Tag Archives: Bilfri by

Bilfritt” byliv — en planlagt fiasko @RaymondJohansen @sykkelioslo

Det bur­de være elementært:

Hvis det skal være bil­fritt byliv må sen­trum sten­ges for biltrafikk.

Etter at Oslo kom­mu­ne har haus­set opp “Bil­fritt byliv”, måt­te jeg selv­sagt syk­le en tur til sen­trum. Jeg syk­let inn Hen­rik Ibsens gt, som jeg plei­er å gjø­re når jeg syk­ler til sen­trum. Jeg ante uråd i alle fall da jeg had­de pas­sert den tid­li­ge­re USA-ambas­sa­den. Her var det ingen skilt eller noe annet som for­tal­te om “bil­fritt” byliv. Bil­tra­fik­ken inn mot sen­trum gikk som van­lig på en lørdag.

Jeg kom til Stor­tings­gt, og bil­tra­fik­ken gikk som den plei­er å gjø­re. Intet tegn til “bil­fritt” byliv der.

Con­ti­nue read­ing Bil­fritt” byliv — en plan­lagt fias­ko @RaymondJohansen @sykkelioslo

(Nesten) bilfritt sentrum

Byrå­det har pre­sen­tert en plan for en sterk reduk­sjon av bil­tra­fikk i sen­trum. Man­ge på høyre­si­den god­ter seg over at det ikke ser ut til å bli full­sten­dig bil­fritt, og frem­stil­ler det som om det skul­le være et stort neder­lag for Miljø­par­ti­et De Grønne.

Jeg tror ikke at noen, hel­ler ikke i MDG, har trodd på et helt bil­fritt sen­trum.  Vi kan star­te med å se litt på hva som står om det­te i MDGs pro­gram i Oslo for peri­oden 2015–2019.

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil:
• At sen­trum innen­for Ring 1 må bli fri fra pri­vat­bi­ler innen 2017.”

De som har brå­ket om vare­trans­port m.m, bør mer­ke seg at det står “fri fra pri­vatbiler”.

Con­ti­nue read­ing (Nes­ten) bil­fritt sen­trum

Grindakers forslag til “bilfritt” sentrum

Slik kan et bil­fritt Oslo sen­trum bli” skrev Oslo­by nylig, og omtal­te Grin­da­ker Land­skaps­ar­ki­tek­ters for­slag fra kon­kur­ran­sen «Get a Bike, Break Free!». Når sant skal sies, så hand­let den kon­kur­ran­sen ikke om hvor­dan man kun­ne gjø­re sen­trum bil­fritt, men om syk­kel­løs­nin­ger. Så det er ikke et direk­te svar på utford­rin­gen om hvor­dan leg­ge til ret­te for et bil­fritt sen­trum. Men siden det er den sam­men­hen­gen det nå har blitt satt i, vil jeg kom­men­te­re det med det utgangs­punk­tet. Nå kan vi lese at også Oslo Høy­re støt­ter det­te for­sla­get. Jeg er litt ambi­va­lent til det­te. Betyr det at Høy­re har kom­met på bed­re tan­ker, eller betyr det at man bør være skep­tisk til forslaget?

Det kan være et inn­spill i dis­ku­sjo­nen. Skal man vur­de­re for­sla­get, bør man se på selve kon­kur­ranse­for­sla­get, ikke bare på medie­om­ta­len av det. En av grunn­tan­ke­ne er et sam­men­hen­gen­de bil­fritt områ­de. I dag er ikke engang gåga­ten i Karl Johans gt sam­men­hen­gen­de, for­di den sta­dig avbry­tes av krys­sen­de bil­tra­fikk. Det pekes på at det i dag er for mye gjen­nom­kjø­ring gjen­nom sen­trum, noe jeg selv har påpekt tid­li­ge­re. For­sla­get er basert på at bilis­ter skal kjø­re rundt sen­trum, ikke gjen­nom, Det er en modell som er tatt i bruk med hell i man­ge byer, f.eks. Gro­nin­gen. Det­te er ingen ny tan­ke, hel­ler ikke i Oslo. I  NOU 1977:40A Norsk vei­plan II, Tra­fikk og bymil­jø, kan vi lese det­te på s. 107–108:

Gate­bruks­pla­nen for Oslo fra 1971 [64] inne­hol­der skje­ma­tis­ke tra­fikk­sa­ne­rings­pla­ner for hele det sen­tra­le byom­rå­de. Pla­nen er av kom­mune­sty­ret i prin­sip­pet ved­tatt gjen­nom ført. I Norsk Veg­plan II for Oslo er også ytre sone fore­slått inn­delt i 112 enkla­ver, som er beteg­nel­sen for et natur­lig sam­men­hen­gen­de om råde som kan skjer­mes for gjennomgangstrafikk.”

