Tag Archives: Bjørvika

Løgn og bedrag i Bjøvikautbyggingen

Det­te er en kom­men­tar som har lig­get ufer­dig len­ge, men som en twit­ter­kom­men­tar inspi­rer­te til å gjø­re fer­dig. Noe av det jeg had­de lagt inn len­ker til, har for­vun­net. Men jeg har latt det stå. Det er uhold­bart at offent­li­ge eta­ter som Sta­tens veg­ve­sen fjer­ner infor­ma­sjon om sli­ke pro­sjek­ter fra net­tet, men det gjør de alt­så. Det gjør Oslo kom­mu­ne også. 

Vei­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka er en av de sto­re utbyg­gings­skan­da­ler i Oslo. Om poli­ti­ke­re og and­re ansvar­li­ge har blitt bevisst ført bak lyset, eller om de bare har ved­tatt det de har blitt fore­lagt med luk­ke­de øyne, vet jeg ikke. Men her har det vært sær­de­les mye falsk rekla­me når man har skul­let sel­ge inn pro­sjek­tet. Vi kan star­te med den des­in­for­ma­sjons­vi­deo­en som ble laget av Plan- og byg­nings­eta­ten “Bjør­vi­ka 2020”.

Hoved­gre­pet i pla­nen er de syv all­men­nin­ge­ne. Det­te er bil­frie byrom som skal sør­ge for at sjø­en blir lett til­gjen­ge­lig for byens befolkning.”

Con­ti­nue read­ing Løgn og bedrag i Bjø­vi­ka­ut­byg­gin­gen

To kortkommentarer: @presserom løgner om Bjørvika, @Politietoslo skal holde seg til trafikkreglene, ikke dikte opp sine egne.

Det­te er to kor­te kom­men­ta­rer til beg­vi­en­he­ter i uken som gikk. Den førs­te er en kom­men­tar til Aften­pos­tens utmer­ke­de sak om Bjør­vi­ka. Men som van­lig dek­ker Sta­tens veg­ve­sen seg bak løg­ner, og Aften­pos­ten gjør en util­strek­ke­lig jobb med å sjek­ke kil­der og opp­lys­nin­ger, slik at løg­ne­ne og bort­for­kla­rin­ge­ne blir stå­en­de uimot­sagt. Jeg kom­men­ter­te den i Aften­pos­ten, hvor den ble stå­en­de som en kort­kom­men­tar. Men man får så liten plass i Aften­pos­ten, så man­ge poen­ger blir borte. Her er den opp­rin­ne­li­ge kom­men­ta­ren, som jeg måt­te kut­te ned til under halv­par­ten for å få den på trykk i Aften­pos­ten. Den ble stå­en­de blant “Dagens kor­te debatt­inn­legg”, hvor kom­men­ta­ren fikk stå sam­men med Peter N Myh­res his­orie­for­falsk­ni­ning om syk­kel­sat­sing i Oslo.

Den and­re var en kom­men­tar til en notis i Asker og Bærum bud­stik­ke, hvor poli­ti­et fort­set­ter med å gi blaf­fen i tra­fikk­reg­le­ne, og hel­ler dik­te opp sine egne, ut fra prin­sip­pet om at bilis­ter som bry­ter tra­fikk­reg­le­ne skal unn­skyl­des og fri­kjen­nes, og skyl­den skal sky­ves over på folk som syk­ler lov­lig. Sli­ke politi­folk som den­ne Per-Ivar Iver­sen er en skam for eta­ten. Skjønt, dess­ver­re er han repre­sen­ta­tiv for den syk­kel­fiendt­li­ge bil­et­a­ten som poli­ti­et er. Det er eta­ten som er en skam for seg selv. Det er et alvor­lig pro­blem og en fare for syk­len­de at vi har et poli­ti som opp­trer på den måten. Den nytlsat­te politi­di­rek­tør Bene­dic­te Bjørn­land har mye å ryd­de opp i. (Jeg fin­ner ikke den­ne kom­men­ta­ren i Bud­stik­ka, men jeg vet den har vært pub­li­sert der.)

Con­ti­nue read­ing To kort­kom­men­ta­rer: @presserom løg­ner om Bjør­vi­ka, @Politietoslo skal hol­de seg til tra­fikk­reg­le­ne, ikke dik­te opp sine egne.

