alba.

Ita­li­ensk vin er mang­fol­dig og for­vir­ren­de. Det er det som gjør Ita­lia så spen­nen­de som vin­land. Jeg bur­de selv­sagt ha visst at vin­kel­ne­re på gode res­tau­ran­ter kan sitt fag. Jeg skul­le ikke ha pro­te­stert mot det hun sa. På den annen side: Da had­de vi gått glipp av for­tel­lin­gen om vinen.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines 

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve. For tiden er det 2020-utga­ven som er i han­de­len. Den ble utgitt i desem­ber 2019. Jeg har ikke sett annon­sert noen dato for når 2021-utga­ven vil fore­lig­ge, men jeg antar at den vil kom­me i desem­ber i år. Jeg vil­le nok ha valgt å ven­te på nes­te utga­ve, hvis jeg ikke alle­re­de had­de kjøpt den.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2020. 10. etappe: Lanciano — Tortoreto

Førs­te dag etter hvil­da­gen, og det er all­tid spen­nen­de hva slags nyhe­ter som duk­ker opp i løpet av den dagen. Tid­li­ge­re kom gjer­ne doping­av­slø­rin­ge­ne på den­ne dagen. Nå er det Covid-19 som ska­per mye av spen­nin­gen. Simon Yates har tes­tet posi­tivt for Covid-19, og er der­med ute av rit­tet. Det rap­por­te­res om bety­de­lig ner­vø­si­tet nå som smit­ten også har kom­met til ryt­ter­ne. Men jeg har ikke fått med meg at fle­re er smittet.

Dagens etap­pe er en 177 km lang, gans­ke flat etap­pe. Men mot slut­ten skal syk­lis­te­ne over fem små top­per. De er nok ikke noen vel­dig utford­ren­de klat­rin­ger. Men kom­bi­na­sjo­nen hav og kan­skje vind, og kupert avslut­ning til­si­er at her kan vi ven­te angrep fra noen som vil gå i brudd.

Vi er fort­satt i Abruz­zo, og jeg inn­ser at jeg bur­de ha holdt litt mer igjen på søn­dag, og latt litt mer av vinen ven­te til i dag. Vi star­ter litt len­ger nord enn der søn­da­gens etap­pe for­lot kysten. 

Det er tre små områ­der med egen klas­si­fi­se­ring nær star­ten av etap­pen. Den førs­te vi kom­mer inn i er DOC Orto­na, Det er et lite områ­de i Chie­ti-pro­vin­sen, hvor det pro­du­se­res rødvin av Mon­te­pul­cia­no, og hvit­vin av Tre­b­bi­nao Abruz­ze­se og Tre­b­bia­no Tosca­no. Det er ikke mye som skil­ler det­te fra and­re viner fra den­ne delen av Abruz­zo. I Ita­li­ensk vin sies at det er vans­ke­lig å gjen­nom­skue hvor­for det­te områ­det har fått egen DOC-status.

To and­re små områ­der som etap­pen går rundt, men egent­lig ikke er inn­om, er DOC Tul­lum (Ter­re Tollesi) og DOC Villa­mag­na. I den sis­te pro­du­se­res bare rødvin, i den førs­te både rødvin og hvit­vin. Men pro­duk­sjo­nen er liten.

Søn­dag nevn­te jeg DOCG Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo Col­line Tera­ma­ne. Jeg bur­de ha ven­tet med den til i dag. Søn­dag sving­te etap­pe­ne vekk fra kys­ten før vi kom hit. I dag avslut­tes etap­pen i det­te områ­det. Jeg bur­de også ha nevnt at nav­net i 2016 ble end­ret til DOCG Col­line Tera­ma­ne Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo. De bes­te mon­te­pul­cia­no-baser­te rødvi­ne­ne fra Abruz­zo kom­mer herfra. 

DOC Abruz­zo, som dek­ker stort sett de sam­me geo­gra­fis­ke områ­de­ne som Mon­te­pul­cia­no og Tre­b­bia­no d’A­bruz­zo. Innen­for den­ne klas­si­fi­se­rin­gen til­la­tes fle­re drue­ty­per, og det lages i hoved­sak hvit­vin, men også noe annet. Pecco­ri­no er en drue som har blitt popu­lær innen­for den­ne klassifiseringen.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines 

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve. For tiden er det 2020-utga­ven som er i han­de­len. Den ble utgitt i desem­ber 2019. Jeg har ikke sett annon­sert noen dato for når 2021-utga­ven vil fore­lig­ge, men jeg antar at den vil kom­me i desem­ber i år. Jeg vil­le nok ha valgt å ven­te på nes­te utga­ve, hvis jeg ikke alle­re­de had­de kjøpt den.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.