Con­ti­nue read­ing Grin­da­kers for­slag til “bil­fritt” sen­trum

Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Han­dels­stan­den har hatt kull­svier­tro på bilens vel­sig­nel­se, og spår død og for­der­vel­se når noen fore­slår å begren­se bil­bruk og par­ke­ring. Trans­port­øko­no­misk insti­tutt gikk for ikke så len­ge siden gjen­nom til­gjen­ge­lig forsk­ning om det­te. Det sam­me har nå Sta­tens veg­ve­sen gjort, og kon­klu­sjo­ne­ne er den sam­me: Bil­frie gater og bil­frie bysen­tra er en for­del for han­de­len, i alle fall når det gjel­der stør­re byer.

I mind­re byer, hvor en mye stør­re andel av tra­fik­ken til byen skjer med bil, blir ikke effek­ten den sam­me. Og man kan vel leg­ge til, uten at jeg vet om det er forsk­nings­mes­sig belegg for det, at sen­trum i mind­re byer er mind­re inter­es­san­te og har mind­re å stå i mot med når det duk­ker opp kjøpesentre.

Oslo­by har tatt tak i den sis­te rap­por­ten, den fra Sta­tens veg­ve­sen.: “Sta­tens veg­ve­sen: Bil­frie gater kan være en for­del for butikkene”.
Jeg tror ikke at noen kan beskyl­de Sta­tens veg­ve­sen for å vil­le begren­se bil­tra­fikk så mye som mulig. Men de kon­klu­de­rer som TØI har gjort før dem.

Con­ti­nue read­ing Han­dels­stan­den erkjen­ner sin kunn­skaps­man­gel

Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Et spørs­mål man kan star­te med er: hvor­for i all ver­den var Tryg­ve Heg­nar med? Han had­de ikke noe å bidra med. Han “var redd for” og “trod­de” en hel mas­se, og vel­tet seg i herske­tek­nik­ker som å si at noe “var en søt tan­ke”, osv.  Hva Tryg­ve Heg­nar fryk­ter og hva han tror om Oslos utvik­ling, er totalt uin­ter­esse­ant. I alle fall er det ikke mer inter­es­sant enn hva hvem som helst annen tror eller mener om det­te. Han sat­te egen syn­sing over forsk­nings­re­sul­ta­ter, med arro­gan­te herske­tek­nik­ker som å si “at i vir­ke­lig­he­ten er det …”, som om hans syn­sing kun­ne gi et bed­re bil­de av vir­ke­lig­he­ten enn forsk­ning. Han var debat­tens umor­som­me klovn.

Så kan vi ta pre­sen­ta­sjo­nen av hva som even­tu­elt vil omfat­tes. Om man tar det­te med “innen­for Ring 1” helt bok­sta­ve­lig, og ikke som et slag­ord i en valg­kamp, så stem­mer kar­tet som ble vist.

Ring1 Innenfor

Det er ikke så dumt å lese kar­tet, før man begyn­ner å vise til det offent­lig. Og det er greit å set­te seg litt inn i byge­o­gra­fi­en når man skal dis­ku­te­re og ikke minst lede en debatt som det­te. En seriøs pro­gram­le­der bør ha for­be­redt seg slik.

Det mes­te av Aker bryg­ge lig­ger innen­for, der­som man lar Ring 1 star­te ved rund­kjø­rin­gen på Filip­stad og tun­nel­ned­kjør­se­len til Ope­ra­tun­ne­len. Men par­ke­rings­hu­set på Aker bryg­ge har inn­kjø­ring direk­te fra Ring 1. Så par­ke­rings­hu­set på Aker bryg­ge blir ikke berørt.

Oslo S har også inn­kjø­ring så å si rett fra Ring 1. Sjø­si­den lig­ger rik­tig­nok innen­for, men bare noen få hund­re meter fra inn og utkjø­rin­gen fra Ope­ra­tun­ne­len. Man skal ta alt i ver­ste mening om man tror at mulig­he­ten til å kjø­re dit blir steng. Og uan­sett kan man kom­me til fra den and­re siden. Så det er ikke et pro­blem. Con­ti­nue read­ing Dår­lig debatt i #Debat­ten om bil­fri by

Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Nå tror jeg egent­lig ikke helt på slag­or­det “bil­fri by”. Der­imot tror jeg på å en by hvor bilen er en gans­ke sjel­den gjest, og hvor den ikke len­ger får spil­le noen hoved­rol­le, slik den har gjort i alt­for man­ge år.