Så skal Bjørvikagrisen sminkes på nytt, nok en gang. Hva med å snakke sant om prosjektet, @presserom?

Bjør­vika­gri­sen skal smin­kes på nytt. Bred­den på syk­kel­fel­te­ne skal utvi­des fra lat­ter­lig sma­le 1,50 m til nes­ten like lat­ter­lig sma­le 1,70 m. Det er ikke førs­te gan­gen. For omtrent fire år siden, 23. april 2015, kun­ne vi lese at det skul­le bli tryg­ge­re å syk­le i Bjør­vi­ka. Det ble noen mar­gi­na­le og kos­me­tis­ke for­bed­rin­ger, men Dron­ning Eufe­mias gate for­ble et ubru­ke­lig hel­ve­te for folk som sykler.

I hele Bjør­vi­ka­pro­ses­sen har vi blitt for­synt med løg­ner og des­in­for­ma­sjon, og løg­ne­ne resir­ku­le­res sta­dig. Jeg vel­ger først å gå til­ba­ke til 2011. Da pro­sjek­tet ble pre­sen­tert på “Åpen dag” spur­te jeg Sta­tens veg­ve­se­nets repre­sen­tan­ter om hva slags syk­kel­løs­ning de had­de plan­lagt. De kun­ne ikke sva­re. Det var pla­ka­ter med den van­li­ge sva­da­en om gode for­hold for syk­lis­ter på deres infor­ma­sjons­kon­tor. Men kon­kre­te pla­ner, det kun­ne de ikke si noe om — åpen­bart for­di Sta­tens veg­ve­sen ikke had­de noen pla­ner for dette. 

Con­ti­nue read­ing Så skal Bjør­vika­gri­sen smin­kes på nytt, nok en gang. Hva med å snak­ke sant om pro­sjek­tet, @presserom?

Bjørvika. Problemene lar seg løse hvis man vil. @presserom @Planogbygning

Bjør­vi­ka har blitt en plan­leg­gings­skan­da­le som tar liv.  Hos hoved­an­svar­lig for fade­sen, Sta­tens veg­ve­sen, er man ikke vil­li­ge til å erkjen­ne pro­ble­me­ne. I sin sed­van­li­ge selv­til­freds­het, kan de bare si at alt er såre vel.

Kai­sa Froyn fra Sta­tens veg­ve­sen sier til Aften­pos­ten:

Men det er ikke aktu­elt å ute­sten­ge enkel­te tra­fi­kant­grup­per, sier Froyn i Sta­tens vegvesen.

– Den­ne gaten skal iva­re­ta man­ge uli­ke funk­sjo­ner etter­som den er knyt­tet opp til både jern­bane­sta­sjo­nen og ferge­ter­mi­na­len, påpe­ker hun.”

Det­te er ikke sant det hel­ler. Sta­tens veg­ve­sen had­de  ingen beten­ke­lig­he­ter med å ute­sten­ge syk­len­de da gaten åpnet i 2014.

Tra­fik­ken i Dron­ning Eufe­mia har ikke satt seg ennå, bilis­te­ne har ikke lært seg det nye kjøre­møns­te­ret og opp­fø­rer seg ufor­ut­sig­bart. Der­med blir det såpass uover­sikt­lig at vi ikke øns­ker syk­lis­ter der, for­kla­rer Eystein Hans­sen i Sta­tens veg­ve­sen i en e‑post til Syk­lis­te­nes Lands­for­ening (SLF).”

For Sta­tens veg­ve­sen er trafikanter=bilister. Som ikke-tra­fi­kan­ter kan syk­len­de tyde­lig­vis utestenges.

Sta­tens veg­ve­sens “logikk” er at biis­te­ne først må ven­ne seg til et kjøre­møns­ter uten syk­lis­ter, før man slip­per syk­lis­te­ne inn på vei­en. Det­te var i mai 2014. Nå, snart 4,5 år sene­re, sier Sta­tens vege­sen, nå ved Kai­sa Froyn:

struk­tu­ren i gaten ikke har satt seg ennå”.

