Tag Archives: Bjørvika

Quick fix for Bjørvika 1: Et par sykkelslanger

Plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som har hatt ansvar for Bjør­vi­ka har vist seg udu­ge­li­ge og ubru­ke­li­ge. Nå har deres egen mang­len­de lærings­evne og lærings­vil­je blitt en begrun­nel­se for hvor noe ikke kan gjø­res: Det ble ved­tatt slik i 2003, og da var 1,5 meter stan­dar­den, sier pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt til NRK Øst­lands­sen­din­gen.

Det et to grun­ner til at jeg blankt avvi­ser det­te. Den førs­te er at jeg ikke tror det er sant. Regu­le­rings­pla­nen for Bjør­vi­ka ble ved­tatt i 2003. Der står det ingen ting om bred­der på syk­kel­felt. Den har ikke sli­ke detal­jer i det hele tatt. Jeg fin­ner ikke stort annet i regu­le­rings­pla­nen om syk­kel enn det­te:

Det leg­ges til ret­te for­sam­men­hen­gen­de syk­keltrasé­er fra øst til vest i Bispe­gata, Nyland allé og Operagata, samt syd­over i Lohavngata.”

Vide­re står det:

Plan­for­sla­get gir stor flek­si­bi­li­tet for frem­ti­di­ge end­rin­ger av trans­port­løs­nin­gen, for eksem­pelved reduk­sjon av antall bil­felt eller at fle­re gater­sten­ges for gjen­nom­gangs­tra­fikk. ”

Con­ti­nue read­ing Quick fix for Bjør­vi­ka 1: Et par syk­kel­slan­ger

Aldri mer Bjørvika!

Bjør­vi­ka er et kata­strofe­om­rå­de for syk­lis­ter. Til de som har hatt ansva­ret for det­te, er det først og fremst det­te å si: Dere strøk til eksa­men. Opp­ga­ven er ikke løst på en aksep­ta­bel måte. Dere had­de en gyl­len mulig­het med blan­ke ark og mye plass, som dere full­sten­dig har for­spilt. Nå må det gjø­res mas­se repa­ra­sjons- og skade­be­grens­nings­ar­beid som kom­mer til å kos­te mye.

Bjør­vi­ka er et grelt eksem­pel på hvor­dan det ikke skal plan­leg­ges. Man har ikke plan­lagt med tan­ke på å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter. I Køben­havn er syk­kel med i plan­leg­gin­gen fra start. I Bjør­vi­ka har man fulgt den nors­ke model­len men de van­li­ge besver­gel­se­ne om “gode for­hold for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re”, uten noe kon­kre­ti­se­ring. Men som vi vet: Slik vage for­mu­le­rin­ger er ikke noe verdt, og tid­li­ge erfa­rin­ger med Bjør­vi­ka-pro­sjek­tet vis­te at det­te var noe de ansvar­li­ge ikke tok seriøst. De som har hatt ansva­ret for plan­leg­gin­gen av Bjør­vi­ka har ikke et øye­blikk i pro­ses­sen behand­let syk­lis­ter seriøst. Det er det van­li­ge: Når alle and­re har fått sitt, da for­sø­ker man å skvi­se inn litt syk­kel­felt som gar­ni­tyr, om det er plass igjen. Og det er det jo som regel ikke.

Con­ti­nue read­ing Ald­ri mer Bjør­vi­ka!

Nordenga bro

Nord­en­ga bro ble åpnet i 2011. Det er en av de få bro­ene som krys­ser spor­om­rå­de­ne på Oslo S hvor det er en form for til­rette­leg­ging for syk­lis­ter.

Den var fer­dig for bilis­ter, men i bes­te fall halv­fer­dig for syk­lis­ter da den ble åpnet. Det er et av alt for man­ge eksemp­ler på at Sta­tens veg­ve­sen viser stor omsorg for bilis­ter, men gir blaf­fen i syk­lis­ter.

Gang- og syk­kel­de­len er en gang- og syk­kel­vei. Bro­en ble åpnet da det var åpen dag i Bjør­vi­ka i 2011. Jeg uttryk­te den gang stor skuf­fel­se over Sta­tens veg­ve­sen, og ikke noe av det som har skjedd i Bjør­vi­ka har bidratt til å ret­te opp det inn­tryk­ket. Tvert imot. Det­te skrev jeg om Nord­en­ga bro den gan­gen: Con­ti­nue read­ing Nord­en­ga bro

Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå!

Fra en syk­lists syns­punkt er Bjør­vi­ka en plan­lagt skan­da­le, og nå ser den ut til å bli ver­re enn fryk­tet. I dag kan vi lese i Oslo­by: “Syk­lis­ter er uøns­ket i Oslos nye parade­gate”. Etter en beskri­vel­se av for­hol­de­ne, kan vi lese:

Det skal males opp syk­kel­felt på beg­ge sider av parade­ga­ten, men syk­lis­te­ne må ven­te enda en stund før for­hol­de­ne leg­ges til ret­te.”