Jeg mener at det­te er noe det nye byrå­det bør sat­se på å gjen­nom­føre så raskt det lar seg gjø­re. Det­te sier jeg ikke først og fremst for­di jeg er utål­mo­dig og mener at det­te bur­de vært gjort for len­ge siden. Jeg er utål­mo­dig og mener at det­te bur­de vært gjort for len­ge siden. Men akku­rat det er det liten grunn til at byrå­det skal bry seg så vel­dig mye om.

Bil­fri by” pro­vo­se­rer. Mot­kref­te­ne har mobi­li­sert. VG kjø­rer kam­panje­jour­na­lis­tikk av ver­ste sort mot det­te. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen, en poli­ti­ker jeg fak­tisk ha en viss sans for, til tross for at han repre­sen­te­rer FrP, har sun­ket ned til et lav­mål av inn­fall og utspill. Debat­ten er til for­veks­ling lik debat­ten før “røy­ek­lo­ven” ble stram­met inn i 2004, og det ikke len­ger var til­latt å røy­ke på cafe­er og res­tau­ran­ter. Det var mye armer og bein, hyl, skrik og spe­tak­kel. I dag for­står vi ikke hvor­dan man kun­ne til­la­te at folk fikk pla­ge and­re med å røy­ke på sli­ke ste­der, og også vi som på man­ge måter ikke had­de vel­dig stor sans for Dag­finn Høy­brå­ten, tak­ker ham for at han sto løpet ut, slik at det ble gjennomført.

Con­ti­nue read­ing Bil­fri by” bør gjen­nom­fø­res så raskt som mulig

Ulovlig å regulere trafikken?

Kam­pen mot å begren­se bil­tra­fikk i byen, når nye høy­der. Nå har noen advo­ka­ter kas­tet seg inn, og hev­der at det er ulov­lig å inn­føre “bil­fri” by. De utta­ler seg til Finans­avi­sen. Men deres artik­kel er ikke åpent til­gjen­ge­lig på nett, så jeg hol­der med til det Oslo­by og Dag­bla­det refe­re­rer fra det­te. Det er et høy­ri­siko­pro­sjekt å kom­men­te­re noe slikt: Jour­na­lis­ter refe­re­rer det and­re jour­na­lis­ter refe­re­rer av hva noen advo­ka­ter har sagt. Her er feil­kil­de­ne man­ge. Det er fris­ten­de å si at feil­kil­de­ne øker eks­po­nen­si­elt med hvert jour­na­lis­tisk ledd.

La meg også si med en gang: Det­te er syn­sing fra min side. For­hå­pent­lig­vis en fag­lig basert og kva­li­fi­sert syn­sing, men like­vel syn­sing. Jeg har ikke sett advo­ka­te­nes retts­li­ge argu­men­ta­sjon, og den utvik­ler de vel hel­ler ikke, før noen gård­ei­ere even­tu­elt har slukt agnet og gitt dem et fett opp­drag. Jeg har hel­ler ikke vil­let bru­ke tid på å gra­ve meg ned i de juri­dis­ke spørs­mål det­te måt­te reise.

Bil­fritt sen­trum” er et poli­tisk slag­ord, og ikke noen retts­lig rea­li­tet. Det kom­mer hel­ler ald­ri til å bli noen retts­lig rea­li­tet, for­mu­lert som et retts­lig bin­den­de for­bud mot å kjø­re i vis­se deler av byen. Men det kan bli noe nær en fak­tisk rea­li­tet, ved at sum­men av enkelt­til­tak gjør at det i prak­sis er ute­luk­ket å kjø­re pri­vat­bil i sentrum.

Con­ti­nue read­ing Ulov­lig å regu­le­re tra­fik­ken?

Bilen, byen og VG.