Sta­tens veg­ve­sen ven­ter fort­satt på at tra­fik­ken i gaten skal få satt seg. Vi lurer på hvor len­ge vi skal ven­te. Sta­tens veg­ve­sen bør ha en plan, både for hva slags sykke­løs­ning som kom­mer, og for når den kom­mer. Den­ne pla­nen må Sta­tens veg­ve­sen leg­ge fram. Inn­til det skjer, tror jeg ingen ting på det som fol­ke­ne fra Sta­tens veg­ve­sen sier. Jeg har hørt for man­ge tom­me løf­ter fra den kan­ten. Jeg reg­ner med at det er som det har vært i hele Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet: Sta­tens veg­ve­sen har ald­ri laget noen pla­ner for en god syk­kel­løs­ning der.

Con­ti­nue read­ing Bjør­vi­ka. Pro­ble­me­ne lar seg løse hvis man vil. @presserom @Planogbygning

Statens vegvesen prioriterer bil og ødelegger Oslo @Vegvesenost @presserom

Ukens glad­ny­het kom man­dag 27. mars:  Omsi­der har kom­mer til den erkjen­nel­se at det må byg­ges syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka. Bed­re sent enn ald­ri. Men det vil være en del år før den er på plass, og  kan­skje har man innen den tid inn­sett at man må pløye opp mer av gate­net­tet i Bjør­vi­ka. Og resul­ta­tet når man må lage et prosj­ket for å ret­te opp Sta­tens veg­ve­sens feil, er at vi får en løs­ning som blir

Dess­ver­re vil det ta lang tid før vi blir fer­dig med Bjør­vi­ka. Som en per­son som nær­mer seg 62, er det nok bare å inn­se at det nep­pe skjer i min levetid.

Sta­tens veg­ve­sen, som bl.a. sto for skan­da­len i Bjør­vi­ka, har etter­tryk­ke­lig vist at de er utdu­ge­li­ge på det­te områ­det, og at de ald­ri mer bør få ansva­ret for et byutviklingsprosjekt.

Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sen prio­ri­te­rer bil og øde­leg­ger Oslo @Vegvesenost @presserom

Tar du oss med på en guidet sykkeltur i Bjørvika, Per Morten Lund? @Presserom @VegvesenOst @GuriMelby

Sta­tens veg­ve­sen invi­te­rer til gate­fest i Bjør­vi­ka søn­dag 14. juni, for å fei­re at Dron­ning Eufe­mias gate er ferdigbygget.

Det­te er pro­gram­met for dagen: Con­ti­nue read­ing Tar du oss med på en guidet syk­kel­tur i Bjør­vi­ka, Per Mor­ten Lund? @Presserom @VegvesenOst @GuriMelby

Bjørvikagrisen skal sminkes på nytt

Selv Sta­tens veg­ve­sen synes omsi­der å ha for­stått at veg­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka har vært alt annet enn vel­lyk­ket. Nå skal det bli tryg­ge­re å syk­le i Bjør­vi­ka, kan vi lese. Det­te er den gode nyhe­ten, i føl­ge Osloby:

Tryg­ge­re og mer for­ut­sig­bart. Syk­lis­te­ne blir lig­gen­de i et felt inn mot for­tau­et med bil­tra­fikk bare på utsi­den, akku­rat som ellers i byen. Det enes­te unn­ta­ket er for­bi buss­holde­plas­sen. Er det buss på holde­plas­sen, vil den lig­ge på inn­si­den av syk­lis­te­ne, akku­rat som elelrs i byen. Syk­lis­te­ne vil få en egen tra­fikk­øy og eget tra­fikk­lys inne ved fortauet”

Helt sen­tra­le opp­lys­nin­ger, slikt som bred­den på syk­kel­fel­te­ne, det får vi ikke vite, ver­ken i Oslo­by eller på Sta­tens veg­ves­nes nett­si­der. Det er ikke len­ge siden fle­re etter­lys­te opp­lys­nin­ger fra Sta­tens veg­ve­sen om hva slags bred­de man plan­leg­ger på syk­kel­fel­te­ne i sitt nye skan­dale­pro­sjekt, Dag Ham­mar­skjølds vei. Men Sta­tens veg­ve­sen vil åpen­bart ikke ut med sli­ke opp­lys­nin­ger, i alle fall ikke før det er for sent å gjø­re noe.

