Tag Archives: Bjørvika

Veiutbyggingen i Bjørvika må granskes! @ketilso @VegvesenOst @Gurimelby

Vei­ut­byg­ging: en i Bjør­vi­ka er en skan­da­le hvor de ansvar­li­ge har fosømt en gyl­len mulig­het, og øde­lagt et nytt byom­rå­de ved å gjø­re det til et bil­hel­ve­te. Jeg min­ner om at det­te var måten pro­sjek­tet ble beskre­vet på. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese det­te under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vika som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­riske utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århund­re.

Con­ti­nue read­ing Vei­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka må grans­kes! @ketilso @VegvesenOst @Gurimelby

Quick fix for Bjørvika 2 — steng Nylandsveien for biler

Bjør­vi­ka er en plan­lagt kata­stro­fe. Det er gjort man­ge feil som sum­me­rer seg opp til et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­rå­de — og en gyl­len mulig­het som er for­spilt. Man sen­der en kjem­pe­reg­ning til frem­ti­den, når alle fei­le­ne som er gjort skal ret­tes opp. Da kan man ris­te på hodet av de håp­løse poli­ti­ker­ne som kun­ne øde­leg­ge et områ­de på den måten, og erg­re seg over at poli­ti­ker­ne på 2000-tal­let had­de pen­ger til å iverk­set­te gal­ska­pen, i mot­set­ning til de som had­de enda vil­le­re for­slag på 1960 og 70-tal­let.

En for­ut­set­ning for at man skal kun­ne lære av sine feil, er at man erkjen­ner dem. Jeg sav­ner der­for at noen ansvar­li­ge poli­ti­ke­re og ansvar­li­ge i Sta­tens veg­ve­sen (gjer­ne veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen) sier klart: Det var ikke slik Bjør­vi­ka skul­le bli. Det­te er for dår­lig, og det kan ikke for­bli slik. Og noe slikt som det­te skal ald­ri skje igjen. Inn­til det skjer, må vi bare reg­ne med at de sam­me fei­le­ne kom­mer til å gjen­tas og gjen­tas i åre­vis frem­over. For tiden hol­der man på å gjen­ta “suk­ses­sen” i Dag Ham­mar­skjølds vei (gam­le delen av ring­vei­en Økern — Sin­sen). Les Kvar­dags­syk­lists gjen­nom­gang av his­to­ri­en om det­te pro­sjek­tet. Trist, men lære­rik les­ning. Bjør­vi­ka kan blir tema for en rek­ke mas­ter­opp­ga­ver innen stats­vi­ten­skap, byplan­leg­ging etc i åre­ne som kommer.

Det­te er egent­lig qiuck fix 1, i og med at den kan gjen­nom­fø­res gans­ke raskt. Det bør være noe av det som det vil være mulig å gjen­nom­føre i løpet av 2015 uten at det kos­ter sær­lig mye. Egent­lig bør det kun­ne gjen­nom­fø­res inne­væ­ren­de år. Men da Køben­havn laget sin Cykel­slan­ge ble det for fris­ten­de å si at noe til­sva­ren­de bør man lage i Bjør­vi­ka, f.eks. over senke­bro­en med biler, og der­med ble det Quick fix 1. Men det vil uan­sett ta tid, og er kan­skje en ikke så vel­dig quick fix. Men Oslo tren­ger noen sli­ke kraf­ti­ge sym­bol­pro­sjek­ter som viser at man mener alvor. Litt klat­ting og små­fik­sing kom­mer det ikke så vel­dig mye ut av.

Con­ti­nue read­ing Quick fix for Bjør­vi­ka 2 — steng Nylands­vei­en for biler

Statens vegvesen feilinformerer om Bjørvika

Som svar på den mas­si­ve kri­tik­ken mot syk­kel­for­hol­de­ne i Bjør­vi­ka, sier pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt, det­te til NRK Øst­lands­sen­din­gen 4. juli 2014:

Ja, vi kan være enig i det. Pla­ne­ne er fra 2003, og den gan­gen var stan­dard bred­de på syk­kel­felt 1,5 meter. Hvis vi had­de plan­lagt nå had­de det blitt bre­de­re syk­kel­felt, sier Tvedt.

Men Tvedt sier det er for sent å end­re på noe nå for­di utbyg­gin­gen har kom­met for langt. Iføl­ge pro­sjekt­le­de­ren er det kon­struk­sjo­ner under bak­ken som gjør at de ikke kan flyt­te på trær eller sykkelfelt.

– Vi har byg­get det poli­ti­ker­ne har øns­ket i utgangs­punk­tet, sier Gre­te Tvedt i Sta­tens vegvesen.”

Det Gre­te Tvedt sier, er ikke sant. Når ansvar­li­ge feil­in­for­me­rer på den­ne måten, stil­ler jeg meg all­tid det­te spørs­må­let: Hva er verst, at de ansvar­li­ge ikke vet, eller at de utta­ler seg mot bed­re vitende?

Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sen feil­in­for­me­rer om Bjør­vi­ka

Bjørvika: Løgn, ironi eller bare udugelighet fra @VegvesenOst ?

Vi blir ikke fer­dig med Bjør­vi­ka på len­ge, i alle fall ikke før skan­da­len er ret­tet opp. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese det­te under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vi­ka som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­lo­gi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­ris­ke utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århund­re.

Og det fortsetter:

Veg­pro­sjek­tet E18 Bjør­vi­ka har to hovedbegrunnelser:

  • Byut­vik­ling

  • Miljø­venn­lig transport”

Når vi ser på resul­ta­tet, må vi spør­re oss hva som har skjedd.

Con­ti­nue read­ing Bjør­vi­ka: Løgn, iro­ni eller bare udu­ge­lig­het fra @VegvesenOst ?

Quick fix for Bjørvika 1: Et par sykkelslanger

Plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som har hatt ansvar for Bjør­vi­ka har vist seg udu­ge­li­ge og ubru­ke­li­ge. Nå har deres egen mang­len­de lærings­evne og lærings­vil­je blitt en begrun­nel­se for hvor noe ikke kan gjø­res: Det ble ved­tatt slik i 2003, og da var 1,5 meter stan­dar­den, sier pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt til NRK Øst­lands­sen­din­gen.

Det et to grun­ner til at jeg blankt avvi­ser det­te. Den førs­te er at jeg ikke tror det er sant. Regu­le­rings­pla­nen for Bjør­vi­ka ble ved­tatt i 2003. Der står det ingen ting om bred­der på syk­kel­felt. Den har ikke sli­ke detal­jer i det hele tatt. Jeg fin­ner ikke stort annet i regu­le­rings­pla­nen om syk­kel enn dette:

Det leg­ges til ret­te for­sam­men­hen­gen­de syk­keltrasé­er fra øst til vest i Bispe­gata, Nyland allé og Operagata, samt syd­over i Lohavngata.”

Vide­re står det:

Plan­for­sla­get gir stor flek­si­bi­li­tet for frem­ti­di­ge end­rin­ger av trans­port­løs­nin­gen, for eksem­pelved reduk­sjon av antall bil­felt eller at fle­re gater­sten­ges for gjennomgangstrafikk. ”

Con­ti­nue read­ing Quick fix for Bjør­vi­ka 1: Et par syk­kel­slan­ger

Aldri mer Bjørvika!

Bjør­vi­ka er et kata­strofe­om­rå­de for syk­lis­ter. Til de som har hatt ansva­ret for det­te, er det først og fremst det­te å si: Dere strøk til eksa­men. Opp­ga­ven er ikke løst på en aksep­ta­bel måte. Dere had­de en gyl­len mulig­het med blan­ke ark og mye plass, som dere full­sten­dig har for­spilt. Nå må det gjø­res mas­se repa­ra­sjons- og skade­be­grens­nings­ar­beid som kom­mer til å kos­te mye.

Bjør­vi­ka er et grelt eksem­pel på hvor­dan det ikke skal plan­leg­ges. Man har ikke plan­lagt med tan­ke på å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter. I Køben­havn er syk­kel med i plan­leg­gin­gen fra start. I Bjør­vi­ka har man fulgt den nors­ke model­len men de van­li­ge besver­gel­se­ne om “gode for­hold for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re”, uten noe kon­kre­ti­se­ring. Men som vi vet: Slik vage for­mu­le­rin­ger er ikke noe verdt, og tid­li­ge erfa­rin­ger med Bjør­vi­ka-pro­sjek­tet vis­te at det­te var noe de ansvar­li­ge ikke tok seriøst. De som har hatt ansva­ret for plan­leg­gin­gen av Bjør­vi­ka har ikke et øye­blikk i pro­ses­sen behand­let syk­lis­ter seriøst. Det er det van­li­ge: Når alle and­re har fått sitt, da for­sø­ker man å skvi­se inn litt syk­kel­felt som gar­ni­tyr, om det er plass igjen. Og det er det jo som regel ikke.

Con­ti­nue read­ing Ald­ri mer Bjør­vi­ka!

Nordenga bro

Nord­en­ga bro ble åpnet i 2011. Det er en av de få bro­ene som krys­ser spor­om­rå­de­ne på Oslo S hvor det er en form for til­rette­leg­ging for syklister.

Den var fer­dig for bilis­ter, men i bes­te fall halv­fer­dig for syk­lis­ter da den ble åpnet. Det er et av alt for man­ge eksemp­ler på at Sta­tens veg­ve­sen viser stor omsorg for bilis­ter, men gir blaf­fen i syklister.

