Tag Archives: Bitcoin

Luften siver ut av bitcoinballongen

Kur­sen på bit­co­in gikk nå under 10.000 USD. Det er ikke så len­ge siden kur­sen var over 20.000 USD.

Intet tre vokser inn i him­me­len. Det er en lær­dom som noen har vans­ke­lig for å ta til seg. Det gjel­der selv­føl­ge­lig også for bit­co­in. Bob­len klar­te å pas­se­re den neder­lands­ke tuli­pan­bob­len, før den nå er i ferd med å syn­ke sam­men, selv om vi ikke har sett en full­sten­dig sprekk — i alle fall ikke ennå.

Con­ti­nue read­ing Luf­ten siver ut av bit­coin­bal­lon­gen

Hvorfor jeg ikke tror på BitCoin som betalingssystem

Jeg har arbei­det, litt til og fra, med beta­lings­sys­t­mer i rundt 35 år. I løpet av de åre­ne har jeg sett man­ge beta­lings­tje­nes­ter kom­me, for raskt å for­svin­ne. De fles­te kom ald­ri len­ger enn til foi­ler som ble pre­sen­tert på kon­fe­ran­ser. Noen kom til pilo­ter som ble prøvd i prak­sis. Alle skul­le bli “the next big thing”. De fles­te av dis­se sys­te­me­ne er glemt for len­ge siden, bort­sett fra av noen av oss som var til ste­de da de flim­ret forbi.

Sys­te­me­ne had­de det­te til felles:

  • De var tek­no­logi­dre­ve­ne. Noen had­de kom­met med en tek­no­lo­gi som de men­te vil­le revo­lu­sjo­ne­re måten vi beta­ler på. Eller de skul­le gjø­re det mye bili­ge­re å beta­le, for å mulig­gjø­re mikrobetalinger.
  • De som sto bak sys­te­me­ne var, i de fles­te til­fel­ler, dyk­ti­ge tek­no­lo­ger, men had­de gans­ke over­fla­disk kunn­skap om hvor­dan beta­lings­sys­te­me­ne fungerer.
  • De som kom så langt som til prak­tis­ke pilo­ter, stran­det stort sett for­di de ikke var skalerbare.
  • De sys­te­me­ne som skul­le være mye bil­li­ge­re enn alt vi had­de sett til da, vis­te seg ikke å være så bil­li­ge likevel.

Nå er det Bit­Co­in som er “the next big thing”. Noen mener at Bit­Co­in vil revo­lu­sjo­ne­re måten vi beta­ler på, og at ban­ke­ne, slik vi kjen­ner dem i dag, vil bli over­flø­di­ge. Noen mener at den tek­no­lo­gi­en som Bit­Coins er basert på, Block Chain, vil revo­lu­sjo­ne­re det mes­te av sam­fun­net. Jeg har hørt slikt man­ge gan­ger før. Tek­no­lo­ger har ofte en nær­mest reli­giøs tro på sin tek­no­lo­gi, og man­ge av dem får en menig­het at and­re tek­no­lo­gi­t­ro­en­de. De fles­te sys­te­mer jeg har sett kom­me og gå, har hatt tro­en­de menigheter.

Jeg hører ofte vari­an­ter av utsagn som “nå har vi snart så avan­sert (krypterings)teknologi at vi ikke len­ger vil tren­ge ban­ker”. Jeg plei­er å sva­re at det er omtrent like sak­lig og smart som å si at nå har vi snart så avan­ser­te skri­ve­re at vi ikke tren­ger sen­tral­ban­ker. Vi kan tryk­ke våre egne pen­ger. Omtrent så dumt blir det når man redu­se­rer pen­ger til et spørs­mål om teknologi.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for jeg ikke tror på Bit­Co­in som beta­lings­sys­tem

Bitcoin og Mt Gox — det måtte komme

Den størs­te mar­keds­plas­sen for Bit­co­in, Mt Gox har for­svun­net. Den har hatt pro­ble­mer med å utbe­ta­le pen­ger, og har nå for­svun­net fra net­tet. “Take the money and run”, som det også kalles.

Jeg har ald­ri hatt noen tro på Bit­co­in. Det­te er en av de vik­ti­ge grun­ne­ne, og det var bare et spørs­mål om tid før det måt­te kom­me. Bit­co­in er en valu­ta uten sub­stans, tuf­tet på tro, håp og kjær­lig­het. Noen har en naiv tro på at tek­no­lo­gi er sva­ret på alt, har stor kjær­lig­het til all avan­sert og ufor­ståe­lig tek­no­lo­gi, og håp om at den skal frel­se ver­den. Jeg har i de ca 30 åre­ne jeg har fulgt med på beta­lings­sek­to­ren sett vel­dig man­ge eksemp­ler på “The next big thing”, og de fles­te er glemt i dag. De had­de man­ge og tro­fas­te til­hen­ge­re til bob­le­ne sprakk, om de i det hele tatt kom så langt at de ble blåst opp.

Con­ti­nue read­ing Bit­co­in og Mt Gox — det måt­te kom­me

Bitcoin — penger, boble eller pyramide?

Innledning

Bit­co­in er en elekt­ro­nis­ke “valu­ta” som har blitt vel­dig popu­læ­re i en gans­ke liten grup­pe av inter­nett­bru­ke­re. I føl­ge Aften­pos­ten set­tes det nå opp mini­ban­ker for Bit­co­in på Kyr­pos.

Jeg blir nys­gjer­rig når noen pre­sen­te­rer sli­ke elekt­ro­nis­ke “pen­ger”. Jeg skrev min dok­tor­av­hand­ling om beta­lings­for­mid­ling, og mener at det er et emne jeg kan en del om. Jeg har sett man­ge beta­lings­løs­nin­ger for­svin­ne omtrent like fort som de har kom­met. Alle skul­le bli “the next big thing”. Bit­co­in ser ut til å ha vart len­ger enn de fles­te and­re sli­ke løs­nin­ger. Det i seg selv gjør feno­me­net interessant.

Jeg har for­søkt å fin­ne ut hvor­dan Bit­co­in fun­ge­rer. Det har vist seg å være vans­ke­lig. Vi kan fin­ne gans­ke mye om tek­no­lo­gi­en på Bit­coins egne nett­si­der. Men tek­no­lo­gi­en er ikke det mest inter­es­san­te, selv om (for) man­ge lar seg for­fø­re av tek­no­lo­gi­en. Tek­no­lo­gi­en er omtrent like inter­es­sant som tryk­ke- og papir­tek­no­lo­gi­en som bru­kes ved tryk­king av pen­ger — inklu­dert vann­mer­ker, sølv­trå­der, holo­gram­mer og annet som bru­kes for å gjø­re for­falsk­ning vanskelig.

Con­ti­nue read­ing Bit­co­in — pen­ger, bob­le eller pyra­mi­de?