Men det blir ver­re:

Tra­fik­ken i Dron­ning Eufe­mia har ikke satt seg ennå, bilis­te­ne har ikke lært seg det nye kjøre­møns­te­ret og opp­fø­rer seg ufor­ut­sig­bart. Der­med blir det såpass uover­sikt­lig at vi ikke øns­ker syk­lis­ter der, for­kla­rer Eystein Hans­sen i Sta­tens veg­ve­sen i en e-post til Syk­lis­te­nes Lands­for­ening (SLF).

Hva slags tanke­gang er det­te, Eystein Hans­sen? Vi får jevn­lig høre fra Oslo­po­li­ti­ke­re at man i Oslo prio­ri­te­rer tra­fikk slik: Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port og så biler. Bjør­vi­ka er en klar illust­ra­sjon som viser: Dere lyver, dere lyver, dere lyver! Hvis dere vir­ke­lig mener det dere sier, da blir Dron­ning Eufe­mias gate øye­blik­ke­lig stengt for biler.

Con­ti­nue read­ing Syk­k­els­kan­da­len i Bjør­vi­ka for­ver­res. Gjør noe nå!

Veiene i Bjørvika — en planleggingsskandale

Nei, jeg ten­ker ikke på bilis­te­ne som har stått en time eller så eks­tra i kø. De var advart og bur­de ha holdt seg borte. Noe av pro­ble­met er at bilis­te­ne har fått alt for mye plass i Bjør­vi­ka. Man har brukt noen mil­li­ar­der på tun­nel til bilis­te­ne. Få dem ned i de sorte hul­le­ne, og la over­fla­ten være for­be­holdt folk.

Jeg har langt mer sym­pa­ti med de som satt i bus­ser som sto fast i tra­fik­ken. Koll­lek­tiv­tra­fik­ken er alt for lite pio­ri­tert i tra­fik­ken. Fle­re kol­lek­tiv­felt, bile­ne ut av trikke­skin­ne­ne og el-bile­ne ut av kol­lek­tiv­fel­te­ne!

Det som vir­ke­lig er en skan­da­le er at man i 2014 kan fin­ne på å byg­ge et helt nytt vei­an­legg på et sted hvor det er masse­vis av plass, uten å leg­ge ordent­lig til ret­te for syk­lis­ter. Det er slik at man får håpe de som had­de det over­ord­ne­de ansva­ret for det­te pro­sjek­tet har hatt ansvar for sitt sis­te pro­sjekt. Hoder som ten­ker så gam­mel­dags er ubru­ke­li­ge. De bør pen­sjo­ne­res eller tas ut av virk­som­het på annen måte, uan­sett fysisk alder.

Con­ti­nue read­ing Vei­ene i Bjør­vi­ka — en plan­leg­gings­skan­da­le

Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

Plan- og byg­nings­eta­ten har laget et nett­ma­ga­sin om byut­vik­ling i Oslo: Bypla­nOslo. Jeg ser gjen­nom, og de som leser det­te er vel ikke over­ras­ket over at jeg sær­lig var ute etter hvor­dan Plan- og byg­nings­eta­ten ser for seg syk­kel og hvor­dan man skal plan­leg­ge for syk­lis­ter i Oslo.

Jeg ble skuf­fet, men egent­lig ikke over­ras­ket. Her var det ikke mye å gle­de seg over. I 2010 ga Plan- og byg­nings­eta­ten ut en avis som de kal­te “byb­likk”. Der sto det hel­ler ikke noe om syk­kel eller syk­ke­lens plass i frem­ti­dens Oslo. En del av doku­men­te­ne som det ble vist til her­fra, er tyde­lig­vis ikke len­ger på nett. Men da jeg så på dem i 2010, mer­ket jeg meg at på et kart som het “Trans­port­byen” var det hel­ler ikke fun­net plass til syk­lis­ter.

Con­ti­nue read­ing Ingen plass til syk­lis­ter i Oslos bypla­ner?

Hurra, Munch i Bjørvika! Endelig!

LambdaSå tok SV til for­nuft og sør­get for at saken om Munch-muse­et kun­ne kom­me ut av død­van­net. Edvard Munch får ende­lig det muse­et han bur­de ha fått for len­ge siden. Takk, SV!

For min del kun­ne Munch-muse­et gjer­ne ha vært på Tøy­en. Å lage en typisk norsk loka­li­se­rings­de­batt ut valg mel­lom to tom­ter som lig­ger 1.500 meter fra hver­and­re, er poli­tisk spill på sitt ver­ste. Spørs­må­let har vært vur­dert man­ge gan­ger, og de fag­li­ge utred­nin­ge­ne, såvel byg­nings­mes­sig som muse­ums­mes­sig, peker mot Bjør­vi­ka. Da for­hol­der jeg meg til det.

Con­ti­nue read­ing Hur­ra, Munch i Bjør­vi­ka! Ende­lig!

Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

PedalkraftJeg går ca 1,5 år til­bak i tid. Det var invi­tert til “Åpen dag” i Bjør­vi­ka. I til­legg til en del annet, had­de Veg­ve­se­net invi­tert til infor­ma­sjon om vei­ene i Bjør­vi­ka. Tre per­soner var til ste­de på Veg­ve­se­nets infor­ma­sjons­sen­ter for å infor­me­re pub­li­kum. Jeg spur­te hvor­dan det vil­le bli til­rette­lagt for syk­kel. Det­te kun­ne ingen fra Veg­ve­se­net sva­re på. De had­de pla­ka­ter på veg­gen med den van­li­ge sva­da­en om gode for­hold for fot­gjene­re og syk­lis­ter, men ingen kun­ne si noe kon­kret om hvor­dan det­te skul­le rea­li­se­res.

Det­te viser i alle fall to ting: For­hol­de­ne for syk­lis­ter har ikke vært en inte­grert del av pro­sjek­tet fra begyn­nel­sen. Man har plan­lagt alt annet først, og så har man for­søkt å fin­ne plass til syk­lis­ter på et sent sta­di­um i pro­ses­sen. Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter har ikke vært prio­ri­tert.

Det and­re er i for­len­gel­sen av det­te: Syk­lis­ter blir fort­satt ikke behand­let seriøst i sli­ke plan­pro­ses­ser. Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt er gar­ni­tyr som leg­ges til når “det vik­ti­ge” er på plass.

Con­ti­nue read­ing Bjør­vi­ka: Nylands­vei­en må til­rette­leg­ges for syk­ling!

Munch og Bjørvika — et uverdig politisk spill

Oslos poli­ti­ke­re er i ferd med å byg­ge et nytt monu­ment: Et monu­ment over sin egen udug­le­lig­het. Ver­dens­kunst­ne­ren Edvard Munch sen­des ut på en ny ørken­vand­ring sam­men med sam­lin­gen til Rolf Ste­ner­sen.

Saken hand­ler ikke så mye om Lamb­da. Jeg har ald­ri vært begeist­ret for det byg­get, og had­de gjer­ne sett at man had­de valgt et annet. Det hand­ler om Edvard Munch, det hand­ler om Oslo og det hand­ler om Nor­ge. Jeg aksep­te­rer at jury­en valg­te noe annet enn det jeg vil­le ha fore­truk­ket. Nå hand­ler det om å kom­me vide­re og gi Edvard Munch det muse­um han for­tje­ner.

Det kan godt hen­de at det kun­ne ha blitt byg­get et utmer­ket Munch-muse­um på Tøy­en. Men poli­ti­ker­ne har prio­ri­tert par­ke­rings­plas­ser og sir­kus frem­for et ordent­lig muse­um. Det gjor­de også AP/SV, da de satt med byråds­mak­ten. De kun­ne sik­kert ha byg­get et flott Munch-muse­um. Men de gjor­de det ikke.

Con­ti­nue read­ing Munch og Bjør­vi­ka — et uver­dig poli­tisk spill

Som fryktet i Bjørvika: Ingen tilrettelegging for sykkel i Nylandsveien

Så fikk jeg et svar på mitt spørs­mål til Sta­tens veg­ve­sen, og inn­hol­det var som fryk­tet: Det er ingen pla­ner om å leg­ge til ret­te for syk­kel i Nylands­vei­en. Hva man mer kon­kret plan­leg­ger i Dron­ning Eufe­mias gt, har jeg fort­satt ikke fått noe svar på. Sva­ret fra Veg­ve­se­net er det­te:

Hei

Jeg ser av din mail at du kjen­ner til våre nett­si­der om Bjør­vi­ka. Der kan du se i anleggs­gjen­nom­fø­rings­rap­por­ten hvor­dan syk­kel­ru­te­ne blir skil­tet frem til fer­dig opp­ar­bei­del­se av riks­vei­ene i 2014/15. I den sam­me rap­port vil du også fin­ne de perm­a­nen­te syk­kel­tra­se­ene  når anleg­get er fer­dig opp­ar­bei­det. Det vil du se at det leg­ges til ret­te for egne syk­kel­felt og  syk­kel­vei­er gjen­nom Bjør­vi­ka. Det er ikke plan­lagt for gåen­de og syk­len­de på Nylands­brua men der­imot er det to and­re mulig­he­ter for krys­sing av spor­om­rå­det. 1. Nord­en­ga bru (Øst­re tan­gent ) med egen gang og syk­kel­vei.

2. Sta­sjons­all­men­nin­gen en egen gang og syk­kel­bru.

Det­te har vi gjort nå i anleggs­fa­sen:

•          Satt opp skilt med kart som viser anbe­fal­te syk­kel­ru­ter på uli­ke ste­der i områ­det.

•          Sam­me infor­ma­sjon på nett­si­de­ne vår­es (på for­si­den under “last ned”).

•          For­bed­ret gene­rell skil­ting i områ­det for å vise syk­kel­tra­se.

•          Illust­ra­sjon som viser frem­ti­dig løs­ning (2014/15) for syk­lis­ter er lagt ut på nett­si­de­ne vår­es:

http://www.vegvesen.no/_attachment/279841/binary/493728”

Con­ti­nue read­ing Som fryk­tet i Bjør­vi­ka: Ingen til­rette­leg­ging for syk­kel i Nylands­vei­en