VG har tirs­dag en leder med tit­te­len “Bilen og byen og Berg”. VG er for ny E18 og mot bil­fri by. Det­te er en slik leder vil vil kom­me til å le over­bæ­ren­de av om 5–10 år, om vi skul­le kom­me over den. Det er omtrent som om vi i dag skul­le fin­ne en leder fra vår­en 2004, hvor man omta­ler den fana­tis­ke helse­fun­da­men­ta­lis­ten Dag­finn Høy­brå­tens menings­løse og totalt urea­lis­tis­ke for­slag om at det ikke len­ger skul­le være til­latt å røy­ke på cafe­er og res­tau­ran­ter. Vi ble fore­spei­let død og for­der­vel­se, et totalt dødt ute­liv og kon­kurs­ras i ser­ve­rings­bran­sjen. Det gikk som kjent ikke slik. I dag er det vans­ke­lig å for­stå at man kun­ne fin­ne på noe så menings­løst å la folk få lov til å pla­ge and­re med sin røyk på sli­ke ste­der. Nå har bilen på man­ge måter over­tatt røy­kens rolle.

Om ikke alt for man­ge år kom­mer man til å und­re seg over at man kun­ne fin­ne på å til­la­te at byene ble øde­lagt av bilis­me, og at ver­di­ful­le gate­area­ler ble brukt til å hen­set­te biler.

Lede­ren viser også at enten har ikke VG tatt seg bry­et med å set­te seg inn i MDGs pro­gram, eller så trod­de de ikke at de men­te det som sto i pro­gram­met, siden de kom­mer med det nå.

Con­ti­nue read­ing Bilen, byen og VG.

Bilfri by?

Det påtrop­pen­de byrå­det vil ha bil­fritt sen­trum, i prak­sis innen­for Ring 1, innen 2019. At han­dels­stan­den er kri­tisk, er ingen nyhet. Det er en bak­stre­versk orga­ni­sa­sjon som lever med for­el­de­de opp­fat­nin­ger om at det er bile­ne som ska­per liv i byen, og bilis­te­ne som opp­rett­hol­der han­de­len. Enhver kan ta seg en tur i byen, og se at det er de til­nær­met bil­frie områ­de­ne som blomst­rer, også når det gjel­der han­del. Han­dels­stan­den synes å leve med en slags våt drøm om at de som vel­ger å ta bilen og kjø­re til et kjøpe­sen­ter, i ste­det vil ta bilen inn til sen­trum, om de får mulig­he­ten. Det kom­mer ikke til å skje. Bil­kjø­ring i sen­trum er ikke for ama­tø­rer. Dess­uten vil vi ikke ha de som insis­te­rer på å kjø­re bil, inn i sentrum.

VG har laget et kart, som skal illust­re­re hva som blir bilfritt.

BilfrittSentrum_VGNoe bil­kjø­ring blir det i det­te områ­det. Vi kan star­te med at de må flyt­te cruise­hav­na, Fiske­hal­len på Vippe­tan­gen, samt fer­je­ter­mi­na­le­ne for DFDS og Sten­a­line, om Vippe­tan­gen skal bli bil­fritt områ­de. Men kan kan leg­ge adkoms­ten via Ope­ra­tun­ne­len, og ikke slip­pe den tra­fik­ken løs i and­re gater.

Con­ti­nue read­ing Bil­fri by?

Virke om bilfri by

Sam­funns­po­li­tisk direk­tør i Vir­ke, Harald J. Ander­sen, skri­ver i Aften­pos­ten 23. sep­tem­ber om “Bil­fritt sen­trum — til hvil­ken pris?”.

Utslipp fra trans­port­sek­to­ren må redu­se­res, men utslip­pe­ne fra bil­bruk i sen­trum er som en drå­pe i havet å regne”

skri­ver Harald J Ander­sen, og viser med det at han har mis­for­stått gans­ke mye. I den glo­ba­le sam­men­heng betyr nok utslipp av klima­gas­ser fra biler i Oslo sen­trum lite. Men for den loka­le for­urens­nin­gen betyr det mye. Dess­uten er den glo­ba­le effek­ten sum­men av det man gjør lokalt. Hvis alle skal ten­ke at vårt bidrag er så lite at det ikke er grunn til å gjø­re noe, skjer det ingen ting.

Like­vel: I bysen­tra repre­sen­te­rer bile­ne først og fremst et plass­pro­blem, ikke et utslipps­pro­blem. Vi kan ikke fort­set­te å bru­ke sto­re og ver­di­ful­le area­ler til en så lite plass­ef­fek­tiv trans­port som pri­vat­bil, og vi kan ikke bru­ke fel­les­area­ler i byen til å par­ke­re dis­se bile­ne. Der­for er også Oslos ambi­sjo­ner om å bli ver­dens leden­de elbil­by (her er det ikke man­ge kon­kur­ren­ter), et blind­spor. Elbi­ler tar like mye plass som fossilbiler.

Con­ti­nue read­ing Vir­ke om bil­fri by