Con­ti­nue read­ing Bjør­vika­gri­sen skal smin­kes på nytt

Trærne i Bjørvika — hvordan misbruke en mulighet til god sykkelløsning

Vi kan star­te med det som ble uttalt i den regu­le­rings­plan som Oslo bysty­re ved­tok 27. august 2003:

Visjo­nen om at Bjør­vi­ka som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­lo­gi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­ris­ke utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århundre.” 

Snakk om poli­tisk mage­plask. Og snakk om eksem­pel på hvor verdi­løse poli­tis­ke floskler er.

Fabi­an Stang, Sti­an Ber­ger Røs­land, Bård Fol­ke Fred­rik­sen og Guri Mel­by: Synes dere at det vi har fått av vei­er i Bjør­vi­ka er et “uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur” og et eksem­pel på “bære­kraf­tig byut­vik­ling”? Føler dere “gle­de og stolt­het” over resultatet?

Con­ti­nue read­ing Trær­ne i Bjør­vi­ka — hvor­dan mis­bru­ke en mulig­het til god syk­kel­løs­ning

Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut

Jeg er egent­lig opti­mist av natur, og skul­le gjer­ne ha skre­vet: Selv­føl­ge­lig er det håp. Og det er det jo. Før eller siden må man ta tak i og ret­te opp sli­ke feil som det­te. Men jeg er redd det hel­ler blir siden enn før. Først må kan­skje alle fos­si­le­ne i Sta­tens veg­ve­sen dø ut — eller i det mins­te pen­sjo­ne­res, og der­med uska­de­lig­gjø­res. Selv begyn­ner jeg å nær­me meg 60 år, og har mis­tet tro­en på at Oslo kom­mer til å bli en OK by å syk­le i, i løpet av de akti­ve sykke­lå­re­ne jeg har igjen.

Det­te pro­sjek­tet har vært hånd­tert fun­da­men­talt galt fra dag 1. Å set­te Sta­tens veg­ve­sen til å ret­te opp det­te, vil være som gi den nå fra­tråd­te politi­mes­ter Geir Gud­mund­sen ansva­ret for å ryd­de opp ved poli­ti­et i Ber­gen, etter Moni­ka-saken m.m.

Vi tren­ger ikke mer smin­ke på gri­sen. Fei­le­ne må ret­tes opp, og det må gjø­res ordent­lig. Jeg ser bare én vei ut av det­te: Det må utly­ses en inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se om syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka. Opp­dra­get må gå ut på å lage en høy­kva­li­tets syk­kel­vei. En høy­kva­li­tet syk­kel­vei er en syk­kelvei, ikke et syk­kelfelt. Det er en syk­kelvei, ikke en gang- og syk­kel­vei. Den er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet slik at bilis­ter ikke kom­mer inn i syk­kel­vei­en. Og den skal være minst fem meter bred, og prio­ri­tert gjen­nm kryss. Det­te er syk­lis­te­nes E18, og det skal selv­sagt være en fire­felts­vei for syk­lis­ter, som gjør at ras­ke­re syk­lis­ter kan syk­le for­bi de som syk­ler lang­som­mere, uten at det blir kon­flik­ter. Alt annet enn det­te er for dårlig.

Con­ti­nue read­ing Går det an å ret­te opp fade­sen i Bjør­vi­ka? Det ser mørkt ut

Når skal Statens vegvesen be om anbud på en god sykkelløsning i Bjørvika?

Nå skal syk­kel­fel­le­ne ut på anbud, mel­der Oslo­by. 42 feil, ofte feil som først og fremst er sym­pto­mer på hjerne­død plan­leg­ging hvor syk­lis­ter ikke har blitt behand­let seriøst, skal ret­tes opp. Det er bra at det gjø­res. Men det er stort sett småtteri.

Det er en gans­ke fat­tig trøst at Sta­tens veg­ve­sen vil ret­te opp det­te, så len­ge de fort­set­ter å begå nye kar­di­nal­feil, og synes ute av stand til å erkjen­ne sine feil.

Det vi tren­ger å høre fra Sta­tens veg­ven­sen er omtrent det­te: Con­ti­nue read­ing Når skal Sta­tens veg­ve­sen be om anbud på en god syk­kel­løs­ning i Bjør­vi­ka?