Gang- og syk­kel­de­len er en gang- og syk­kel­vei. Bro­en ble åpnet da det var åpen dag i Bjør­vi­ka i 2011. Jeg uttryk­te den gang stor skuf­fel­se over Sta­tens veg­ve­sen, og ikke noe av det som har skjedd i Bjør­vi­ka har bidratt til å ret­te opp det inn­tryk­ket. Tvert imot. Det­te skrev jeg om Nord­en­ga bro den gan­gen: Con­ti­nue read­ing Nord­en­ga bro

Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå!

Fra en syk­lists syns­punkt er Bjør­vi­ka en plan­lagt skan­da­le, og nå ser den ut til å bli ver­re enn fryk­tet. I dag kan vi lese i Oslo­by: “Syk­lis­ter er uøns­ket i Oslos nye parade­gate”. Etter en beskri­vel­se av for­hol­de­ne, kan vi lese:

Det skal males opp syk­kel­felt på beg­ge sider av parade­ga­ten, men syk­lis­te­ne må ven­te enda en stund før for­hol­de­ne leg­ges til rette.”

Men det blir verre:

Tra­fik­ken i Dron­ning Eufe­mia har ikke satt seg ennå, bilis­te­ne har ikke lært seg det nye kjøre­møns­te­ret og opp­fø­rer seg ufor­ut­sig­bart. Der­med blir det såpass uover­sikt­lig at vi ikke øns­ker syk­lis­ter der, for­kla­rer Eystein Hans­sen i Sta­tens veg­ve­sen i en e‑post til Syk­lis­te­nes Lands­for­ening (SLF).

Hva slags tanke­gang er det­te, Eystein Hans­sen? Vi får jevn­lig høre fra Oslo­po­li­ti­ke­re at man i Oslo prio­ri­te­rer tra­fikk slik: Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port og så biler. Bjør­vi­ka er en klar illust­ra­sjon som viser: Dere lyver, dere lyver, dere lyver! Hvis dere vir­ke­lig mener det dere sier, da blir Dron­ning Eufe­mias gate øye­blik­ke­lig stengt for biler.

Con­ti­nue read­ing Syk­k­els­kan­da­len i Bjør­vi­ka for­ver­res. Gjør noe nå!

Veiene i Bjørvika — en planleggingsskandale

Nei, jeg ten­ker ikke på bilis­te­ne som har stått en time eller så eks­tra i kø. De var advart og bur­de ha holdt seg borte. Noe av pro­ble­met er at bilis­te­ne har fått alt for mye plass i Bjør­vi­ka. Man har brukt noen mil­li­ar­der på tun­nel til bilis­te­ne. Få dem ned i de sorte hul­le­ne, og la over­fla­ten være for­be­holdt folk.

Jeg har langt mer sym­pa­ti med de som satt i bus­ser som sto fast i tra­fik­ken. Koll­lek­tiv­tra­fik­ken er alt for lite pio­ri­tert i tra­fik­ken. Fle­re kol­lek­tiv­felt, bile­ne ut av trikke­skin­ne­ne og el-bile­ne ut av kollektivfeltene!

Det som vir­ke­lig er en skan­da­le er at man i 2014 kan fin­ne på å byg­ge et helt nytt vei­an­legg på et sted hvor det er masse­vis av plass, uten å leg­ge ordent­lig til ret­te for syk­lis­ter. Det er slik at man får håpe de som had­de det over­ord­ne­de ansva­ret for det­te pro­sjek­tet har hatt ansvar for sitt sis­te pro­sjekt. Hoder som ten­ker så gam­mel­dags er ubru­ke­li­ge. De bør pen­sjo­ne­res eller tas ut av virk­som­het på annen måte, uan­sett fysisk alder.

Con­ti­nue read­ing Vei­ene i Bjør­vi­ka — en plan­leg­gings­skan­da­le

Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

Plan- og byg­nings­eta­ten har laget et nett­ma­ga­sin om byut­vik­ling i Oslo: Bypla­nOslo. Jeg ser gjen­nom, og de som leser det­te er vel ikke over­ras­ket over at jeg sær­lig var ute etter hvor­dan Plan- og byg­nings­eta­ten ser for seg syk­kel og hvor­dan man skal plan­leg­ge for syk­lis­ter i Oslo.

Jeg ble skuf­fet, men egent­lig ikke over­ras­ket. Her var det ikke mye å gle­de seg over. I 2010 ga Plan- og byg­nings­eta­ten ut en avis som de kal­te “byb­likk”. Der sto det hel­ler ikke noe om syk­kel eller syk­ke­lens plass i frem­ti­dens Oslo. En del av doku­men­te­ne som det ble vist til her­fra, er tyde­lig­vis ikke len­ger på nett. Men da jeg så på dem i 2010, mer­ket jeg meg at på et kart som het “Trans­port­byen” var det hel­ler ikke fun­net plass til syklister.

Con­ti­nue read­ing Ingen plass til syk­lis­ter i Oslos bypla­ner?